Skip to main content

Full text of "Syntagma musicum Bd.2 1619"

See other formats
lib^^^^^^iJs^^iS^®^ 


SYNTAGMATIS MuSICI 

MICHAELIS PRAETORU C. TOMiiS SECuNDuS 

ORGANOGRAPHIA. 

(<fnbiTcfem/25artanTc^cn/Q5att)rifc^m vnb rnttfanWtn / die (2:m|€imiV 

fc^cn/^miffrncftcn/^KbUVbcn rt1^ bcfanbtm 3n|lrum<nUtt Nomcnclatur, 
ituoiution »n!i& (S(i}fiifcl;afft / fampt tcrofffbrnjuf^cn 
2((>n^ »nD <.'i.K!if (icl)cr 2tf>contcrfct)ung: 

^<»t|T<Q3(fc^m&ttn3/d)?(jrtuaf^»«nbPc&a((?r(irKr/<5?l<»pt>at0{/ 
Difpofition lonb ttliincfjertep ^rt '3dmmm/niict)fBU'Dk9vc<}a|)lT)»& 

(£(fllMc«mb<(/Km»n&l«cl^fiu|iim<n:»n^tt»aptnt'hrIicff■<rlma 
«(ncr £)rgc(n m a.tjt jit ncljmcn fani^f flurttljeiigrcm 
AMi3mi)virctjimDlf2t(tci: bifiiMiclKn : 

g«n?nu5licl)vm^n.of^/^oi!&irn mi\) Philofophis, 
PhiU)!og!5TO^Hifl:orictsfc!)rfuj!(3 

fca. 

t»u*cr»il^ SofrnftfeiKitiet ^ttf(rf6(l. 3n2t«(cgur,g tc»7(»tori». 
,^ ^. .^. H» 


etp^/ 
> ^ren wfle/ ©rog# tmD JP)Oc^ac6t6aw/^od^* 
^x>n^ '5!Jo(3<(<»rt< / ^oc^ * vnt> ^otof ife / auc^ gOr- 

) r<r / (U <Je t(l fafl fc5r iut»<f wMn^crn /&« man fo a«# 
jni^/ja m e^ltcJ^cn ^arfanc nac^ric^fun^ ^&m taw 
waevor Inftrumcnta Muficalia att^lafmOcn vnitb 
Q5crdi^t<f<«/fo wet im^AHmtftnmh U^itm v(cfiUn®otM tUnfi/ciX$ 
im S^iT^Unt^mxbUT^Um 3U>er3(t«l>ifc^m@^§cnWm(l finfeijcbraiu 

Matcricngcbrtc^t/^nmflg'm auflF@OXf« D<03(amfC^ttgmfc<fl|l 
Num.iovcrf. a. 3">34*'"«f^<'^f'^^<f""9^<*'^<^*2454 iwcp 
^roitimct€nv>onDicf)«m^t!kr jumoc^cn wn Morcattg<er&n(e 
»ort)(»/ Da&urcfj &ie@(tttemc jubcruffcn vnt) cin ^ric^cn )u ^cbcn/ 
t9(nn &A^ J^ut auprtc^cn foUt 0i( gr^ffc Dt<[(r pojiutticn nutt ifltpa^w/^n^ mmfitin timt S^ani §at ^aitm Unmn/toic lud. c. 7. 
vcrf. ao. 5u«rf«]^(n. i£)<r form »nt) gcjlalt abcr/ §<»f man 0<*r f<m< 
n«c^|ric^ung/n?Kauc^gJ«ir[jcr ma|Tcn/tt\»fKt)oremmi«ut von fif^ 
g«0£t>m/ob«$ <m Uiiironusgctt)c)*cn/ o&cr ob jnan- VadationcsoDer 
Diitafc^ubljc^cXl&on/wic ^mtiQ<&Xa^t$ auff oernDnprigcnpofau- 
ab(r4nf(&en/t>admanVariationesDarau0^^abmf($nnm/mt(vnt(r<! 
fc^Ucl^t ^iafm vmiD i^rommctcn cm vntcrf^eib ^emac^t wirD* 
@4)(cc^t *^Iafm tj?3<fc^e^fn/cnfw«l>crimf finer ^rommtf/wffli 
&u56r{tc« i5n& Obr<0«n/«>t)<r rai( bep6en / mnn tu ©cmcim jicfe fdt 
W< Xpr l>«f ^ufKn t)e^ <Stifft$ tetfamUn ^oUm. '^rotttltYCtCtt 
<iber»|?9efc^c^<n/<ntK)«&<r in Un'Stfitn tnb^<t»moni5en/o6cr tn 
^mg<01f ujff CO / wmn man D»< iagtr auff br<c^<n / o&er m &w Smic 
iir^mfottm Num. icv.j.+.j-ep 10. 

€d woU<n ttlicfit furgdim / Da^ t>t( Pefounrn /fo bad ^ubctt- 
obtr ^rlap^a^v on^uictgcn Lcvitc 25- v. 10. g<brattc^<twor^elt/ 
C»ott beffen ^aH « tM ^aUf^ct^t 8cnmnet)foUm a«^ «nem J^om 
soon cma '32Bib<rBcmar^«f tvortxn fcpni^uwol anbcre t)erm«ii<n/b| 
fte foff^f form vnb geflolt itrar gc§abt ^abcn/ab«r aup@rtt>{r ob<r an/« 
bem Metal gf»i4dfefg<wcf«n fti^n» 

Pfciffen tr'irbJWrtr i.Sam.c.io.v.5.2.Sa.c.<r.v.5. i.Rcg.ci.v.+o. 
tnben Pfalmm »nb Dwlenanbcrn (Jrurn ber <5c^rifft g«bac^t/auf^ 
aitjicbcpS^al&ungber J?i5mg</i.Regum c, /v. 40. ^a|lung<n/ 
Efaisc 5.v.i5.i[»nblnc^bcg<n3nti|fm Mattii.9»v. 33 ^UmcHvootf 
bm: 2(i'«rb(rMatcrja:.b<»rau^ fie 3(mac^t,'»ultt)migerber form t>nt) 
g<flaU/auc^ n5iciDwlfK<fcdcfefr.gjt^bt/obcrtpif iDielX^oa fw»onfic^ 
gebcn/garnic^t crtpcgnef. 

Scr ^^nt^ Satoib §<it mc^f <»a«in cine btt^mUt ) trolbe jlarte 
»nb COotefrcic^e ^(n'^^m \\x ^ferufatem angeorbnet /fonbern aud^ 
vt<(e3nil»'»m<nwerfunbai/»nb<JH^ Jf3«ben5ol^/fo au^Ophirge^ 
>r«c%tpnD»orbi>femmPala:ftina nK^tgefe^en (vorben/m<»c^m(<»f/» tpor&fn/'2.chronic.c.29v .?7»ntfr&«f«nrfl«uc^&u-^(»rffc/i.Rcg. 
c. lo. vetr 1 1. 1 i. So mit ^m 5'mg«rn gc^nffcn/ 2. i>a m .^.o.r .f . 

<3Snb tue ©aviD »tel 3n|lrumcnt*tr^nbcn/ auc^^litacf^cniof- 
fm/tfimgftDu^ctUjjcSiljnlifi- iChron. c.ij. v.5,»nDc- -J5-V.7. 
2.Chron.c.29.v, 26. 27 t>nD lofcphusljb./.Antiquit.Iudaic. 5)e- 

rer wtttm «6hc^c in Dm Pfalrtim §m »nt) n)ict)<r/at>cr S3(o0 tiat^ Cm 
na5mcntrjc§Ict/5flMupn?ct>cri^rc2(tri^nocf?intonation,no(^tt)W 
<in< SaptC gcgcn tit an^tt in Inrtrumcnto Ofta-Chordo , Dcca- 
chordo , izc. gfjltiiwict/ jUDf rncmm» i£6 ift aUt J^omg'Savjif 3 
€app{ll m Bit tjicr tauftiu pcrfoucn |larrf rnD Dcrgc|lfl(t difpomtt 
g<n)<f«n/ 1)(»6 Darwnwr ^wcp^unDfrt vnt aci^j x>nt> acf^mg; Dircdorcs, 
fo in w<ir wnb ^wan^tg ^^ofabstt^dUt/mnb in UUm (ibct jwiJIff 
(pvefomn gtbrauc^t wovDm/muv btnm fmt> Drep faufertf / fubct? 
guntm »nb jw^Jff an&erc JKuficatiKn/tPclcfjfiu /eftcmC^ornu^r 
a(^ antxr^alb ^unCcrt p«rfoncn t^un /gwefcit. ©icfe aOe ^abm 
ttttff Dm^rtjlriimenttn/ <go ^^onigiDaviD madjcn (<j/Ten/M uficircr, 
I, Chron. c. ^5» y . 5- »tt& c, 25. v. 7. 

Setc^e Capp^Ham ^at Salomon ni^t aMn/miut ttl^atm/ 
fontxm amfi iUmr maffcn jjparff en t)nD Pfaltcr aup -0«^f "§o(e/ 
foau^Op^irgcbrac^tworDcn/mac^mtafl'm. 2.Chron.c.9.v,io.ii« 

Hicronymns in Epiftola ad Dardanum , lofcphus vnb Poly- 
dorus Viigiliuslib, i. c 15. de invenrionc fcljmhn/6a^l)ie ^ithtt 
Ut) ttn J^ibmrn mcr v)n^ iwan ^13 <edi?t<n ge^a&tz&K ^iftalt abtv Jip 
gewcftn fin Xrwnjjct o&er em ©riegfcfjce Dcitoton, barcjiiectlic^ctfic 
Dnfern &tc i^igc ^diffm niacfjcn. Qcnn t|t noc^ cm anDc r ^ufiru^ 

ltKnf/Wdc^<6lorcphusCynnyramn(nn(f/§af5C§cnSa9f£ngC§aH/ 
»n6i|l mtf finem Plcalo:v>n^ ncc^ ciiie/fo cr NabJum ncnnct mrt 

elicit geOac^t/WKfK fotmircroDcrgcftimmcf gwcfcnfcpn. i:tiVkUnii^ wUtU^t bU Mfac^/tuctl ^it[tlhi^< btn'^Citxn alien befan^ 
Qmcfm/ml> vnndti^vm Uiantm Un^mvUl >ti fcJjKibert.- \QUt tM 
flucft/Dij^ ©icfoOa^troInftciuncnca.TOttc^t (KbepOScrric^tiwiBficd 
tpa§r(n 6)off(p&t(nf{(e tmXcmpel tern ^tptgen t>nnD 2(aim**^ft9(n 
^Offiu^^rett/ ben ciUt^Unbifcfitn ^ep&miujgrdn^di^enbunff 
DnDCO^ip&rauc^ nic^f gafecnadnttcn wnD^^ommunuIrm woflm/Oa- 
mtf ntd^f Oic perUn f Ar Die^dwe/tvu niiirt fvi^t gaoorfffn warden. 

■SJott pfdffen vnO^efdpKtcn^ujIrumcnecnim^c^Deit^ 
t^umblafmannoc^awa^mcgrnacgm^tund am Hiftoncis,Poe- 
tis,Philologisi()ttbMuricis,n)»ct>»(tWcPf«ffettt^c^{r/t)i<Q5<f(l9f«' 
Utt 3n|lrumcnt aUr edpfen g<§«6{^akn. ^eJ«c^< Pf«ff€tt (»«'> 
»on jicb<n Dld^rm iufammcti gcft^cf atttxfm/Oa^er Vjrgilius fj^rk^fc 
Difparibus feptcm compafta cicmis FIST V L A,n)(lrl^< <m&tr# 
mcftf 9 f<m a(& x)nf<r< fubt n CU vc5 : A. B. C. D. E. F. G. O&cr fwbm 
Voces MuficalcsrcccntiorumvuIgarcs:Vf3Rc,Mi,Fa,So],La,Nif 
-ODcrbcr Bclgarumiww<rfuni)<tic Bo,Cc,Di,Ga,Lo, Ma, Ni.^$(j* 
cl|< PfciffengabmnuriDKrldcferrgc^dbf/wc^cM.Varro a(^ tcftii 

avTOTTTtig in UmXitn^d Marfya:0cfc§t^at/tt>K er ff^r<ibei lib.3 d« 
I-. L. Q:tlic^e pffiffcnSpondaicae3<n<nmf/^i»bm((Jr^cr ^Uit^i mit 
von cinanDer > Daftyiicx aber vn^Uk^e gt^bt. Seal- lib. i. c. 20, 
Poer, Tjbia Phrygia finiftra §af i^ep Wc^<r / dextra ttur €?mf g<* 
|«bt/tt>W Servius in 9. A Encid. v. 618. ex Varronc b<fl«ug<f . 

;©!< Tyrrheni ^aUtt <imatt »*n Pfajfcn gc^abf /fo a«$ jwepm 
S{<$$r<t} iufammcn gef<$(t. ^u f Uine Di(5§r; vntcn tvarb gcbfafen/ 

(^<0bannn(»)(ir/vnD0Ab<Kfo emc ^rolfcHartnoney von fic^ Scat 
lib.i. c. zOf Poet. lulius Pollux lib. ^. C?0 ^ff^Milef aU(^ Viftruvms lb. lo. cap. i). dc Arcbireditea 
^9'^n\}tiimint/fomoin U)r Jruuiicum ncnntc/vnbvomCtenbio fot 
wfua&Cttfcvn/Wie Plinius I Jb.7-c.37 Ramusiib.i.Schol. Mathcmaf* 
Turnebtis I Advcrfar. OU^ WCU^cm OgtlC imifftl ^ttM(^ W\<t 

fia(ee}n<$<i5^1t'rtcn C Wii Coelius Rhodigmuslib.p»cap. 6- Amiq. 
Led. du^ bem Am monio Marccllino&ri(Ug<f) formiretibie <S49(^ 

g<tt){[<»- ^c^l- Jit>. I. cap 48. Poer. QitiUt^a^l tmv vitt/tntif 
mUrmd^ &rr^a§( betvUr ^Umtnt / eUt titt '^tittn ttB 3o§W5 
'Ot>(rDert>icrd(n^§(iu(^grf n/f9c(c^e von (er Pytha^oricisfiir (in; 
^ftfigf gd^i ifl ^tfyilun «?orl>m/l>ab9|Tf att(^ 8<fc^wo«tt/iw<Py- 
thagousinaurcocaaiine&(^(U0(t.* 

Tlctyob d&vcirv ipvcrm?, wnD b<9 t>«ti Macrobio, A. Gd- 
ho, Suida vnb onDtrn wcttUuffftger iucrfe^cit i({ : 

^^<tUn MuHs^tt (^r<n/t)<r(r imanfana nur vicr ^etim i(^ 
wtfm fti^n : 4>&(r nae^ D<r ^(i|( &<r t>ur Numcrorum Harmoni- 
coram proponicnalium Pythagorcorum i. 2. 3» 4. ^artttnctt 
«U(UtaUm Confonantiae, afp Vnifonus, Quarta, Quinta, Oftava, 
Duodccima t>nb Dccimaqumtabedrifftn- €» ^ai aUt t)t( «r^ 

(Ic »nb Ufit( S<J9« <me oaavam .• S)U mii<((l<tt bcpix »nt<r<m- 
<mt)«: iintn Tonum , gcg<n bt< iu^nfttn aUv <inc Qtiartam •!)(« 
Quintam geflungm/ tPieaue Wcfm numcris Harmonicis 6. 8. 9. 1 2. 

f(4rli(^ ttt<rf<§<iw e« i(l aUt W<fc MuHca im anfana f<§t f<^(<c^t 

):( 4 gwc* $<w<f<ti /6t^ attff &i< i<tf Orphei, b« hit ^o^t ^<r Btf^fm ouff ^«5m 
f ommm ijl / nac^ t><r 3«&t t>f r fubm Pianetcn , oDtr n^c^ btr ftttctt 
Xdd^tdfn Atlantis,Dart)m<r Maja t)i$ M.cTcmiiiSflutttt/fot>iei(p- 
rc <r(i<rfun6<tt/ gC^f^fa WerDm/ Polyd. Virgil.lib.i.cap, 15. dc in- 
vent &<ic»g<f. 

t(n/al^ Epigoniam »om Epigono Amhraciota mrt 40. Simicum 
nttf S^.^di^tsn/tKt(r lulius Pollux t>n& lofeph. Zarlinusin proo?- 
mio Dial. i. Dcmonftrat Harm : »nb Magadis mit zo* ^ai^tW/ 
t)(p Athenxus lib. 13 g((cn(f(f. 

In Palxftina , Afia minorc ttitfe Grxcla (inb UiM Veftigi* 

fc^<.n@mii)itgro&ettt)nmcnfc^(ic%m'35<irbar<9iitc|f flDeirK t>u frepm 
^iinf{(fo|ur^(imb(t^f(if/fQnb(mduc^aII(dttf<i${ttrfrd(tctP(t(Dt(n- 
f tc^ / a4 ^(in vmb &dptmfvi<i in fettxm amt^m imU xxtbotten/ 
»nnt> anUun ftaiuint X(u(fd$@(otf(vnnb0{umpc(fap mtt ctner 
fdimrrmtm vn^tifaUnUn^cliaimv^m v(ror\)mt/w<kf}tatmodi 
iti^UnX^rtSm in f^o^m ^m tnnt fotvol ouf .^oc^ict^en vnnO 
5«tt)benfr(l<n /<»(^ tm ^ne^e gebifijuc^f f rpc rDm. ® con wf nn 
^«$2:ilrrfifc^<n^d9ftte/o6«r anbcrtr groffrr J)(vm ^mDor fol^ti 

^rjlltcfj uitm 5w«n Xilrcfm Dor^er/ dmr mit t<r f^tat 
mwmnVUtntihix mit ciner Sc^almcpen/Darauff fofgen <f (tcljf tt>oH* 

irflmgUic^. 07«c^Dur<mfft^«tm«nfwcttOcfjfetim«»frgiUD«m 
J^dmcrn vnt> tvoartcc^mbcm ioub vm&§en0(t / mii^m mt groffe drfltn gltic^. ® if f<m f olgctt <tlic^e vomcitK JJJwn tm& ^cuf cr/ 
donttttn^dtiffm n>o(gepu^t(r3<>nttrc^rn)uSu^/i>nfCf tix((^n&(0 
jp)crrn @oJ?t» / fo fcefc^nittm wcrDm foL ;^t(f«n felgen )u k$( 
ml (SfncOeut mu Xrummdn rond ^c\}almt^m li^'iw ^it^u 

^(nn au^ tin C^rif! ^nm ^ammdutltn vnb XArcP m 
worbeit wnb fic^ befc^neiDcn l<x\](n/\imman j^n auff nit ft^n Pfcrft/ 
fit^ret |l;n ^urc^ Du gan^(^tat)t rttit^^almtT^mt'Stummtin. 
^icff iumpm Mufic wirft nocfj ^{imgee^agc^b^p txn Xftrdf«»m 
§o§<m^(rtgc<ic^f(e/ vnfcre abcrdo^egm ^um cufferftrn vcracl^ur* 
;Of nrt ivic rmfjniale Francifco I. ^dntgm grand mc^ / feem 2:ilrcfM 
fc^en^dlf^unDeSolymanno AnnoChrifti iszo.UrX&tlUfi^m 
Hcgyrx abet p 2 d.^in fm Z\)tanni\^ ^t^imtm getre«m/fm grop 
unD fcatlic^ inftrumcnruiu Muficnm, Darati ctltc^c CDf?dnn(r mit 
txrwun^erurtg b<r Z&t{im ^ennna^irtrad^n^d^abf /fan^x ($(tc|m 
aufferUfencn in Ut Mufica trolgcvbtrn .^ilnfium »nD SWu^tantm 
juf fonDcrff ff?en *>i}<rr^rting vbtrfc^itf <t §atK / iff m tm anfm^ iwat 
hm Xdrcf I'tljm jKopff rltcbvaD anatm^m gcircffii. 211^ <ib<c 
Uib ^ernaclj ju (£ottfian«nop<l Dae ^VUf n;u ^aafjtn }« (ifff / fofc^e 
au^(«nt»iTrf>«/lKMjc^«CO'?uficantcn^u§drm /ttnJ)fo«6«rhc^< {«(! vn& 
lKb€ jutufcr^nnfi ^twan/ befDrgete fid^ t)<r Xfirrftfcfec ^tt9f<r/f$ 
mfir^tf n Die i5etnen i^rc grobe ^arbarep ^icUurc^ abkgcn »« fr<unN 
lic^er/oDer f<in«m vorgcben tidrV ^<i(f> w\> ^nbifcl^ tr er&<n : iU^ 
DerotDcgm fol^^mUrfj^fttflrumcHf 5erbrecl:<n /pnnb mit ^w** wrs> 
brmncn wnb fcjjtcfctt t><itt 5ran$ofcn feme CD?ufi(ant<n »ifl>cr iu 

ZUrmii^itt'OoninPtimoTomo 'yntagmatis Mufici 
«u§ffl§rlK^mQ5cric^f iu ftitDen/fofrac^wicfjunndtig/tttttmcImm 

^<t(manf (nnnunp^n t(riom/^t^<iHmt<i,\>ti^ tftt aitm t)t>«r gar wcnt^ nrtc^riclmng feat/aljj 6(j&< tc^ nwd^ mnner^f jnjraU nar^ 
temil^et ntc^t allcm Bcr |ri?i5j<n in ^icutfcJjlanO/^tatw/graiufreiL'^ 
»nD Q^ngcUanb grt«ucHJ(1j<n/f«njlr«c^cn »nD (tcblic^ctt^njirumctti' 
«n*3lbri^ rn&Contrarraftur,^yt>n6<rnaufft ttrftlbtn Intonation, 
wit S)o:fiW\> '$lUbti$ t>it\tlbm Unmn gebrauc^t werben/in Wftm 
Tomo Secundo , one iitcfit iu g^rbm : :i5arau^ bmn ntc^t oncin b^ 
3nflrwmmti|Nn imrft^m/wi( tit Q5l<tfcn&< fo wot a(^ Q3cf4pt<K 3n^ 
f{rum(Rfa1tt(man^cr )« )tc^n/iu Himmm x>ni> iu^cftrauc^cn fcpn/ 
{bntxrnauc^WcCantorcsmanorDnungbfr Concert Muficwdc^e 
^ttmmmfif^ ;ttt>i<f(a otxr imncm^nfirummt nxgen !£Kff( o&(r 

60 §ab tc^ auc^ Drr 2(up(4nbtfcl((n/Q^ar&artfc^cn vnb Q3(t»^ 
rifi:^m3nilr«mcnt<n/fo jum t6«( m 6<r SWu^cdtp/Xftrrf^ »nO 3tr*- 
hen /$um t^dl m 3nt)ta onb ^mema ^(brauc^t nxrbcn / 3(&(ont(f- 
fct^ung tntt^miu fe$<it ttjoa^n/ Ddittit rKMieXcnffcben/ ^tvar ntcfee 
turn ^brauf^/bcfentxm {ur fptffenfd^dfftouc^ befoot fttn miic^Kit 

^mnatf} amfi von bm Orgefn mr^t »»( in ixn J^t(lomn 
gcfundemmtfi/at^ ^betc^/fovulvonalfm'Ordcfn onnb Ocrfclbm 
SrfuAurk^n>tffrnfi:^iiff§abmf($nn<n/<iuc^ititr§i(r(mbrm0entvo(^ 
(m/«ttc^ w« ««« b<r Difpofition &cr 3Ufcn/5uf< /c^igc 5l<w<OrBJl«/ 
9«n34<^(niu3<igrm/roa>o( ott Pfrtffwercf «>n& vtcQcric^ art^itm^ 
men auff vnKrfdiuDdc^e $u^ £i|on gcrtc^ttt / a(^ ^(a^bclgcn/ 
^inWaJXrt / ®?«nu<iJ Dttni Pedal Clavir, &c. <ntfj>rungm fcpm 
©<mn<»U^4n jla&t «mt& Corollarii, wie Du Oteg^I V»& GJavicym- 

fonDtrltc^ in a^t ^ mnxn / ouc^ <tU^<v wrntmm 'Orcein Difpofi- 
tioncs |u ^fotc^ nut ^incin fe#cn woUen- 

^sil^nn ^. S). ^. i>nl> ^frr(> b<fen&<« grofff faurorcs 
Der Mufic fein ronD t)if fclbc ^oc^ / lich j?nt> nxrt H«n ; geflaft fie Dtnn 
»orne^m< Unu in i^nr §oc^(dWic^m ^t^ufc i<D<r5m ge §abf / d^ 
G«oisiumOJ^aw/vpJI.i^{r pfeincr^crt admit <illC Mia'am mif 12. 

^tiin- Btimmm Componirtt , ttt 6<ittc« Z^mM jfird^cn in it9^ 
SCcrfamluttj MuGciret , vnnO &«mit cmcn groffm appiaun*m 
profflcrirct|at/ aud^ |<mttc^ vmU^a^t €^rifl» i|-jo* erne ^- 
fon&(r( Muficam pradlicam in i»«p ^jlcJcrB«t^<^tt toflot/twt* 
d^tauc^atfiwd^ t>on&mItali$allcgircttpir6; ;Cinrtattc^Iohaniicm 
Gailiculum , wcIcl&rrmpraxiair«ftfa|«ngc»»ff<n/D|<r»mfc63«5P 

<r§rifli 15I0. cm<n fcnbcrUc^cn Traftat dc compofitione Cantos ttt 
^ffctif Kc^<n ^rutf ^ au^gf^n loflltrt.- atitxrcr ««^ Wcfcn/ftrfitHjir 
fur^r ^4(bm |u gefcl^migcn/ tmrbmit aQcn (|r<ttt>nb ru|m gcd«c^e 
tc^§of^<rfa§r«itttt pnb wrfrefltc^w Mathematici, Mufici »nnD 
Chronologi jFjcrrn Sethi Calvifii e.0<Occt«lftp/n«lc^crmc^tafl«tt 
inChronologicis »nt) Mufici$i|m «nen wjlcrWic^m 5^a|mcn<r- 
fangrt/fef fon&cmmic^ ttn mfflidtun SWarm M. lohannem Lippium 
tttma^m Inftitairct.Da^cr in Muficisitrttfommm/flUf^ weleScri- 
ftiffmve gtmmm^aurlantiim b<g«n |ctt< m publicum gebm 
f^nncn/tvo crnft^cburc^DmfriiiofiBmXoWaueMcfcm (rttiiw«|rc 
|inwrg.^ommm»orbcn/(#n ({cD abcr tmmt^ mtt (tmm autfi 
Dcmmm Mnficopra^lico wbComponiftcn lohan-Hcnnanno 
0«^m (tf(tf<t ttotUn. Zi^ hin tch aiKf} txr «ieiiii«ig/l>«6 1 er^c* 
tcttfitm vmnffliOim Cal vificfonbcrftd^/ w«e T hccriam m Mufi- 
cis«ntott0cnt§uf/&<r@i'imrric^tMathcmaticiist)nbMuficiisThco- 

ricuSjHcnricnsBaryphonus VVcrniggcrodano Chcrufcusjc^lger 

irttMuficDsottbCantorftt/Ombdntur^rtt^nthcl^ nod^fotgcn/ vn^ 
fcinc Opera Theorico-Mufica .^omtf itutfd^cr Nation mtrcf (idfettt 
twrb ^(timtt ftpn/ mdi niUmt wtU tjorncmc imu mit wtlansm 

SOn» 6<crwi anOi von Q. ^otfiw. »n> S^mii^l mtimv w<* 
1113m wt«r&im«tt perfon W§ ta^rr jroffe @uH|t/ gcncigfcr QiCiIIe 
»nb @tttt|af tpicDrrf a^rcn/Dafflr ic^ mtc^ nec^iur itif Danef bar iu cr* 
Jdgen f ew< filglic^f gdcgm^rrt |abf» Wnncn. Jfl^ bin ic^ m ben 0e«» 
bantPen gejl<mbf n/tc^ woltf mit Dwfnn gar gcringm Opufcu lo ۥ ^. 
o(p timtb<ti(m^wdbatf<inmUt/mmtY ««rWn{</micl^cin|lcfc« Itdl/fo §off ic^ bodfe/ w mtun S- S- nUfit <iuff Dae ^{rcf aflem/ jo«* 
Dern otcdiu^r awff m<ingut«/&<jnrfb<!rt6 ^rr^ x)n5 ©cmut fc^m/ 
Dm '^idrn roor Dtc X^«{ aufjf wD onrtemcn/ vnD ferner mcmc vnD ixr 
mamgm sro^gAntiigc ^<rrn / Patroni t>nO QSefdrberer fcin t>ni> bUU 
Ixtt. ^tp9re(f< wrera»<ti fe^e juS ^K^fcjligltcft/DnD Dcnftltcit 
tiac^m<m(md(rtngm vermftgen aacwtffengc^tdifie luUiti^mbin 

|u aOcm g(ft(((tc^cn tpoitrgc^cn ^Umit ^ctlfamdc^ t>nD gcfrcn>(ic^ 6c- 
fc|(cnDc. rDanim Dm ip.IuniKanwdc^ettotun nte^rvor 1294. 
3<l|r<n D« Concilium Jtt Nicca,fo von D<m £^ri(Htc^<rt ^(Ipfcr 
CoaftantinoMagno au^gcfc^m&m/vnD vett jiS.QStfc^iJffm WKii 
Der Dk verfltt(^f( ^t^crei^Dcd Arry g(§a((m werDcn/fcmrn anfang 
dcnomntm/AUc^ Dtp dccretum geiitacBf / Dae manm Der JTtrd^cn Dcm 
Vcrficulo; Gloria Patri&Fiiio&SpirituiSanao Dtcfm folgcnDcn 
httj^jij^gUi Sicutcratinprincipio,&nunc,&rcmper,dcinrccula 
fcculomtn. Amen. ^m^c(^rnaai^^ti^®(httnStyloYul- 
gari I ($ 1 9- ttac^ Dftn cxado Calculo aUt i ($21. nac^ erfcr^affung 
><r "5[B<U 5 J- 6 8. D<r eftnDflttt 3 P 1 1- <»«^8<«ng aue ^g^pf f « 3ii6» 
€?r&aWUriSt)<refaDtOloj|l i37I- »»&<«" /PP Olympiadc. C0tt«r;DK»|ltt?tCt3<r 

Michael Praetorius C. 
Sl((^ Organiftcn jInftrumcntiftcn,Orgel-i)»f Inftrument- 
mac6em/&n^^<t1en^ie Mufieam Inftmmentalem, 

tiid^toUeiii^^eutfc^rfort^rti auc^atiOererNatio. 

ncn,cxcrcircn t)n&l?<c5&abctt. 

:8n6 Nftcf Dt<n|!fr<uni>(tcb/ (^ wolleetn fclxr Dtefcfdnewol^ 
! mdm(2(r&(ir/H»(((l)«rtiict)f mt(g<rm3(c£fRji|>c »n5:8ttfof{m/ 
I fowolauf mtixrn b(fvd^m6i^tiff((n/Relationibus,a^Mi(|) 
fonften autf d^nn fMftis^ (^rforfc^' vn(&f<ii»runs (ufammm hta^t i im ho 
({m/»ttfrnfci}r&<rd<({a((aufncm(ttoi)<ciixrmn:(fm/ ob tvo{r« (rM<fc:kuttfl!|it 
§(mdn( ma^m/vit vor dncn Ki>d} txrofd^n vntvtffmDcn ^tlttif 4»tb @ffim« 
p((rtn»nf(rQ:m(f(^(niO?affn:@pM(i)ati '^ag^m. 2lRma^(!n^m(»(itit 
aaB(rdrfb(4)(0 »on(((f(!bdtfki(t^(((f)r((it i^ttgnn$(tt|urt>n0A()cBc9saH«f<» 
fen vttb auffi)(r&((d ivot^m : 2(11 Mdvft'I (icfc; ;a f dne Sacra Veftx , titt Ma. 
tri9Deorum,tvd(^( prophanutn valgus, wU dn PoctrcMf y vor^ g^en 
mAffm; no(^ Ktagiilerium lapidis Philofophici , wd(^(# Secrctioris- 
Pbilofophix Authores vor dn foitftcrHd) Myfterium ^a(fm woffm; 
f{lod)fn»dr tf^Afuv vdr^orddte rationcs»nnb»rfMt)m i toanvA Ut 
Nymphamn Infulae in Lydia duff ddr ^fdffctt ^f)on f!(b vom(Sr»' 
rdci} afemitrf m fit M( @ee ((e<^<nim& ^rnt«ivdiir ft(i} httot^tai «(p fi^((m fie 
dn(n0U^tt/vn5 ^ditac^ wt(i<r an if)r<nC)« on U.n'Xiict fc^w/ i9<(^i« 
M. Varrou «1^ Mrc^fdfrftcn mit 2(u3cn an3(fe(>m|>aft(nn>j(/ 6(h«^. 

(^tfwd0fk^att(t}bdr Autorgarwo(/0findn(d<« d^nn<m m tiefdMftm/ 
tA^(tPfimiunToinufflfn{d(dn<fcl}dr6^<ui}iin%d8d{fim/teme»«n(Wi 
Me «n((rnTomiind(d(i}dr®(fta(f ttdfmfordmfoHen/wodrttfd^rgnusfamc 
njrfadjm 8<t)abf ^m< / M<f<n 1 1. »nnD «udi III Tomum <n ^<utfdb<r 
@)»rad} iu di vulgiren, n>dt dn )ttt @pr AdK nit^t (rlldn i|>» BcfonDd'^ Idto^ 
matatmrctm/fonDdrn auc^ aBfon&d^Ri^etwbddcneTerininos ^m/ ml^t 
ht^ trnjesi^cnltalis wiB Germaais im ^cBratu^ / ni^i »o( nUf dgmrirdKA 
»n&tdtfK(i)(nJ«(dntf<^mdiaionibiuvn&^irf(rttveitiretWd:b(nf^nn«t/ 
>nBB4drobi<2td>e»idmt()r vtrfuncfdrcr ttn^vrnm-ffenDb'^d; a(tf t«uf({^ar 

nmrB«/B(»oraB/wd(md({m(^d(^£)r5d'»nb2ln(^<^»tfnmtA(I}(r/i>rdanf(^(tt 
»nB3n|lmm«id|lm*<r f ardmfc||<n ©j»rad) nicftf funi>i3 f<ijn. eo^r>er hutottahttfrni wit aud^in oOm on^drn fdnot Operibus 
icm^tfU^mtbA^ a ntftfaiKBiMti ©Off km J^<&m m Qaaixtt fbmttt' 
ftc9(iicmTaientovn6®<iNn'd(imfiumSaBi(tn»tt<iitfcb(tNacto^ 

mS^tt I vn» tec Pofleritet, f« (ut4 Mnn 4iit|^ MiSn M(f(tum$tt»eii4(n^< 
fen : ^Atf mittMid) vor »m«ff<l)tcM(^ MafltattfcOe Inftrumenu lit ttftftt 

^ttt^t9mi«i9ca»imnXMimm^>Omf9h^ 
SirAuffmttnfmmt(miJMkl)mimfr(i(fflig^§«i)rtttbf(i9>t' 

ftrutneau vneOrganaEcdefiafHcatorvMlitOaridis, S^UJompQiiotti^ 
m^btunttittni^Mwittin itUi tta^ fdmrlbt d^ffitSiJl) s<ftof"d<ff<flnQ<( 

«^(r fok^ctf MMr in teiit(n Antiquitecea iftabvAt^ml Mfkt vn^ tdtn ixr 
3(lf<ti Mufiu laftrotnencaUs fdtvmfg ' iA^mi ^nn^ifiix ittAttmt HM<n. 
^4tt ^nM in (ii(i0(n Biblloreckeadn^iK^ Anao Chrifti ^ti. {u CSafft 
iR 4f09((ro<f(/5arin ti^i^^7Utmi'f»wiH nwi^tiUdH Ueitikm Ittftra« 
msatao^^mffm: Tibntt t^dnfi>(d){K*7B<.t(f f» s<*rKl(ii<(^/»ni>fanno# 
taiw »crabd<r<ffmm Inftrutnenten 0(()rau^ Vil^ c<$(mf(^fttt»'(^r foitdtr* 

'JdttQmifn MrtfofFcf ^ Autor,vor$<nAnK Zoili mtbtn (!# (fne< 

f^m»n^ tr«fffaMK JtAQfl(«MVorticmm Medicis»Chirargis,Mathe^ 
Gtemetris^pidoribilJi wb Mbtm ttt %ttijmStia^tn (tfol^mm poblictret 
imftan<2add(#(tt/»at»ttNrpo(Mtecmmflid)et»^M(iKfwor>mr %ici^ 
f((<iieiM{«»imb ^(ffldiKmlRut vmUftm^mdntt iabotesmithtffMi^* 
m4tt mh nad)MKfm onfttKn : j^ojt M$(r» gefdlKN (of^<^/^A'i<<rlU(^^ 
«tl&fl;(iNti»omefphilKre{mf(/tiKf(^|!c^vf((^ in »m Aaciqakctenitidb^ 
Al^MrMuncoram,fon^attd)Hiftoricoramvn( PhilofopJiorum )i(tiu 
Hd) mk tmbilftlftw H^Titfuiti nmmititf< fd}(«d)« delineaciones vn» 
0m»$«3(it(d(uri3ttKr(f(id)m m t»(r6<f)<ni;ati4» bmii^wh ^fSfommtue 
M^il»itin9ttt: TinbtmrnfalitnAm (Acrnnl tt t^itmit ta fertKrmrra^«' 
f^dKit m Rad}b(n(f en mtr d» vditf^ mIo^ $<$ti<tt ^tibm i Hkib »of^ or 
Htnmtm oHt mMrn foimrfin fdirni ^ji<tiaf^M(feirMmOperibii9 iatU 
lucinim otet gttttftm 9M obetia totttii gefnir tuc seft^ricNfr Ixmi ^ ttt (rascn t»<$d}(cn/ orrj^ilcn vn^ jndi^ircn , fonttm Ai<em kflrn vet Ac^jt 
tnb auf nmun: aud) ^arbc9 Mrad)f (n; ^a^ f i)m( wt $<» De^ vf c(cn i^in' tiib t)(r# 
it>ied(ttdM j<tii«0 fcbwa(t}t)dt ' mb anbtxa sroffm^rfdjiMtitun} / :8nru^ 

tic 0oI^tt>l^( iu Jf^co : *3B(Icl)<«f Wr)fntg<n /fo fftBffen nicbrt 9<J<n(f<n <ti« 
ti>k |i« Wncm (|)r(tcb(ii ^atin<tn <D7acf <( ant)<n^ctT m^gm/ wi dUctn ^a0/tt>A$ 

mit i\)ntn nid}r »orgeivcnfcn iv(r^<n i«cct}t(/ bca 2tll< Provcrbuim : Hic 

Rhodus,hk faffa. <jSi}(:ci)<« cr ^od) t)ai)m ^t(ttU fern toff<n»nBd(6(ncf(tt 

mu^ 'N(; loyem qui4cin>/ive ferenuiu &ve plaviuni,omoibusplacere pof- 

k, 9EBiS |td) a(f9 ^imit in aHo; rMSjffcbAffcntn offricbtigen Muikorum vnb 

Mulicesamaatiutn^Organiftaruai i»n&Organo7Maiy bencvolentzvn^ 

Gutiji jum f>tflm anbcfoi^fen/ vnb (ardegm fdtitf r^ra^iuaffcn mugli' 

tfem ©icnffcn/ fo icm^ jjjm fctr luit ©£?f f ta* ic6m g^n* 

)ter / Mac^ d^buf)!- ancrbottm 
):< ^ 3ttWc^ ORGANOGR APHIA 

Otcr 11+ Tomo, 

t1I>tr^tra£titet 
Inftcumentorum Muficalium Komeadatura: 

"M^t Muficaiifc^cn 3n(lrummf (tt / fo ut vnfcr ittfi^m \<it im 
®((rattcl^/Diftribation vnDQ3<drtff in tmttff^Uttnm $l&f^ct(un^ 
dcn/fampf 0<rof((&m!Ramcn oter 'fltrnwimit ht9^<fim Ta^ 
bc]i> pag. I. ^1 $. m^ autfi 10. 

^m 9(nttrn t^(J 

Intonatio & Propiictas : 

&timmm/vm^<t9^lUnZ^cn/m^ i^ur graifetonbrtgrnfc^afff 
magUt^cr ^% vnb tt<ff( iiKr^tetttdm; 3^ iinn Tabdl vnb (in(9 1<^ 
»cn3nf{rttm(n(einrpnb<r§(tf(<9dcfildftrQ?irr(4mitg. 3n|lrummrif{/Accoit,Sortea mi 
Falfctt-6rimmm/<tr^f<tf m wb 
anban ^nfttummttn iuv(rfl(|)m 
fnon. pag.n.n.i;. 

mttttt ^fltumtnun i aud) in 
0)^(nf(t)m•^(imtnm:vn^yonvn' 

^j^en*. pag. 14. 15. i5. 17. 
3,4, Vniverral-TabcI,^artnncll Mc 
CUresSignatc/btcCIaves in^ca* 
ia Tabtdaturx, ik ^Amin »n ioJ^l vff aKrit 2Snflrum<tt(m iu ffntm* 
pag. ;8. /p.W^jo* 

QSlAfcnbe Inftrumcnta. 
5. Tromboni- ^of««nm: p. Jf. Ji* 
<J.^romm<«<n: Tub*: p. jljj. 
7. ^^tn(n;^(ocf f{^i((m/Flauci. pag. 

R.£iU<rpf<ijfc«:Piffari: pag. 35. 
p. gincfm/Cornctti ; pag. ^f. 36, 
io.©emm<m /®omb«w/ Bombar- 
doni: @<^A(m(ij(n / PifFari. pag. 

II. $<t$of fm: Dokianen.pag.|8. 
la. ©OrtWtm. pag, j^ , 

I), Dop- fj.Dofpbioni. pag-JP- 

14. 9taa((f(tr> p. ^9.40, 
I/. ^ml{| JriKT/Scorti. pag: 40. 4/. 

i<^. Gorna-Mufe. p,4r. 

17. Biftairelii. p« 4f« 42. 

l8.Schiyari. p. 42, 

i^.0<»cfpfdff<n. pag.4j.4j. 

^<lldput( Inff ramema. 

io. VioIcn<icGanib»;VioIunt2en, 

... *o n pag.43-44.45'4<5. 
ir. Viol B.itarda. p,47. ^S, 

«». Violrt de Rr«cio« Qfi^cn; ^ii* 

itin. p. 48. 

2 3. Lyra : ic^rttu pag. 4P. 

t4,Teftudo: imt(f tiuto.p. ^9 ao. 

ly. Theorba. p.jj. 

26. Qgintcrna. p. 53. 

»7.Pandarina:<U?<inbiif(c<ifll. p.5^ 
lj{. Pandorra : CBan^ocf. p.fj. 54. 
ip.Penorcod. p.f4 

jo.Orpheoteon. p.f4 

ft, Ctthara r eifftrit aUaif^ Titt. p. 

54- 5J mpaiki t0 p.57 

p,6o.6i-63i 3Z.Harpa:J^|f. 

)5. Moaochordofli. 
jtf* CfaTlehordittin. 
;7.Symphony: oiXr lBftrumer.p.^« 
38. Splaett ot<r Inftrumeot* p> 6t 
39.Glavic}r(nbell. p.5; 

40. Vnirerfal-CIaviqrmbel. p. £3. 

6^,6^.66, 
4r.Cravic)rthcriam, ftj 

4t.Clariorgaouoa. p<tf7 

4VArptcordiini. p> <^7 

44.0ri5<iw<rtt, p.«7,6fp7i 
45.RegahI p.7»'73-74-7? 

4^. 9)0ft) dnl>(r< 0nn»foni><r(M)2(((« 
Inftnmienta, 
Chorus Piklteriom, "ip.?* 
Pftkeriufn dechacordu. J 
CytharaHicronymi, p« 7^.77 
TympanmuHieronymi.' p. 77 
TubaHieronym). ^ p-77*78 
Organiup Hiefottjrmi. P.7S 
2irnbaIUfflHierdnyn)u p>7' 3m III* ^grtt 

Hiftoria Vctcrum Orgaaoruni* 

^Dtt Der e^f ffm invention &<f ^(ttrtOf 3elft//§«r Dii^fi- 
tion,d(r Ciaviren,iAbm/^((i^M(dcn »n^wa«^onflmm^^ar|u 

):( 7 i^S^W t. 3onNrdignitetvrbcxccnemzNtCrgc(n. peg SauHf ^ 

t(/te^0anMeOr$anif!mfe Mcfari^Icn ^un(l mb fenbtthii^tm (rail/ c^ 
f<r vn^fldf su9(f^an/mif Mffffr^eftKtun^vnD ^nfatafrt^fetHnn/rmift 
ttK{)f dtrtn^r vitt> ^n^ifyfH^f tip an «i<xm$H<n J^antftordf tnann (Kb^ 

dxn Eccleftaftici tmt ®<((tti(i}( Mtt<ict,{(»ir(n vn^$rug<r^(tv(fm / vn( 
itfS(( ^ 9^r«|{(rtt al^ ;c|i)m ^<DJS(tn t>n> <10aj?orn imtmt vnb ^<a^ut 
iMttat. 3ndfiintct)m i<nvmwtif(<lbA\}tn<itbAn<t<niWAnbttSi'nif^^' 
wt (dp V0r ontwtndn fon^crbaffo^ iMfynitti Patron »nt> F^utor Mr Mu" 
iiconun.^dtt £)^(f<r vnfa:«II<n Saptfimnjltrn vnfi Muficis) Warn fo{» 

y3. 40, io.^anodH mniittt\icil<ttt lur ydntUdittt ^(fonwn^ 4Jbf)»dff(ti 
(difen tnfiffcn : ^a|(r i^ mid) nf(t)(dnudf<"n «<munt)orn fan / remn My 
fold)* d«'< ^<UK ojfrm«(^ mit QGBtil »nt» ^int (td) <r|)al«n/ »b5 }(>r |)f n- mt> 
w^tommm jjatm mft3<n, :»nD wcifman fctnn mit fon5«:bal)r<r iufl wi6 
ii<bt {It ()<r« / tMnn <in injtrtjflr Orgflnf (I Mt ©«|f ItcJx Latin- j>nft Imu 
fd)( ^f4(mm»n» ^^(r «uff »<r £>vd<(fd}^n/ anrnfttis »nt» UeM<(b ( da»urcf} 
ta5^il$fdd>f<rtrti^ioor^<w&«nff» pcl)m<f b<foneCTCt2tii&acDr tttidauff* 
m«(f una 3ducl)s<f »nblubilirtt,tjnt )u folfitnKr^rrtfjt ermiintm wah 
nn^cnic^R nitb)tr»&in wb ^(x^ Mn^t : &o foden bmm«^ cMttnp 
i<b<S)itiiMttttt 3M^«fti©rfb«tt/^ird)»iftr au* ®(mrtnMii;cJ>«£)rtf 
I^Ons daIMn f<^n wid^Mtbt fn)n da^ f0(d)(^ir(t)(nX)(mer<ndr<^lTmm 
TcfpeA i<^aUm vnb mit ^(ff<r<rCompctcntz«^(fol^ vn» :SRf crj^alt ung 
9(rf<tKh ivnrD(nmd(i)t«t. 

?B<(ct)*mnnmm5t>Mmirni(^te»n<»ttr<miuwrmmf<tt/2f<J)W<n|V 
tfct) ^tnmti^uc. 
1 9B<etana<fi<inig«trattCl^rt>nl>n>«f!f<r(lfi^ wfimftett. pag- S^.tifp? 
). "l&wbtnaSiattftmmb f(rmctit&rd((t»mf(B/wii ttffct^n «nf<n9it(^u att 
&ttmmmwb fmd scivcfm. p- ^ 94*^5 

4.:B6nlxfl««l)ftfol3<DJ)<n^trt<rtt-9B<rcfm. - - pag-^f 
S^^umbmnttbt^g^tbalttfanbtn, • - - - p-P^-^7 
*. ajon D<n gftr 8roffm2f(f«i JDrsdwtrrfm. ' - P-P7-P* 

raoD ju »(fl8(i( b«tmffi» m&< d<>rad)i»jf5<iltf .»«>{. p.p8.p^.ioo loi. Z. "Z^m ti)oit der 2llx<nlDr$((n/»nb ii^tMc Clares von <Pfriffcttdirponhx^ 
^m(f(n« ----- p*ioi.xO}.;o|; 
y.:OonDcro3«f^(<»fW(3en. - - - p./o}.io4 

X2.^i« vn t»((ct);r jc|1ljiU ^tc@prittS''Vn(34}(<tffiab(n <ifuntc- p. 107.108.1 of 
/j.!Dt<Clanr: - - p. to9.bipII^ fowel 

/4.!Di(@f||tlm<nvn^^fciffm^cm^mvn^wm(t)m/vn( ^if juynfcm ((!(• 
0<it 3Cir aU;$ )um i>c|f{rm @mn^ se^rac^r ivprtxn. pag. 11;. Mp iit 3m IV. %\^%ii, 

Hiftoria Kovorum Orgaoorum. 

l.'Ziw 6«t xt^vci SlatiKii »n& ^if<( w jfcvcr je^gen t)lwm ^Drgdit/tt*^ ifiwr 
Propoftion )»rti) 0ro|fe&a Principaln. p.ui.fxi./£| 

n^ie Di(fcti>e nact) ]t)rm ^aur od(r^(<ut() / vn( ^(ro fonixrbarm Sisenf^afff 
rtc^f (tn^mommeiivnd va^antm : 2(ti(^ tvu fofciK ^mm<n »nf<rf<:l}t(^* 
(id) /au^ 6er (4n5ci|jr<rCorporum gencralitcr , t>n^in9<m(fnnad) Wll 
§fif|cn/oNr $al)( ^«r §«(((; in i()rem tnttrfdjicDcmn mffetn »nn6|»j^«rn 
•iJjonsftccljncf wcrfien imJgm. SD?tr m^rfrcrni 1pn^ f{i:nfrm®<ricl)r/ 
ttfct((f)(q/(d(c@ttmmc in Specie i»nn& i>(fl3i1^<r0 tawt|Tm von n^|)f(nf(9/ 
2((^- iSon &<r Mcnfur mx I4n0( fier 9>f(tff tnr S>(rof((im ^l^t^titonet 

pag. uf. »« 
SWii ^cpifflfSd'rt Vniverfar-Tabel. 

r.^OttOffmcn^(imw(rcf<n/fo Principaln l^rfyRbMenfur fdnd. 

pag.ntf.wy.bif/ji 
a* ^on J^dfpoiifcn t>«& berfefbrn Si3<nf(Cl).\(ff. p. /ji. 13*. ijj 

3. 3^n ® em^|jdrn«rn/^(o<f'@pi(i'»n& ^!acbfI(Ji<«n. p. 13 j. i>ip ij<J 
4. 3ou a«inta&itl)ntrt 0^a(i)t{iorn'»n& Ctacrfldimtu p.in.ijS 
/. :8dti 9ed«icf m ad^rlcp ICn. P> i)p. 140 

<.3)on9lo|)rfWitteiT. - - - p.140. 141.14* 

7.:Sonoffrnm@4manw(r(ftfn. - - p.i4>.Si^i4^ 
8.Sojj0<&Acfim@4)twnw(t<fc» - p.i4tf. 147.148 lll.'jlkmti(littivUtxuMB^nwc-^Sktdtin ixnOvititti&o ivofaud) a(fon« 
httUdi MeRegahl-QBtrcC^ifbAnfemlnUrutnenca.afp ClavicymbelOs 
Spihcxtcnmbb<t'tM^tim»6tfi^f<lbfiu^t^nbtm accordircn vnbtitu 

mm/ c^ im ffimmm na(i}}ul)<(ff(tn. p. 148. btp 15S 

jDrdc(-CQ^(r((m It^cm Jlird^m fttitnwb iamniAfftn wontnmel ft'triufe* 
{)ml)aft<n7&af ft« ft(b na^ (rfa^m vnD^^mfm jDrd((m«ci)(tn vrod' 
t()un / D«int( ^( ntcOf »m( dnctf gtrinsm "^ottfutilt wiUmi btn (ie k^ tt\u 
<^m vttnfAi)rnen «nb oKcrnff mfa\^nbm Otd((m«^ern jtt eri)a(tm vcr* 
mnnw/bnrftcffj^od) b«ijfte^wn €rfai)nKn»n5 3Jn<rfa|)rncn wolifbcrffut/ 
mb |uwd(ms((i(t}fvo(m{t(iiKmvnb(f{it)bt3m tvant>(I6arcn 9S^<rcf/^arajt 
man tS^tU^ ^ f^tcfm vnfriu (lief mt^at/tixrfeijcn wttbm- 

h Sr(tA<I>i^pbfitiones»n^ vcri<id}nutfalf(r@rintmm»nbdvCdt|l<t'tt/fo fit 
m'(\\tmmbfi<nQvs<\n%mf^timb(is<fw^n«<tm, p.i6i. Mfl ^oj 

1. €tn auf frtj>rH(^<t Index mb Rcgiften pag. 4of . %\f zjo 

J. QBt(man(in^(ifff<tn }ur rcc^ftniS^or ffla^ »n^St>ol^'fPl>tl in Jt)D(Q obtc 

MetaU»(rfmtgm»n^^()}hff<(b<nnot{)tt>(n^(^il;5cftMud}<nt>abmffnn(. 

Sdagraphia : otXirThcattum Inftrumentorum. 

(liitntH^tin ■06lnB<xi^<n<tnb sefd)niff(n< Zbtifft mb Abcontra- 

fc^im tinaitbinwb <\Utt}AufKaiifditnib«c7iUmwvSimtni7ittfl^ttbi{0im 

»M^€fn^«mif(*<nInftrameIlten,@rdff</f<lng<»n6S)fcf«/garju|?na*^«01 

SWaJ(fab</tn<rtic&<n:»i«i|f3©rf(fwwl JC)o^isSX<fftngej«djn« wtflt3<rjxi(«. 

SKf(((t|^(flig(CmIndice«n^ Regtfter. 

Q30tt HarmottjfcterCintgfeitfccir 

^frcim Muiic. 
&f<Uo,h<tvt\tttmbtm mt(^m Dtcftmvnbfontxrftd) in TertioTo- 
mojVorCantoribus wb MuHcis au ^ Differ fo ^biSHnStid ju <r(nn(cn 

If&r/ »a$ ^i( Caniorcs »nt Qmntftmin %n(Ucb(c Miiovqyitt 
mbSix^<nZtmi^«t69itm^i fotntf ((rOrgd^nt ^or-^efana 
vm& (inAn^»m^9(tv((i}f<(f«^ ti^^ifm NiM<n/ ftti) f n sct^i^rKdOfrconcordia 

»n&dn 
fa^ (fnmrmftfftf fWcMid) 6<d<N tnJb mU £()onttefi$fd<r jpamontfcDttXiito- 
ti0oa. tai V.iniltbaittKmmiKtn bt^imn folftn/OAmtt ni^t DuMnlic coo- 
findirt.^Otr vn^ ^()r<(tli(b( QcittdiK sca(}(rr nntc i mb fit j^nmfd&l! fc^O' 
ten itti<ct)m m^^m. S)<tm mm (inDticini^nidit btn itiit^tU^m Ambi- 
<tjm M)<Utb(f0nMn ((n @(fait0Mm Cantocim wtc^a /per Secundam o^(r 
Tertian trznsponiastt^t^tt t» ^(tMiH xnmtitt in U<^^t in <rit<)uirr<ii 
wati^tniobixi}tnnmitt dnmmtm vntftrummcnau^/tariurcbtHt^atttitt 
tltAVtwb ct9(n^cbdfft^tf Modfittatfe&usiu movirenmuciret, fxr^nftem 
and) bii Mu0c^ fo »o! t»a< ^ic Catnores , ali ^ti^mmmtifltn AnUat^tt i con- 
futidirct wtct, S)(nn i^ terGaacorinbn-Mulic btftitlAittifolittttJ^Utin 
emtOr^niffcnsctvif m'cbf^fonMrn bwaml dcmrintghd) em Cantor nai^ei' 

t<nr«|^m Chor-'^f^on ftnMt ^nbUgctifftnUnifo ftimm«<XM^ g<(nM$}tcm 
£>r^e(n/i»on o(to(ti/<uiiianixni lt)n^r(d)(m(£f|ormef^3(n Clavil: QS^lc^tt; txnn 
tn^ J%lt(|^nu^faScm<Mrorup(ic^iuf)jv<n/fon^(rnau(^ 6m@(bA((in tut 
Con(u(ion (dd)f«(^ anto^ stkn fan. !S)mn tpd( o<r »j)ri9c£)rd((-Clavi< 
»nt Ambitus »<n @cbii((rn no(^ infdf^mitbt^mi^gi ^t^t ti fdtmefjne 
Confudona^/ 0txriAirit2(nfinssarf(^wa;iiC^an/(b<tiiAnM ncwmanf^e^ 
fMmftrm '{()0n(( vn^ Clavis itwo\)nttiwb btn in bcnOrgct it^tbtntn ata btm 
€>inn mb ^btiimue faf)rcn (cfct. gu9<fd)itfciscn / bete fo(d3(«! auct) Mrt 
3nf{rummfi(t<n / &Mbu mb ^tm$7^f<tflF<rn ii(mltc6 fci)im]»ff(ii^if7. ^enit 
Ptnnjtstttb (til Cantor fo btntnOx^anifttnim vnrcd^tcn Clare fo(d(t/vnO 
btm finsttt bm Zufan^mndiitti^t btt 6ra((<pfdffcr bam temmtn mb mit 
anfanscn/ obtt t^ ft( imtx in ^cnCornett obtx ^cfaun fio\Jtnmb ^mr(d)((n 
(^omcfi^dfa Clavem btm Cantori ^thtwfitmtn |t( f»n^(rltc&«uff b^nCor. 
nmen e»(t®(tdm /fovor ft^ium Chor vnD rccbtmClavc g(f{fmmff/nid)( 
for( fomin<n/i»(tl/^n(tt ttttranspontio per Secundam vnDTcrtiam ni^t 
ml Mmv &imtmsJ^t ti ttli^ttx {wcc mb f(^w(t>f S^H ^vcbi dncn Cantum 
perQgartam oMQuinta{niUtransponircn,)m^mai^ma{fo wotQMtiM 
Conftifion ,_6btx bt^nfttin ti b^rmticHc %tbtit. 

Sdt i)em2(n3(ft4)t( mb^tiUitttS^^vmOOtutAUii mb^tifHia^ea 
QetlMfm/propbaniren mb tnt\niliimfi<muio\^tt titUmmbcn inconre' 
qoeiitzfgihtf<mbf(rtJ<f<r Mti/ict)<n offmfti(t)m®o(f<^»f(n(t ni(l^t»<iii$/0ff(t»' 
W"m®0tt ixn Jp€rtf n «lg «n«n©£>f f btx Orbnuna f(l)wet)rJid)/proftitHu:ett mMm wh <fffl(rj0(m »n»ia(R /an»<rn (nm fp jrtlicixm sd^frr »nti Id(i}cr(i(Dmi ^ 
fi»6(f( : ^ftfdter <tu^ anstmaflar dsmflhnisf c^/vboriser ^(<f' »ti& iCIit^/ 

Kftfici t^uitit>ncnfctft(f ((n5ro|T(nfci}a(cn/in bm^iht^ ^iitiftHttinibmim' 
Hti wii<tHmn In^pcarorn}1(t)mJ^((^»n^^Snsunf^faKn/vn^^aMtt^J[l»o 
f^n ^(Miffvtrtttafyitand /von |t^rem vn(t{i)(kl}cn^fcd}m7Qnwff(n vnd crscrdf* 
^(mvnfTi(t>(t(4mxnaulattonni(t)f A((!(|)'n /fnMi4^5atn|iv»l »(rfd}u(b«ttrc- 
motion wb <M^ni ]\)Ui S)kn(T(^m>rfa(l)(n. iDAnrit«6(r »crRAnfftt0ft 

HaFtnoniz vocum addiAos, Harmonicis 
Confbnare dccetcordibus acanimis^ 

Concordia cnim res parvx crefcunt; 

Difcordii maximx dilabuntuir^. 

r^ublicirte jaftinffc^f Opera,a(« Miflrodt4,Hyninodiji,M&' 
I galodia vn^ EDlogia ( (o an ^rr vnb gfckt) oftf Motetten md" 

'infln»<n btstffttti«btx vmxniliitnt^ciiUnwbwtil t^nt M^ 

tieCanciones tnb Noten-SBkvcfc fftvrrer / ate<in^(r< Materia ivUt^^nl 
MR »<nf(|ftcn Rf^tsomscfttxr^fRf^nRai: ^cnbittti^mi^ia^ini tc^i )U 

Opera vM kbcresttnaf^ vntiAffdn gmt^f^t tni g(mdit(rfn)n) ob d(nan(« 
Opera mb Eximplaria , tnb WAtoiw^ von «<n^(utf<l^m Mufis Sionii«,. 
V rancdia tt^ Litania , RO(t) txr^AR^/ f» iv«i taf i<^^ grcffe Opust>ol7-^ 
hytnni* III.Pan«gyric«;MR(R/fo fte/>«^ «uffvor^(^Rt< (a^^ntxrtR cbtf 
$^ijii^t<xtt^iihm orrtf f(l}r<i(<R/ br^rtn/saniinnWd vn^ftcrne ebn<M^ 
mtfitit yon 0)7ir mb b(ti^<in\im^ti^tt%b au^gcfo^a wo-^m foKcR. 

^^m ni^tumm^i^i^tiixtt^mift ^Jmti<^it)kii^^\ff4i»tbtxnt 
ftlntt itfa&mi ^r4mnr<9 wb fStwm bamit iitrrdkn / ^nmagcn vor bkftm 
wn ttmtn acfct^e^cttftin fo( ; »n»f ci}felbf{ bixifinin t$mm<n bimmtHlit ikftU 
itn itt Siititotn tnm^tn i aud) ml »oti nur fdb({<ti b(|<|m / »n» «n^n vmfttf 
<S((^ iwfaufft I £)5(r an anient drtcm MrfaufdjM ■ t)a^2ld) oann an fdnm 
Ort »nd }u btto^dbtn ^KXMtmemni ^- •O^^divar fc(ii|{«n / wU an^c 
faitft(n/t>k kQfm(a(< 6,7,8.9,)Hl^lHt%(iUfd^ KiUrarumSioniarunivnt 
tn<()r(@a(i}cn/an vide Orftr ^rnad) fm(m woQcti: 6« i^ t$ mix mitHti^M* 
«n fi)ivkD(rivcrttdct$flns(tt/»ap^<b c< a<^nii varMdNnlafrcnntdffett. 

Operibusnar^vfritic^ttctc Canrioacs 

3nt><r MISSODIA(«rtt»: 
1. $<^m Ky tie : W& 5»^ff Et in terra. 
3, Dominus vobi&am &c. Patrein« 

Fixfationes: San^us: Agnus. 

A men. dc Gloria, diver(^. 

j. MilOfa fine nomine: vnt Oifcubuit JeOts. t. Tocum. 

3rib<r HYMNoDlAJHtit: 

XXIV. Hymni faff mil oOcn <^err<n wut^tti^ / tun^i 
^anm^a^t ^tlrc^vn^ ^m^/vntalfotin jtUt Hymnus 
int( 2- $■ 4* f mt 6' 6ttmmm(j^o Danot^cfo^fc 

tcrhd^/gar fildUc^ aU Motetten ittgc^raud^cn* 

3»^r Megalodia frtriD* 

X I V. Magnificat m f • d. yn( 9 6(immat« 3tt^trEvLOGODIA f^^ 

XVII. SJOmcrff^ifbeneBcnc-Deodicamus: 
In natali Domini. 
Refonctin laudibus. 
Complctoria: Reginacoell } 
Salve Regina*. 
a 2. f. 4. 5- 6. 3c 8. vocum: 

ftaft enter Motctten,mufidret mttmfm, 
5tt Uv VR.ANO-CHORODI A : ffn^ 
iBtUOit Xmff^i Xit^tn litttt : mit m<n/tt(j^ mt vUt (T^ 
Nn/ouff itpeperlei^ vne(rfd^lcDm(2(mn/dar fc^Uc^tin Contrapun- 
&o Simplici.Nota contra Notam > alfo t>a^ ti< &imtinU in ttt 

^m^m iu ^UUfi mt tuin Hn^n fan/gefe^ct* 3nma||(n tMn ^ 

3tlt>crLITANIA: (ItlO 

i 55«ftcittelitancy; t^imt »on lOM JP)^rr@0«.' 
2. ^K groffe Litancy : Kyne , Chrifte elcifon Ac. 

3^ ©r^are \m$ .O^rr try t<inm ^m : 

^Min Ut POLYHYMNIA III- Pancgyrica Uit 
Tmtf^t 'PfciimmvntSit^m- iitbttUsnifm/bntfWMwtmm* 
W(t<m mm Ztun n«c^ Ut iHvsm^t(iUatti\(^mn<wm ^ankt 
^tinnm t>or|an^en:6oic^($t($ m ^er prxfation ^tmGencral-Bafs 
^ofd^fien/vnOoud^tnTcrtioTomo SyntagmatisMufici,fol. 175. 
i7tif- &c. Item fol. 202. 20$; piftntttn* 

POLYHYMNIA V.EXERCITATRIX(>flD0foI:^O7,)ijltn'e 

5m. ;0a«fterwtlifl^?Haiciu)ah^i>4nt)(r<@ef4»ac«uff«n? [onMu dJt^rr/W* !^mi>tn im fiitgm |u cxcrciren tnh i»fui0cr3«<iha»f r m^ 
tpm^anftfiudctoegmn; ^c(c|< auc^ o^ncHngcn/auff filnffpDcr 
f(d^ ®(tdmt>^ DDirr ^Aptnbm ^n^i^unt^nf (R/gCnc^fofnale Canzo- 
nen , muficitt tpcr^Mnitm : ';dn^ ^Hwt nUma^l$ im^tu^ 
B<rfarfommc<t. 

PO L Y H Y MNI A. I V. PUERICINIA(fofcao5O0<»tl'tt# 

nm XIV. Goncert.@cf(iing< / in tre((^m aafangeWcy oUrr t>«r 
itna^m mitdttan^n Conccrtircn , e|je 6k antHH&timmm in Plc- 
no Choro vnD 6i( ^nffntiwttfa ^iiriu f ommcn : Qcrgfcid^cn ^fcf 
5ic6cioor nif^t 0<f<5<n toor^m* ^n6 PRaeambvlvm 
lUBlLAEiLM (foi: 210. 2ii.)S)armnmXl.Conc€rt-@cf4n^ 
gn/mffntt^ etm antmfon^tthau mm ^ani<t /Ut^ti^^m Ztt 
|tcb(vorau(^noc^ ntr^t m;SDru(f fommm/mtisinfonkn vn^ani^ 

tdrtt Ornamcntcn ait^f Inftrumcntcn* 

^it Ddtin aMcftcthcfitoon tJ<n ^SlXi^C^S^.- 
^^icfc dOt tvcrbcn 06 6 O S £ twl auc^ ned^ in t)icf(m2l<}§f ^ t^li 
granrffort wrt) Itipiig im ;4)rtt(f §wfiiif fommw. 

III. 
Zck^mi^attd^/UwMUmTcrtioTomo.tdi^tfaf 
^iSa<n%tMi(t(i lavon cr(fci}cMuiIci vnt>@(at(-Cantoresittt 
^anfAn^/(f)e fte]>cr<r ncbt itme wci:(m / vicUci^t Hniftre judici« 
^ren, tiM »n^ Anb<v Cavillircn i»nMtpprobiren , Auct) fi4{r 
_ _ ^fen|f/ba{f fo intcrprctiren ittidQfbmtn mS^ttn. 6-0 W«€ 

3* n«Mbmrtj)ln / aw fr3<n Wn rintm i>t<r mian <in Scrupel $a ftn^en »ii> (fir* 
fftlTmmolK; ©Umir foI*<^ ^Ctixifft* edcr 50?iin^ftcft flnnutetr. ".:& nwtiK 

wittcit Mtt iit^t ^eitmit Zeit «bgf^<n/jw«jff leid) ni(!t)t(^nma\Jm 3* J«nn 
«ud) fr. w<( dtUun tiaBcn ) <^ (vtrtcn jtt^ oud} ontxre gutt jntrc $uS)r(^ 
ixni ^OaCa / j#afd / £ltK^Hn(ur$»n^ ondan Drfcn {!n»<R / btn<n fo(ct)e nnve 
SRiBi« 6e|f(r mafffiibcfaw/weld)*; ^ef«■n «ma Contrarla Scripts wffbflf 
ttttd) Jxrf^r fomnrm folfia/mrtnc S« tcntfamw^ Opmioncs defeudifen 

).:( Til l^mti 
^vn i(b ^ittttdt nur «arin <tnt $<tfn$( Ofnldfuttd vnt 2(tttri <t m§ih<n r 
»tt6St«d)fam 5a^ Praran)bulum »n&<r(fcn 0runbf-@«in|ulc3<nwtm«tM/ 
6rtranffanl!<r<iw>rtr<ffltcl)<r«Mtifici (en C5<tt»/na*lxflcttiJftr<m:8ofinii3*ii/ 
f<rn<rconrinnircn,»pafuj)ren/»nl»W<ft?rtt teniae m%H^ta<x<maem<\^' 
tcxiwiU^ttt <rfuii»cn »ertimf4n/ »ar;(ms<fo(ma notl)de^deriretiwr' 
^cn mod)tc/voIlcnt>ttf complireatmixr^dnQcn. fi^<v0ra(tvct(2l(t) ctH^c C^a* 
ci}<n »nd Traddrk(n^al0 »M<rcin&flrn v«ntGcneraI-Baf^^kffirnm9b(t£>r« 
d<ln lonft anDm mcj^rc ( fo in mctiun O paribus luttt t^til promtttirec,«n^ alU* 
uii tin 3ut(r Ztifani ^avon ima^tmdi tmt (tiidjm ri>rmf>m(n Muficis , at 
ftdjfctffm buffer mftffitn <rinmmtwrt(n/ <n,®f»Uftf«if cooferiret) iHrfl<J<t)< 
n'(<)(n ^(;^tv«(bi)<i( tttt <ni(cm^f(ilmiii(|)([tafii} turn <nMm^(^brmd<n 
f ^nnm. 'S^nttotUt ittmnad) ctf« »<r ticbf MuHcns m^ lUb\^tiUt M 

&<iiiUtiitnUuriCtmit^«(<^tinm /tor im Anfartscceterisartibuslibe- 
ralibus obi<l<stnmh ftift fi»^(^Hn cxer^itio MuGces %t\»ni<t) tMmitbtntn 
OperibusMuficisJstntKrM^ /tf.^|)mi(AlI(in()urd) 0&ft(f(®tKttevJiO 
Qaix) 6<ffni3(f / ium tbcit Auff dsnc 3nfo(l(niumX)rucri>rfdr»<rt / turn t()cil 
Abcr necl) jur |ctt ad rcvinonem {utAct ^^aUcn tvcrttn / ^({13 vvclitb mi teiU 

9lrtf(n,i[)nt«nb«ir^«jff«3<»twttHnb<tuJtg<ti/mcl)tf(>daboratum & exorani 
parte perfeAum ^crfjir fomctt fottlKn/ftn N|f <n )»(riti(r<tm vni pro candore 
€t)ti|llidj«mfct)u(J>iijci»lj<l(f«t. 3(1 c$nt<i}t4A«r w»l3<raj)Kn.©oi|l (« 

J^<lffenun MfromitK ft>^ dtcittttQOtti MmU wirin MtfentMr^ 

pl)c(cn/Q(pe(I<ln«n»«n^(rcr ®(tf{r<kt)m ©ortfd^sm (S^rtiTmttif(vtmrfd)it# 
t(R<n St)or(nC bipwcikn nt(^r .absq; Confufionibus) an|uer»n(n t>n» tntt 
<aK(Bt(n3un9m4niUf{immcn/ «iid(fandf n |>ab(n. 2[lfo Aud) im liinff' 

»(t fcewmtti^tn ^o^dt tnf<tf ^imitfcljcn ^ccw i^Mtttf 2l^P* ^^^f^^ ' "i^^ 
leu f)tm(if(:^m CantorJbus vin^ perjfe&ifsiinis MuficisaVm J>). (En$(In v^ 
(ErQ^nsUn.fi\r im &m<l UiUmit ^tl^mimt ^iti$pMpiW»t^x<nb< Canto- 
Kthdttni »nbalternatimper Choros varies mt(imf<rmiof> mb '^tmi£n» 
Qi\tXjxtr^l ©Ott J<n Jf3vgrrnM« 6ro)dni3'JMi|<t4ielice JC>ci(iflWf m Icbtntnb 
iu 9>r<tf(ng{<id)fam CoDcertiren»nlmttt«n<St)<tuMnvn&@(rap^tnM<A(<' 
krH>:Wi^fr< f^ltlid^^i Concert-® (fdna^/ ^of tirf9f4()}(Saiiaiis,^.t>. Jpctitf ^mM J^(£rm(S(>n^ an9<|{tmm»/t>afr<(6t3col;tu.(tn(9(Confuaon»nbf«|)r 
|<n/mif frov^cn voflcn((i( ^iMxa fiil^ttn Gloria in excelHs I>eo,(Str< fci) 9o(r 
tn {>(r ^i^t : !8nt mit txn &u^tn in utS>ffmbcixuni^c^niefamU fytm 
J^arffen mb 3<mb((n / C ancicum Agni , »a« liti M lamUf^tnitn I tlin^tU 
Tedccet lauSjtedecethyronus^ti&idcbeturomnishonoF.tibi Tfrtusflc 
fortitudo,DominoDeonoffroinfccala::8nba(fo(<ttf9t(t(i}»nlM(^Wp 
mi 9a$ J^n vni McSKocDt (Ifyei^im^m ®Dtt<s tni^iOit^tMntiiii AdcUr^mum&CeUberri'KHm £vi mJtriMttficum 

MICHAELEM PRAETORIuM. 

Capell^EIetftoralisSaxonicx Dresdenfis, Archiepi(copao 

lis Magdcburgcnfis Sx. Guclpbccbytanx BrunoviccnfiSy 

DircAoicm &ChoMguniSolcrti& 

fimunv 

AntgffmmtilfmuSi . 

MICHAEL PR^TORIVS. 
HIC 1AM ALTER ORPHEVS. 

1 1 C I A M , Mufarum dccus , A L T E R , dicitur, 
ORPHEVS, 
_ Pieriduift dodl qui regit arte Chorirair 

Luxuriaate leves qui tangit pollice chordas , 

Er cujus dulcitempla canorc fonanc. 
Omnc tulit punClum : docet hoc,quod do^us Apollo 

ludelibatai condidit ante via^ 
Qui fie ? Nam vigili profpexit ad omnia {cn{u , 
Hinc cilmultonim maxima cura Ducum. 
Hinc fecum ducit fumtni cum laude Camxnas, 

•Quaf trifles mulcenc voce fonintc vircf* 
Hinc animo creicit virtus, hinc fplendor hooore 

CiilmehPractoii kudis utrumc^ tencs« 
Teftor \ Ctd non es prbprii jadlator hoaori j , 

Faftidis ftrcpitus : Te tua Mufa vehit* 
Artem rimatus multo fudore latenteni , 

Quam tibi dat tcrfz nobilc mentis opus* 
Hos raroslibrosoculoFum indagine luflra ^ 

Rebus inadverHsdulce levamen erunu 
Buccina , Bombyces, Tuba , Tibia , BaiTanelH , 

OrganajSyftra,!yrae,Earbitos atq; Ghelys* 
Sambuca?, Crotalum, PandurajTheorba^Penorcon, 

CymbaIa,Nabla,fidc$,Tympana,CremblajChorttJ* 
Omnia Phoebex {i quse funt pledlra Cohortis^ 

Sinttibi laetitiarycaufajcaputqj tua:. 
Hie laborjhoc opus eft vcl P hocbo judice dignum 

TransvoletEoas , occiduasq; plagas^ 
Felices animi quific clarcfcere tcntant, 

Non hof urn virtus indiga laudis erit. 

Mov(nKO(pi?\\oL^ ergo 
MdmodHUkatitr Collegium Mu/fChfK 
^udUnvHrgehJi. 

1619. PoenltcnDVM JCbrlftV^appropInqVaDlt 

1620. 6 Vcnl DoMInc IcsV Chrllte VcnI. TOMI SECUNDT. 

ger ^if im brauc^ /) general eixr %tmtinm ^tfcbrtihun^ : 

I. 

9SBcr(t(»oriK{)nKn9n( (kfffbini|<r ^i^ttcr/wdc^c M<f(((e 
autf f[(iff?5(m nac^^cncfcn ya» embftscr vftuit^ nfunMn/au0 

tionirtcn ^t jurctt au* ><r ^unj! cfFormirct, tmdi wtl^< (f e 
cm( fc^ont harmoniam 0^cr WoC[«u((R5t|nf^tlKn|ttt9mutt9 
«0n ftc% itbtnmib {u atif bretrut^ (S^rdf^a $^</au(i» m ^rt;^cnf^n t(d}tm<^ 

11. 

^a^ «(«r ^tc 3(&t^(tfuna folc^cr <SZuftu(tfcl)m ^^ni^minun (don^ffo fan 
man Dfcf(lb( yon tiMnbtt fusttcb ntd)f vnrttfd^a^tn/ al« na^jf^icm %|H>it vno 
f(an$. 

^v|l(id)/quo ad quttitativam generationem, uU ttmMi vnt tnU tMg bo 
tett^mxi itt 3n(Irum(nt wb SOicnfc^Itt^m &litHt ftcrfclix ^^all ynd ^an$ xvc* 
itrfacl)Cfwiv&» 

gum 2(n5ern/quo ad quantitativam menfurationcm,w<nn wfr ttt^n^nu 
mtMtn <^d) aH »n^ ^b«n/nac& (cm cc (an$<ivera / oitt (|od) vn& Jii<(t i$ (Mt $c 
5raci)( tvasxn / (<tra(^f en. 

III. 

C&(rAR«t(nD nun txt CDtuj^cafffd^en 2ltif{ram(R((n '^on olxr 7inf(immnn9t 
qaoa^qualitauTamgcncrauoDcoi; ^ ((in (t(t4)( i^t^ftvumtnt / wtUbt »ui(^ 

2( difl 
A _Dfi ORG ANO GRAPH! A. 

tU iiif f tlmi<nit »itt> t)<Jl)nm6f cjiiwAclot ntxvtn : -SBrtiti lumMid) bit iuf^t t ii bte 
fmi(tr<ict)f ^lingt tcrftlkf n 3<lcif fcf «Jir»/»ii£) pc &a6arcl) tincn woif liiu^cnJcii fcb«U 
t^n ({({} 9«i»(n : :3n0 wcrDcn |}(iianOt Inftrumcnu i/*7r¥ttx^!tj (tiibUfoicc Oder an* 
U<x{<nbt ^|trum<n(a. 

IV. 
(^^ifiAitxI^Utnnmntdidn ^nuxfOitiit: itnn<tU<b< Imrd) ^ftlfff 6«r <SliX' 
(ArH^cn ^ufft flin^cnet scmAd^ttvaixn ; (£(h^( «ba t»<itxn tnn^ txn £D^()f|^« 

V. 

Organum pneumaricum,l>|«4^r8Cf» 
Poruivum,p&f»«ff. 

Organum port«iic,rin pefittff w<(djw imtva^m ffln gcfcf^te' 

$<n tyrrtem 
Regale, cm CX«0«t» 
Sn» t>kfc tiaitt mm yft^tnU 3nf{rmnctKA ncitnoi. 

vi. 

IJtanlnflatilia, •35(af(rnb(3n|!rumenta. Xni 5«fcH>«t f<xjn(tlditibi<»Mnmit 
txm ^anit an jdlafea vn^ ititanir t uttbtni o^ntitti^tt Um^in &cf 3nf^)^>")^<i*' 
tiSiWiiai^i 

Tuba, tin Xromm<tm* 
<Sri(cl)c (xh(r tvcrDm rbcr bfl« «nM<tf<rn ><f (8t*nf*Kd)en2Cf^<m?/ jagftid; mff 
l)fnJP)«it«ngci03fn/oDcvmit'Stn5trnftcr<3tr( ; tnb tjalxn emnxtcr f<in< Wd^«i^ 

Fuccjna feu Trombone, bit pop>ttm. 
Hnvt titr<!n(/)aniitofcr Audjmiuiiicm ©riff CuwiwjtcSfJ^Ijroi o^cr 3u(3<tarw 
&\i% i>al?t fin f«ic*cn wrrf m mu|T<it; 

(Jtl djf *bfr i^Abtn \t<^v i mldx wf.m man ^r<m M^fcrmif ben ^tn<»on Mj 
a»t<5tbrucft/ba[6»ti)<ruml> o|ffn tjttftifcii tt?<tbcn/ itrtc^ ixm c«r ^Jio» in»©<fanj 
fiE)(ct)(^ erforbcin tfyit. 

vn. 

fyxHrC T)E ORGANOGRAPHIA. ^(<n lit l^it)^ <^1<tn forHcn ; X)l< an&ern tialxn p< ferm»*A^))int(n ;©i« Wlttcw 
^Abtn t>Uft\b<n fottK'tt/(imf<n »n^«n i^n ftrfttn. 

<^<nt iU n(T<n AnfAttger ( w<(^( fomen oScitt f t»ti5 ^ttnftint ^Anmtti^ 
{jd}(r b^ftcn; fo ftnt) ^{(fe(f>cnod} itoc^ortop art^tn : ^tnn (tlu^c t)abm fiMbci) O' 
twit eacf anI)<n«j<nDt / 2«f l>« i(l / 

Tibiautricularis.ei(|«fforde( O^Or ^tt^d^ttpfifffu 
€r(id}< alter t)«krn f cttun / 7Un 

Fiffati,Tibia transverfa yd Ttxfettk,JOuaftittiJO»(r^i(f(U 

Piffari. f Icmc 3Ut Q^ombairfOU 

IX. 

Cornu, Cornetto, Cernf(/<ftt fc^worKr (rammer ^inil^ 

Cornamuti, cm gflfter onft geralcr ^mtf* 

Cornamure, JtnMl^t|^R(r. 

Tibia, Fiftula, Flauti, ^m$(^C ObCf p{oif^Ctff<» 

Fagotti, Dolz.imc,it)uIctatt/S<J90tt» 

Bombyccs.^ro^Q5A$t9»t) anUtt pommdm* 

Baflanclli, & cacterz tibix utricuiares, <ii$/ 1!&9Cf / J^^tttWIfs 

X. 
gum »Wmtt/i»^« fontcm^fntm »n^ ^amtBntMKCt) an »(n fdffttt iS^tx^ 
6nt/«tU) mh Dm pollen an ^tnt>tn i»$tixM<t mti<ni finb titefc : 

Rackcttc, Sorduncn , Doppioncn , Schiyari , C(|r(9<r^ 
ffciffem 

XL 
:8n* W<r« f<9n» atfo t)f< t^-rvtos-*, Inflata, pfdfffnJOnffwnwnt. W«o 
f»f§tn/tv<((^e«vHvf#vA5fi»nttcr(id7x^f«pcrcuira,f(opf(n»c ^ttpununt ^c 
ncniKf w<rl>m. 

:8nl) fcvnD 6i<fc/«!<fd)t' mft fi)n*<rfid)m jr)^fi«tt od<r mtvcn Ba<t}tni<* 
f{ci>ffftr<vtifii; :8iibfc:<fe mxrlien »ii>m;mb »ntfrfd)iet<ni Kenn Mfi4)<^ab(tt 
(cu(«^«»;tcn/«A^o^<'«,«lt4)e4&<r i;abcn &&^tm*yx'^*' DE ORGANOGRAPHIA. XII. 

fm/fftnscnMvnD t^Sntnit jemadar : 3nb fol^c^ dcfcl)tci}t/ 
I. IDurd) t^(tttt< 6itt b^Ucrnc €(l)(<ls)(( oXr Qti^Uini a(^ ta firi||iv 
Tympanum , tin^Mdtt/XtttmmU 
Crepiraculum, tin Xvian^tU 
Chvitympana, ©« ^tro^/tC^ct* 

Campanz , @(ocfm. 
Tintinabula, @{d(f le^f)* 
Cymbala, Cpmhln* 
5iftra,0(datc^m* 
Kolz>6(|eat(((m 

XIII. 
X>i<3n^um<nf/tvffd)<iV;««^^«>Fidicini», S^di'fMW t>ln <&<(^Uutt 5»» 
fFrunl(nM^(lt«n^twert)m;X)erfc(hm()Abm (f(t(b(^(^rmfairfen/atii im X^ar« 

f(n/«u(i6r()a(/6i(ftcry(Si$fcii/£f)?(ffinso&(r onficrn ;0?Jt<ricn i»bmiu<u 

XIV. 
CBcfd)< nun ®<b5rmfat«<n f>abm/W<f<ft( 3<6m«'«m R<Micl)m Concent tt^a 
fI4)/tn t(m I. (^f (t(^( Allctn mtt »cn ^instrn d(d>^tff en yn( modcrircc tcttbm Z\s t 
Tcftudo,ChcIys,^<mtf. 
Thcorba,3(l tt>tr tin gro^ ^«ila\mt/ 
fBff(JK*3njlrum<n« s5efd)r(tbun j »n6 delineation <«anfr<rn*i^dl »t<f(5 To« 
miSccundi Syntagmatis Mufici jufth^m. 
Quintcrna, JOuinum* 
Arpa, Pfalterium, em JC)«ffff» 
z. €t(<cb< a&(r wcctxn iu^Utd) mit <tm j^^irntH 9«d(ti Itcu^rf vn« sqlfric^em 

Lyra, Lyroni, yulkni^dkt ipw. 
Arci-violatc lyrc^rofJVi^M. 
Violc dc Gamba,93lotn U @<mi&fl. 
Violino, Rcbcchino, Fidci , Fidicula , WcftlC ^ti^tn/ 6ettfl 
Violdcbndo0matt^l ViolBa(Ur4a. 

Chorus DE ORGANOGRAPHIA. Chorus feu Tympanijchiza, (in Xrumf(|(tdf» 

^i^ifKin^n^tummtiimU^ttUttitif^fl wit an SBafcfe/«u(f»(fcl)m bit 
fitt ^^tircn mtf nncm ^ogcn mxbtn Annfimmttitni ^ibt diKnOtf foitftn^/glcicl) 
(iliwtnni vtcr '^rommcrtn m^rmvni (Sfaricn mtf (tns(^(afcnl)M^lr^c.^at)«>n au(^ 

}. 31? nod) ctn 3n|fr«nKnf/ an »<l*«m jugWd) bi< €l«»f<r gffd)ta8<t»/»n& W« 
©4i«cn mit <in<m ^va^e/an (tabt fcef '5&03<n«/m■C8Ct»tr^cn/'i^<mlit^' 
Lyra Ruftica,lcu pagana, <in ^mdm ix^H, 

XV. 
JDiff: 3n(Tnimcm<»/»ctcb< i<i5( <rj(f)f<f/()a&cn (wie jefa^eOXJ^rmfififf n.'iflim 
fefgen wclcljc mif Srisfaucn ( m$ &Hbtri St)f€n/ @fa^{ obtv fDJtifmg gnoftcn) bt* 
j(>3<n wtrb<n. "SnD wcr^m trcfclWat f (in3<»>fci gtmac^t oitt gtfdjlaam; 
J. SRar mit bm Moffcn 'Singtrn / al^/ 

Pandora,Pcnorcon,Orphcorcon , Harpa Irlandica, ^tidty 
t)irc^fJ[)arffc, 
4. ^tli&i( abet mif eincm Sc^<1rf iefc^cn / flftf ta f(f: 

Cithara.tJicffit^rr. 
;. 3n tfd A<n tettbm bu ©dttcn mft iKA^tn %ll^nifcin tU^itumK '$att5<n^ 

Inftrumentum fpecialitcr He di^um, VirginalCj Spmcttat 

Clavicymbalum, Chvicythcriunn, cm 3njlrWIKW I 
Arpichordium ,Clavk:hordium» 
4. (Efdcbt abcrmtf ()d(ii(n^ld)>^c(nintoniret,a((;: 
Sambuca,Barby tus , cm J^acf C&rcf» 

XVL 
tOnt <\It( M(f( 6if (><( (r}<|)^t< ^nftrumenta f ^nncn prima itnttrntt t»Mmi 
}ttm vnt(rfct}(tl)t tier nadjfof^fnkn/ tv<(<j^c a(^ i pr j»is orta <ui^ tm vertfcrgr i><>v 
I>cn 3(0 *fam jufammcn g<f<i{t f<9n/rtl«r b« if!, x. Claviorg anum , fvc(d)(« <i« S*** 
f rumcnt ifiiba nt(i)t Afl«m tie ^fctf en bw^a bit ^tofrtt^fgc/ fon»crn«ud|» t)t< €>M' 
un bmA) bit ^tbtxtiti^cnimit anf^A^tn 1 in ^iavitt^mmnittinimbt gema^r 
»er^cn/vn^ ulib <in<n UtiU^tn fctxtd von fi(^ itbttu 

I. Crembalum, tin ^ruiiKtftn/ ju »c(rt)<i»/»<mt « fuf '5f)^n«>f d<m«^ 
]v»^(n/l>(r ^(nfcl){t^(2tt^(m/3(<ict)wU>n btn mbtxnblaftnbtn^n^umtnttni 
«u(^()((ff<n/»n(tu$(<t^mir(tm$tns<i: i<(^l«^dtnmxb<n muf. "S^ni «uf fo{(^< 
»(tf( e^n^un ti(f(^n|rnuR(m(n/Mu(ta«»(r ytrmtTd^r senenncr fvcrttn. 

2( <ij XVII.:8r& Dfi ORGANOGRAPHIA. 

"XV 11." ^nftniiiKttfcW quoad qualitativamgenerationtm, WJc »n5 watf gcjIoilDt b«» 
fciUi.jc iKti ^IBercf 9tf«et vnD v<nirfact}(t tvtVI. 

Renter mdifcn tvir Mid) ei)(» i>(nfc(6m ^m^t oltt '^on ima^ttn i quo ad 
quanticativam menfurationem, RA^ tor abnujfuii^ dflfclbcn. 

:dnl> i>A{f((^ trfilidi) i. reCpeftu Ipngitudinis , Ob ttxftlU Z'^^n iMXQt w^* 
t(i»n>&<^ent>t3f(90&crilt(l)f. a. rerpeAalatitudinis,t^(ld)c3ii^ttim<iUA All< 
^t(mi»<it t>it& Tonos itnitircn, reprxfentiren » vn& All ^Aj gcfxti fi^mtn: 
!E0((^A6<cnur(fti(i)( ^rtmnim t^on fidH (Autm (Afffn / vnd w((d)e nur diKit 
%i)oii V0n ftct^ ({<b<n. ).. refpe^u profundicatis vel elcvationis &deprersionis, 
«t>((cl}c;^n)trumcnf yf^er J|)r(n'!)lMtir(i<i)<it'^t)on f^niun |ciwun^cn ynfi g(toAd)f 
ttKt«n;tv«{ci)( At(t nidjr. 

XVIIL 
?5mad}rmtt nun (trf{((d} btt ^Stnficcittp)<n ^t^mtnttn ^on r«rpeftu 
longttudinii , fo l<jtn>m »tr/>A# I. Cf (li(l)< 2fnftw««n<nf A j])i«n 'J^ott b<jl<nt»i3 be* 
^A(tcn/ynDI<nf(i(»mmd)t(dci)c(itt}(n^(m/o{> (t(|r;i(l)(?(tt(d t)nDtl3(td) gefdjlA* 
gctt onft sebraudjt »(r9<n : 2((5 Da ftm aOc Dt(/t9((d)( wit ^Abtn tkpptnbt vnd fctjlo' 
g<»t(3n({rummt9enent( / virb ()(ma^ aud) uli^t pfti^tntt^npumimiTiit 
Organnm, ritiDrgct»nl>9>o|t(iff. 

z. 3n crtidjf n Abtr »lrb txr t^&n $«r f<td»f Itdjcit »nb cfff »<r<n^m tnt> »fr» 
j!tmin« : 2t(# Hitvntce i<n b(Afcnl)CJi3nflrum«titen/ wcfdjf mit itm 93Jund« An* 
0(l>(A|icn»erB<ivTibia utricularis, »k@Ad!?fftfff/ »n5 f^fl aje I<f4itrr(( 3»P'^'i' 
mcnta/twldjc <nt»<D<r nut (Sr^jSittn/ bcjogcn n>rtJ)*n/^(^ Cithara,Patidura , ?c- 
norcon, Orpheoreon, Arpa Hybcrnica : Dt(t mit ^inrtfAiUWlUi Arpa com- 
munis, <<n jtmcinr J^arffe ; Tcftudo, ikwtt ; Theorba , vide, violini, ©cigcw 
ii^tA/wc. <ja)i<»ol^d> &ic mit S)irinf«f rten bci^^enf ^iiprmnf itf a nod) »t«f efx >j<r» 
({tinmen /«(^ OK rait (fr^fdltcn/wctl ^c^ jme vici l<ici}tci: 9»]> d)( (nAd)i><nt bout 
fSJcturiff ) «uf»(i)ncn 0»(r iufammtn liej^ru/ a!i$ ^t( OtA|((uc vnD idtcging^ 
e(i<t<>t' vnD ((row(^<n »((!o <!>( wonixI&Ar waOm. 

J. (gtlidjc «b« l>i< ff^jtn ing mittt{/»e{^<nidn tintn fe 4«r &>(!<:r 5i^n "J^on bu 
jAftcm »i< D(c <r|lcit/ miH nitljt fo jAt tticfttlic&cn v><rrHcf« wntcni wk bit Mbtrif, 
2llf DA ijl/ Tympanum, «n tcummili Regalp, Clavichordium , CUvicymb*- 
lufl) J Spinc;ta. 

XIX. 
gttm'XaD<r«/w<n3 »ir ia iKijiCAljfctjca 3n(fvutt:<«<n Yj|o» vn5 Jvf4n<» ^*. DE OUGANOGRAPHIA. yon fict) $(i»<n/fo fet^ntin. (f {tci}( ^n/Tnimtnra 4rayar«, Oxnniroca vel omnifonA) 
»olIf?tmmr3c:5f»fff«i"<"<'W«^*<<*fi<©'"««»f"<in<* j<t<»» ©<fatt3« repratfcnti- 
renvntiMWtdtbmsintSnntni Finnic mmfon^ttiitt tttxfi \>^<itf iic afi< <paK' 
fljcr><nmAClj<n/»n6t>onmir'Sun&«m<nt2Jnflnimci»(a/»<jlficj«m§unliamcmmff 
(incr @ttmm »n^ f(»n|7(n anon t>artn iu0i^(n vn^iufdnscn gc^rattct^r tv<j:^(n mtip 
ftn : Hie t>t< Dr3<l/0v<3af/Clav»cy mb«], Virginai, icMttt / ^arff / S)epj>d$tr^t« 
^<utt>or/Penorcon tnt> tn^M^ittt. 

X. <£(fid)c nUt fcttt wAwrer*, »<clf?imitt(ij Multi < ''""'tit wd)t flUc/fonWrii 

V^fona, 
niir «H*c ©titawcn von (id) getcn; 2lif Cithara parTa,& Lyra parva dc bracio, 
Si Lyti de gamba. 

J. <5((ict)tffm|iterm»«uni.{ ^°^^^ (5inf!f«imi3/wtr(lKn««^w^'f'n<'f®^'»* 

Rtc bm JpArm»mfcl)m concent mWff< f ommen : Zlt ta ptt'n flB< >i< 3"l^"W<n'' 
IwWx mit Dcm!8i?»n*f an^ftlafcn »trJfn/2tf#/^»fauneny3(ncf<n/'Sfi)tcn/©<l>af« 
m«)cn vnfc i<rglcict)«i ;«3B6i«aucl) wlidjt^tfStttetc 3ttl^in*«n'/ ^^^ ©cijicn mi 
(<r$(ctet}<R : ^ttD in Tcrtio Tomo , Ornament laftriuncata Qtiuunct kcp 
tXtt. 

XX. 

iradjunrcfpcAaprofunditatis, o&<r ««T * f s"'" 5 S^t^'w, wi Jt< Mufici fcfii' 
(IcniurcEcn ]>f(<6<n:t»<(^(:^nfhrMix(nf am'i^'onmiirtdvnD^od) f^nntn iUo^Kn 
•Dor ^i»un0cn ivcr^cn: ^>mli(t)/ 

I. <&tii^( 2|n|lntnKnt/werct)f nt^< Wdjrifd) tin iftr<n not lirddKn '^b^n Wn» 
iicn ^.-jwimsfn vnn gebracbt tt><ri»en; 3C(^ Da f<m / aH< C5<f(J[t«w mt Sltpff<ni< 
mt aucl) «licfe( '35i«f<n5e / wb foniniidt ^tc<Pf«ff<^t^< 3ttff»">'m(rtfa. 

a. ©0 f^nnm «liet)f ^njilrumtnfa / na<*> >cm <in i(vn^mbt<t i crfa^rntr 
i?^iV-iftIcr»ni)Muric»s Mbtr fcwpt / turd) ijiMffDo: iipipcn mut<ni?Km'rKti>iiJ» 
SBiii^f nacbiHg«f>fn/»mbef»atf t)iSl)<r »nD f«ff« s**" »>' d^l"^**^* ttcrtm / trj< 
fcfgciDf^fon cincm j<(m 3n|!rum(nt infont(r{)(if tvcttkufftidtr jCQo aQ^tcr wtrd 
fle|)dn&cl( ttwrUfn. 

M^Ut folf* n'tn 4iid) tin foiitcrHd) Tabel «II<r ;^n<rrumf nt m »f rfiantcn (tint 
^tci»<a|td)0al»ctim icu(f(:^(n/)»d)ffo^arwo(fd)J(tcn tuva<n/(ofiiit> vKnfnrm 8 Pg ORCAN O GRAPHIA . 

fd)f((en< Synepfes ynt) Tabdien in fine Partis Secundz Tomi Primi |u|fn^CJK 
9B((cbe ^U^(t referiret mttitn tSnntn. 

1dni eb nun itpar iit ^npnmtnta t wU boftibftm m^itin i vf mAn^crfet) 
iy(tf(ju»m<rfci»(t»cnf<i!in(i@o maUtnwa (oc^ titfttbt afl^ta mtcinityoicrUi} 
2b;((nAfi(»ii diftribuircn »n& «I>r;)(i(cn: WntmiHb: 

IiitnflatilM feu Tibicinia; & Fidicinia: 

Itaiis : Inftramenta da Fiaro ; tScda Chords. 
^l tfUb tradict i»«m» 
SinUt DE ORCANOGRAPHIA. TOMI SECUNDL 
©rr 95la|cnl)(n mb f&tfiUtutm 'Snfhixmmun 

wamOfrtci; @timmen/t»«D Dcrofelbcn Zt)c\% / nad^ ibut 

t 5!BK^If "^BiJrwr /^itftntiitftif »n^ yi^tmtmt$/ Aceort, Sorten, 
9ttD$(i(frttfi(inni(n/tn Pfetffm t7tiO <tirD(nf 2f(ti^rumcft«n {u^^ 

3. 99rm rffferm X^oti brr-OfS^fniunO anttuv '^npntmnftn /aucft ^r|f 
}, ^»l»«rf«t irttd/ Carinttm bie Clavcs fignarx, Wc Cla ves in Scala lO DE ORGANOGRAPHfA. (<> nHtOcnt I j <i, J J, Sorduntn DtfphntM, 

weott a»g jr. «' 


\tMtttm I I/. »«f A," 

fr^ei •nut Mt/4lid 


f*S. 
*9' 
!•• 

J'- 
SI- 

;■<• 
sr- 
i*' 

J7' 
i'- 
it' BsndMT. '\ 
Qilhiur*. J 

CUUilfriitm. ^ 

Sjmpitnft I 

Sfiittn*. 

f. CUiiijmislmm. I 


^j. AffhiCtrMum. 

^m 4(. Von »cr mltm/ | 
Kmowo<bctlid*ettarts y 
tttittli/lrmmrHttm: f' 

3m <7.v:it> im J. t»»i& I J 


Sct^OKtdfc 
DB ORGANOGRAPHTA, W 

3DM I. Cilpittel. 

^UW&huv 'Jtfli'uncnt tJn53riflrtinicnrf(l/Accorf, Sor- 
ter, Fjlfctetimmcn/ in Pfciff't oni» <»n&crn3n|lrumn«cn/iwersf 

ftcjjcnfqn. 

-'^4(m2ll•rt^«mb/^f^m» wglric^ftn grtrauc^ brr^^Wf/ In. 

^'^ftfun;tnt ftvnDlnftrumenta,t)mHi>rcnm5d)fC'iH»«tm«t6«i/ifi«Bf>ir» 
;\ i-dfjd) I J n);|Tcn; X>aj}ofcwo( ton tent 8<nKHt<ni!iRanR« ta*vlBorr 
tj dcr tcv ?)1i»m< Inftrumanti, gar Special iter (4I* atmlUiilttn tim 
^v^G«i|K CUvicymbcl, Symphony Spinet, VifginalVnJ tfrgkiC^m ; fo wol 

Clavicymbel olxr Symphony .fc^fagdt / vnb wi< C^ til Im 'SlUittlMitn^tmana 
toit^ f^((mfan) vci-^«n(cn mi dufig(f)>r*<^<n fvird : 6» tm M) foi(^(f ni4)l 
fAfrcn/yn^tffvnrcc^t. 

S)(nn i»(i( 5«tf noracn I N s T K u M I M T I (}«f gcnerak, VM «uff aI ( In* 
ftramcnta muflcalia, prarfcrcitn univoca, o^or Orn^smcnt Inftrumenta, ttie ff( 
fn Tomo tertio smnmti «(« i)« mil $mif m / pofounen / f^iium / ^(iQ(W 
WiiHUbUuitnnAit'SiAnnn^Abtn mj^cn / refcrircr »nd i<i»^<n wnttn mufj 
fbfttn«ttffo <n4 nidjt jcfranncn/nect) in fp*cie«uf dii tilttgc^rnftrumentuni 
Otnnirocum aB<inrcfcrirct»fr5fn. :8trt J>at)cr muf man «u^ bi<i(tti$tnim ta 
ouff 8cr Symphony ojxr Claricymbel fpkUtt tcimtni Itfdjt in dcmctn Inftrumen- 
tiftc«,fonO<m ad differcntiam £>j:<iaiif|tcn ncniuit. 

iQni ob t»ar bic Or^cO (»<.?tn jhrtr furtrtffligf <if / t>nb 6«J / »U in 1. <punei 
bts fol$tnii(n Tradats »on <i{t<n 9r jcln wcit {tuffrigcr fcm'cljf |tij!n6<n/ f«|! «B( an« 
><rc Inftrumenta Muftcalia in D«fcJt«n iKsrtffm W«rlicn)OrganHm,ot<rdn 
Inflrumentum allcr Inftru tnenten gcncnntf Wire ; ©o wU (ict) tod) fel<l)« «Bf)i<r 
mitbcm'Sdrtlnftrumcnt ntcbtalfo ((,mn (affcn : ^^<ft c< ti(r(;(ffa(tit tint grpfft 
Co ifalion tjnt ^Snrtdjttgfctt rttbfn mm. ^jnttnu^l bet) flli«i^4t)ftr'j^cni> 
(£i)ttr*»n&^rirffKc^fn(5apcafn<vficWcj<m9(/tt'<(d)eauff5<nInftrume5tis univo- 
cis, (&a< <^/ «Mff C<n einfat'bf n Inftrumenten, tif nnr tine ^timmt i}ixhtnvni fuj>» 
taxi a f<J)n nunWafcntx oDer it^dUmt/'^indtn obcr @«3f»/<<f.) <n»w<i>«r 
oiff *ttcrk^ oJ)cr mnr attff «t(tcb wfmgm jt)r<^rtr(<t) mad)cn (onn<n/ mit iitftm 
t)lJ«rtKnlnftrumcntiften;Wc{C!5eabrtjMr^r9<l/ iS<<j«f»n>Symphonicnl>tjicll<| 
f<n»/5r<{rtni(!cn gfiicnnft vaxixrL ^nltalia worjcn bit i jo »urd)«u# aufF«llc» 
Mu:'icahichcnInftriimcntcnf<)»eloinniT0cisftWunivocis,l!a<i{>if5<praaici., 
rcn^yn^prsIiircD fjnncn/ uBiverCd^tncnmfi^trfdfxn «btr |«r tvtntg g<funt;tit n ^^ ORGAWOCRAPHrA. 

wttUn. ^mt<mAifi ua ai citcx ncro Urtci fict) vulmt^t i>al;m btm^ttl bAf n Mff 
iintntmi^ttioitt ja sum meijlcn/ miff nvei^evlei^Inftrunicntcn cma* vccbtf^aif<« 
netf prxftiren, vor an&trn fmgular fcnn vnt) cxcclliren m6i< : a[« ^a^ von )^m fo(« 
tcecfa^r t»cr(en/ex omnibus aliquid^ de toco nihil, midite fon({cn hi) »n4 
^cuifc^m aar jcntcin (ft. 

€(tt Accort, ifititi gan^ ©timfrercf t>onT'fc«ffcti / §0^ 
poteen tmnb anOmi 3rftrun)cntcn>l50 rem tnmfuv^ai 
t^nDdcrdr^fim'Pfdfifmari/ininirr emc uo^^ tivau^t/bi^ 

Sortcn abcr ifi mir cine cini^t 2(rt ton *pfciffm <« tmt^ 
fe(6cn Accort ; Wit l)kfc(be in Der ^abc(/ fo tiacj^m 4« £ap« ge^ 
fc^(r/d0aitU(^cr5ucrfcnncn fc^m 

FaHct@«mme (n ctocr 'Ofeiffm twntJ <^n^fm'^n(fr^lrf 
tn ^titcn n)trD ^otenncr/fvae loi><r einee^ ^cDen blafcnDcn'^nfiru^ 
mmi natAriicbnrJ^a^ oDer ^ieff e/t>on tim guren tf}^ tffcr 
^itPCdcbradl^t/tpnD ^erau^ de^fDungcn tvcr^ 
€fn •M I f DE OROANOGRAPHrA. 

piscct: iwdflen mtOec S<d>^ (^ \-SAipvnai £>yiiemley< 2Ucrrt QortwKA £ 

s 

c 

B 
•S 

SB 

< I Difmnt. 

r&as Hct'tt ©4v»Iw»<Tr- 
} iBikinjtltpcmmet* 

I Ai/pommec 

fiSfartieinExiteut. 
1 I Difumt, iftiart ittorer. 

I I Di/(*»t, quint ni^ttc rDift»wt. 
^ Jit. 7tMr» 

r^itpifaoH. 
i <[temeuieted}tepc^ 
'S £ujnrtp«fimn. 
Koastpogtan, 

J Alt. Ttmr, 

fDiftMt, 
} F*i»tt pUctt, 
^ Cborif F*gitt, 

ftJMtMxilmtt 1^ ^ 


8. OnerflftM. f.f*f4mtiK Z.p9fimH»i j.7Mldi>' 


kAnMiV^ 


St. 35)«fFf &di» 14 DE ORGANOGRAPHIA. 

JDdS 1 1. Captttt:!. 

tnD wi< t)»f((b< ba(b t)^t)cr / h^ib ti<ffer / in vmcrfcl}i(i!ciun j^n^ern »nb £)rtcrn 2(« 

»Cl•^cn foiiuf. 

(|f^^ @ fo( :tUt nun fciCflg m'd^f allcm <m Inftrutncnralis Muficus, fort* 
^^^ ecrjt «uct) cm jtDaComponift vn& (S«p<Dauif?<t it fffw wit jjod) mt> nU 
n^^^'Ofijcit^K^^^ Inn:rumcntUfliMuncttnn,fon>»( I>i« bi&ftnit t aI$ bcf&itttte 
Inftrumcnta mmmsm mt> $(brAn^t m\ ten f ^nii<n/ ^arn<lct} man ftd) tm Cem- 
poniren »n^ fonflcn itirtd}rc«. S)fnn(mComponiftmM^aittfIci^iuf<()<n/»<if 
er Mird)f(UKComporitionDatfInftrainencm(i}(|}6|)cr/a(ff <g »cn ^«tur |U fbtm 
»<rmA3'tr«be/ fon|l<nmu^nof{>w«nl>i3cin humanaTox.iiaf <ing^Mmt>txn^<\(' 
f«n fan; fc«l>e»9tfiefl«»<rl)cn/wclcl)<^fonf{mmft)f vonn^tcn. 

^t>m(rma)t<niflau(t)cin(mjcten •Organtflcn/ cint @f frame von beranber 
liiJcf£)rg«l iu ii>m(rfcl)«iD<n/|« njijfcn »onnd«n/»nnJ) fontierHd)/ wa< M fcti/ij 
». J. 4. <. 8. u. :6. 1 4. ?2. ^uf am "Zom Ddmt'r man fid) in vcrcnJcrons ^<^ Btimo 
mcnbarnad) ju rt(^t(ut)ab<. 

Db nun wol jt)rcr vMti mtf)v »nfc freflTere 5!Btif<nfd)«fff/ aUiA) fdhfltn hUnimi 
liUn mdflcn ; fo t>Al>< ici) bortj >?mb cf I, ("jcr Dtcfcr S^t'ngc tngcubte n w.flcn bjc bajfctU 
aum «fft(rn an mid) f>(^e(>r(r/etn)a^ (arvcn/ {ti mej^icim nac^bmcfen/ ai'^icr aufiu-' 
If it^iicn mtd) ntcl)f tvetgern foHen nod) tvollrn. 

"Snb t(! ftjifang* ju ipiflfcn/ t«f ixr "^tjon fo nrof in Drjefn/ <ite «nt>ern Inftru- 
mentis Ktuficts off( fc^r varijre; iam mil bet) Kn Ulun He conccrtirc n »nfc »mf 
ottcr^anb Inftrumcnten jt^feid) in «R«n&fv jti muficircn mdje gcbrc udjtd) i^ewe^ 
feu ; ftnb We blafen&elnftrumema von itn Inftrumcnrntacberit f<l;r tonrei fd)u Hl.c^/ 
<mtfj)Od)/ba#An^<rme^)ri<^ir.tonirttn^ gem^dit wcifccn. XJamtjelH'ljtrcmln- 
firumeatum in fuo modo & gencrc,flt5^inc(en/€:d)a(metjcn v>nbi'^^jfi:ajuC:<^cn 
intonirtfet)n/jefiifcb«r fteimuen rn» rcfcnircn : jF)crgegen/;e fieffer iU f^c^.au 
nen/ Fagottcn, Baflancldi, Bornbardoni.viij! <?j>«^gejgeii (^efTimbt ff l;n/ ji* Ui-.vt- 
tcfifcftcr »nnj prfcl)ffn<i'fi> tinker piv-iifjen, X^al^ero etf brtnttemcmMuficc, raun 
dfe-^r^'tn/ pcfrtirjfe/ClavicYmbcl, tnftdnbere Wafenbc inftrun.cnta. 
ntdit jUijlecd) in elnem wi> reitifen "^^on. fle{)en/ riel mntc n adjce. 

(gr*|l il>.TDer(5hi)rit)o;ibei5ben2llten«nfonj^xnnb etn^lhort nt'etrfjiiertnft 
f:tf<r itmftniilsmi ml<^(i icm m Un aluaDxmitt tm 'anu\nh\4(ni<n T)E QRCANOCnAPHIA. V 

f nl^rumcaceo noct) lubcffii^cn : iHni ^ci nacO<c von ;^i)r<n tn ^o^cn fo tvdf tt^» 
%tt«9rhntt^€nn» ia Italii »n> $nj(lianM/aiici| m iKn ^M'<<iK» ^l^'^l^tt 
^cuff^^ej j«nft(tf tin jtftrvtiicd t^. ^U»6i ptt (Sn$Kf(i)c't$eit / an Inftrumencen 
nod) vni> era>iU/6od) ctn sair i<vinit«i mthxiitx ifl, w<(d}<# an^rtn 3<nc(cn/@d)4(« 
mc^m «&<r j()ofto9en (»ic fUf tT(nn(R)f« b&fcibil^fctuiet totcitwimant^mn, 

(£0 f(9.-i( «^r ef Itci^c ^w(f(rn/w<(d}t dkfcn )s <n<n wftrn ^on noci) vm6 tin 
Semitoni(u»iuai)J^en/fid}»nrar^<(Kn««8:n : QSDdtiH^/oi^ mir lu conigtroi 
V»atni^f<hi«tti fo i|f/)'cMd^nKtn(tf ttmt^inS:fol^t i^i^ ^{n Canioribas voca- 
lis hi\t&cx, fon»<rlt(l) firn^ffiftcn »n9 tttmif.m fr^r »n(c4)U(m / vn^ offtmaltf fa(? 
immft^fd^inerrrtdKn. {DMi\mftm«R<«{)iIu4)M >on tvr^cfd^trn Tono Mct^m 
(a0<n m j(^c ; nxtt t)crf<r(f>t$( o()n« »«0 nidtf al(<tn»or Mc Vocaliften, fon^ni mtt^ 
Oor M< Inftromentiften bey ((n ^(flif (ttm Inftr ainencen,«(^Yiolint de Bracio« 
onfeViolendeGamba.atidfJAitifn/ 9>antftr(n^i»nt fen§((M}(n / {um offcrn ta 
^(|) ft<fttii(«n l»ir^ : !Dmn c« Au$^urt^^( @4irnn fe^n mi^ttU ftl^t I^H^t nltu 
b<tt tinntiL S>a))cr t6mpt9t>3m! wennm jn mtrr en fm ®(fAng ((I/^a fctjiMi^cn tic 
Qointea to^w Mii)& (i^f im S>r. Darattr nun (it €>iitun U^ohc^n bt(litnht Utif 
ttntitmtni ftm&flm fotdK »n» »cr>}Uicl)m b<f<itttu( IntkmaciMitmttnMi^vib 
eftt ^oiift(fcr ^djttmmttl Wi Ai^ftann notmtnbii mit ttn Mbtrn Inftrumcnten* 
att(toom6dnSecandn<f<rniiiiktrcworl(n.^((4}(tf ittAr »(n»nctf«(rnenMu- 
ficts Iifftrunieatalibtts f^mtycxfimpt ; Z>(n Vocalibus vn^^m^ml iiuui 
i^m &t^ wni dtkn ^on nitbtiitt tu rouiicirea / fr^t Md ^(f t. 

JDanmft (of fd) mftr 5m ^iuccf^iit > b» man fu ^raa ^ M» n(i(bni «n^<rn 
<ra(to(t(<|)(R (l99^tn I Kxv^ott in (Elioc^bon i»nb (Eammcrl^on AUbiiittiaitS 
fttrin<^aif(br,iMi(falkn.^SD(nn baf(ti>|l(ni»tri>9(r)«|g( ^Nv^nHt^ '^t)«n/iM(l) 
to((dKittnuiiKVf4^aiI(V)ifcr(X}rg((tt^mmff'tv(rd(0/ (ammtrl^tiii ^(ncnneo 
vntdlrioMrborlaffelMit uaCoaviTijspirfrd(tsMf^<6rAa(l)t;i»<((^(tf Mnn Mr 
Iaftrumeatiftcn,o( jcn ice ^(af(tn^(n/ f« iso( on^ 9(fSlttci(nInftraiBcatea«Mn 

X>(r (St>oirt^0n (t^/ttcfcbcr vnft dnm san^n^»n tf rff cr iff m>tr& oRrln tn »» 
ivfrdKn Bfbtctitin : 3n& bA^Ifx cr^(td)/ vrtib iet Vocaliftcn tviAcn/ tAmtr (it frfte? 
0c/ vefl (UtfFJ^Mn dt( sr^f<fl( vn^ mci^e mftf) in Ixv ^tr<i}ch (fonDtrd ct) in €ai^o>' 
lifdlKn <Sa)»(0(n / 1« ftof fln^(n/w«stn (or titUn f^faknen ^mi f»a(ltn («n^ t»4 brn) 
(<tn|^((/niif ^ <5tfmm< ttftoix^ fort fommen/ vnft iii<b( fo 6a1£/ flrc«(n dct ^^t)«r 
t^dfii^ernKrdcn mfl^cn. j}nm anfrtrn; t«^ 4ud) Mc^cnfdjcn €>nmm€ / »<nuit( 
fmflii(«(»n(<fwa«tieff'i)(r<in34(f/«it( Mtn^M«<r vnb (f<Mf4l(r Ar}tt;fr<n/ ai# 
(lr«imjUtoda^«9tov<a»&jen«((n(^tnAttfr^<n/»ntf(^r(Kn muf $:ait*nib 

tun DE ORGANOGRAPHIA. (ann propter alias eciiun multiFarias cotnmoditares > fuaritatein fingularem 
•t concentuf benefufceptos m'ct)t»l>«t 3C(^an»er«/^af ftOcJOr^cfn t>mb cfneit 
^()on/o5<r Sccund rtfiftr gfftimm« »nb 3<ff5ecf«t)» m^djfcn : 'iajcfcl)<^af><rmu 
m(^riavnf(ni!i)eutfd)cnjan(m {u cnDrrnsoniivnmtiddcb/vnMxmnad^beq i<m 
sew^n(id}«nSammcr(i)on(ftfc(c^cr i^t^erKtf an>«n m(i(?(n£)r((m (E[|Ot:^ilon9C' 
ncnnct/ vn& Dafar g(^a(Kn tvirfc) t9o{ vnbUib<n tm^. 

^n^ttitUnit 1;iAbm ftc voxitUmit'nD in im 9flUi<tUnttn tt^(i)Mk«if^t( 
mtiflt blAftnbc Inftmrnenra »m( dm rertiam mino<-cm titffa i AlSm vnfcr (SAnto 
mm(>on/intoriireti?n63<(!iml>f/a(foDaf j^rF.tjf tm €«mmcr^f)en vnfor D. »nnd 
irG.vnf<rE.99i}t<{>aruucbt^cv»ortr(ffIict}Ot^j1rnm(iitm<t^(r|uAntorffIohannes 
BolfiK* &tt mefpf n CU?uymbcIn »n5 Syoiphomcn, aud} lorctn ^CWa^C ^fcif » 
fvtrct< / in ^fmffffttgm Tono inconiret vni 6<|t<mm(f , 

3tt& t(! |.-«ar ni(^f o|n(/I)a^ man in ttcfcm ^^^9n ^<n Clavtcy tnbein (wk m* 
fttnUy Inftrutnenira«ci}cr tvtif[(n>tn Utbli<ih<xn vnl anmuti jo-n Refonantz $<(m 
vn^itw><n^(nfAn/ me\5via\immmattfi< na(t}(<m(Samm(rl()onabff)ci(cf ; QiMe 
2)<ni auct) )i( ^(^ttmv^n^anixrc Inftrumenta in folct)cmm(^crn %i)on U<iM)<tl 
a((iimr«4f<n ^^on (oufcn/ ynD fa/{ gar (tn< anD(r< art tm ^tif&t (^nrcma^(ft( in M 

titff< ni<3)r fo f>«rr fel)r<i5«n) mtf fid) Wn j«n. 

^ber f(j[d)< Inftrumenta feijnJ in roller Mufic inj(9r«uci)m jflrtontcqufm; 
«n^ wir5 man mmul)r <ilkin< bcij wrgc>a(i)fcn fcqDcn/al« (£t)or»»nli (Eflmma^^«n 
terWci^cnmiiiTm. 

^kwot aucb in ItaKa wJanl>cvn(£«f()(»fifd)<n (ZapiMii'^mfditehittxii 
j.lf3Cfcact)tcrm<l!ri3cr^l)on intcrtia infcriore garf(ft)r im 3<kmic^ : ©inKraaljI 
<f(idK Ita' J «n ><"» iJ^l)* '» ftnflf^/ Wit nicbt »nl»il(rcl) / feat gcfflttcw »crnt<t)nf n csT'^a" 
fccfcine Art/ fonnf and) J)«r Text nicbt r<ct)t woi wvmnnmm »ci5cn/ntnnfr<^crc/ 
f(t)r<r)e»m)<tn^<inD<rl)^^f 3lfid)n>ici»i(@Mr«n<J3tf, S)a()cr *\ncl) btptvcilcr. im 
Jr*U<^/ ^ilf fi« Hypolonicum Modum au^mC. l»cnn Nrfclk per quintam iM F, 
tranfpoairet wirD/ uocl) »mb cine tm ttcffcr Aujim D. mtf Orgctn / 9>c(ttf ifff n / mb 
itt^min<tcn InCtrumentenmuficiren ::Sn(}f«(;l)«t5icfcr Modus fofi l)C|f<r al6 
fccran^crncincr/ o()ncfcrncrc tranfpofitien, humanis vocibus mulicirt t«crbcn 
f^nt<;fo»irDbod)fo(i.lK^cin6H»ni)rt!.'cii} mb I)crVoca!iftcn»n5 ©enficr t»ill<n 
otfo anji<|f«Ucf. ©Icicfefr (^tfUit tt?ir^ «ud)HypoDprius tmb tin Tcrtz nrcUrJ^cr 
«uJimE.niaficiret.QBcIfl)C»ni Ccr<}fctcl)cn Tranfpofitionesfinan £)t<iani^tnfo 
itoOal^antfrnlnftrumcntiften anfaiigig jwar awAf> fau'cr »n5 wtc fniicl) «nfomprr 
2tlKi:w<nncin«rjicftm«rDcrmufKm<^<»«^n<{fctUcfl/(bii&<m mit pcif (initiilctn^ DE ORGANOGRAPHTA^ « 7 

fid) ^arinnen exerciret vnc »b«t/ fo til vnb mtb <« jjjm gut Icuc^t / )a dl(id}fAmi> eine 
i«(? |U prafticif en WD praDftiren. 

finer 0r3<f3<(jft>«n/ »n&t)atf 3aniie9aJcrc(ba«:nad>9<f?ttMm«»ir& ; fo ift m<\>xtn 
tj)et(^ in Dcjjcln / bU mct)t gar $« gains v«b f(ctn anjef^dcf werJxn/ ftotf vmtrffe 
C. im Principal btg ManualClavirs »on 8. §u(f(cn : "vKftdjer ^ott t«nn vnit bta 
t(Cbt«nClavicytnbelni»ni)Spinetteng(<ict)vb<rcinfi'm»f/i'ttt)i»trt »ott ittt Dt» 
gc(mad)crnAEqua1gcncnn<f /Mrumfr M^cf mit J)<r SO?mfcbcn@ftmm</an^<t 
•Jifffipnt^o^c quadrirct; QBi<Drtun in t(t ^crnflctjfofgcn&mTabellNum. iv. 
^i«»ontt)Citcrttniiaupfu|)rnd)«r^uKrn(m<n f<»)n i»ir6. £)cnn Wf C.i|l 6i(red>« 
^ieffc ein<if r<c^rmBasriftentn'S«r|lliclKn<Eop«Uv'n/tt>enn «r J>affett<imt»oIl« 
ijnfi ganistr 0fim< natuvficl) |i«t>cn fan. ^tU^c fdnn<nni>cl)^(effa- (Jofl)<fi»«« w* 
Dtrnembtict) ) M^ in jJ AA. vni GG. "^it ff cr «fc« ni^t i dcfcendircn. <2IBi<tt>ol jlcb 
i>tcfc(i>tgc offtntAls jwingcn n)ofi<n tag t* )u aflequiren ; t|! a6cr tin g^ne »n»oHtt' 
■f ommcHer imt mb ^(>«n. 

®o)^ foficn viMT i)<r jctf ?u ^Kt'md^en «m §uif(t<l)tn ^ut^Uitdjtigfcif tu 
^d^rn J^off / ju &« «furncff ficl)en «3Ctt6cruml)t<n Mufici,Orlan<ii dc Laffo jtitett 
(©oDitMufic bAfdbfi vonu.Basfiften, 15. Tenoriftcn, ij. Altiften, i£ (Eapcfl* 
fnabenf f. ofc<r 6. ^a)i>iincrB otcr Evnuchts, jo. Inft^.utncntiftcn,t>n^ alfo in tie 
90. ^tvfoncn ffarcf tcflclt gtwcfen j<:i)nfol) vnfer anDtrn l>r<i)^<j.|TijI<n/jtBcnc 
?&rHD<r Di( "§tf(^tr * »nb cinctf SSawrdn ^i)t)n ®xa^x ^tnmb^imtfm ^txmfwil^< 
tag I itartmt (E|)or'5()ftn jn wc^iun ( »nni& na4) Urn ^aromcr'^^on Da^ "^ von ij. 
§tiiftn i(l ) gar ^arct »n& mif »oflig<r @f ttii err<icl)<n/ in *et J^ot) Akr nict)f weif «/ 
At^bi^ini? f. g. obcr a. fcmmcnfonmn. ^xtbmixm^txim^^mimt^* 
ntcnC«faron,mif &<r^(cic^(n6tittt t>n^ (!^rc(< gcfunten worDm. ^ UxS^^^t 
UnwtniH mci|!e Ba«fiftcti tdi r»nb J jft «u<^ wclDai* ^ (it><{4jf0/wucr rtn* 
tern/ fingcwcfcntr Monachus NeapolitaausCarokis Cananiis, i»cr inSVutfcl)* 
fanban »nf«rfcl)i<b<Hcn (St)u.r'»nt'3«>"Pncl)mi$rtf<flcn g<Dt(iKe/g« «in/ jlartf/ 
vnD mtt »cll<r ©fittmic / ncbfnft fccr %U^m 1 G <tammixZi)on |ft6en fonncn) 
<rlangcn. S)ic genuine Easfiften abcv tn@cl)ufcn f^nucn fcUcn tfnter Dae F, von 
6. ''^\\^tniobtti,\S E. in r-cc!)tcr naturitcl)cr (l4vcCc ftiniy^n/ vi\b in ter Jf;o{>c / <tlv^< 
tiU\)t fo gar Wiit vUx Aa^ a afc€Rdirtn, 

•JSt* Jf)ocl) WTi'^icft akv fit)n t^cfdjv eiiiTcnorifl:, Altift, Evnurhu*; ober 
Difcanrirt mitfcinaigtannicfommfn fciine/tiajJttxi&in nadbfoJgtnDa Tsbe'l an* 
^c^cigf; !Sn6 if! gvniign\>cnn<inTenorift jsaet T«'n Altift tiaa-grtmSamrtKr' 
"iboa {)abcn fan : ^v,n cr ^ci^cx tomni ift cs' £>cfIo bi^tti vni/w vi^ln'.chr nmttftdjcr. DE ORCANOGRAPHIA. 9BiW5l ijitrin nfcbftf gewitlesy ju fcblt<)]>n obcv in $mi\Jt terminos m htin^tnibtnn 
ti< gaJiru ©ottc< fcijiiD mancl)fr(c«/ lonb fan allsot'f cincr S;i6i)a vnb itcffft fcmmctt 
«lgb(ic«nbcv. 'v3n)t(iinici|imEvnuchis AbcriflMJ iijobrervircn,tapft(!mct(im 
l^tUgmit i}(fi(t vnb ganijtr ©ttm/fo jlarcf <»r< foiijkn jwfen obtv bro) ^natcn tlngtn 
^>n^intoniren;6mn^alln;l5i3<r jeif <ftid)cffi)r ^btrmg wmcfflicbc ?9?aiincr in 

f<V)nbt. Jfjiemac^ fofgcf mm 
Tabella Universalis 

mentem 

pon'mtcn 
/. s rc N A. 
3< Signa Db<r Clavcs fign trac, wi'e bjefeJbfgf tm anf-Jn^ oH^r Can- 
tionenvnb©ff(ln3c/<m<@fimnic»oiuci: flntcrn iu vi«cr)cb<H)m/ioor' 

^. CLAVES IN SCALA TABVLATrRAE. 

JD<<nacl)&c>:£)r3(ITabulatur3«ff^fC Clavcs, ^arnac^)man ftd) tn ftHfttln- 
ftrumcntis Muficis am fuglitlJlPfcn rtcl)tcn fan- ©ann recil f«|i vbcr fcd)p Oftavcn 
^ariimm (»c3riff<u wcr6<n/ |)aJ> (tjj folcbci^/cm^ J>om antcrn fiigltcl) iu »n«rf<i)<il»ctt/ 
rtn&mr3«(!a(6»oriut>rtii3ftt »ni>irorjiifd)rct&fn/ntct)f crtcncfen f^mim. ^nmaffcn 
<d)Vicffeff»3 trwogcn/tt>i<ttnJa^^c»nt<r|!cPedalClaves iJoug. h\^i6. §u^/foiil>rm 
c&<rtn5d)«n se}<icl)iicf wfrtcit. ?Dn& ob wol nidjf f^garwigmtmfcf Wfjjrc/ 
•>cr»k(mc^i-$wcne <jrc|Tc ^2^ucl)(?akn afij CCjDD,(g(fid) »« fcjc cAtm in ;f)«t 
Scali,»n5 t^aHj>i(r tn bcnSignis duel) ttf^a(«n/jitcm ffcr'nc "Suc^ffabcn obctt 
gfffijf 5«6<n)»nfen ^art ncbm (manlier sufceeii : ©o^ar mtr t>ocb caMicI) Mcfctf 
6ctT«.'fd<f«IfwJ)vtf btcgroiT* ^^iid)/fakjuttt>as Mcfci- »nD »oI%<r/a»c^ »n(Ctt mir 
DE ORGA NO ORAPH IA. t; ©0 fttjiib fn W<f« TabcII Num. 3. t»te ^^amm»^^ 34f ^«^ i!^"*fr< M^tbrnttl 
foU lAi^<ib< ^orf bit Or<}(rm(tct7(r tm {)t(iud) f)A&(n / Datmrcb ft( (t< @fimmoi vn» 
Clavcs m 5<n ^^ff iff<n/ iwd) j^rcm Tono »nb ^cuf / an 5cr Jf)oj)< vnJ) 'iicffcu f&^ 
ficb nennen/ vn( {iitn Uiitittn vnffani 1 Mft<b vni bcMmm^ tringcii / m\b alfotU 
m»'Jj)oii»om rtn&crn i»f/To beffer ^mcrfcljetfccn fonncn. 23n& bitmii nunfoicber 
;8n((rfcbc(i) tnanbcrn Infbumentis MuHcis, jiit^fctct) au<^ in (afdlcnfdjcn (Sttin 
titn fo ivol iu obfervircn <)od)nor/9/»n& jit erff nn<n nicl)f vnJ)t<nftcb/ ©onf?«i abtv 
ttinanbmv btqiitmaa'^^atnc nam jnfin6frt;l)a{) id) fof(l>«93Jo«(5u|fO*fll)««f 
Ui^duni vnl) mtct} bctfcn notrnxnDri) ^(braxi^in mh\^<n, 

4. vox HVMANA. 

^on&cr^cnfcl)cii6(imi[ltm»orljcr3<f}cn&cm<S«i>i««lnoKttrfftig<m'»n<< 
tunjjfjcfcftf^cn. 
^rt9 IV. CapittcL 

j^ tt)trt<»6rr firmer tn WcfcrTabcll, tttt ouc^ m 5ern(»d^fof3en^<m 

, rtH^ful}r(icl)cm'v8«rictj( »nj>\£vf(<nin3 n>ttf(<nfri<<<r flng^jct'gcrr 

1. QBtV inandKrfttj Tlrt^n riic Sortcn t'n ft'ncm icD<n@«m»fr(f ^<r 
Inftrumenten, vni ^anijem Accort jufjmmm (jefuR&cn »crtcn. 

J. 3tfm/'>lStc'3:tcffi>nt'ii?t>jpccl)cinkl>ctf W«f<n^cfiiinftrumcnt tnf<fn<mn«* 
f uv[!cl)cii "^m jtibiinijcn/ (wclcljc:^ Brc wciflf ^cffn an&ciifcu ; ) iMiD tt?flaf vor Fal- 
fct@ttmmfn/obe» »ttJ)»nfcn/ tbtx <inc* jcJ>m Inftrumcnts^ilaf uv vni> (?i3<nrcl)a<ff 
von cm«m gfiibftm »n^ <rf«^rn<m3»i(lf"nt«'if<fl<» 8ut»<3f ^rACl)f »<rD<nfonn(it. 
9Bf fct)C FairctCfimmcn Jj«nn/ w<il t)i<fdl>igcfon?o{humar>a voce, af^aitd) miff 
H.iiTcnl!cn InftrumentetKinjcixraUficit mdjt aflequircn oJJCir cvrrtdjcn fan/id^ 
mtt<Sd)Wi\i-i!Cii i)7ofcn ^:5ftd)iiff. 

J. QiJic »tf f ©ditf «n (J5cr (j^or i)ie fccf^itrcff Inftrurnenta ^fl6(n ;»n5 wtc J5)od> 
oi>« 'iicff <in<€)aittc von btr anbcrn muiff 3<iOijcn »n& 3<(tini«i« t»<r6«n 

4. '3lfl>fnf?i?cm«(laH(;icn'ngericrcvorflamS5mi}<n }u n?tflf<n:5>a^m tufcm 
j«niicn ^IBorcf burdjvnb burd) litcftt n«d) Dcm <S(>or'Jf)e«i fonbcrn nad) bcm (Sflin* 
mtrtI)on («ic ctf,' <ilif »ci- crtvctiiff/ von cf!iri)«n gov wof tnl! ndjt vmfifd)i(l>cn) Die 
Itifcrumenta »n5 ©fimm<n jjcrjdjnrt / »mD allf<^ct|)fi(<f nxrfccn. S5tcttctt tcir 
€ammcrtf)onrtm 5<&mid)(!d)(r(:n/»ndfii^allc/f(>njoJ bcfditf c« a(8^ Hafcnbc Inftru- 
mcnra, wif Aud} istatr $<ir &ic£'t«}({n/ miff ti<|'cn (5:<«mcvtJ>on gcridjrcttnt gcpjm* 
tnctwcrijm. ^\\ TABEL* TAB ELL A Univcr falls. t ir. 

Cl»v«$ III. IV. 

— A — -44 "^- ^ -± ^ -r-t -$- -^ BtK ^ ^n ■^ -fH- -S 5=1 ^^=1 ri 3[ 


:2: ¥=z ^ 35:±! nS -t^ — :=£- 


3- •-•a- Vox viva- 

fttt 
kuRiana. ^ ^^- ^ U i5?^ ^ •^-ly-- BaOifta < «^ -♦^ HvnurhuSd 
"a'fctifta. 
Difcantiftai r^ ir. 

. — — >; — — .— .. VI. 
Tromboai: po(«uncn. 
%, Sort. I 3. Soft. I 4. Sort, I. Tromba. I 
Ti«met.A — ;—- ^ iH^ r* 


♦* f:^ t -o F=^;=^= ~'5^' h ^ ±$X ^fx' >H •Twy #<rtlrf»lt .; . iJtfNUfli ^••"''P*^ -UBStt .^^=<I^^.-'S'- rn, 

—A Flautti: piorfpffiffctt : B^. yti,',M — c^f. KB. piefi SiStte/p> j*ol *ttd) bt'c (ttierpfcifftin Mcf m Zhon j Ftfit m'd)t «JUifi jwm W- 
fctrntrvoie iif es aitfitt cmgcfenct / jenDf rn «i'<li jum Tf »»r tm oS/6 OrBnter/ g« 
braud^ttoecden. Wic csoann in 0ciiif in von ctlidier.^nflrumenti^en ^Afbc 
jtet>«lten jrirj>/ &«j; Xnefet Strtplorf* »nO <!>i'(«:{5cttr»/ «n tc<i)teK Tt»»r am 
f>caxtvt»S9fio\tyivtO t>ei{c\btnvx\Xcx^eKC\4in,X>tnCU9im r o6iT d imTtnor, 
vnin^fo rbten!L(tut auffvutSuciffZ\)onin*d)(J>rgtitr^^evMft>fur, ) von fid? 
f ebir. VtO »ie XOarbcit jwbcFmnen/ bin id; aJifrt.ngc midj/weii es gar f<:^tvcl)t: 
6n (Sei^St jticrf ctimrn / vn«> juvnterf*eit>en / Df rfcJbcn ntqtnung gcwefln : 2(bee 
a»«iiiiMn btefmCboit pcgcn Dec iDvgelpfciffen zb^nintoniren Icjl / vn& cins g'* 
gen t»4« an&ei: twvkifficren <Se\rh- cigentltd? »n«»d>t ntmpt/ fo iii ea nwcin rcdj;^ 
texDifs*nt, t»«»6ci: CMf^Tf coei drttnAfltitjwcy »?««(? ^bont(l.t>ttbjtlcid7crgc* 
^alt verbcJt (i4>»oud> imtlwnj Bj/?^ vnb rtnOi'Mixfl^ttcn/fo jw eim Joldjcn^r- 
wwobier <3timu>crdf0chx'v-cn/ oooiccor probe vuBFlcinc BsfiSl^en ni*t<in» 
^ers loutcn vnO iiingcn / <»ta u'4nrt }Y* tine'ociai tifff tr/ vnb «lfb bet vntcr|?c Oa- 
t0 inbcr einc^f/rfrottbos B obft C m.ff «dit^iu(j,trt bcr rtrtrgtcfTcnx^iott" 
#bcr b«s t^ obec F <tiiff w»Jlff ^SmcjI intomrte : 60 bod) bicfer cfroffcjt BajtSXlttetlf 
f.a\M vrtb ."KUng fidi md>t ujcitec / rtla ««|f (i'tfea ^»< j? / b<r «nb«if <»bcv rt^;(f vi«» 11 rut. 

f '• " *>• -■ ■ ■> 

Trarerla .• (Dnerpfei^ff. jr. Cotsetci: Zindlm. li R^nHf. ]HP^ •f tt -A4 ^ _~4»S 
g;s^s,.- ^; -^P-;- JDifc »pw& Attd:...^^. ^ 

2M«rfpf«ffi m ^ "T^n iKfefcm ^o», ^jta*/. Trmr^ ^/r. I Sli %± »±=:iz ! ■h^-l i5r'~~ :i*:rrz=— : — I. 3- CornotortoL .i ^ ^ 11 Cnriintt. f I ~ ^ Stticf. /T" figna. ri -^- 


.4 s± Bombyces, pommatt. 
Piffari, ^itfeHmcjin^ bap. Ten. Mt 


«i;«gA*/poi6«C, St iSf 


Ten. Cdnt. r'^^sij^ =-^^r:^tq:rr ♦$ i3t^ iss £</pomm<r. ' *'«/''• ^7«mr p«min(r.|A'uW». poii. ^'^^ U'ciu Alt pm 1 it *^ 


o 5 
^ - 

fl nwyen 1* 

-5 3 Exiltnt 
«l«rPI. 

Djftit XI, 23 


F»gouea. DolciaHcn, 

: I 3 7, 
icoppel Faettt. Chtrifi Fagttt _' *•/#• 
jC«rttol SingtlCwthtl, 

/ Doppel Ctrthtl. XII. 
— A.— jr///. 
— A — JifFnt. 1^ Gordon! : 6orM}itcn. Doppioni. 
LZCi-iczcri.~rj;^'Z: i zzr p 
'~W±y^cz^cz 


^.^ £4/. / 1^/,, |Cwft ^^f/f. j r. ^. , t;4»/. xir. 

—A. 


fign*. T^acSettett. Cornamuticorti. Scorti. I 

yixftmbbitner, \ 

■3 r-'f-JTi \ _ Exilit 
Cant i <BV<>^ B»fi. \ BapChorifi. T. A. \c»nt. Ca»t. -A. iiens. CorniiMure. -"T- xru. K, . Baflaoclli. Schriary, 
t5dti::c~ii gA/.Tea. ttn.Alt.C*nt. \ La^. T. J. Cant. Baf. \ Tea, j .tit. C«nt. 
Tentrf Mtt 
10 ViotetMftuiolut 

6»mb4u, VmI i6 Signa. 


ViolEaftarda. -•^z^- 


-«4 -^ ViolcdeBtaccio. S^:fi:::^::s: ~-^-^ ^'-1 r_ 


■♦■ 


-^ t' 
^ -^ 


:::=:. r^i i::5: 


BafiFitl 
Bveeio, 2 \ -♦^^ 

II E 

5) 

Est"' 

tag 
I 


Sigaa. Lyra, 
3^ ^==iS= :M=$ ±rs g^-^5^^^fc^ ^±=b$=fe> -5- rss: L(>«K(' perfeS* jlrctfhttm. 


I 

LimtteBtacio. \ 
Ttflwd* signs. r^ -6^- ^7 

A 

Teftudo, iLrtuttC; 1 »^"^:l£tfer| liSli 


^~ t ^ u:5^ 


^H^ ^emeine 3Ute £.4utten. &«>tte mtt etnt iangcn 

Thcorba. zStizi 6y- 
i^; u:^ zMzzizz ^-^^-^ Tifor**, suflrin (Stiff mtt 
6. ©bitten, ^ i& rris t^ 5i^ 9 
t> 

f 

c 

Q 

F 

B 

D 

C 

B 

A 

G 

',F ^^ll 7he*rb», auff m (ffciff mtt 
/. Qtlirten. *<• */ 

I* «> l^ia. 6ecl»8 tUfSvtdfte Cithir. 

..... ,A^ 
rr. iMT/w aCmrgcl. <gro^f<!^gCt>^t<<)tg C//f w» Sign*. 
1 


i_ 


1 i: 
L 
tA"~i-A 


A A 
1 k^ 


l^-i 


A ^ 


^A 


" "^ ■" 


u " " 
. ._ W 1. 
1 H 
*•. 


^S^ - L 


\ n 
Z" -^ " 


^ "A A . 


■^J* 
-nl- 


..-..A ^»v A A 


^^^ 


Sw'l* 


- 


^ A— t ^ 


r*"^§' ■ 


^ V ^ 


^A"'^ ! 


^ 


" 


— 5« V .... 


T b V """ i 


■^ 


1? _ 
r 


!^ <r 
-V-' 


^ ' 


:^ 


- 2U«toftt^{i 


rc&5ittai«i».| 


5»iiffCI;inc^t»tt«, 


J ■*v ^ m tS^rffm* •<J.:rffen. Signa. ! -M ^ ^^^ F^ 


— 8 - 

— g 
-—■3 ^— 1 :-■$=( t <X)c l.?Doppe 


SE«tffcrnetW«re2ircndeInftrumcnta, fubnumeris fubfcquentibus 33.J4, jf^ 
3^. &c. bctangm tt>u(Mfl ttHviniofjftn &tefc(lc a(|)ttr in w<fe Tabell mi( ctniu- 
btitt^m ; ©inwitrtfjl in n<»cbfo,(gcnt<r D<roftIb<n cigtnJfHc^c ^rfMBruttft 
jjinrtnangimsjfamtr^trtcftt Jjflrwon iuftnl><n» cundi, bulnftrumenta inlnfiaiilia ftFidicinia, t'nQ9(af<:n(( vn& 

^on asiafcnt^iti ^nftrummecn/ INSTRUMENTA DA FIATO. Trombo. 
PTi ORGANOGRAPHIA. ^ 

Tronbeni^PofaUnm* 

(im ScUirAfhin Col. VlIL) 

^.CMn ( Utinuy Tuba duftilis ,'oblonga ; Itdlu , Trombone* 

, Trombetta) tixtn f<9tl&»i<r<rt<^ Tixttn t>\>n Sortcn. 

1. Alt«l)trDifcant PofaUti: Troml>ino,Trombctta picci- 
ola, rait ml^tx and) etnDircaat gar ivol jon5 notftrttcl) gcHAfcn xetxitn im: 
99}<<t»o(l<( Harmony in foI(b(mf(dncttCorpore tt/e^t fodUt/-«(^»cnn Auff ttt 
u^ttn imtinttCpo{«mriw^ saun 2(nfa4 »m Dbun^ / <m fo(^< ))^i)c fiin <r' 
rd^cfwetltn. 

2. @<m<trK W£^t< Pof«ttn: Tiiba minor, Trotribctta^cDer Trom- 
bone piccolo, ftatAuff man natur(i(i) obm bip <n^ f vnuntntf E fommcn ; Kucii 
(ur(^ SurmTtnfd];/ o6m vnk»n«n no()}it»Kn;^t)(>iMn<t)t:^(b<nfoK^^( natur(icb 
^b(n/ vnb arfo ctn«n Alt gar iv»( lu wt^c (rm^n fan. 

't28t<t»o( et(td}(i Col^i^ntcr anDcrn Ux h<ximihu<S^ii^vt\A^\\n^tni Philc 
no ) iturtb »k(fe(ri8< 3)iungauff ijtfan^nftrument f*. weir f cmmtn.finfc / D«f fte 
vntcnbaf D,i»n5«6tni'mDircant^a< i 5 T of)n< fontetbare befc^wtrung vnb 
Commotion «n|Umnim. ^n(?(n ^Ab fcb nod)cm<n tuX)rc§(<iv/ft(n Erhar- 
dum BpraKTum.wdc^er fonf!(n tn^i)(<n^d} nod) an;c8o.au{ff)«(un fol/ g^l^^ra ; 
X)(rfi(ft( ^((t ttf Infh:nm«nt4(fo j(iivuns<n/ i>a^ ertarauff faf huM^t tintt ^m' 
dm/ TiM neaWcl) / ta« plcrf?< g fol re ut ; Thx^ »t«f Kjfttincr Qnart-T^ofaun/ 
«(^^af ^ mt( fc4<fd)»(nb<nC61oraturcn.»ij> faltibus, «iJ(tcb auff JerVioIde 
Baftarda, o»<r auffcim Cornet/ luwtjf brtn{j<n/«rr.ctct)fn»n» prxftiren f jnnm. 
9!BtcfoI^c« e(it(b<rm«iT<n am ffnbt im IV. Canzon, Djefr^ j. :t^iU/ $nctf<J)<n. 

3« Quart-)5ofaun t Tuba malor, Trotnbon grando, Trombone majo- 
re, Krm.ttit'djc cmQuart, <;(li(^fab<r<tn<QuiiKtiefffr f<v)n6/al# tK^immt* 
&<r r<d)f<^o^un/»nt»<}Utdi dne paawmtr^et Alt ;poraun» TBnblan c/n<t/ 
w<ld)«r*er»ottgm r<d}r<ti^*f»unjfled)ft3vn6 tmffi3/ auf J>itf<ra«d) kidjr forf* 
f umm<n ; tJlur tap <r Hd) <»i!f Batf itrtg*/ fo tt blafcn fol/gldd) ob ti <in< Quinta {>^* 
^«r/»nM»o6a^Siefiii'^i 3: vergeiCfdjnw/ateiwanc^Aa^ 1' rccrc/imaginirewid 
finWtc " 

nmctnxr- -j 
Quango ir-^g = X^A^cr (tf feann btUtdicr dnc Quint-^ofaunge* 
5(n mM«> 'S)od} Iff \^\txUx) }utncrxf<n/ rtnViit 
_ faunfn»ni<rfd)t«^fjrfcijn/<inc(jrdjfct4l6W<anJcr/ 

(A^ daffcro auc^ i){c ^Hi A\^tm\\\m«^ii^ fallen. 

4.0aav DE ORGANOGRA^HIA. >(» Oftav-^^ofann: Tuba maxima. Trombone doppio, 0(<r U 
Trombone all Ottara bafso, <fl »0T btr i<U ^ar f((f(n i<futtUH mtbtn. S^ fc^nft 
«i)(r t>ertn/ (ivl^ gtfc^ imx}ttU\) Ti^t ; X>(r tint ift ^MOi m^ tine (t (ang / alt 

fon^eii mif ^erfctkt^ gant vE)<r<mf ommef/ %(<in ^af f!( i^vm 't^on (in OAav ((<(« 
fcr&nn^m/»>it> tf4(uWi4F t)a#^; tmfa(fet a'bcr Aii4)/ i>*4f mft gu((m^nfat^atf 
D, vntift ^ etrrttlim fan, :Sn» iff ittftlU Titt »on eintra JCuMff-^f<ifer/ 
J^anp ©djrdber ftnanft/ vor »f(r ;^a^r(n s(f<rf<5(f wor^ctu ^<r(n 2f>rif in Scia- 
graph. Col. Vr. V If. 

<Dk Mb<v ifl nod} nid}( (in< fo (ang/ j^of a((r rrwatf tidttt dC^r<n/ ttnfl l«rn«* 

. (ic^cu<SapcB(n/«oe;2f^ti(n al^eritt tm e<^rau4} gcwcfcm 

(S^ tflabor {«n^tr(t4} &i(f<#Inflrutncntuna Muficum, (^ofattn) voe aftttrit 
Kaftttkttlnftruniehteav&tral/ ittAfhcIo^GoDforten vni>'Coa«erten tire{}UO<« 
^raiid)Cflr6<nt(tna{MrMd>alE(((C9Tonen,vmb((iVA«|^j^(r vnt> ntctnger i ntd)r 
«II(iln^ur(b a^f{((fniti,>M a&n(^n$ tcr JCrum-Q&g0({/ (Cromette) vn^atf 
ternauffff^eteti etAcfcn/ (Polette g<tMnft) f«nt^» au<Ii vj/it itm^mt tnni 
^inbtitf^mf^fttdun^ ttt Xxvm-^en^tnj aflciii frurt^^^tnlnfai »n^t92un^(* 
6f^ »Mt dnemdeit^trtryRd cffai)rncn ^ttnf{(a:/ nad^fWnem stfaam /per tono» 
&iemitonia^c)tvutt|m»ni>g(f)caud)ttV(r(cnf«n: 9B(I(b« ^ aaffantxrn la- 
ftrumenteaa^tatn^cr mtf ^(n ^tnjtrn ecc(0tr(i tttr^fiMD^ffm/ nt(^r (|)un 

^atf VI. $Apift«(» 

Q:rommcU* 

tuntntetf : ifValgo Taratamara , feu Tuba , Inftrumentum in 
\currucnexzreargentore, cufuf fenitumilitea, equiq; ad prxlium 
Uaflammantur: atubis id cfb, canalis concaritate nomen habens: 
Itatis TromlSa :) 3fl rin jjerrtid) Inftrument, mm cin attf cr ^tiftcci in tgwU 
vnd t&ttflU^ iwins<n mb ttsUunt&ni bt&itt titaft: :sn»iffdl(td}iuy(rnnin< 
ttvni iaf man e^ni (tni$^gfis(/ ((armtr fonff (n bU ^o^ncn uiimt «(r^(n) auff 
titftmin&vament in bti p^< fafl alkTonos nacbetnantcrMUd) ((((CbcSeroitania 
J)aj>ctw»nD attjrt<9 wiclibtttn ju wcgr kw^m fan. 3>ri at ifl»ar lif l)<rc wr^rnincMst 
DE ORGANOGRAPHIJI. ^ fn^ eijftcftf n Sur|Tcii »nt) JP)ci:rcn jP)if jfm an fcor 'SHimfw «rt<n jm/oJrt atrt i^ruinJ* 
l!U3<l format trmiff j;<f!ccfct/feaf fte jhrm ?5rtf *>mb<<mti^^onfi<ffertwCad 
Modum Hypojonicum g«(l(mnKt: Q!&c(ct)c^ Mnn mtt 5fm'^()or'i^on vftcrdit 
f Jmpf. !£)4r»onaud) Glareanusin fetncm Dodecachordolib.z. c. 27. affe feljrd* 
^(t : Tubarutn fonitus hodie inter Modi Hypojonici limites conflat, integra 
omnibus Chordis diapentc, fed diatcflaron extremis potifHrniim. 

S((tct)(nakrs(f(rr«i/^apft(noc^vm^<m^a(ftm0^(r5Anl!m "^ott n'cftr 
fn^ B g«bracb( mxUn. 

^tU^t Ufffti fct< ?rumm<«n/|j(«'d) efiwm <pcf?^ortt/ot« wi< dm &^Uau 
U< jufflmtnm 3<wunJ>cn/f«rft3<n ; S)t* al»<r am2tv<^onall5^<n»ori4<ttnt<^«0Itt4^ 
fct)n. Q(«* jtnlxf man gat range '5runim<«<n/t>ori 9>aff affof<|f »nft fct<l)«|uf«itt» 
mm mftnanficr «,tmmhtm (oimtf t>{<€d)aprratifm3otgr;ynt^d)wdQ<rlaltt( 
(^i<QB4|!<ma(6er5<t^an>)in!^m©fa^rcnl)«umt^^<r fauffcnvvn^ j^r« ifl«|>mnj 
fucbcn. (j«« <iB<r atrip inSciagr. col. V 1 11. jwfinKn) 

^4«v IL €af>(tt€l 

»XorffWf<n (IatinisFiftula,fetoont)<nIraliancrnFIauto, Mtttftl 
i^=g^ <?«9clcnt>(m Recorder gentnnct werDen/) fjalxn iutc^ ttff< €fimrn<n 

in jctcm Corporc ficb<n idd)« fonun/ »n> <int? ^intm. JDmn 0B gUicft 
forn<n gar ion«n jnxtj ^ocl5« n<t)<n «nanl)« fqn/ fo ftnD Jo(^ bitfcl&t b<9t« <imr* 
teijam "i^on/vnl) aflcin l)af)in 8crirt)«f/l>kw<tUe(i^c3n|lrum(mi(!(n l»icf^jrf<f 
<rlicl)cabcre>i<«cl)f< jpanDt »nt<n braljdjcn: ©dowfgm af«iJ><hn <m<*n«irfoI* 
<^tn UxiHn it^txvi mit 5Bad)^ v>cr(To)>ifcf nxrbf n miif . 

:Snnt) 3<bcn ^te grdjim ^Mocffilfm ntcl)f m<i)r af«)rdinari^i|.^on: 
in 5<n f If inf n abcr fat« man/ Darnac^ fie ^wt fc\)n/ 14. "^^on f)a6m ^ Extraordinarii 
ajierfonn(n«(tcl)<scubfc3n(!nimenn|?<nnocl) »jcr "^ffony «ud) wofli<n ft«b<n^m 
^^on^(Jj)<t / »b«r ror<j<fcRfeij. ol)fn4. '5f)on arccndircn : »nJ) t«if j)djf<n/»« tro* 
ben im i. Sap. an<j<jet9t / Falfctenmcn. 

ejBie iDt<(<r(etj ©orwn »n^ ©f(tuma&<rbft^fccff(5fen/ioni«Jl<rJ« anient 
3n(Irumcn«n(6ai:»ontn JfffemTraflat jtfogtwtrD^fe^n/ tfl in l)«»ov^«g«fc5t<n 
^abcW »n& bct)mi.(Sapiff <( cfgenffid) |ut<rn<m<n.3<l'o<b »ntfi m<^r<r?)7a^rtci)fung 
»iUcn/ jjab id) J>t< «(t)«r(cij@or«n 6<r ^(ocf)>f<i(fcn ^terttrj auc^ mit <inf<8< woBm. 
J4 PE ORGANOGRAPHrA. 

Corncct. 
X. ' Difcant^df tin Qoart nibxtt, 
$. DiCant^lit (in Quint tiuDrcr / ali >i< <itft< Tlxu 
4. AIt^((Jt / <(n Odav nittrti/ t\[fbk Cf r(f < 2trf. 
f. Tcnor'gliJt/ «n Qijint nubtit I affifcic "Surte Utt. 

6. Baflct^lormoc^ cm Quint nlcbrtijcj: ; <25J<(d)c vm«i <in@cl)(of otcrFon- 

tancHf {)afcfn. 

7. Bas^Wf : (Jim Quint njcfcrignv <i(0ic ©ccl)|?e Zrt. 

«. ©rof 'SSagldt / <t» Ofta? nicDrtgcr/ von ^cr ©edjff en Ztt cttv Sor ten. 
!Siin& <tn foW> ganij ©timrtxrcf fan au^ Scnf^ij vmb 80. ti>Aln o^nge* 
f<f)t.^<taup3cbrad3ta<ri)<m ^wfjcr 3<|>drtDt<@c^i»icg<{/ ebfr 8(fctrdgc(/ 
(fottj!m «U(ft StaraencicnQ>fctff gwiunD) : dicfcltc l;ft( »»«« mil 2. ji5cl)fr/btnf<n 
<i»«;3ffrtn6«Un3e <tncr£iu«rpfcjffm3l«d);ft>tri> «bcr wi< «tn«p(oc(^(Jr'into- 
nirt,»rt von (f Hdjcn ^^n.6flI4n^ern mif Jxr lmrf«nJf)anDf/$um fkinm Ixxmrndd^iti 
0b<t 9>«!iuc(t«'n (col : 9) gcbraucbf : afcendirt »om J bi$ ini f f vnJ> no^ 
i»etf<r. <S(»d^«)Mvmf><m Quia tfi<ff< worn 3 tiding J IT va^cidxaMnniu* 
»ert»un^crn/ ta^ man au|f &f n ^re9f n f dd)ern fo fjoc^ »nJ> atit f v"..imcn / ate fonjTcn 
«uff ^. o>ci- 7. idct)crn ntcljf gefyje^en fan. 

QBic man Hann attct) gar f Uitic p(otf fTdtUilt (ctwa brc^ otcr vicr ^oO 
I«tt3/(<;pl. 9.) t)a(/ &k f orncn tret) ^dd)cr/l).intcn <in«f l)ab<n,' vni fjlddjcr geftalt 'fv\(l 
|W0 Oflaven, Darauff f dnnen iu »<<;( gcbrac^t tvert^cn : ^nD miip Me ^d^tvajcl/ 
fo i»o(ate fo(c^ ffem ^fdrlemvnten ittm^tu^gangiiarnebcnmtfeim finger rcgirer 
werten. 'S)i< Stamcnticnpfeiffiftao. Soli tang ; t(t Tenor 2.6. m\b ba ^Sapjo. 

J^ittMbmimpdimdi nad)fo(gertl)e< nof(«Knl>ig erinnern/fcaf mitan* 
fangtftn^orDnung ba Conccrtcn, Der 'gldteu S^or/ (ItalisChorodaflauto, 
l>a<i(l;»ettn juemem <lpcv ef(id)e-3n(?rumcnftffcn niit "gfo'efcn geortnet/ wte jm 
•rt'tten Tomo baxwn w<tfere<gvf ferung folgen folj 'ntdjf tveintg fdiiver aiif ommen : 
6tm<mal)( mm gar feUen fo(d)e %l6tmi fo red)f etnjTtmmen/ annifff/ tievorab/ wei(/ 
wietttt 44:(Sa)»iffelfo(gen »irt>/aud) DicDrg<(n meij(id)en^ircben/fo bit Jfjiijc 
»n& ^Mtt (eid)( rrcffen fan / tm Winter nietriger / tm <6omfr aber i)6)$a am 'J^on 
iefun^enwcrben.. IDa tann wot ndtig/bafiittx^erfe^bfafenbelnftrumcntajjjo&fc 
<itte Sort obtt Accort ii>ml> ein [)alb Scmitonium von bet mbexn |!6nben/ ver^an* 
Jenfcjin.mocbte. ©ajjer mti: bmn bi<ft6 iOiitttl emgefalTen/ t>af td) bic %{^mmhttt 
iwifdjen Hn ^i(n^'yn^3iitg(rtd(Deru/ mt»(n {crt^etUn/vn^ ta^ Qkx^t QtM aujf 

itvei)er DE ORGANOGRAP HTA. f $ 

iw<t)er ^ingrt brtit lmgcrm<id)<n fftjTcn / a(fo'ba0nid}i ^af)(li> m Hg'Snmt^dlift 
»cit man wil/oixr »on ^lortn ifl / Ijinnein f?(cf«n / he 9>f«ffcn Unger/oDcr fur^tr 
Hifldjcn/ t>u6 (life <iiKrfof(t)tn '^iSttmi ^a^ fte ji'mger o^cP3to^*r w^riK^f* j.*<e ««««s 
ma(f)e(|f«n fan. :Snl) ob gkict) ftudj ff(j<l)<6cmj>mf<3nflnimenfmac^«t wrmtijncn/ 

fcoet) jj<rnflcl)<T fc(bff m Daron f dn mang* [/ flupgcnomntm lUftn i Hf ttU^t in nm 
t^c^pcn Clave ntcbf fo ^ar wel fprecb^n woKfn/ kfun^elt. 

3nt3f<«*«ntf!fo(cl)<fimJ>cnBaflanclli (Davottimi?. (Sftp.)*"* wvfutbf 
t>nfc jiiff fc<funl)m ivortm : 5a5t< 6<nn au* tintmComcttin^KftMti ^af tWflJKbm 
*a«i ?Wunli(?u<f tt(rifci-^<rauff<roDcr fkff<r ^fniKin jtc(f< / iut)<Jff«» '!*• 
JD«3 VIII. €(»pfttel. 

(inScUrr.etl. IX.) 

^ 1?< X!wcrpf<lffm ( ItalisTravcrfa vel Fifraro;^ dWH fcfttm fr*e 
'rdcl)«r/J)im(n f«nsf:gtl>(n ?)^fl(urlicbif. ^fimmm oJ«'^on/»nJno<ft 
■ »i<r l^alfet CnUcr »»& alfo 19. "i^on/ gleicl) »ie tin gtncf. 
(Sbcn fold) 3<t<s«n{)«rt ^af rt mif tm ;J)oI$f[«5«<n/(5S^<fd)<fonjTm 
^IKlffdffcn gcncniuOwif *<>f M(f<(bt3< «t<tcft ttnetplotffl^ttm intonircc 

JS)Kl;cr 3<^^r<f «ucl)M'«6c^tt>«$<l'^«ff/foii{l<n5<tot?jf«f s<tt<^n^/ 
(inSciagr. col. XXIII.) Dufcfbtge |)dt j|>rc afcfojiDcrttdjc ©rifr</ttfld)cmif5«f 
<Ow<rfli5«f n ganii ntdjt »&<vtm fomrnw : 3iinl> aa«n b<t|^<r ©otoatcn'irummcfii 
0ei)rAud)tn>tr^ 

I III ■ i.ii ., .. 1 1- ■■ ■ ,. ~" ' • • • • "" 

(inScUgr, (*l. VIII.') 

^3ttcf<l1/(ItaIisCornetti^& forraflc Latir.orumBuccinx alias 
^Coriiua;f<flnD5W«»)(r(<v)/Rcfti»iH)Curvi,gcr«DVnt> txnmb. RedijCKt 

-•efr«j<r<iD«n3mcC(nf<t)iiJ»wi<tmimbjwctKrf<\>: _ 

Cornctro diritto, t(l tin 3<raDtr gmct / ^flrfltltf tin tttfcufccrfKl; aJiuriN 

fucf(jcjl(cf«w«t>fnmu^. ^ ^ 
I. j^ DE OR GANOG R A P H I A 

». Cornetto mufo abtr J ^f) >«g 3)?aiH>f|?ucf jugtcifd) riflTfliii^r^iiiiirfm 
jrtre^tf j(? ; (col. 13.) tnb Wtfe f<^n> «m Rclonantif gar faHfff/|lt0/ ion& (jcWttJ) iu 

J. Cornetto Curui, M^ f<r)nb iU fdjwatqm tv\xmb( '^indm. 

(?<3<fc<t» «(>« «flc 3mctcn.o!)n»n(«f(^t'tKif.^t)oninfl(ui:(t%»oma6t| 
ftt^T :'2B«wo(<i}(td)e no* t)ca ^qox; vn^liwbbi^iUnmdiibai J" obmmtU 
tl^in wtmcibabAg 5 vni f ttniaireciun>e5<()rm.3(itfQttit(n. 

4. Cornp Tel Cornetto torto, fonittn Cornon ^tn^niiiit (in groflTtt 
SincC/ batft »K dn S formirct/ tfhnb i|! em Quint tufftt 1 a(p <in rccljtfr gtinttncr 
^itcf ; 9itttk t9i(»9l mlidit mi\)mn 1 bitftt QCbt ntd^t me^r A(f n. <Dlantr(tct)(r "Z^on 
Pitt &timm<ni wb ttin falfett btMtt ; @o befinDet ftd)^ Ho^ an(a-i(/ Dcnn tr ^UU 
llM(sejiA(W a(^ (k~5cm^tn( ^incfmif. %f)6n vottftc^ glixf. ^btc iv(t( in dvcfonaitii 
S4t »tt(t(Mi(^ vnb [lorn^alf ttj/ fo ^aU t^ m(f)r baxtoni tag man erne 9>ofattn an 2>(f' 
f(nff«5debr(tud}(. 

f. frtod) f<9n^ 3«f)t «(tn< ^fncfen/Cometti'no^ wtfdK tin Quint ^6^ttl Atf 
bit r<4)K ^tnuint Cbrmctten vni> ^tncten »nd nfcl}t vndeftdc^ iu[)ji>r(n fei^n. 

3D48 X. Capittd. 

*ppmm<rn / ^ombart / Sombart)ont :@*rt^ 

(i» SeUgr. t»l. XI, ) 

r^Ombyces, (ive Bombi Qrxcis etiam vocari qucunt fongxtibfar, 
''-'quKdifHcuItcrinagnaq; cum contentione flatus impuirxfonumcranio* 
rem edunt.) 

g>omm<m (Itdic^ Bombardo,j>l>« Vn Bombardone, ^t'< ^ran^ofcrt 
itmwitVf Houtboi$,ti<,<£n3eBdnb«Hoboycn)^«bftt jt>rm "Dlanun oljrt ttdm 
|W(if <( a botnbo, 9om 0umtn<n »n^ <^9rumtncn : mb wtvbm ofit / bit f (nncnfo 
iwtaf^bU jroffen/ ttwf ^ertt tJlamm Bombart ojer gjommcm gentnnrt. Italicc: 
5B(rM>«sfotT«'59a^potnw Bombardone : jjtr r<d)f(C5ft^/Bombardo gcnm* 
ncf, S)cf Tenor, wcfdjer «uc|> »i<t ©(^(Jflfer / otcr ©cl)fit|iref t)af / fcamiff jur 
not^ Au<^ tin >&*^ Stbkfttt mrb<n fan/ ntU <t in itn 0cl7(i5|tcrn Mi G. tm >13a^ 
Wct^ct/ »«> 6,«d»<5<it ^^|T<ff 3<ncnnff wtrJi. SJtcfcmfotgtr 6frNicoIo,t»cW)<r 
S(eid)cr ^rdlfe vnt» ^% mif Dcm ^uifm/addlt 5a^ crmireuKn0c^[uifd()af/vn& 
ttr&wiitn attem (>i| tnf c. imttniKi tjejfcr abe r nid)f f ommm fan. (col. ij.) ^er 
9(tpaitnii<v} w((<l)(r fajl (intr jr j|fc mit 9(c ^c^atmc^cti ifl/o(>u( (af cr tm ©djulf' DE ORGANOGRAPHIA. ? 7 

lt(^Atlvr^in( Quint (kf«f|f/ wtrftBombar.do Piccolo grmnnw. ZMttbtt, 

Fi^^ro, Latinis Gitigrina^ von C(m ^afcA fo (S von ft(^ 0f/ sM^ tintx ®an< 
>(r<rproprimiijf?gingrir«;)g<nmncri 

ginrfcn»n&)>'ofaunm. 

2tfll)tf r i|t abcr i« m«cf<tt : S)*^ t»ott afreir* ^er vn& audjittod) ahjijo nKiftm* 
fISKfW «fle <»(<if<riu>« inftrumenw, ate ^I6tt,m / ^omnuttt / ^t^ahnrpcit/ 
^rumb^drnrr / tt(* in bm Accorten otxt ^timwtxdtni nMwm mbttn aUtit 
<tn<Quinra i^ ^tAvUittt I wi ^(fffmmef wortcn : (arumb ^a^ man Alli(j((t»t>ii(^ 
|ur5ftart)r^*f^n(Jin»orI)<r9«|)<n^<^:TabclI^4rbe1> notirct) iM^tnd dreijjufcnv 
TOW/ flte «'n< Titt |nm Bafs, feit anl)« |um Tenor vnb Air, (S)<nn ii'<f< b<^b<&ivu 
ititni Ten or vni) Alt^ t6ttn<n aUint auf sf<icl)fautcn&m wnb tinnUx^ Corporibu* 
»nHnftrumentcn muficirt wrtDtn) bU bntu ab<r|um Cantu, 3«brauc6m f«iT» 
5lBann AUtbu titxbt ^ariu gcrtMtimcn wfrl>fnfo(/fo miijt WtCompofition ftarna^j 
An5((!cIlet/tpnDHypoIonicus modus nfct)t<tn( quint aufm ^b| during f bmol, 
fonbtvtt <in< quart tit^niiMQ ^ tranfponirt, vn( alf D«nn cincantqsfifius 
mit^w<tb(tt. £>&<ttt><nn<tjt©<fan3tm f bmol«llt<r«■f3<f«^J(g<fun^(nwtrW 
muf man b<n(<lb(n tmb m l.\}onicb(x m\< fecHndam/»f<« e ?tf d)< n«in<n ) ^dlxr 
tranfponircn : @o'f ompf (^ 3«r ;u|l »n5 rf <^f fon&<r(icl)cn auff n 1potttm<rn /vnb 
6d^a(nifyn. ^annm»inaba ta^ funjftc Inftrument in 6cr^i<ffc oD«Jf3^j)« 
«uci) noct) Darju bt au(t)cn tvii/ fo ift eg fa(! mitl;fam uifammcn iu accordiren ; btnn 
bi 6b<xftt 1(1 »om v>nr«ff <n/(wt< in btv %ab(ti luffjxn) l)ur(J) ftin|fQuinten,flte n<m6* 
(temper decimamfeptimam, ((a^ i({ (}((td) (in<m Ditono o&<rTertizinajori) 
fepariret, »nt> ba^ift gar fi^wtr jufammfn iut<id»f n. 3n> witttol l>t<fc< / wtnn bet 
©efingfottberiid) Mrnac^gertctjfjtfAjnJ fleiffigeadjf baraujf g«3<6mtt>irt/au(* iu« 
wcgc tu ^rtn()(n : @o were (od) ntd)r«i t»cf{owcntgfi: cim In{lrumentmad}(r biili^ ju 
rahf«i/&ap<raUieif nf^<» ^<r «djfmDifcantioR6aucl)Tcnorg)fcijf<n/nf.<^«in(/ 
»mb fine n %fy>n nibvi^(v i ftvti^u ; b&iiat bUftibiitMfc i nicljf tine Quint, fcntertt 
nur tin Quart, van bcv ned)|f »«rf)<rgf {><ul)cn ^ojjfir intoniret wt^xt. SDa toim 
man btnn in fj>fd)<R tnb Jcrgkicbm Inftrumcnten bae Jpdcb/tt vnnb tuffft<iau<ii 
t>on funf ei (epSortcn t<d)f wi6 we( jiifammsfn btin^mwb in cinanter tin^tmmen, 
SiBie eg bJmn and) »on etftdjeo/ Dod) nod^jur jcie fcffen/jjiefei^t alfjw^i ad)f gcnom» 
mciittirD. S>cr<5ro|Te^35afpomm<ri(f lo. 6d)iidj. i.3<>(fan5:»ie in b<x Scia- 
graphia col. YI. VII. iufct^en / vunl* baftlb^ (<fct}t(i(^ tm nad75emcf](it 
mibtn, 

(t iii JDa^xr. 
J8 DE ORGANOGRAPHIA. 

T^(iaXi.€apittet. 

i^^ffmiDnb ;^o((ianm (Itaiis Fagotto & Dolccfouno ) tv<rcett 
m<l)rfrt^<j« indifter«nteralfog*n<nn<f. ©onftcn twoflm efttdjc/ Ja^ ^jp 
&t< «^t( Doiciancn ffi^n/Mfvon txJi (JngtfldnDem ^tng((^ort^o( 
gfiKnncf»<rt<n: ^n^fittdanDtt'^iffe/fo wo( ancl) am9?<fc«nane/l>cm>35ajf<ftrt 
&<ng>Wttmtm df<id)/<»Bcm / l>«f »« Dolcian, wu Cfim and) McFagottcn,fIiU« 
tMifrfanfffcr am <X<fon«nis ftt)n / «{< J)<< Pommtrn : •J)rt|)er (te Janit/wtKttctjf wcgcrt 
i|)«rikMi3Wt/Dolcianen quafi Dulcifon antes gcnmtwt w«D<n. ^ajclctjc^ ^art 
>a|Ktr6^r<t/6t<fl»<i(W« Corpora b(t gjommcrn bicrecftre (engf 3(«tc^«up |)«(><n/ 
DitD »nf<n 3*nu offcn ftijn : 2(n *<n Fagotten abtr ifl Mc {em< \><i Corporis boppcff 
jufammengdfjf/ ft«f Ja<kd)/&o i<ra<fonftiti} bcrauffrr gclJKt/ otmiff/viiD t»|fv>fi' 
Ub (ftoc^nfttjrmattfn/fttcweit <fltcl)< gan? of en f(ft)n) iiie<>cicft/ vnt mtt ffef' 
ntn idc^trWn WKteh'tmlxrdfftwr; (wi< (jcrnadjcr mi IV. 'i^ftf »Dn <tftcl)ctt 
6fimtt<r(fminl><n Drgcrn fot gcfagf w«Dm; }K)rtlwt«: SXcfoiMUsb^t) wctttm 
nidjf fo jTrtrcf / fonicrn ctWA* fJifltr »nJ> (icbfidjw 0* mu^ \?ct n< j, nkn lafTt" : <5 1<' 
•n<rmafcW»Km0r^ffBtic Principal vnt^ofauiun arf/weif'bfcfclbc ji)r< rfcl)f< 
iwge wb Menfar fturcftrtuf t>«&<n/ »t<I ft^rcfa ipnbfvif*cr/ «(gttv @<6i»rt<n »nn> 
«n^tt«@eWct«^c^n<^tr«><rrf</intoniren♦ Subtif (ten ftu^ofcsft'adjfcm 
fimbamcnf. 

3m Chorift^agotftff DerionrfrffeClavis C i!n©o>?p<(^a<}o« I" S>od)i|? t)jft 
|)t«b<^ ju obfcrviren, ba^ b<r 5Csepp<l'Sa<jo«cn jwciga (ftjf;v)h : (SiHcr Co man i>a^ 
F gfctc^ b<m 3roifcii'v5af ^ommcr »nf<r. biibcn/ »n&Qii;nt ^ngof <?<n(junncf tt>tt6 ; 
(col.70!b<ran*er «6cr/Quart§a«cfc.'w<(cba- aflcinbifine $<tuul)r wtrbcit 
fan.®a|)<tbi«f«r mCantu ^ cluro,j<ttn« akr inCanrubmoJii5«mf»iglid)ff<lt 
|itg<irau()}m : »nb fc^r 6cqu(m ip/ wenn raAn in fcr Mufic t>c\)D<r(ni) bu fcr art on !)«' 
ienfan : b<nn biV Semitonia fdnn<nmbmio'ct)frnburrt)t)j<0cl)luitclni4)tfllfo 
fujKd)/ a{^ buret) bX ^fngc r gecnbar t>nb jti t»c<5< tracbf ft?cvbf n. 

(g^f|! iuo b« i9?c!|!<r/ wffcfecr bit £5 crai^^ofiumcn (itcmact^t/ tm QBercf/ 
dnm sroffm Fagotcontra/ i»c(cl)cr ncc^ (in Quart vnt cr ^(m SJoppd'gagott/snnb 
a(fo (inOftay vnwrmS^onjl^agotf/bagC i»onfccl)?ct)cn 'Sue(j'J|)Oiigfb<n tnnb 
ititoniren fot/ ju»(rf(rfi9(n: 9(r(r^ (tf jt)m /fo wtrb^ cin {>mff(t) iBfirumcnt 
t»<tb(n/b(r9((t(Jb(ftt)<<l»(»ormct)f 3cf(l)cn/»nb ficl)«o( bn'ikr juvutrunbcrn fer,n 
i»<rb;@tnfema^tau^ bcnDrgefmacbcrn f?t^t»«t(cn fcbw«r ftirf<(f/bt( »nf(r|tcii 
H»c(n Clares Dober C V)onf(c^ec()<n §u(Ten in b(n srojprn ^ofauncn r(c^f Kin 
Mbworotiiufrrtnscn. ^i(i(it wirbtfgcbfn. S)atf t>E ORGANOGRAPHIA. 39 

- ^ (inSei»ir. c»l. XII.) 

60rdun(ItalisSordoni,ctItt^«nmnm»Dolziancn)t|l<lttl'Rcfonantz 
fafl Den CornaMli fen o^cr (!tfi«n ^umft()0rn(m slci'cb ; vn( mtw«t i<t vmttftt 
Bafs bet Sorduncn faum t;a(& fotan^/afgDcr^oppctJagOf^antCorporciff/fo 

ttwif |tc^ Dog Corpus nicb mc|)r afg <mmrtj)(i &<h Sogcf «n df<tcl) / dupliret. Lodo- 
▼ico Zacconi mnn<t i>i^ Inftrumentiiucb Sordani,|)ab<jlu.ii5d)Ct/W<manf<^<n 
fan/ctftcbe n»d) itt><9 @cl^ldtT<r Darju/ ftaf a(foi4. idd)cr nwrtm; *n> »b<t (af nod) 
mun (in iod) jiir §<iicl)«9f ««/»rn> obtn <iu(i) ttoc^ tin*/ 60 t>i< Harmony f)<r*u|f(« 
g«i>cf. ©as ^roif c 10II& f icrt^|?< i(! z. 0d)tt(^ vtt& f . ^oH (ang. 3* ^Abt^btx m 
Mbni 3efft>cn/&af |i« then bit iaxid proportion, mi aJk* »(< bUfn Bafs j, t|l ^ 
tn «m jXffoiwn^ iitcljt tuif« / dai ftcc Tenor w M<f<n Sorduncn 3<»«f<n : »nn> 
^orMnftcument'gciumicf worDcn. QBt>^« after Wffet »nt<rfd)<i& cmfpring*/ 
§aft i(^ no(^ }ur icti irid}t ert cntfen/ oixr and) von Mittn Uti^tu w<tt<tt tiatun. 

1 ■ I I I ■ ■ " I I I M 

SD4sXIIL€«pttt<l. 

DOPPIONU 

i^^^ |ae grtac^w Zacconi rinanberber^fdc^minffrumcnt. 
:n>(fd)fgerDoppioni n<nnrt/auff<|(i«*nef: 3)aj)i*«bwnod) jur^dfj 
'ivi(fc()rtcbintd)au(i)Danim&{)(mit^»/ntct)rf)a6ciuf(^<n befommm f5ip 
mn. <3JJ<rJ»t<acidjf »a« iftiim. 7. in col. 12. olxr ab<r «u^ Sordunen cbtt 
CornaMufcn art fc^n ; wU autf bcrof<(t><n 'V)on mb ©rtmmtn/ ««Id)< fn ttv ^a» 
^cUiuftn^m/ &td)r abiuncmcn^ 

jDftBXIV. (Topfttel. 

,3fcf(«r«/fr9ttb^«rf«r$<Inftriimcnt, iwe fnber Sclagraphia col. 
X.jufe^e»/»n& abjumtflTfrt t(f '.HbnmUitimnbi^ bAgdnccilobttbit 
£lv(i&ren<unfec^ri3^d)»m6»cn^«/ lonDc&tnfo »i((i(l/atewmn feagCor- 

pas 4o pE ORGANOGRAPHIA. 

pus nmnmaijl fo fans Wf&«/ fog<b<n ji< fo 7<m ticjfcn i5lc]biw]!i7arrF5iF<jr?^ 

i3pomm<«olicr^opp<l3agctJ;wtmi)(«ltcl}<Bars3Jacf<tt/wft*fnof»)»mb<tit 

Scmiditonum ob<r tcrtiam tninorcm tuffcr ftii)it / alfo &a^jtcOa« ^ mfdxn/ 

»n& Alfo »on If. ^uiTf n am X'^on ftnct/ ge funbm wctfccn. 18ni tcl) AU£t) i ;ib(lm tint 

enxi<itb<nim> kqo mw(ic^ mac^m iA\^intv»<iajtihipniASC^t6ni6.^^t^<ini 

g«l»ract)tn>{rft;t»im& in l»<r«'cff« / Kn gr^f!<n«pf(iffcnm6mPrincipalsajcrcf<n/ 

f kid) tjl : 5Ca< Corpus i(! ntcljt mc{)t «(« X I gol '*»9- ®'f ^oJxn *'<t ^^djer < 

obetnic^t raejiraW ®ff« jugctrauaxu ;t>n& gt(>f fVltcn tin Faircrr,f!nt(ma^l tg mdjf 

mc^t "ii^^n vUx fict) gdxn fan/ fccnn a(tf &i< ^atjl 6cr idcl)<r mtt ftd) trtngct : (£^ feij 

•ann/>«f «« wol bcrB^rct/wnt tin giuor SWctjIer Iivubtr f dmpf/fo t()t« « nod) wol citt 

in<^m#. 2tm Slcfonanis fe\)nb jie gar (ItUc /fajl wit man turd) tincn ^am b(4f:f/»n> 

f)*b(n/ wanR<info((^ sanij Accort obtt ^fimwtrct jufammtn 9fbr<^d)nviv^ / ftint 

fonftattdje gratiam. QBann cAtv Violn dc ^amba Mxm gtbrmidjt / obtt ting 

•Dttnntbtnp anttrn <:5(aftnb«n obtr^Stfat^ftfcn 3"Pnifnfnttii iu ctntr Simphony 

»n^Cla▼icyInbel,&c.t>otttim 3urtn9)?ti(!t»: gtbfaftn »iri>/ tji teftinlitbft^Inftru- 

ment, ftnfrtrftd) tm ^a^ anmu^ri ^ vni> tro( hn^&vcn, 

'^nbift ^icrbtT) aud) ju mtrcfcn/ b*^ bit Sorduncn.^ort Inftrumcnt, 
Statfeffcn/ CornaMufe,;S;rttir»t>§ditrKr/pnb ©cferpari / ftintn 1i)en mti^t 
ten (td) i<i<n tinntni btnn afe bit 3<»l)( btr iod)tr mit fid) bringtt : 2i6tr Hi 
^omrtKrn/@c^alm<9«n/ga3o«/Dolciancn vnb.Baflr.incIIi,fonntnft«t 
»mb <Hid)t "i^on |>dl)tf(3l«d)famb bit »or|)cr5tft«t<TabclUupn><ifc03«&M^t ipn& 
HfttriVdd) intonirec n>crbtn. 

?Drt« JTK. Crtpittcl. 

(//» ScUgr/ifh. (§1. XIII.') 

j3< ittttmfc^i5rn<V( Lituus, Iralis Storti,Cornamuti torii.) fom 
' Dtn nid)f mit bk\Jtn >K6i)Xin gt btaftn/fonbtrn Ijabt n ^lci6i wit lit Conu- 
>Mure,SchryarJt>nC@arfpfeifftn/ cbtnipbfirbfu 9lo>fjnfonbcrlid)« 
Capfulcn, Mximb man fit baiin aud) bt (lo wtm'gcr jwin^tn/ wib im '^i;on nad^aiu 
gtbcn nidjt fonbcr(td) \)tl^tn fan. jP)intt« (jabtn (ic tin iocl)/ f ornt n ft d)«r/ »nb vbti* 
Mtft/nod)i»ei)idd)tni>nrtn;tt(fo>tt^(ttnod)z- obfr^.'^l^on^ifffcr (jtblafm wtr* 
6cn f dn«n. 2(btr ttf mu|? tn nod) abfort5tr(id)t ©djIittTcl »nb '^Sfiti^m^s Clavcs (wie 
f n (((id)tn )u ftnbtn) barau gtrtivi^f wcrbtn ; fonfltn <i mit itn Sinacrn , ns^t lutr^ 
Kidjcn/nod) iuUiUifftix tfT. 

^0 
DE ORGANOQRAPHIA. wm I siit «\atnm tinm tk^mn 'il^m 1 Ate tt ten tt^ui^ w^m sxbm mi$ 

SXr^tflAU mup offf <tn JDrd«fmad}cr Dm ^offm^ aud) kkK fUdnen eci)itao« 
t»<rcf<tt/wmnff<nt(^(r((lKf][>rcct)m«nf!(l)^rmraf(ntiMfm/i»i(iMHti<f^^ 
&(Wl>fof<f)r m(^»u(o^ttfle|>tt)iutrfajtmlittonation wr^tMw &( 9^ 

CO Kit A' Mr SB, 
(in Sciagnplu Col. vii. 

[t>n2>«fftxrfNfm|)mint6<t(^t^dlA(<ttt/ tartntrd} Her DtcfotMUif 

'nurDaffi<({ta(i;/(f(Mf(i)<rfm»d<wf4m(ftfltitsmr ti)<^ 
jliKc fatiff ( ^tumb{)5m<r (wie WfCcH-tretti-muti^Wfe ^^incf <n) f ^f « sm<ttiK( 
ttxtDcn. ^\%\^m 3«r f one @(^W|f«r elxr^tow^ : 2inb fHmmmsWd) <(» 
mif wm€{)ortt)6n/D<Mft(i/cin'^|j»nfkfffl;/ato»nfcrrc^a€«ii«wn oJ>« (S<tta* 

mrttl)on. ____>___ 

©orxvTl. (Sapftrt* 

(in Sciagraph. Col. xii. 

. Aflancllifja&mfcm^Rawm Wit i{>Km SK«'ff«/ Jxt (!«irfim* 
Dm (lohann Baflano , rftn WrntjmKtt Inftrumentiftcn Wb 
' Componiftenju^SmtMg) S^m ^W* B<taD« butd) / dnfod) / 
vmcrtoffm/ t)abmnwdttwSKffffn3g@d)(ufr<I^ watxnmif 
bIotTett9Wf)rm8Wcl)li<n5ago«m/q>«>inm<rnwM35aff«mj«» 
Maftrrw DmfriMgen and) amSJUjbitanis fa(l gWd)/ tod) »kf fWttor. 
3JtU) iff fonbortidj Det Cant, »c(d)e«Wf Wdmff/ju dm Tcnorin 
Conccrtcn, mm man attctlpj^n €timm<mv<r«(»on inftrumcnten uxoxm 

41 DE ORGANOGRAPHIA. 

lr«u<J)mwi{/i»oUu|)*ctt; S5<utnc*affb9rtvjitf?tm^t)onfompt/ i>n& g(civ1)swt< 
^n|! «n 'imoc loff &f r '^iStten gtWafcn wtrb ; ^onnoi / wAwn fw wet bcr^brcf finJ)/ 

>flg»m(rft<mtf «m©cl)(u|TcfjJP)mKitflb«t|lfctnio(l) wti^anim. ©ci^nt »m& 
diK Quart ft<ffw<»te Camtner'^fjon/ ftmn j'^rs>nferff« Clavistm'35«f ifl F ; Tibn 
l»aci)J>fm(£ammfnl)ont(l<sC»ff8. S»^ft>on gmcljmf. 

^S)a<y XVIII. Crtpireii 

(in Sciagraph. Col. X II.) 

Chn^ari (2tttff &<Hrfcl) ©cl)r«)«l>f«tff<n) fctjttt f!«trf»Httb |Hfc|> 
^atttiauf/ f^nnetiiDOt ftdj a((dit< / t>nb <mcl) ju mixtn ^njlntrnm- 
^«tt 3«(>r«ucl)t wetJm ; ^^m i}imtn fo »ol ^iJd)<c otif fornm j 
©«)n^an6erfett^<1?»l»ftatu^faf{3<ln? imCorna-Mufen gfdd)/ 
L ^(((tm 5(tf (tv(t( ^< wtm e{f(R »nl> drtfad)) »tV(){Jr(f <r am dtefo" 
^lt(Ut;f(9n:^n^oftwo(|t9Ar^«1r!Dtfcanfi)nfm)u^(^c((if7/fo^af 
^ «'^o(^»te(nebmiJd>w^o^«r9Bm^J)ermlff<t3f|<nfatt. @i< 
KitttW atft ttidjf t»<J)t 'i^6n»n6 ©flmrnenvoitficl) 3<{>ctt/ l»<nn Dw^aljdxr Iddxr 
mtf fict) brinB«« ^ 

©acfpf<iffcrt. 
(inSciagraph. CoI.V.XI.XIII.) 

sSr ©acf))fdff<n(i«i?/WJ Tibia Ytricularis. ///r/;>CornaMu- 
!Lfa)fn)nb mancl)^^^^^^^^!!. 

l!)krtefcCf)af. (£tIu1)C)mt>nocl)»mt»ctt« Quart mffcrhiGG, 
; mt Midi icr 3ro)T< t3oc£ 3<ncntKf jvcvticn. 

' fttib bit ©c^apwoDcr ©cl)afpcrpf« jfcrn in Un obanUi)ttn md" 
fie tj)<i{gffl[fci) : ml<X}gm<imgn<K]itm^iM\)(v tomti bitwcii fi(t)inun tan ioz\) }um 
;aAHmcni)rtben.S^tcrtn^cmab(r/rt(g'?Socf/J[)^unmcJci)m/£)uD<9/l)abcttl)m^)cn«■tt 
iocl)/A>at>Hrcl) |Tc t»c)fcr gcawun^en/vfi jh rcincr intonation ^bxadjtwtxtxn fi°nncit. 

DE ORGANOGRAPHIA. 43 4. S)Htict);akrt)atI)r<i)iXdljr{cmjum©timmcii "51 t> 1^. 
gmtSi-^ttifPtJCZa^lxImrg Ijab tct)dnefonj!cr(tclK ;Xrf wn ©acfpfctffm jefc* 
fjm/ tt?clcl)f cttta* gr^flTwal^ «( @cl)5fiF(fr|>foffcn/tf nt> »mb ctne Tcrtici: ricfltr fo^n,' 
l)af)f s «&m atidj Awci) tSrimmcry mtcn Abtt jtvct) iXcl)rm/ rtiic jitr fincf en/ &«< anfiec 
i«rr<ct)tm J^anli/»n6artKt)<tOv^l;rmfonimtir«)/I)in(m«n ii^ jum ®aum<n; 
fl(fo/ iiflp man mit Cct (incf m Jp)anl) lag 9 afc c 15 / ratf «>«■ vcit.rcn abet 5 T f 5" 
al)rtl>cn/»itDa(fo<in Dimm oJxrBiciniumgarflrrigjuwcaci'Mnjicnfrtn. 5)f|T«n 
^bripmSciagr.Col. v. ju fmlxn. 

0locl)|>«fmanau{J'Sv«ncfrei(j)rin<fl«'m6rtcfpfctffo^irJ^un1nuId;<nt)cr'• 
(«:«Br«cl)f/(Col. xtii.}tomanftm<2BtnJ)l)urcl5ctnfknKff ©(af(fb%'m / dlrni 
mcfj>em«nm2(rml)inn'itbrin9m»n&re3ii<r«nfan. 

2tu(^f)(Wdncc / fccjfm fornimj'. €flj>.9cbacfttt»or&m/ ?<n<g«^mfowm 
ttadjg^fonnctt/ taf cr dn grtnij (SrimmttMtt«-cf »on fTmff fo(d)m 6flcf))f«^^^ 
d)( mit 95Iaf<bdt3cn rcgt e«f w«l)cii / t<tfati$tt ; ©amffman dntn ©cfang mit 4 . 
o^«:^@ttmmmJuwe3Cbrtn3mtvoHm; 3t6« fofdjc Harmony (a^trt)mirm(J)t 
fo gar fon6ertt(* fcl)r tool 3<fa(f«t. 

:Som9l<£02Ci(w<l<^t«jumflj«aaud)«ttl>t«fm £)« fjfe^wtio ifon "SSfafcnftm 
3B|lm;nmfen/ »nl>W(mif DcmQBinfcerfgimworbcn mn\J<niitfA$twitt>is<^6ttt) 
^l^tnfcm / Nam. 43. bn) fctm®d<<<tt6«m 3n|lmmmr/ fur«t>orl»cmTraaatwit. 
>m Dx$(ltti femOjf gd^nn »<rtc». S5<ffen ZbtUpCol IV. iu jtnKn. 

I I. 

FIDICINIA INSTRu- 

MENTA: 

5Bef4<tmc Inftmmenta, 
fObet 

53on l>encn Sttflruwemm/ We mit ®4imi i^otf XX. a^pittU 
Violen , ©Ci^Ctt/ Violuntzcru 

§ ti i;Viete 44 DE ORGANOGHAPHIA. 

1 1 1 I I ' I ■ • ■ ■ ■■ III ■— p— «— y 

I. Yiolede gamba : 2. Vioie de bracio , £)bcrdiebrazzo : "^Onh ^m txn 
?R«mm l>4<t / &«f W«rfteit jwtfcfem ten &C9^cn ^dnert g<^«(«n w<irt<n : ^<n« 
gpHnba<|ldtr3f<rf<w<f<^5Bort/»n5j)«|ldn"35(m/lcgambc,Wc*35ctn«n, :Snn& 
^mvd(^i(f(1rid^^ffa(corpora,.»n^wegm^<tfl^r«5()i«l((n()c/^ie@^tt(^ 
lm0flrngud^akm/fod(^ft(W(ifetn{JcMtd}(rnOUfQnAni;/ ZiilU. anban de- 
btacio, tve((^e yff d«ttt 7ixm.9<))9it<ti wnbcn. ^i<f( t)CY)t)« ^rtm tv(r(mii)oit ^ctt 
^tmf{pfdforR tn &titt<nal(6 »nt<tfd)tct)m / l^af fte t)K::Qto(n de gamba mit l>cm 
inaimnSio(m:S)ic:8io(mdebracioat>er/ ©rtgcn.otwr^olnif^e ©cigcfnnm- 
nm : :8Kfl«ct)f »«()« / ba^ tiefe 2lw crfiftd) atis ^olm^^ctf omme ttfojnfol / o6<r Drtp 

SMe^toImde Gamba jjalim^.@dttttn/ wcri)ml>«rcbQs?"«n »*»»'>»" ^•^ 
S)Wttendn<^<nj3(^mm«/8W(^w<<Wtf<*«6j>^n'cbf<i«uftm.5)t<€n9<((4nl)cr/ 
iimif&a((dmMr.mttcfttKt^muficii»n,f0m<i^cntT<a(((^bifwd(mvm&dnQ&^ 
MjjmUm m^dmO^nt titffaitiifom^ fte^'c »of<rff en0dt»n imtttixiHi&Afwte 
Viim%tn6tmbZUvotgA;^mCAnt^6tgx tccl}nfniDnl>ljaf«n:S)ofon|l«n/n?i< 
»B<tt.Jn.^<r^a&c(( {utrfefxndnK^cnL (MdtjUm (iammmi)oh ju t(ct)nm ) (tnc 
QSintd(f^y^temm(t(^^^$in«fGG;i)(r'^(nor»n&^(ttn0D;t)<c Canting 
A ^mmct t^^ :Snti ba^ sibt in bit^tm ^timmmxavitl dneAnmudgm / pt&Hitu 
d(r(»n^t)m:(i(^(Hartnonii,a(tfw<nttmanfm];((^(m'^onHd^.(^(rm^&' 
rif<nScJagr. Col.XX. 

^iegrQ$^fo(degatnba(ItattsVioIoQO« otdr Contrabafib dagamba, 
dOrmMf <R Sciagr.GoI.. ri. wixb »Ott iKtttttdftdt per qoartam bm^ »nD &ur^ 

srog ^ran dd<dm/ t»i( dn j<tdr fdn< ^'sm ou^(c:8i0(<n jltnintd / mtm <k nut Datf 
fdmiitftijrdn vnl>iVO(^ar<ulf pneftir^n f«t. 

QBU^annjf)mM'dftc^au4)^ami(dtM«f6nt<l^'^(«fl«^gnc(m(^ 
M^(((fd)e£lrdanifI<tt/wcdmNffdt/ baf^t ntd}ti>t<f(rot(rKnd; Application 
mitb<n%ini(tn^^ ithtmd^imAdtfttntottkn* QSKlc^abflMndttr^ (r«c^t<n« 
NKS!Ub(»idifWd:ff)ifl:S)(nn<if (miff(dtt(rntf(«mf«M«rn/ mt'dany ot!(r|)mtKr' 
fritmti>itM( oMcf^arMtf /2(a7m(nn<t«u(^ mitbct'Si<i!(<n!bMmif^ff(nf^nbt<tmb 
nuM|)(c»n>teMi)l<«((<«^Kdtt/ jttfl»nftanmtidsfM ®((^r / fe if! nic^f gccptm 

NB. 3ntkf<ttaMm©d8<n&mInftrumenten,fotntt@fitttntt<5n!l)<rra<rn^e' 
ntM^/ktOdrnwarben/wdifm M(tRo»nmM»or$(f(Qfm'la&d(Mid)tmct)r/ a($ 
w<«|«^,olxrrf<ff dni<5<r®W«e g<|fimittff »<«)( / mb mdjtwif ^oct) man tm f«U 
%»Inftnimcnt|m{rtm3tnd<tRVnd^un&marceadirenf^nn(:*iS:ic(d}ci$ctm 

KJJcm DE ORGANOGRAPHIA. 4; 

i((<tttInftrumentfftenttt(t)t»itwJ^cnl>.3nNn()(af(rnI>m2|nflrummtm «b« {>«( 

S>te 2ttK» ^«b<n l>t<r<r Stolen de gamba, wit t'ra Agricola iu BcfTntcn / txtr^ 

cD<wtcinSciagc. Col. xxxv.) mufftnff@4ft«nlxjo3<nwort)m. S>att>on ^t<rob<ii 
in Tabella univerfali mif mel)ram<u ttfeljm. 

®tctt><t(ab<r*fffccng«st^>flfJlSJ^f3W'9m/o^<r:Sto(on<n/wf3«t^cr0rcffcn 
fm^e »n5 Wf?ajj?at»ff(ijm ^<m.oferi|f<n ^radmba»&< / »rm^ tmmmn &t<iQ( Ht 
tl<inm&aUtni<Utn<a4^AU<nt&nn<n: 

@o l^atdH Mtificus m ^vas txn^a^mtmAtwdMwitit^tv n«d)d<fc«*)W 
»ni)(tnc55ag<j«9<»jt3ebm/aud)»erf«:ri3mf«jfen/ l>aran»m«Jmf<^^@litctt/ 

m(f/wDa(fo Ht^mtft(faftvmb<inm^m<tt&^v((iii(ilgnmHi!ti u.^^H fftnser 
Wirt / J»mn W< grdffe. 3n wm cr ntcbf «n«n l)m »n«r(!m$ro(fm ©tdg (gfck^ in d* 
nm Penorcon^nD Orpheocron)f(t)r(m obcc obliqui jjinouff/lxfonbrtrrMUlJ Wtt 
oba(lmf(dnm@iKd/ fcl}»mi)(runfccsebr«d)r/ vn5(<i|)(roM'c^An&(dAtuivn' 
sMcb nxrD^n muffm/ ^af ft( batMtt mtt^ndcrn m^( iu^srdffcn. S)arumb imn 
notfy»<nbiQeinfoi^WiUtdtrfanb<nibci$vbai<niMmhcii^l d(<i(t) ant(ii$(' 
mdnm^an)(rJ<9Kn/dn(S)(ctcdmta(i)f7i«bvntmfaf{(ttn(n((/^.9>(d(((dnf&nf' 
f((c^t(^f mbrndttAtOxr/ Dt; mao g(d(^/ ate Me Clavier »ff ((tin)r(|^nndntm(f m/ 
»tU>^amuMer((t)t(^lin^(dn(t;id)m€4ittcl^4Wtu(f<nvn^ bm%m f Jmtdt. 

!i)(ttn<(nJxn.^(i5<IUmoi><rCiariei£n, tvmttit^ftcaffoneniunfol/ f<9nd 
^arcr(m(fftn3«S)cof / d(dcl}w{(mdm^ro|ifm^ommcmaniimSDr((|fiis^(^l^' 
fdn/ gdvefm / wd(1}(fo {)o^ ()tnnattf gaiisen /^af dnKb(#fdn(n^tml^ 
f jnnm : :Sn^a(fo nxsm Deffm/ tof dnejc^e BStm jt^rdt^^d Wf<nitnbcax$tt<t 
^a^ddd(cot«:VioIoniftim(ftd:/)an»nid)tf0ti»dr|)<nvnb^dmtd(rfaf)i;dt»n5 
grdtdt/fon^n McClUvier oiKc^S»n»(foiu«^nm / f)art iK^dnonbdr I:i<ibm 
yn^antrucfmm^dm/dArcincfdncInvectfoni^^ 

S>t<f<^:aKdr miffdff ittir/ H$ cbtn amSop§c^n fCmbcri^oUimtmi tffmtt 
9S&M ffxna^tfqn I lMtran4ufwev(<ttnti»9<f<rfo(t9^Md)m / taf fl(^ / d(d^ 
wf(an:bat3|)I:m»tt^0^a30((3«l:ktn/mifdndr@fd^ltfir^^ml turret f^lftnw 
forttrdknM. S)ai>mn/ tvtnnniii^dit dBid<;^d-&f a^doffcnoier ouffddoddt 
wtrty tn'e ©ottdnittcz.Coaimataalfobalfraicenclittot^a'deicendirt, lDtll>^<lf^(r 
mdne(;<ract)f me^fo^gar tdn Mib jitlttxrgfffalriuatt^driiinftrucuenten ni (^r t»o( 
accordirt. )i>nbid)raud}f i\)d:i>d)f Mt.. 

^0C^ tvd-(&rtnfd^tt«i^ 3arn>o( fTueuf cmmm / {»a^ttur tit S^MininftiU 46 DE ORGANOGRAPHIA. 

cl)f nSXafcerltn auflV; atterengffe wiJ) ^mw(ft( na^chcotimnttt riiigcfctlcf wuridv 
fofon&wmifcincic^rtteab'VKlijUjUlAfrwDicdiftantz i»cef foni okrtonifegar 

flnimcnf mit «»5C|?immcf tv <r^cu : S5al)ero ixmn ttcfc ^rf; i>ict bc|Tcr vnb bi\icmt^' 
3CC a(<5 Die ^meittt'-^oxb(lm^r<iw<\i fit Dcr^eftaft gfln^ttictif n«cl)(a|Tcii/oi)<r jurucf 

NB. 

<SfJ ftnt) aud) nwdcber jdf j»f<it gar groffcVioln deGamba SubBaflre,t<rm 
2(trt| Gol. V . iu finbcn) g* ferttgct wor Jxn / fcarlx^ man Ht antxtn groffc Contra- 
?5A|tc/jul<tt'3:cnorn^tHi&2Cff(timmcn/ btntlKimn VioldeGamben55«f aSa 
an ff al>f tts ^t'fcAnt^ gcbrftudjm f ait.^aruff t'dj aud) «m Concert mt( tnutidtjUt^ 
IfC^m (EJ)OKii/ (Lauda Hierufalem Dominum)w<lclKtf t'tt Polyhymnia Nona, 
mit ®drflfcb«r J^u(ffinftirijemauc^fKrfftrfomntmwtr&/ mft 17. »n» 21. ©tim* 
mm/ n«cD mejncr f»<m'gfwGomponiret^<i&<: S)(jj>«nnWefrmff@rimmm 
>(jf<(^m (S^org a((c in Odava infcriore muflin 3<gdger w«rt«t. S)tmff I abtr tier* 
fttbtgc (Stjor mtf fo w<( groiftti ©rigcit/ 3(«d) wit »ff £)r 9<ln/n><nn matt im SWanu aI 
Sum9roI>m^rtna>dUtcrGedaacnftott»oni6.§uflNcnDteTerticn»nt> Quin- 
tcn »nteu in Der "iicffcn mitinnipf / ^ar ju ft^x in cinanixr fummcf »ni) murmeft / fo 
()al»< id) kfunbm / ^af c^vngieid) ann<mJid)<r mntxmmutl^iitt f<^ 1 tit redjte 
Vk)lndcgambaiu5m£>f»«m'»nJ)SJJ?u[<rn(iimmm/ tm sar sroffctt Sub<25ftf 
aictin l>ci-Odav$um®af 3cl>r«ud)Ctt / taf^ixnnioonfcrnm / al^rinricffarSntW" 
fa5»n&Sub^ajjinan<r£)fgfI/<(«()dmi»irt. 

©artrt id) bmn auc^ Wcfc«m'nn<rn mii^ : S5rtf / w<nn mwi^ff ^^<fcr 0t?offm 
Sub<a5af3ci3cn/»n5t>ffi)«t Oaav«pofa««<in(^«««> mitmuficirenwiO fo mup 
fcer'vSaf vm&3<fd)i'rtm/Da« 'J: ^ffbitmiutlfitiinii »nM)K»nfcrff<?Ro«na((« 
j>mtKtn< Oftav ^i^i gldd) dmm nirtrigc n "^imor / gefc^cf wcrtten ; :SnJ aiibmn 
timpttibtnln&rumcntUienQAtici^tmnbtUnialgwtnnnfonftv^tin'Ztnit* 
5n|!rummff<in<^aw<i!imad)f«;S)itwd(fo((^<3arfl<jfc3n|ltum(nra3{<i<^i»«« 
mr Odav mm btmxt&fttn Ztnev peJ^m. 

;Bo&i>t<f<^«nrtMd)in ©oppel^agoffm/ ^ntartrgroffcn^ap* 
q)ommflrn{»iftt»rt'totfn a^ genommm 
mtbtn. {Da« DE ORGANOGRAPHIA. 47 
'X>ag XKI, dapiuU 
FIOLBJSTARDA. 
(inSciagraphia Col. XX.) 

1 3<fe^<|lfine Ztfem Violn de Gamba,fvirl) aucft gWd) alfo/ ft>t< 
>«rt'5<nor»>onViolndegamba<)cf!immrt7 (^ellnMn micbitt 
j raaitfjlun^ ^(t1■|ll f>Mud)«n fan) IJAtx Mi Corpus t|i tmai I4ii3<t 
I »n&3r^tT<r. QBet^ nicl)r/£)6 (tc ^tt{><r DcntRrtmen bcf ommcn/ faf 
e« 9(«d)fam «n« Baftard f<t> »on affm @rtmm<tt ; ©f tttf maf e? 

] flit tarn @ftmm« afletn gebunben/ fonlxrn tin 9,x\m SKd(l<r i>f e 

MadngaTicti, »ttttDwa^(rfijnfl»ff W<fcm3n(!runicnfmuficircnn?i(y lDor|tct? 
ntmpf / »n5 M't §ug<n »nt Harmony mif cMm flci^ turdj fltte ©ttmmcn Uxx^ m\> 
turd)/6a(5 06m «u^m Cant, (»a(^»^fcn«^fm^5vlp/ 6a(&mfcrmi'ffcn rtii^m %<* 
liot»n^2(lft)<tauff<rfud)«f/mttfaltibus»nl)dimin«tionibus}t«(f/ wfcalfotra- 
airet, ^af man itcmfi<*<t maffcit f(»|? affc <Sfimm<n cifjentHd) to j^rcn ^ugcn lon^ 
cadentien iawu*»<rn<mm fan. 5EBtc id) hmn ten »nwt|f^•n^c^ jiir nacbrtdjmn^ 
2.(>t><r5 .<S)f<mpd am mix 6i<f<tf brifwn'^^cte l)«« mtt cinfcHen ivolfe».'9R>(( ci? a&cr 
fparm/ Hf inb<tt Appendicem TcrtiJTomi, nim: Inftruftionem proSympho* 
nlacis. 

(E^tt><tl)maB(rfofd)e Violn dc Baftardatff mancb^fci^^frf 9cfljmmc(/a(^ 
in 5er %<kM au <rf(rt)m/ »nb noc^ »ff iot«( antxre ivdfe m«l>r/ i)arnacJj Ux $0f rt(?cr i)m 
©cfans gcfe^rt lont) <jm^« ^ar. 

3trjO<{!m<Jn3«nanb nod) «wagfon^cvBare^^ar5u «■fi;t1^(J! / \>i<.^mux Hn 
rcd)(m3emdnmff^^@tom/Hod)acljfnnl■afetA(c:t«tn^fJc^r<hc(cC[)?c|Ttns^■' 
©<lt(«n/»ff dm ?9J«f!'nS<n <Sfd3c(gldd) ^tc t jf ^cn ^rtn?ovv«n 9cbvaud)tw«r!)cu) 
(icgen/ t»c{d)e mt( J)cn Obcrficn 3(dd) »u& ftiUrdnctii(^':f?'ntmcti»cr&<nmu0"m. 
QBcmt mm ^« okrf?<n Jjcrmc rn <5diffcn dne mff bcm ^ai^tt- i!cr "Sogen gcrdfjrrt 
«>jr&/forefonirtbic»m«rfl<£0?f|T^iS^' ofccr <2(a(me 0attfcn perconfcnfumjit' 
g(dd)mif ji'fferniDn.&tremuliren, a(fc/ M^ NeiicbHgfctfiicif Harmony J)icrb«r(|) 
fl(dc^«m»crm<I)v«»»lJ?nvdffrfivirf. 

S)«f)Cf 2(:«^mfd)dn(td) i?nl) ^antgrct'pd) 5» (Hfn^cn / M^ Ut Harmony 
tcr Confonantjarum gan? in Die ^f^atiir gcpffanijct fft), ©annrecnnm enter 
©fuben/ (Sammcr/ oDcrfonjTendne^^tfecff fcer Viol intonim wub/ vnnD 
dne iaufe oDer (St)t^(f vffm '^ifd^e fieget / cjcr an ter 91Bani> hengctrfo re^et tn& ho 
t9<i'^n^v}c\t^\>ix\<[imio,^mM.\}^x^'()t^<:x I ttc*Sflt(e/ wtfci/e fntcr j?(n[dbcn 48 DE ORGANOGRAPHIA. 

d«rd»/»nl>«f>cnmtf5<r<it/fovff5ftr2Jto(mtrJ<m®ogm3<ffrtcfecn»iri / glrtd)* 
imttm^mmtt : QB((ci}(< mant^mi* |b t)u( gm>!|ir(r ¥nn& (t5cnb(tct)cc / ivrnn tin 
&tC9l^<Mimff^<i<lbis<imt<n-cUt^iit^ti\&itmicUQt mil obferviren »n& 

!Stt&«ivfttt&<nfo(d)<fcl)n<iWnli<Harmonij MeSKtfltng^ioirt 6(5(<mdftm 
<N(((t)«r»n» m((>r / a(^ Dt' (mncrn / a(fo/^^( ft(^ nfr a((dn bttiKsm/fon^crnaud) 
iUdM(l»lWfrc(bniren,v«idnronu«on^(^0(n.^og(f<^(^tfau(i)^t»fft^ 
fm BtCsviol dc Gatnba, wcnn tag sex grojft GG»jf D<r ww «fl<n 64i«tt mtt tcm 
^ojmfdjarff intonirt wirtmf eben Dit &Mtt I wd^tjufl in 6<r Odaven mif 
t<m G dttffimmtf/ justctd) (tdj 6«»c3«f*nb mif rcfimircn rfjuf . 3« ^ap ttoc^ mc ^ 
tf{/ fo 6({<u9f lsk(Erf4ntns/(af /tv<nn (in Or^dhtac^trmvfft'tQundvnnt iufam* 
imnfusutt^ (in(i-97<tt>mOr3<(/ obdtttffm^mi^ednc^fdf <naa) txranbcrrKttv 
fc«m»n^ f^mmm / vnb tnD(t«)(ivi|Ten wt( / tvo (r«n(<r a((cn^f(iff<nv jo »ffm ©(<> 
rii(lcnftd)<ttt«nl)«:{iesen/ bft^f«fmfo<r()«b(Btmi0/(o«>«iWtm<: @o (e|l <ritt 
jcrDrgct nut tkOdav»Mtt(rf(((>en^tJffeintonircn,a(^to(anet fitter l><nm 
»ffm (3er^^</ tvmn or cine nact) &(r anD«r anriifjut / aittiifftm Dk Oda va fmben : 
S>mnftcft«<ji(>t0«g)f«ff«»onfc<ra.^n3Viti>'^Ott txr «n&mifttft«Drd«l «ffo 
|(tt<rn> ^3Cf / J)a^ maiKJf 3Kiffen»nD fiv^fenf an. 

'~"' .^aefXXH. grtj», — — 

riOLN DE BR AC JO. 

(in Sciagraph. Col. XXI.) 

Ivola, Viok de bracio: Item, Violino da brazzp ; ^trl> foR- 
I If m eitt< ©etgw »om 3<m«ncn^oIcf atrt <tne S<J)i)e( / winD t»«()cr 
[dcbracio g«nmn<f/ft«^ftc»fflxm3Crm{je^rtIfmwirb. 

5)<rofdb<n<jSaf*'5:cner't>nl>©tfcanfgd3 (w<Id)C violino, 
j ofter Violetta picciola, auc^ Rcbecchino gencmwt wirfc) fcvii6 
jmif 4. ©torn i Mcgarf («nw@et9ldn atrt (Col. xy i.}mif t«i) 
@di«n6ei03(n (»ff^raneo|tfd)Pochettogcn<mt) vnbnjcrDm 
flKefcurcb Quinten 3c(ltmm<f .:5Jn^ D<mna(i)l>i<f«lM3< |<Dcrm4nmgttd)f n be fantt; 
i^ ^att>on (au|]«r 5i<f«m/ Da^tuenn f[< nnt 9K<(ftn3^* wl» ©t^fmcn ©aite n btjogcn 
W(r&m/ (in fRIkn »nD fa|l (ubSidjm SXtfononij m(|r/ ate Di« aninn / »on jic!) gckn ) 
c(waKm(f)raniut)mt(nynt>i»fd}r(tknii>nnoti<). 

^« ftnfc abcr Dorofdbm »nttrfcl)trtm<^rfm f m ^<f Sciagraph.Col. xxi, »«:& 
fttt^fn&ftvwfKrgcfeiitm'^a&djupnDm* 
DE ORGANOGRAPHIA. 49 
^HS X X II I. dapitcU 
Lr RA. 

)^^t>i<f ff!m(J)f jufajjm/ t^n Ux9i>ixwmu 'omh »|ttW«ufFfnNn 
Qi^<iJ)cr^<r)t«/^1cmtf«fn(m^fln^9^fflJc^lmbg<^«t)ef/»t1^mtt 
tvc fincf en ^rtnt» Die Claves tangirt tt?<rf(n : S)crcn 2ll>rt^ in 

^ Sciagraph. Col. XXII. juf<bcn. ©cn&crrt »on IxnSwlWttf* 

'fctjcn Ixjxtni ^«•errtudJiJV(t)evk^2^rttm jinf. 

I. (Sm<9roff<ivyta(Lironiperfetto,ArcevioIyra50l)«/ 

'flJKCffubscM^fctludovicoZacconinenticf / Arce-viola te- 
lire. fertm2((>rt|in Sciagraph . Gol. XVI I. ) 2(n tcr ftrudur Jm: ^o^wn tm 
Violen de gatnba gWcl) / tod) Mp l>«^ Corpus »nD l)tr ^r^gm / wegcn ^<r w'clcit 
©5t{m»ml» <in j<cm{td)c« t>rm<r f(l. S)«nn «ttd)t ^«{>m u. etHclx 14. ctftdie aticb 
nod) z. au|f«^<ilf> kg.^ra3cn^/»niirtffo 16. ©4t«n / Dorauff (jKcMadrigaiia mb 
Compofitiones, fo twol in genere Chromatico , 2((^DiatonicOj iii,roe3< br«d)f 
wct:Denfonnen:93S{fd)<^DmHeincf<itKHarmonij»ott ftd) 0f. <Dod)Mf Mf- 
wdkn Ne i)od)P</ bt^wct'Un tic ri<ff|^< @ftmm< y gfcid) njie i)ff J>«n Hcf ndn St fl)crn 
aulftn Hdbet/ »nt Ixrottxacn <in ^a^ »nt» SJifcant gar kqu«m Hxm tm m^ wup 
gtbrrtudjf wcrtcn. 

2. ®K «<in<^t)raifJt<t Tenor Violen debraciogkid): S)ttt)et|ie«wd) 
Lyra de bracio gmc nn«i»ir&/ Ijaty. 'B^ittm i jivo @4itcn au(fcri)alb b<g^VA* 
9en^/»n& HcanDcrnfunffevfftcm ^r(j(5en(i<g<nJ):S><jmtffnwn Tricinia,»n^ 
««d5 airta'c@«d)Ctt/ ffl(?<tn«r€mcf3ktd)/}uwc3cMn3<nfan. S)<rm2(bn| in 
Sciagraph. Col. X X. 
®a« XXIV. ^apiuU 

(inSdagraphia, Col. XVI.) 

3e^<»Ufm (Teftudo , Chelys, ItalisLiuto) I^AUti^r^m^itm 
»i«€^ormirl)opprttctt©4i«n / ate c f a ^/ gld^wicdtK 
Quinterna, get)abf : J^crnad)(r habcnf <oWtt no^^tnm ^i)«rl^t' 
«n J>twitt<rfHnD<n7«te/ c f « ^ g; & DE ORGANOGRAPHIA. lidim Nationen> 
Itct) notninirectnb 
lid): S>a* u ril canto: Vcl So'\ 
{ prano, £)tXtU | 

3fftfta»ttb } charterellc. ) 

Irancf^ -^ il tcrao 

rcid) j il quarto 

I ilquinto, Otftla 
V. Baflccontr*, I J Ahvc in 
(anl>/ ®t( 


/'quint 

quart 

tertz 

fccud 
V.prim 

^UTiUth j JCWnfanefHif 
f}<nb<ns al'j ©roffan^fHtf 
fo "S ^Wtt^rutmr 

!KifKl'35ntm« 
LQroftSraiiki: 

^crnctfjAMnwthed) affe»6cr Wcf: fcm <?. Chorvntm/ nrmfid) lixiTxa: :Sw& 
nod) Darubn- ben 7. Chor F fa ut : 'SBtrltl)* i>«nn »ob j«|)r<n ju ;<»^rm wn Kn iau'- 
<ent^maugirt»nbt(wm<f)r<f»orbtn/C?(ffo/ba^<nb(tcl>«nacbf/nmn/irttit^wfitai5c* 
lycn/ flfff/ »nb ttK()r Chorfaitf m»ff «R<r tauten numcSjr 3<ft mben wtr ben . 9Ei« a* 
lifrbcrficbmb</ad)t<ii)nbn«inbf<Choriu(Timmm/tff hi« nic^r n^ttg iii fdl)r«bm: 
®<nn«nKbcrbkf<{M9Ciufttn<m3«f«»ir<nf?cftcf»nbjfimmcfynacbbrm«rfic^a^^^^ 
»»<I)n«r/obcrbcr©€fan36<rwijl/bmcttra<airenai(. 

3eiso !)« matimdflmfftofe imttn vaxt tmm icm^tn l^xn^mi Ut %\)i<)Xhm fa|l 
5ldcl)/l)ati?ftm.OaIf</boru^bk<35iinbeftf3Cit/'(bfr@rtffg<naHiP) 8. obcr 7. Chor 
mifbopprttm ©i^'tmnonb att^iwrrg^ff btm!ett<^f?cn'Jf)corbcnfra3cn obcrJ^alft/5, 
ftwdnt ©vitftcit/ w<*fcl)« bonn b^n <93 .if f r<rffftcb fcJjr aferai/ wnb pian^c ni nwcljcn. 
^nbiflunffr bi<fer Mitfen ii>nb b<v "^1)? orba f «ji foiUcrHctjcr tnterfctjc^by al^ bag tre 
ioittf^ffw ®rtff^>n^ b<n >S*u?c«<n 'bopvelf c Cr aj.'cn ; bic "^^cotba oJ'cr burd) f nnb 

buidj DE ORGAx^OGRAPHlA. ri j>iird) nar ctiifadjc @4«Kn fiolxn : 3rt^ in itx 'i.i)(oxbA mup/ 6ic Quint t>nI)Qiurt 
»m& cinf Ofiav ti(ff<i$<^mm<twtvb<t\. 

(Ztlif^i tinmmb grcff< ^<»u«» tit nmntxt ^ 
5B«ntt matt ml ^nutfdiUbtnt Imtmin timnbct fimmtn mb accordkcr* wiU ri.^WnmOcMvImtf 
I z,^Mn'^i(cantlMU 


1 3. ©{fc«n(i«ut 

I 6.S><r55ap5monf' 

V.7' ®K ©rof x>cfai> ?eapi«u(. S)ic£iuiM J- II 
fj 5 M<i^<H<( 
T i wcrtm. r r 


f [ 


^ ^ i. 


r r 


F r 


f r ^ r 


tt c f 


6^8 Ijti'a 


rt 


ft r ri 't ' 
b X i 


b bK 


V ^iL ■ ♦* ^ ♦* ' 
U • ft f F 
g, 


rt 


f 


V V u 


1 \ 


IT- 


"J> 
\ 


w 


rt ' 
V 
A 


^ 


^ a 


i 


z 


3" 


4 *^ 


i- ^ 


tf" 1 r ^ gefal(<tt:S)ap/mmtttt) I ©«rCb<r|!<'Ofctr@an8^o><m rta< Corpus. 

@ « JOftP 
JA DE ORGANOGRAPHIA^^ 

THEORBA* 

(in Sciagraph. Col. V. & X VI. 

fHeorba , t(l ci'ntt jjroffcr ^ft^fauf m mcl)f fufir i>tt3Wd|/^cd) fcaf 

ft«ttu{)r / al^ncmftcb 14. ofcct 16. CljorfStff en / mt "ohtt Un red}* 

■«nJf)rt{^/ i>ar»fffonf!mNc®tinW h<3m(tt5Clcl)CJ5/t»tcioor<jefa* 

' 3«/ i)cr@Wff3<iMnfitttrl))jiocl)rinanDemfcn9<rnJP)al^I)at.3f^ 

lf«n£f/ feineCoiIoraturenol)crdiminiuionest)i>rauff3«m«ct)f 
«<tb<n f 6niKrt / foniJern fct)(ec^( »it& rccl)f ta^m <}C3nf <ii w«•^m mu^) tia^ ei'nDif- 
canU)i)Ct: Tenor viva voce , 3(«'d) Wk ju bcr V iol de Baftarda, batetit gcftingm 
ttitU. S)aritcScit rtber t'fl fteaucl) fc^v ro«( ju ^t&raudjen/ »ni> gar tfcWii^ anju|)or<a/ 
tt?cmi fte ncbcit «iit'cvtt3ii|Tiumcnteuin cfittganem Concert , o&er fonflctt ncben^ 
^fm<v&a^/ ofcccfttt (Iviff tc«f^a|Te^5el>raud)f W1r^♦ 

50«««f«)ltJ>nutt jn)«)<tfe^2(rKa; ©tecincmff ©eaenrdt'ttm: Sue m^m 
mtf^ef|i,«3ff»nD@(ar<mtt©5tffen. ^nbrnttfolc^en ©atfeiikjiel^en aud) (f(tcl)e 
je^f Meted)«it<jemetnen^4iuenr 2(()er^teQuarca»n6 Quintatt^tt•^><^fe^rtnn t)m6 
tine oaav f teffeti' «fe fott|?ejt gcjlimmcf/ gtocl) tvic in ter T heorba. 25nD J)a« J>nr* 
umt) / Mcteeit in tet Tlicorba &ie (enge fcee' Corporis, vn& ik ?Keffin3tf@at«en/ fol" 
c^e£fmcl)(att5er« WjiCtt/»n&M'ered)fe^of)nucl)f en-cicl)(n fonnem 

®i< juiXomgemadjf / »n5 Chitarronc gcnenncf ivcrfccn/ ^ie (jaben ef it gar 
fet)r («n<5cn -0<^lf / «lfo/ fc«f[ beffefben (cnge mff ^e^lt C nrpore i?^ . @d)ucl) »nn& a. 
3oHaupm%f;:Sn^tj! ^a? Corpus nicbffo s<trgrc^/ breif ioni> i?nbe<|ucttiiul)aftctt 
t>rtfcjiibe3retfen/«l^Mebiff)erju«p<»l>ci»rt3cmrtct)fivor&m/wil)nur5-@d)iicti(rtn3 
fep. ®tcDlomamfd)e(tt>etd)eje?o and) ju^prag/ von eincm ; '^min ©djotf ge^ 
nam/garf(Ulb<r»n^|tef||if33em«d)(n>er5fn / t>ni Col. V. j»fin&en) l)a&cttj;ff Jsem 
©riffe/ t(orufpDte*25fmJ)eItej}en/ nur6.©aitfcno5erS{)or/ £)ic«3)atoam)i:{K«&cr 
8. ©dtfteu. 2(niiem gar fongen ^alfeabcr fc\)nd an bc\)&cn ©orfcn 8. @ai'f fen/aup* 
crtNilb J)erer/ lsie»jf fcem ®rtff< \Ua,m. ^EBieivoi loon jal)ren ju jafjrcn aUcjeit mc br en* 
t»<rungett^<rtnn«»erfa((m»nn& erJ>ad)f ivertien: SDarumb awc^ md)f^3ettj'i(]c^ 
^f<r»oftjufii>r<ibeit. 

"^^ iDa^ XXVI. (Ertpifd. "^ ' 

Quintcr-i DE ORGANOCRAPHIA. 5j 
}£^ Viftterna obcr Chiterna,i[!ci»3n|lrummtmif WW (£t)orm/wcI' 

I d)C9ki(J)tt>rel)feaKc«(«(l(0'(!c iautcn (fctrm Num. 14. 3f6vvel)f 

i worlxn) gcff tmpt wafccn : J^at abf t f dnm nm ben ^6m^ 1 foniicra 

t(!fa|!tvtc«tt<iS4nJ)o<tgmi^9(aft/ faimijwwnotrt trc? Sin3« 

;l)od).!£i«rcn^rifmSciagraph.CoI.XVi.jufthMt. 

(Sfft(^« ()At>m 5. d^oti&ltttn I mub ^Mtrdxne" m^fafw bit 
Ziarlatini »nb Salt' inbanco(l|(w?fjji|)b<^aSi^ngfrt|!n>k tie Comeediar.tcnvnnfr 
g)o||<nifCitfcr) mir jum f^jtumpm ,* JDardn fu V ilUncllea wit) aiiiicK n4rriicl)( 
iujnpett(ifl><rf!n3«tt. 

(£g«nnm«6«rntcDf^J)ffl[o»mf3a<«i* Mimfrntcamm^i^t Cantma- 
i\x\v,wUHW(ll9Ui(^<x^m<imsiit<^^<^ifv^^ Muiicor VocaliDarctnmufi- 
cirt wttHtt^ 

®fltf XXVII, €api«L 

PANDuRiKAi 9)?anl)iim^ett* 
(in Sciagraph.Col.xvi.) 

[fD?anJUtrim(^C (forte quianjanu fac ile comprehendi & traftari 
►■poteft)gmrt!nef r 5|ttvtf garwRffemMufleinmif 4.@flttenal' 
Jfogcfhmpf 8 15 ^ fr(Jtlidbfaucl)nurfrtnf@atfe»i«*<r(St>orcit 

5t4u<J)(rd)f<i!)nfol;©omffctItci)eJ<rma|1<;ttcxercirtf<t)n / ti<4 ft« 
tie Courranten, Volten, mi ante re bergfeicljett 1Sram5(5|if(l)C '5:4»i5< mb iUbiX I 
flucD tvoigJaffame^eti/ Sugenwib'SanMlten/ mit<tnem§ej>b<rfie{)f ^€tcl)iiff Deit 
et^Kriigekau^etwrW olier mil ctttem<ttt«t<jetn'5insJ«f96ef^»*fl^/ S<>'<»l'<»n»8 
rettt macl)eji f ^imen / algjvcnn bre^ olxr wer^ingft barju ^e&rtucfee ttiirben; SSJiC' 
woU'fttdje jweett ober me jjf^'n^er/ na^ Dent fTe:e.TcrcirtYei^n/ vjebraudjen, 

iS XX VI I L a;«^Mfcl. 

pANDORRAi Q5anbp<r* 

(in Sciagraph, Col. xvii.) 

^ d ap<^Gr«corum) 3f?m ^n<tcir<»n& crfiinten/ ria* Ut imunZxt 1 faft 
'«ncrgroffen<5^tt)<rg(etcl)/mitaufa(ft3€nw&boppv1t«a»i«^w«^oKrme^^^ 

& iii fad) 

54 DE ORGANOGRAPHIA. 

1 ■ — I T- -I . ■ 1. I I II I . I 1 II II 

)i( Qidnca, f»ti<i)< fonflm tfft>« iauttin stteftu^ Witt)/ manscfn t^uu 

iDrtiJ X X I X. <£«»><«(. 

(in Sciagraph. Col. XVII.) 

Enorconf({fa({<&mt(if<tb%m 2(rf / A((({ttta^e#<miu;(r(tff<y 
amCorpoFctf^al^dn^ontott/ vntl^atdairdn f^m'ttm J^aif 
oii»®nff/A(fbtxif ntm<Sl!}ox®Sitt<niKUn (tnanb(rl)oruf (t^ 

l>o«r/»nb3rdjfar«fe<<n Orpheoreon* 

®«gXXX. <lai>. 

ORPHEOREON. 

(in Sciagraph. Col. xvii;) 

ZS Orphoreon if? An in proportion, wU tin ^Mt)6<t I Jfldj <W« Jf «d» 
nor/ »on 'Sfti^mse^ »nl) @f4Unm ©5if«n j wivt) wit mlMttim Sfttn* 
m«'^t)on/ («fe ncmff cl) Mc Q^inta in^g ) npmmtt> 

^ca XXXI. (S<vi«{. 

CITHARA. 

(in Sciagraph. Col. XVl.) 

Itfaara, <tm ©tl>« / 3ff KStgw jm \><X)tni vitX «'n flttMt Inftru- 
mentumMu(icum,a(i(»ori<ttenf)(i^(m2((f<nibomi(5mttna« 
mm Citliarar, )?nf<r< jdstgc J^flrffe gmcnnct waxUn : SB3k im 
fol9<ttt«n Numcro 23 . iu»<rn<|)m(n. 

<£*f«5nb (*rt li« (Sttf)«rn f»nff«r(<^ 2Crf : 1. SDtt g<m«' 

n< ©ft)<r »on 4 . SJ)or<tt / »nnt wtri* njnf (rfdjtcMtcl) g(jltmm<t ; 

V ) w6 «(«»{nn3«(wntfcl)c (S«f^«r ; Wprotitm a 3 15 < / %xmi» 

Wit 

I>E ORGANOGRAPHIA, jy 

gf<ft«(S<t^<if d««nne(.!8nM>kf(2(rf mit4.(£|)own <|tf(»(l«nilliberale , Sutori- 
US& Sartoribas ufitattun Inftrumfcntum. 
i. (Sft|Kr»otir.€^orm;t>nJ>wJrt«(foj<j«wmwt^3)yT;o5«:F<cg<»;Wi» 

dimmer. 

«^t3<|Wmmrt/rt{fo/G^^Sl5e";!©<xr«uflpinttnfowdmc^)(ll>^><ricg«l»arf/ttB^»tri 
J>(t|uw«it»nb^t3(icl)«:4ttdrrtffcni(f, 

4. ©roffe(^^(£j)^«*f €<tbw Do ^d* Cot pus itodj cm«ifo gref fj? / t>n^ »m^ 
dn<<|iiattritffcr/ateWcii><>ii3<»f<rtj^g{>^ik^m©f|jcrwtt<m(id) alfo/ fi DA »« 
^§tfiimm(timb> 

^^maii<gfaitim<SU<nkni'.'&nbCol V. ju ftnbm, 

5. Slodjwiridtugr^ffcrc^trfWttSif^frmgc^mDcn mt(u.(E^erw/fl?dd|c 
<in ^<rr(t^m ({«r(f (n 9((fonatiQ von ft<^ gf^f / qM^ ci\g tt?cnR du C la vicymbel o« 
>« Symphony g<j>^Kf»urJ><: Stttju^ragaMtttKra ia«T)f«rfi*en»omtt)mm 
Inftrumcntiftcn, Dominicus gmanf / (ittt^l^e $u ftnbj it iQBcIi^ffaj! folanaalff 
(ittt'\dc$ids<fcQn fo(. ©crm^IbripCol.vii.iu pnt>cn. 

•JRoc^ilivortrtij 3a|)«n o|)n gicfe^r dn (Engcnanter mtf diKm^atfletiKtt 
©ff<rWn/ (ixtmXWf Col. X V I. )mS)w(fcl){rtni>f ommcn/ fln»c(<^mft<rl)m' 
i»or(l<S5o&<n»o»»ntttt4ufFf)a{f> dffcngetoffm/ tnt m(^tm<itkimtt ifti ©arauff 
«r «nt^<ltt6^ff Joc^ 3Ar f<l)r (ubKctjcwiD fctjcnt armony mir fdH<n rdntn dimi- 
nutionibus»tti |<«imb<t JP)<ml» junwgeit bniigcn fonitm ' a(fo / tr^^^ (^ aaffetiJa:' 
hamln^Mtall^Stm;'^nbt>m<tii<lisnwtnchmmimvM\\iim 
mifycpn&icirctmtbttt fan. 

(E^tttir(abci;ml(»orarf(n2dfml)Ki;fa'€i)Jrtc^^AUffm a(fe 5(|ftmmtf : 
'^■■-" "^ — 1-- cjBi(t)jo(t)j(Tertia6t|wd(mdnSeinitonium 

m3Ljas1^6btunS bBti^$<n I wb in corda VaUe 
feiunn«ttm'J>:2Jn8JJi§rflncfKtd> »ffl>frimir 

vmBdtKOaavfHJ^w/atoWe^autenaffof B f ^ gejogcn/ »nnl'i«l>«Qninr dt< 
Numeri n. jur Quart , Num. 8. jiir Tcrtz Num. f. »nn& jnr Sccund Num. 10. 
i>m^<fm^mb^tS,Umn&Satmi<btaH(^twnbm.t>tnn bicSecund, ebnb<t 
WTbtx Chor mbm«WiAtin< Secuad nkbxistt} cAibU C^iat oJerflrf?? Chor 
5< DE ORGANOGRAPHIA. 

^<\^ XXXH. (Sflp* 

» Arpa, aliis Arpa , (ab dpTTOi^Cd, rapio , quod Chorda di- 

1 gitisqu: rapiantur) Grace xtdaW^ C/i/AVf un Harpc : ItaL 

J Cetera, Arpa : Hijftnuce Harpa. LAtimi Cithara : <2Bte ft< 
3tmnau(^l)«) l)en^(fmmitii<mfR(\mmCithara gcmnrtff tvor* 
Jbcn. S)animb fcl)r«'b«Hieronymus : Githaram Hebrxorum 
habuifle a^Ghordas vcl plures (licet Orpheu? feptemdun- 
daxac Chordis Cytharatn pulfaffe dicatar,tefte Virgilio, <J. Acneid. 
Threicitts longtt cum vefieficerdos 
ohloquiturnumerisfe^temdijcrimimvocum) Ex tnorticinisanimali- 
um inteftinis deficcatis, fubtiliatisactortis,quae fides didkiir. Hae fides digi- 
torumvariis,tinnulisq;i<ftibusindiverfismodistaftapulfantur. VidePlin. 
7. cap. f6. Turncb. ip.cap.3o.;Sn&WKHieronymusin Epift.adCardanum 
fcDrribct/ fo t<l tt* t'n gcff a(f wt form Ui ©rtw^ifdjm ^iwt^fllabflt^ A demadjt »n& 
jformitrrt worDm : *2&clcl)<g t»«nn Dm vnfnrn Keigm J^atflFtn rad^tfep wgWcl). 

1. ©fmdn<dnfacl)«>0«fff;*2B<fd)<24,«Hcl)tme^r ©aif«it^«6m/ iDcmF 
it^ingt»nDa/^rt&fnWncfeinitoniab<9fk^(in Sciagraph. Col.xvin. 

2. ©ro^boppef-O^fff^/ Harpa dopp]a(tp Sciagr.CoI.XIX.)tvc{cl)«(iit 
»ottj!(!lnl)i9 Corpus, »n>a((e Semi tonia (wcIcl)Cb<m®oJ«mewa^n<ll)«/«t£fDie 
anDtrn @^'ttm/ wttwofwffm @«9c«f(c gWd) («<jen) bariKlxn {)af : 

:Sff !>« rinm ©atf f<it jut rt'itcf m s^9x(b : 

CCiDl\F^GqLABHc«t^(f^9^<,6I)rff«^rf??g"Jt 
:Sf txr anixrn @««n iut r<cl)KJt J^aitb t 

3. 3trUnbtfd)<J5arf/ Harpa Irlandica,l»(t«StruaurwD'5orm,/int«rScio- 
graph. Col. XVIII. iuftn5m/{)afii<mttd)3ro6<l«cf€$DJ<|fin5tf@dittm/anii«:jrt(>f 
4}. vnb dmnau^ iix maff<n It(b(td)m SUtfonan^. DE ORGANOGRAfHlA. f7 
jCxMf Xxxin. Soptfrf. 
(in Sdagraphia, Col. XXI.) 

bef ant/ in ttWMAlipin deliniircn wolUm 2nJ) i(i fim ©djeft/ 
o&tr©fucte|)0(5 nicDf fogarfc^jrwaWil)/ tmn ^^fafl wtc «'» 
fWn Monoehordum Wttj&r<t> etJ« tm b^nncn ^vmttlm 
3«rfd)fcd)f jufamm<n9(ftt3f / ot»m mrt «ftt «<mm ^agm/ 
i>orinn€h pt(t) 0&«w'«r^ttW(f<(fm7mft j. cDnr 4.«9?<(|tng^' 
jSfKn tx}0S<» J ©flrunter ftrtij m VDifonoio|fe<jo9m/ M«fitt«6<r wiw: &mfd6m / 
in bit mt«cn ttttt am t)acf Kn / «(f(>/ to^fk wnMitt Ctaint^i^fr refonh-en muf/nt' 
tn gtjwungm wttb : :Snl> fo manwili tmtiH »<ff*«@5t«c tnnb t<nt Oflav Ij^er 
t)iniU3<fb«nw<r6<H.(ggtt>trl>ab<ri>krrt«<tt<f<©4iff<nwt«nam @f<K3«mtf Ufm 
rwJjKn ® oumm alUjdt vlw^cr gefcljwmptt : mimit dm «ctnm g{<tff en ©f ^cf Hn 
in^«r(m«f<llJ^rtnt)»jf^af^rt<r|lm©5tf«n^mwDtwc^«•5^e^/ *«f«r^ m 
SRrteD<^ ug ©<fftn9<£f »lxt tic^Sfmix/fD wnSJJfjftngen® rotf wra^ft^togen f!n»/ 

X)a^ XXXIV. (SaptfcU 

(in Sciagraph. Col. XXI.) 

( ^'^[mm^fdjcit/ ttJ<lc^«au^^(mMonochordo«r(!W<:^t^«^ 

^ flojfm mi ttfant)inn6vi><ni wjrt) »cn Jem Glareano in (Wheat 

^Dodecachordolib.i. c.iy.Magis fecundum Suidam, OMr 

Mag4dis(j«nemicf / lonni) t>«fc(b|?m nadjfolgwJer ©<|?aftt>«' 

fc^n«0<n. 

I ©te®«t(fd)(it/ '^tmnoftnmi^ietxtl^nbni^thtMdlim 
ftd) ^ Wf I'sfg ^asKcg cimg 3n|!rummt^ / ivc(^c« ft< Tympani- 
ft hi tarn nenttf ttV vnt if! »on t^rnjen biinmn ^vtttnldni veU dm Trigonia Pyra- 
m is gar fcl)(«cl)t jufammen gcfugt/ in Me lange jugefpiist / wni »f &<m Of>tiftta 
•53raiciu (fonjlen Der (San3(>oi>em ^mmt) mit etner ton^en S^nnenen (Stiffen 

•0 tejosew 
t)E ORGANOGRAPHIA. i»eioa(n;t»<((l)(ntttdnnnv(Mt^f(r&(t)aat;ms(m{Xci}t<n/vn5mif^(^ oNc Color 
phonio tK^djmm ® egm / »tcrflncl)«n)oni) f (m3m6 gmtai^f wirt . 
- (StItcl)tiUI)mnod)rin<«nl)er<@4tt«/foitti«)m«lfttrij«t(l/l>«rau«uf/ J«* 
mtt t« »on'dc cin ^(|lo ilircf <m JUans^nJ) SX<fo nan? mit Nc oaarasott ft<l) 3<tm 
finite* 

S6ei) ^(m Athcnaso, ait bm Dtt M (t mon^ttl^ ^nftnmtmtn d<*mcf«/ 
wtr & m^ vntttmiccn Hmg Trigoni txwt^ntt l wtt(^« Plato in 8. de Rcpub. 

3cl) iUttin cAct mb bin Dcr iSHmumi ^^ ^i(f<fl ^^^ wtl^vn i^ i(iiOi<t<' 
li<e^al)</8«raI(f<T). 

'^U&ritUmtmdtnmfftxn ©<»fr<nt)mjmB imb ^nUn bi< @)>f«< U^dUni 
cbtcim( (gfonfi(tt ^(nmntt mtbi b<n J^alf i baxinmn bit Clavis cbtt ^Stbdibca* 
mit bit ©^t«<n ti^sthoitn mb 3<j!^m}>tlwr^m/ ^tdtni an We ^ru^ gtfdjw : S)a« 
<inbct;'^i)(t(Af)(r/l)Avmmt)teJ^d((/vtu>ta05r(t)(cftd)(($mibam(nti^ / l^dbttifU 
X)Civwtxts\}imm6ititttdu':Qnb ^«ittn<d(ofol^ Inftrumentfn b<x lindttt ^catbi 
»nb IMfyctn cm btn vmnfdjudmm ^nmtnvnb Set^ionibus (mlii^$ fonflmioff 
ic(attnmb<Sit\i<mbit'^iinb( ^nb)bit&pittnmitbtmtindtn 'SxaimrnHnm' 
niiwi>dc«9^b<mt ^itbtxttdt^uiX'^mbiiSKtiitistnfitbtn S$05<n»b(riiit 

S)i< Zit<Kt bet scifttn&am &«< jfjrm anfang «m »n«r(f en enlieiii>n5 erffrecfe 
ff<^> Mp oteniur ©pfijen/weldKon J>« ^fwf^ itft^ttwitbibc tenn mif Jem S>aumm 
>er (imfen J5)«n> MefelBe ©di«e jewr jeif t)in »»^ ^<f twf ^«^ 6ernf)ret / mbbitwttx* 
f<*ie&H^eSWe(o>ei)iiif»e3ettad)f»ttl).X)teailec^feJp)anl>|lretcDf Hen ^Bogen vter 
^ie ©iire/ sat o&enitt>if(^en IxriincfenJ^anb »nl) tern ofeer(?en ■''St)ctl / a(fo l>ttf alle* 
jdf&er3etin3(Ie^^ei(Der©at«nJenredbfenTonumioonft^3(el>ct : 2Jnb tewee 
»onfmienvie(Anmutf3er/a(0wennmannA^eDar()ei)iff. 

^tUvfbtModos, lonicum & Hypojonicum fonrten fte gAt «<>{ »ff Wefent 
ittRrvaacnt I iki^ wit iDffj)en'3:rnmmten/@Acfpfeiffen/ »nt ani>ern ftergWdjen 
Inftrumcntcn, fptelen tjnt juwege bringen / in'e anliern Tonos aier mc^f fo »•!. 

2Jnnb (Jb jwar fifcjenige / fo btt Mufic »rterfat)ren / Aflein htt) Hn Tertien, 
Qjjarten,Quinten)Dnl> Odavcn Utibtn miijfcn / Die Tonos cAcewb Scmitonia 
jwcJ)t wotftBten f onnen : @o fan man fte tiocl) / wer fic^ Deflfen etWA« fleiffiiget Ange" 
legen fet)n fe(?/ <wct) jif wf^e bm gen ; 95Jici»ol fljege n Deifen i ba^ ftielange ©atf e ein 
timnbw vnb fcljnarrenfcn Sonum yon (i<,1) 3t&r / lije Scmitoniam^t twdobCer- 
virtwerlien fonnen. 

©iefetf Dfi ORGANOGRAPHIA. j, 

^(f(tf Amn obcr f<^narrm abtti wit^iu m^i d<i*(^t i tw^ etn tUmtt 

^at((/wkf(mf{mdn@f<s»f&<n®dd(n/»o^datr(6f<s(|i(l((t/A(fo/)mpixraif 

@d)<tiita^«ttmatcrjri(»nf<t(*9<n/ JM>dn @e^w|o6«tColurus|)<tfar jcfjef: 

»nt> 9((fonani!. 

^^^9b((fAitGlircsnns»tHttx) bit(ti ^nftmmtntt InvcotioQ r«e^ 
mM<n:^i<r(dK(:Srfae^A6«r/nsn;umbm(i)td((divinones»nnhi»ma;f(^(feciK 
Punaafo((^ilridoremvonftcl)^^m/i^mtr/tH(pd^Si^«U(^»COifea)m^^^ 

^^tvetkn ff ccf m fit aii4} m &a;all(mi((r(l(fet(f<i;()(tf&rsef&<(f (ot '^fKt'f^ 0/ 
»<t'Sr(f(tn/dnsarfubH((«in4d<(ct}(n/(Amffda5itmm»n^fcl)narrmt)(^c^dr(f(r 
<n ^(>tt Solido i<^6vtt wntit. 

Xnbifttkn aff^/ wic t>|f diwr JP)(xrff</ Oa bte ©^t«n <uidj fttirrot wi6 f<feMr» 
rm/w<nnft<antm9nf(rffm^^(g(i-nm^as((/^Amtft>t(@4t((R»nf(nfnMtfCot- 
piu bff Jp)atff<n dn3<ja))fft / mnb frfl gtmadjf fc^n / <intr<ffm »nb angtfcftfogm 
»«;&<« J 9B<(cl)<5»on Dcm gemrincit SWaiUK <tn s^ax^mmntxt Stefonanij gmcn* 
nd tvtrb^ 

5)f<f<^ brfljccf fc^m Monochordi (^n^t/ f (! fa|!fun|f @(l)U(i) ; 2tb<r »on t>r<9 
©mrtlriji/tifrmdntrtctfiotitmni Bafif.^oK/ £»{>m<uiJ>cr@pi5C«a6(r a.^ofl 
irdt t|i / (mb fo M(( ou^m Glareano.) 

Syf<f<*'itummf(^«■f/wicicl)<tf9ff«t)m/w^ffl6|f<nfl'n« !)«{></ f|? 7.©<^U(^ 
a. gotl (ang/MM'm ^rianjd^mw «'n jc t»c« ?5r«l«n y.golt/ obm alxr foum 2.3 og 
Irdf i m<f 4. ®K«ni»Ci03m/ alfo/ ta^ Mc r<c^t< Principal vni) l^ngllt ©aft<m« C, 
he andtr inr c / (i< (tttt( fit^g / vnZ) ^f < v»r2)t( in«( c dffttntmct: :Snb bld^tt ^t( (>6<r« 
^<nfcr«i5aff<jdrm<m«tti«uri?nbTono, tw<jt<intfC3t"3<ffimm«f(njnj 3ffNr 
gr^b(!<n©&K«lw/ tt>irl)mifi>emanru{)rcne)<gS)aumcn?/ W«rc<^KSKdolKij/ 
g(dd)nn(dnrc^tdrClarien»(fdncr'^(umm(t}Uft>(<)(6r«(t)f/ olfe/ Dof W(ntt(^ 
vonf(nrnmg(6JrdWtri>/ntd)tAiit)tr^(autcf / aUcmnnvttr ^xvimttnmitKinMUt 
f){i(fmvnd(KMid)dti|!immef(ni @onf!(ntf{<(?m«ncnDfngmt)ur(^9n((ur(to 
«(fo&<fd)AflFm/ JVi(l)t<»ornrtii^mGlarcanowri><ttff(^d/ 4t> DC ORGANOGRAPHIA. 

, 'I ' I— — — B— — 

!?)«« XXXV. €«ri«K 
Monochordum. 

(in Sciagraph. Col. XXXV.) 

%%ghLoiiotchoidumwixt)Wnwvs(iA^tm Scbaftiano Vir- 
[4ung«(fi>&tf(^rKkn;®«f e«dtK»t<recfcf< hH f<t) / gl<t^ W* 
|n<t %vm^(n cbtt ^iftmi bAmffm<<B^itt< ^mifwixbiml^ 
I im^Un ©tc(<(auf 3«tK<f<t/aK<Conronanticn but^ fcic pro- 
{ipotdoaescc^abttimbhmt^Hidti^ixfxn Mn^<t: ^mmb 

scs^-^^vcAJ' fj( m«^m (ofm / ittt>i(&^im gar gma»»ff t»<mfc(6m jirf o* 
^piincmcaif(ll^lUiimbhUv<ijiiU ©rtmm / fo jf)r We Menfur von«R<i«trijc3<' 
i)m/t>erftte to'tt^. ::DttM)i(tvd(^i(rvott<tit<tman5<rn£)ttw«itMuffirt^ ^fa^ 
wccbmfoii 2(ttd) lit ftJi(J)m«ntfrn Autoribas &«ffe(6< tefdjWrtettvnhbtraairet 
wjrft : .^fittfe <eb (#<«: «n l«ff(mS>w^ fv«ri4ufftt3<ic Cartoon su|>attMn wt onnorig 

' Sag XXXVI. (Tapitcf. ^ 

Clavichordium. 
(in 5ciagraphiaCol. X V.) 

'2(@ Clavichordium if? aitJ? ^cm Monochordo (nad) ^^' Scala 
' Gui«loiiMs,«xl<ij< m'f m<^ra(g 20.Claves gcf)a6f ^aOerfiml)e»i1 aiif ' 
lg«^«(fMW>rt<B J ^dtnan ffatt«'K<gj(b<n^unl)Cj*«|fmMonochor- 
M6j^«tltt«nd»Glavem][>ffmClaYichor4io3cmadjf; ^Snb |m& 
f^Jlfm^rt^mt^rtennio. Claves affdlt in gcncre Diatonico 
grnia^fwotlxn/fcarHmcrmtr jtt!«ncfd)wari;eClaves, ^ag H^n&t 
§ia«f{»:®*Rnft*Jj«6<hm<in<rOaavntd)tmeffrrt(iSfcrc9cr(ii)Seniitonia3cf)a&f/ 
1B«f.at/ ^ t7vrt&<f / »K DdjfcItiMtocl) tit ^m ^ar afrcn C'rgffn ju «fc()m.J^critacl)CC 
oNr^mtiMn ixn 0a<bm tt)««rn<icl)gcl>ad)f/»ttD au^ Hm Boftio nad) bcm gcne- 
rc Chromatico mc|)r Scmitpnia Darju $(btAC\)t I Zlfoi Da^ ctn fofc^i Clavir tvam 
woxltn t 

S?a^ 
DE ORGANOGRAPHIA. ft ^ci$ ttlbvcmc Mt Synwhonien ]»n^ G lavichorduvntcnMrn C «nfang(it t 
»n^0(mmri|f(m^«(^m«ft0i><rf(ll»(l^0Mtm}umt(f{m)7(u(^wo(tmf (td) 
tn^itn mb ivaitjcitvti»tffmi)fi>Ux»n6((ant feorn ' 

^(ctcl) Wtciuut M( ^iitiKfrOi^ Fuodamenc vitt) Initlum iff / vott ttx \Mi\ ^dC" 
mHitt »ff a(t«t fltiJcrti DtrgW^it 95c(5it(c«n 3nft«micitKn/ «[« »p«nl>crcn / 'i!)C« 
ottcn/ ^motccw £W<ui&W*<n/ (Sff?)cm/ JDrtrff<n/ «ucb ©dsjcnwit* IStoIm/ 
fci)(al^n/t>n( ^r (d(^( (d«fctmgeprc(Urcn fott) 9B(nman)m>ot<t»)«(; rc^tfc^af" 
fcn«t«niff 8ff<rrt<f »n^ fxgrtffcn f)af. 

3mj}Wcl)<n/n>cni>fftcn§(ottc»im «nfaltg^rtffKcl)«^^U1^4malf crt<ttief»nb 
Sff(»jf«/^<rfaR()fmad^»fa((m«n^mljJcWd|mcH^(«f«l^<o3n^m«lfm/a(« 
3 incf ctt / @4i«lmcijm/ ^ommcrn/ ^agottm/ ©ofjiancn /iXaa<tm »mrt l»<r3f«<» 
cl}mgarrda)tKcI)fortfominm. 

^&(n affofflaud} (A^Clavlchordiuin, ^a;^n^am(mAK<tCI«virten In- 
Aramenten,a(tf£>r<)((nClaTic^belnjSymphonien,Spiiletten>yirginaH.(((; 
©orMfffluc^tfeDifcipuli Organic! jumrtnfan<?inftruirt»unfc»nrctrt(l)f«ew<r' 
t>cn : iQntnmbntt^PtnmAi^iMambi t>af c^itfcbtfodroffenttificMitiMtruggite 
niffDe^6crn/«ud)ifie(m»n|fi>fff<rn»mb'»n>i«rt<i)tfRmm<tt/@inr<m«lM<eJf>' 

itcrf f n. 5fBi< l>attii offi«ttrtfe^(<«Mcl)ortta3<fimWn wtrKn/ fo manin 3a|)r »^t^'ia3 
ntcl)ffJftnm<n&aif:gBc(cl)t«fon6<rrt(l)»ora«f«?)ml>«©djfi(<t/ hcnodjiutjw 

In Sctagraphoa Col if. Num. i. iftm Chvkhoxdlum dbmnai^wcitei^ 
6^tg^6tctUd:ibt<r!\^i^^tcn6a9^tcMttin'Sli<t^«n i^a^tvmitnl Dttrtnnm 
$<ittntt^mbW(i^ii4)bitfteohfcinrtt»itbiH'^t)<x\i\$cx&m<ni fotum fi mb 
a^it^Smf Mtri^flikOaavedWo^/ »n^tMlrmtf d!Kin<fn«t3mClave<«r«3m'i!)«f 
wtrt>;DanunS^A^(t9(nn in^m Syncopationtbus> hnot«.hm akafalis t»nn^ 
mid) fortftw bit SecmxAmttUn <incinbtt tugMd} and<vd|)miMr6(n ittitfftif) iif(^c 
iif («t» Clares »ff <fn<m €[) or iua(<f(^ anfadm / vnn^ (fnc KoucoipapicLV 

BottftwciUtmU UnAntKvnChfibusuvixbt^^tniteUinMbttn (ltit»i- 
cborbim / bA^ cdUidnmm btail id^totHtn «ud) woMa Clares, (iwJ^f propter 
diffonantiam jugWdjt^f djinwl nid)( ansm'«j>r« wtrtwn mflfl<n) iu <inm<t^it* 
©^iffcn 5«6raud)f Wfl-Jm. 

£>i<f«3«(jr (>af»< <d) «n Cfaufdjwfcimti (tngriflf* ^>nn^ form f wit t«tf 2. in 
Col, XV.) dn<m3urm3»dp<r<m bf< J^anb^rtmyftartmicn mdjf olWn Wf Semi- 
tonia ^ ^\»n^6^>(lp(tr(f/fon(<rnauc^t)a^<it)n^i^/fotvoU^d)ifvifd)(RNrt 

H J Clavi- 4t Dfi ORGANOGRAPHIA. 

CbTibU8(4)ittf:|^M»»(tt«clt(mftm&erfi(^Setniconiam)uffn&m; ^(((ttnalfm / 
idftoMmCtavkTinbalo VniveTniii,»<irv0{itotXL.(Sai»itc( mi( me^mm. 

j^^ XXXVII. (JajT 

Symphonia. 

(in Sciagraph. Col. XIV.) 

3nc Symphony {teit ^imoudj tt'n CIavicymbaIum,Virgi- 
aale< Spinetta) tvt'r^ in jcmdn »on int mdfi<n e|tt vnt(r« 
|^c9>mft»(m^orfiQftruinent(nnnvo(d«^<^nr<(^t)d(mn' 
net. S>(titt t<r ^amdnftrumenci t|l5air tttgcneral, »ni> g<« 
tKtKffaffelnftramentaMuGcatiai uii imanfatt9t){(forn<tt 
wdtduffH$a (r<nnmivott(tuS)antm6f(mtrnKi^taSctm»f 
M(f^ dsts< Tixt Nr 3nflrummfen/ a« nctn^tt^ (tr Sympho- 
nyea »n5 Claricym^In $(iogcn xnh referirc ivtr (m. 

"^ S>(W XXXVIII, fla^ — ■ 

Spinetta. 

(in Sciagraph. Col. x i v.) 

f'mtttz^ltdUch y Spinetto;)ifldtt(Wnw'<r<cf<(J)f Inftrument , 
>af»mldnOftavao^(tQ^inct^|Kr^*ff<mm(f<f{/A(^^(rn(i)(e 
%^m^ 7Qtt^ WiamthtC' o^fttHcdroffdnftrumeotiufeism 

|((rf^&SpinettentoItaUa smmitdwer^m. 

3tt<ct^fisut»w(rtma(tefoM}< iBftrumenta ft< f(»)»ndli 
tVx gr«f / VirginaU|<nmtKf* 
InSratKfwfcl) /ESpinctte : 
txnfRj<tcr(4(i»m/Clavic^mbe]>»it5au^ VirginaH. 
jD<utf(^fMit/lQftniineixtin Specie, vdpeculiariter He didoni. 

S)<W XXXIX. ^ftri. 

Clavicymbalum. 
(in Sdagraphia , Col. V I. ) 

Clavi- DE ORGANOGRAPHIA. 
, Laticytnbalura ^^(rGrftvccvalbalulnfff (itllmsKci)! iDftra* 
, menr,w«ft»6n«ftc^mrin§«j<I/ii»dr<*fair«(p^foriniret<fl f 

eon (tAtdm^Umi faftK<^H(|xmgUf#natt4»Rb^<utt/ m(f^a(^ 

ri$m@A'ft<n:9SJutcl) ^<um(ittf5(f(|m/ i»<{(lK^z.AEquaI, 

tint Qiiinc,imtidnOaariin»oiui»(t^4irmid4)<i6(9ai> >C^ j«c i»9{ ff(Mf4> 
»nl»pr5(ljtt3m<ttwtt><r 9«fttt«dfl»« 

S)A5 XL. Copft^ 
davicymbalum Vnivofaleyieu pet' 

1 3<W<f(MeClavicymbeI, Symphonien , »»^ 5flttW(J)<B^rt / 
'i&tMltfonfttn InArumenta (io^i witvov^tba^l mims re- 
6ti) 5(nmn(f iv<irtm/«(wa<imperfeaf(it)n/na(bD(mmaI&a< 
I GenusChromaticumi»ff ^tifc^ni^t dp) / wit »ff bm^aU' 
(m»tt& Violeti <te Gathba iuw(d<0t«d](w<tlim f An : @a 
:ftn(Mff)<v»ffand((<n»«^4nt)^ £)rgAntf7m cdtc^c Clavi- 
'c7inbel»nt>S]rtDphonii^n|(tpr tommtaiittximtnbtt Cb- 
vis i^ vnfcrf(^te5(n»n(»oppdts(itM(^mott(R/>4urmitm«RtoMp<loAEolt^^ 
^tvenn2)«f((^(mquartaminfenoremtranrponiret teiti) lit tertiim (ttHfc^m 
t<m\)mtfttittmbittflpAinn Hmt* 

^gw't^ttcibtximtih<immitn<t(i(iittMifi^n&filMiwihiH^lttif(&wol 
iit ^opriftm »nbOr3<In/ atein Clai^cymt>eln, &c. (iw niwtn aut ntotJ) «< ^*wm 
yf ticnf((f)mClaTibus(d(^tmt(>|hmmm/)i>mi)<tWAtfna(i}(atTm»nt> au tt^ttttiu 
»<^<nt<m)m^tcA\tinbttChvis ^ i fonitmMiti'^vntn^^ibtnMi tepptU 
gcma^t nvxbtn I fo t6nUt mantn Hypodor io. Cffienn tccftibt per fecuwfam in- 
feriorem auf mf foltradirttvertm / ii< tcrttam minoremiumf mtxm jugcfoi' 
f(mn(i)(n5ifnnretn/vntbar5((tct}cnVariationcsingeoereChromatico>a(iff' 
])annvi((m(^r |)Akn. 
^4 DE ORGANF^OGRAPHIA. 

1^miinf»<A^m mc^a((«ij«lle Semitonia^fe J <a It, -jp^-lltlmrcl) wtburd) t>u)>* 
j)iHr«/fon5fif»a«(i)*iw(<bm^tn< »»A f »«*<ft» fw»&crH<*)Se^i-Ol>fffcmitoni- 
utn (»t^ <i «?ttcl>< mrwci) dcwcftn/ WcWk? i(^ ixm genere Enharmonico. nof ^' 

Claves3^a^fjj<tt. 
f « « f) t 

?Di<Wd( «B<t ttt t>i(f« ^OJ-jd^ttfg W Claves t>nb Semi.toni* dh^^om w(twci 
iUM«rfcUdt>w/ mrl)c«ff J)tf a(« Signatur fcaClav-ium, atevf Wn ©efong ( wic 
e»<if<t6<(n«rt()ffmg<f<5«/mt<«Wm«ftrHdb<Harmoniamif^(J)tritt3« 
worttit: <So ^a6« f d) nac^ mdn<mnxttf3<m ©utacftrm / dtj mixx 3J«rj<fcl)nif J<« 

Glavirsf>i<rt)<9fciim/w&ctnanl»<rni>m@fl^mwd«rMc&iul>mc(m/anW(Mna. 
jrtm wottm. 

3 5 8 ir 14 i^ \9 
z 6 10 ij 17 

* 4 7 P » If 18 ZO/IC. * * < f d <» > c :sn& DE ORGANOGRAPHtA* ^ 

Madri4aliaingenereebrQma[dcof<f>tftK>(W»f(rtj^ttdffc««)inN(Tabulatur 
35^ ?g?^^v y w^ Dis Semitonium 
Gis 

1^, 17 18 
J'lill.. V 

Gis 
(ii (m at<r fi«jf<:f6f^< €frtW'0)m6d o^(r 3"l''*"«w<ttf jt<6cn m«f/ftte«<ttitftd| 
i>«td) >«« c ^ 1J>^ C^ te Wf m^ </»n> a(fo»B* tr<i5 wn<Tonosf<)«gflrfie(<tti><r' 
t)<n/ l)a^ <imm faff f cin mVit Inftrumcnt tanvtxdmmn I l)o man nidjt mtf Otc 
f<m dnfftmmmf onfcf < : 2^nl) t>cr8eff aft afie ^r<1J genera Modulandi, a(^ Diatoni- 
cum, Chroniaticum!»nl)Enl:armonicum, Mrauffobfervirttfatm.^nMl^ei' 
re alfo iUfd Htti4) <in tnftrumentum perfeduno, fi non perfcdifsimumiutKn' 
nttt/ttxtlJxffjfci^m Variation tut* alU Super-: & Semitonialof onicrnStiftW' 
ttlcn«nm*fitt^^<n. 

S)f nn ofe jnoar 5off Dm Violen d e Gamba, futn(mWf*.ab<r ipff fc« Imm (int 
Mutct ol)<r Madrigal tiur* af (c Semitonia, vnt affo t>a^ genus Chr oinaticum 
»on <m<m scwtKcnsc nt) cifa^ncm SO?ctft<r vnJ> 1-auteniften muficirctwatmfan : 
^0 ifi « ted) iit*r fo mn ynt j«f?/ af^t ff (iium fo^d;cn SfaWcvmkJ / «« Wfgt ju* 
itUwn i ZwUxmn ;Srfa*<n ; S^iwcitvff t<n Viokn de Gamba, mi tKniawm 

3 «f 64 DE ORGAN6GRAPHIA. 

^11 II I — r ■ -— 1 ■ I III ■!■ ■ I -■ II mi II » wmt0mta^9mmt^i»^Wimmmmm*^m^mmm 

V(yf{(|Kt)»9tt<iltan^<ta^(t(KiK(f/»n& (Ufo Ui Semitonia, tM^er majorano^ mi- 
noTa,fon(<m»k(mil)rintennediaf^nnmt>n]>m6ff(Rd(itmn<ftv(rt<». @<nf(« 
i»a(m(fn(«<ta(^eitf dn^(((t ^u»t)/ ^ant> otxr ®rif/ (tvt e man inm^ ftuf fi»rc 
<l)cnnrfi)4^.Gomtnotamftci}^a(fmf|)Uf / Da fon|fm (A^Semitoniummaju^ 

^tt> wd( ^attn nur <in|)al(> Comma an 6<^l>en f jxifm mangrit / fcap&< «$« 
»ft>«r3<fca(l)rmInftrumenten,ateViolent>n&fautt(ni(Meanj^n<nf«f6|fmKt6' 
1^ vnt IfilQf m ® (f^dr fotHe(nicbtf>tf nsmfan/fofc^'net »n]> \o,\xm loa Scmitoni- 
Mm raaJBffo tv«( /a(j ^otf miDus»^txmdmdm^unD(/a(^ wann (^}u ^m'^tti' 
f<nKd)««'tt(rtflim«« / »tt&fan&<r»m«f(:ft«>J> n<d)tfo6aIDobferYiret»nfcdepre- 
hendi ret wnhtn : ©onfcerlid) / »dJ man oud) Mmebcn &<n ©dtf t en mff t>m ©rif' 
ftn »ff Dm >J&unlxn f)clffen/ wnnmvno geb^n fan : <2B<(cl)t«f ftrt) mClavicymbeln, 
(l)ol»m64i«m)i?nl>»fFOr3efn(b(>l»m?>fdffmni*f«fatti«3e3<t>cnnoc^<}fliom' 
iwn tt><t6<n : ©onfcctn b(df>cn m»ffcn / ate |t< gcff immcf t>nt ctngcjosw f«)n/ ) gan^ 
nic^|ffd)«cf<ttw«. 

SJarum^ ^attn <n Wefm luftramentis oI)tte :SkIf)(tf »nb nuf)mm »nf«fd)<i5& 
ter Clavirn, fta^gcnus Chromaticum gan? ntdjf obferviret s>nl) juwf <)C 0racl)f 
i»flrJ«tfamSffit{matt«nunt>fftmMufmau(;lji)ab<n/ fo mu|l«manallc?5ttnt« 
litfc^tidbm / wt& o^m®iinD< trouff grriffm. 

3(^{>ma«^wn«'«emffirnrtnenMufico§u<Sa(f((/ Chriftophoro Cornet 
6<rt(^f«wori<n/ l>a^<tm Italia D<r3fdd)<nlnftrumentol«cr Spmett(n)ie<Sl)ft' 
fd&(lm gmmnd wixi) ttij dndn italidner, mft «)lammiuUusCasfiir3<fcf)<n 

92BddKrMm<6man3<jd3f/Da^Wtt« Nation g(f»^n^mw«•^e/ Wtta rdn« 
l>ntperfeder nadj fo(cl)<n Juftificirten Inftrumenten, Clavicymbeln oter Spi- 
ncttenftngmfiJnWt/ateGraeciMufici , DeKntcrfd&midfWtrVocalcsanlxWi 
JDrfwrl)anb<n3w<f«t. 

2J« «f H^m wwf 3 i<x\)ttti \ft oucib dn t>drftd)^u|triff an bf^r^^arisogifclxn Jfjof 
tiafjct ©r4? au^ltalia g<£>raci)t wor twn / Dart nnm gfdcbtrgf (f aft a(({ Semitonia 
t m<\ttn^toMim^ ju ftntctt/ wi m frcffWcl) "SBorct f<ijnfo(. S)ajJ XL I. gaptfrf. 
Clavicytherium, 

311 DE ORGANOGRAPHIA. 67 
^ €n forne fptQt^/ gktc^ wie dn ClaTicymbalum , Titititt taf ftftf Corpus 
Sciagrah. Coi.xv. jttf<t)€m:8nt jtbrdnmiX<fortanii/f«(l>«;(Jtt^ 

S>rt^ XLII. €a}>f«r. 
Claviorganum. 
©f <m Clavicymbcl, «^cr ant« Symphoni , boiU3Wd)tt«6m 
bm 6litf en «If ^< @timmwmf»on ^fdffm MM<tn «m ^0^ 
rtff/ mit cmgcmcn^rtfic^nj^Son au|fm,at<tnii^unt)er«/ afectn 
Clavicynibelobtr Symphony anjuft^m: JDj>n«lt<m/ i)ttp4» 
«Itd)en W<^tofcb5l3c j)intm an/<» « fi^mfl6n'fttw<nj>% in eo^ 
Corpus ^indn geUjjf ivflr^m* 

55)a« XL II I. ^wpiuU 
Arpichordum. 
7ili< (inet Symphoney olxf V irginall im^ fbnixrlfcbc gtige wti ^Kef" 
fitt3#^(miom<ri)<n©<littm«tt ^rffcnfwnlxr SKcjiMiattis rnf(?<i>«/ 
»nD jut»<3e gttractjt toitb, 

®atf XLIV. (£<i)HK(. — ^ 

(in Sciagraph. Col. III.) 
,^t(<i^<iQ<nw<ttX (wttiifi anQt^cAtVKi Proportion wnm^m 

[von <f nmtDrt ium caibntt^ca (dd^trasen/ vnD dmr auinti toruff 
^6a0 jfnigc iuw<3cn bringcn fan/ i»arj» finfl^bff o^orftd^tf ©dgftt 
j|<f>drm)i|i»enetn<m^ur3<rin1Runib<r9/.5)anfJ^tm3tn<im/ 
ttflH^ (ttxx^tl^ni) Wfftrfsf/vnb &« Invention »ffKdd)f au*»<r 2(w D« j<tttdn<n 
^ijrmCbomt'f «nrtn9l«5«Mt@'(Sttt<nan3flf6J^r«w<rt)m/»n»/t>wn 9Ufott«nij wit 
ft(^g(i)m)anfAng^|;(r(}mommm / t?n( tr(n6ad)mtv(if(r»a(^S<»ad}f worDcn- 
QJ3i(tvo(dfn^(/ a(^ bet GaliI^easi>n^ aitbcrc mUmi H$Xictmfttstttcilib<x<ltfotdit 
!Xrt®d3<nf»<tcfiavcntiretwil>aH^fpcculiret»orD<nf«9.^m<f<ijnunwf<j^m 
wdky foi]lmdnc{(dra4)fcn^S(dct} ^tei>a>orfe^<inv$ntiofi nfi^tvoSf«nimmiu 
CBcrrf 3did)t<f/no* 3<m5vctfc«<3<enjwj)«n ;2lfe*af s<»«il||iKr J^«tt^ JCJ^^^cfot* 
^<$tcxtii'f;)Anb gmom<n/»Rfc j«m«<l)f<n (t^nl"? {»rtt^f/»<< iium4>t<W§mf(^dn* 
a DE ORGANOGRAPHIA, 

n< OWixr / mft ^crgowmf garglottit^cr jogm/ ifW cbtn tmi Colophonio, cm 
oleoSpicaevcUav«ndul«(gi[et^iCtt(Sai;j<»(lf<id^t/ iitt t»te <6fon|!<nfttge^ 
mjtn gmmnet tvitJ)/ ben 'giDcJbogcii) bc|Incl)cn ; fe)t>fd)C fK&i(f«kb(t wcrDm butcl) 
(in ftttJxr iV6fftg iXatt) »n^ wnwfdjic&ntc 2Solkn/ mtn ixm ^an^obm [k$cni> i 
mrt Mt'CttStt|T<» »o» t'rtn Drganf (fmf«(6|lm / »nt<n &n t>rt Srtcn 3<r«3icrc(»n& 
^(txctun I olxr aud) wol mtf Hn ^&nb<tmn btm Calcantcn , obcn «n btx &Mu 
«m 3«i03m/ «(fo/ D«f b j< ^bit AlUidt im »j>t(m fcftwonae sef)m ii>nl> i>a6((fikn 
muifon. 

^anttnun ein Claris fomw ni<^«'3«^>*ucff tt>i«•^/ fo ruf)«t Hcf«ttts« ^Mtu 
<xnDer»m&(auffcnDm9^{><r«■n^/»n^^tf^tbmO?efonanl5 wn|Tc&/ gWdj afewcnu 
m^(dm^^)3m&l•ub«3CJ03«^»n^ 3«pMc^m wurfce. 

® ie^robm <Saiff m fo)nMi>on Dtrfm$9?cj|tn3g»n^ 6f5(ettett ©<ltfm/m{f rci* 
Item ^At^xmm »mbwunt)«t / «(fo/ M^ tUmm^m fafl fo Dtcf c fct)n/ ofe tiic groben 
@5mm»ff i)en<;SAf ©rigen/ ©imcmal etKcDe in l»<r "iief en ijtf intf F F »nnt> D D 
f ommen ; ^(mac^<c ^ecitercn bU ftcH an bit gr^ffe aUnKJ^itd] / i>A^ ob<n ium "^ii^' 
cattfrairalf«n6foiT<(?«rcf«@f4(m(@4tttm/ol)m9Jrtr3am«f/)i>ff3ei03mt<fu»- 

©amifa&rtfciomfgm/ wrt^eein fold) inftrumcntum »n^ ©dgmweir^ 
ftod) nicl)f 3<fe^m / wt jfen m%n / wag tg vov tin fovibctbAtcn t)7us »nnb @(ht<Mii;i 
t(t Moderation»nn& ^erenftenm^^atbenvot anfcern Wr^tcii^mlnftrutncntcn 
^ab<; @Ott>i((d) l)<ffci5cn»ornef)mm3tt(frummfmad)ctgvhnl> (£rftttt>«r«d3enc 
9Bo«ii>nttl>3ti4nc(m/ weii^caindncmffcinm'iracrafkin/ 2Cnno 1610. im 
S)mcfiKrfttr3«ben/ omfxr ftem/ »nttD tfm jibtix Dovon ju judiciren antxim^ 

„flcttm. 
J €« ^Ah(n bk Componiftcn fon5e»;{id) (in iHti^tte mit cAim fUi$ bA^in i<* 

' m^m/wieficbitMuRcamim ©cfan9auff^()5dl|lbrindmmedj«tt/ Alfoi t>af fie 
tmmt^tm^twcipSi^<Xivifl<i$<ni^(Xt, ^uMuncalifchelnftmmeota abetrbmtf' 
ftnbidb mi an ttU^mscc\J< 3JJ5n3<I gefunben laisba^ fUbn fd)oni!ctt giec/ «<m* 
«(^ Do: Moderation bee @(tmmca mangcto ; ©0 f)af ftc^ Jod) beij fo w'cif un(ftei=' 
t^mlnftrumentiften ,foiel><ta<if 3«»tfm/ tdmtmttx^anbmi 6emf«(6<n ©<brc^ 
^en a6iu|Klffett/ tnb bii Moderarion b<t 0fimmm<iu(^ tn^ C lavir iu bdnj^en* 
9BK»iri«krDaMtt3rt<3m/Me@timmauforniiren,i)a«?ftJi|fenl)iejcm'3en/ 
foinlxnCapelIen,bt</Utt3<n^na6m»nt)Cantoresabjuri(^«npfi[e<jm. i5£?W* 

„flfN<iu(^iwatfonffmf«[?ttttieDww<x«<«fut tin :Sb<r(f<mDnur<m a'ncm 3<mct* 
mn Or«orc ijl/ wiuin ixrfetb im OH^fpredjf n mit <r[)ebim<j wb niibitla^m^ttt 

^timmi DE ORGANOGRAPHIA, 4% 

— — • I ' " • '' " 

@fl'tnm/»(«*t>fr'5e)ff»tttaffeftus<rfi»Wmt/ Wiwn decorum fxtf; @«tb<m»» 
imm« im gWrtjm'^iljoir an «rt«rt6<r»nft^<fc6ff6wrrt«. @(>ttun^«ffe(M3<tm r^^^ 
j<n/»i«ftttet)tt|T(gtm jtngmtJfrtHtf^iu ||(Jmr. 

(S^tflabcrcmjcD^e^CIavirtesInftrument, fo«>ott)ff£>P<je{tt/ wc(4)et>o# 
fonjltrt/ Wrt^ttegravitatcm kfaitaf/ t>m^orj«j»or afUti onti^n Inftrumcntctt 
^«bcn/ a(^ auct) a((c ani5er« ^pfrtffwtrcf mi'i W<f<m QRongd &<j)afft/ »«f ^ nicftt mo- 
deriert, nocl)tne0(imm(nium(att»mdtxt(li((m^tang»lttii>sono$eitvundm 
ft><rt)m Wnnm/ fJMtikim w^'Bf »nfrf»<f>«tf IW f>f«ff5c jt)«n 
tt)t«»u^ t)ft Inftrumentift Jdt ClaTcm (mgKtjj^ /»tt6 f (Ivt^mfigfi^ W< ©ffmm jtt 
fl<ir^mol«riu(tn&<m;g55<(^Ua^retmtmff beraQSogmauff &« ©dgm/ n«^ 
Dftncrflarcf oD<t Wf< t>r^f j6fci(ftfi>n>auffbni<ft/*{)unf«n: ^^nbtflalfcMtt In- 
ftrumentift auff Dtm Clavier ^(fangm/ t»af «• feint afFeSen xA^tl tt>i<fon|lm atiff 
Dft©<t<jmCob«:f(^onW«'i<)rt5omffaud;nf(^fa«ff))«(:^mf<m) KmJiodjifan ju 
mcrcf en d(bm / 1\ tccmi^ft^<ititlt^Pi^l6^tt fc^tmpffKtdK ©(Dancftnrift j|)if 
roefe^n: 95Je(^<0 a^» ftfWn eurdrWe modctationj>«:^mms<f(*<l)MrttM^. 
::$ni)obmdnivoIin6(ttOr$ebtintf«6^»nMujJe^and»(rg{(^'f{cr / mdnpMi 
fanfff c£? / (fcWidx^/ Mh trt<bmimfrtttt («uf « ©Jb^fjn t>ttl> ©icfi^wij nwcftm f <itj/f» 
|Kift^oc^JMffeIt%wnjdf««m3(«tc^m^()onf«I(ol><r(autMri^f/IPdtt<M6dcration, 
fonDcrn<«t(?<<rt»tt3<fottttfw/W3f(*oc^m@«mm/ 5Bw|)ttfornt>ott dnttvnajb* 
gefcstcniXeit gtfagt worbm- 

3(ffo(«nma»<w^ lJie©ritttm<ft<«iffhm3«|^at««tMt»<>tt ^ixmfsiwi^ 
j!t((«r noclJll5rrfcr/«to wt«^ bfr Glavisftttftc^fri&ftgibt/ mw^m^btr juiw^f Wiv 
flcn : :8»b t<|l ftdj t>rt Sonus ntc|)t <r|>a(«n / fenbern fo tafbtfe @^tt<n 3«wffm 

pusg((td)»o((fommm^ancontinuirt wer^env 

QBffc^t^abnt^mm mh ^af^twnbm D^r @ftmm / in KdK«t^oder«tion 
juwt^ct t|f: ^a)m!tf(f((Ndf ff(9 rojtM^riKm in Die ^^r^ fo^tvindm 

foa» 

0i>i^(ttt<^»0ntt^m/ bamanant>n^ tia^(&^ (fnm ganeen ©(^a^vefU 
fommen<rt)a(«nn>i(/M^atnmc^i:t^d(diminuirt)i>nJ)awicr<»a3efd)to3cntt«>e; 

9ESe(ci)ed afietf»ieI>(ct)te<3lafurdnetf^dt(tdKnd>^a<^^<#^<n ©efang^ in Muteten 
vnnbConcerteniff/ o^e^cIittPaiTameczen, GaUiardenVtti>-'^Sneen}»Afft» 
renfan. 

2Cuif Diefem ©dgennxrcf <*«: (ab mxi^m^cSxn t aWnnnWreb tie Srim<^ 
me/fo (an3 mattn>ilcontinuircn»nJ> modcrircn , mt ni(J)f «t(<ine«1i brevem,»» 
fonlWtt «HCb 6«r <in loBgam »nl> raaximam »nfl(>3Cf<?r an <t«flnli<i:continifi->» 

3 it; ren. 7o DH ORGANOGRAPKIA. Tcti , wd^Kg Miff ixt 0<tgm (dx^en Mtumn &<is(n^d6stne) oiict) nt4)r |«i)tt 
fan. 

- ^nl>c{>nj6{&nr'5<)rtmi(^6tTmf!d)ri(*faaff})«cl)mUf?/fofrtnbocl) Ixrln- 
ftrumentift fctnm ftnfum )u ettttmm $itbtn I eh itawrige o6<r fr^ltdje ® elifliKtm 
injI^tMfinbi '^lacfe^<mer^a^Clavierfte(^oJorltnt>an3r(iff^ ^urdntf. 

z. 3«manJfl.'nfftn>«t Inftrumentiftnad)fcincmfelt)fl3<faHcnmt(t>«r 
Menfur abw<(^f(ln / ^(mt (onsfAtn / bmn b<Aiwkbtmmh i<{0^wintttfiii)ttn i 
9Q3((<^(^auc^ M'(a<fe^s)u Inovira,ntcl)tMl^im(t^:3nt>tnani>(rnInftratnen- 
ccn3((tci)(rac^a(ftanmad)t3mommmtvcr>m. 

f>t)m/ (dfttlatifcefonirenc, &A(ti(lU(/ ^A(^wici(rumMauf(l(tng(nD$(mACl}( 

wtr dn CUvier, »n6 dn «n«3 @rimmwfl:c( wn ©4t«m i)«f / ^«f &oc^ etnflr (UI<f It 
ta^((MgcA(ro»evf{<((enfAn/ iMf m(mni(^t<m(<r^m(9n(t/ Dann <« fnimmtntn' 
mjOfiKlttaitChot i<im<imtib(tl ouc^ itt)((OVnr(rf<l)teD(tc^(Inftcu{nentiften , 
Mc mt«manbcrcertirn , vnbdno: (cm ontcrnrefpondire. 

f . 3>*i*^ f I'lnfftm fan man ouct) dnm nat&r(td}m Echo Mrouff (i^rm (affcn/ 
^d<^a(^wann(ddn<h9^ac^ftotaol)<ir<3@tNrr(t)aaau«&mt9SSatt)/ot)(rjit^^ 

&en^<td<nt><i:fui:s«t«' 

tf . ^um frdj^mf^n mon^ ow^ (Mif *i<manier luni Htuninn Inftrument, 
f^ntxtft^ aixr <}((t(t) witHnt iamm madKn/ Mib ^crfur gckn. 

7. gum |ie(>mt)m / <2BAnn rintr 6t3C{)ttin «n<r ^ommlxn Choral juffi^* 
r(n/i>n( &«f man^(nf(({xnvQr^(n an^crn @dmm<n|)(rattf'ff^ccfcr/»ern(^m(td) 
$ femfot / Sefo) ittintm^Sflf / "imoi: ol»« 2>ifc«nr/ fo fan ctf alfo oudj gatft^r »•! 
8<fcD4m. 

JXegifttt; Trcmuiantcn macl)f/ fo fan DaffdMg auff W«f<m Clavier o^n am 9i«3t- 
(for/ a(((tn turd) dnc frc^e ^onb (angfam j>tcr stfd^wmi)/ tremnlirent )Dnl> aitt<i;n5 
3<mad)t w<rt<n. 

9 . 10. 3um«J?<un^fttt? r<(! ef jtd) an^ ouff 3W f<i)rmf^ : !Sttft jumjefjm* 
fcenwfe@<»rfpfdffm»n5@(^a!ttwi()wmad)en»nl>|>«frm:JDann'rnMnJ>ic'2B«bfr 
imft ^inbtw fo jid^ fonf! btt Mullca nt^f »td «d)«n/ mi^ wol ^wfffituf < / tt>«in^ 
(n tmo^mft dm sittm '^tancf &da^m / ttfttwtn fan. 

r^ M. 3um d{|ft<n stbf « and) dn €tf j^rn^trt/ wU bU im$<n ® efiffm ppt^m 
Baflataoiiuetfxn. 

3»ot DE ORGANOGRAPHIA. 71 

11. gum i«^(ff(m ift mid) tiit ©efgrnBafUrda $<nam / ^arauff <)ut sucoti' 
crafa&en, 

13. gum htt^it^tnbtn tM matt<mc^<itt^arf{Kcl}eJ^of<»n^^<K>Mu^catn 
Mf«ufft»^wtt(a(f<n/nl^(«nlKt(l/afe»antt j(>wi»ifffmtt^romm«m »itb Gla- 
retcn g^gm «n<infc<r nafutlid) bft<f<tt : ® orju Nmn Wt ^t<x}>CM<i<ni tetid)< in (tii* 
cljm bUftn ©rtgenwcrrf <n mtt ttnbMc^f / mb t»ur^ ein lX<3iff<r gtjcfjm wafcm / 
ntdjt fo SAT v&«( nUt dnfltmmm. 

14. gumvt«rQ(^mtxn/ 0(fvo(N^rQ(lramentiturdit(dnfad)e€dt(tm 
6<9KlicmGlavef)«t/ »nJ)»antt<«ju3<fc<effi(f/ ein 3«rf!tHmf<mfffmSX<fonan5 
dii)rwt(®dg<n/alfo/ t)ag<^m(tn<m<nd<tt@(ma^(i(b(td^tu|)drctrf(i!> ®ot<xtt 
matt^5oct)<ut(^/wmnmaiiwi(/tfn((^off(n0raud)(n>icd/ fo(lat(f mad}m/ (op 

e^(K^vnf(r(timnjani!mChor)»on@tiid(mipn^Inftramenten|>naui|<cdAK(<u^ 
»ni)V(rn<()m(tc^ ^drm(c(f(f. 

^tf a((c^ /«ni>fonf{m nod) m<^ faR<inOrdAhf(t{uw<d(it Brina^n/ ^t<tvd(ctf 
au^(r^mcbfl>^Antt(tn aemdn Clavier, vn^fdnelfontxrn ®nff^ o^tr applicati- 
on &eMrjf/aaetnt«fm<inttrif0n«Wc^fw^<mfc / »n>m'(J)tmif)ootoawa(tin5 
Clavier i)indnfaff<. 

S)wn<5i»fJ^i<r^dn<f<1>tpdfft<j<:SBunj^wl)»i>nnftf)mf<:9n/»ftft><r£)r* 
grtttf |l i.ftd) cxcrcitt »n& 3Wf j)n< mir t>cn §i'tff<B/We bnjit ^dfijeriu '5&r«erWn »iv 
tm m i(t (^ttni w<Idj« WeSyixr 6Unt($i<tmmbmtb^\^ttn nadj DtmTaa> 
imn <roJfrl>t(Mufici^at«it/ ffcfijvnfcvnaMcfltgiufrwm; fo fancraU?»ann<m 
Taft Jc|f D bt\Jnfotttommmimbvmb fo rtdnxm'gw jrr 3«»4cl)f w<r^m. i. S)af cr 
9«r dgenMid)* i>ttl> gufc auffacljrtjrtbf / fctt Claves mit ^m 'gmjcrn mcl)f ju JH»woixr 
sariu5dm^fangrdffm/^«m!f«(tc^c@dufmnt(t)(j^l(rtutfc^amn/W<anJ)a^*' 
feci' jWtt>cnf3/o5<r gar m'(^trefpondiren:^<(cl)C*l)ap«i:>0{tflmi<Wtt0^mfC(»l»tr» 
t»rt«f[rfift3efle«»bun3ttcl)«nfan9^md)f r|)un(rt|T«ntvi(. 

9Bet4fr«B(rUttnt<|Tm«nw(m<}3c«»of)nff|!/wti)iwfrcf>«Jk^tcSft'3Wf»nft 
moderation, fo <t vff Diefem Inftrument (jabf n f«jt / Iw begcljrf fkl) f dn<(J <mlwt 
itt0rftU(J)tn.(£«ft|lrtu^i»m6fo»id6(f!o«uttem(icl)fr/ti»df<fm'ff¥i>(<(f?iftUna/aW 
Wf tauten wit ©dgm/ oJxr aucl) «n^«< Q&efdif fcf c InftriMnen{ai)<5«rff/»on w<Sf tt 
Uvi^ Die (Siltrwn ni ^tfcl)<ljff n/foobw rttte »on9i)?(fptt3ii>itl>©Mfll ftn J)/wdd)< fcurdj 
(anjeii ©<br«ucD jcfmgcr j'< be)]<rwcr^<n/»n6 ft^ttk^<l>all>!wrf!twmcit. 

:Sntttd(jrftirdcbf5i<f<^'>Berrf»nDlnftrumentj)on«(fCt)m(Mefotd>«ittd)nf( 
ijt itt ^bun 3 wit ©f brand) t)«t>cn/»nl> aud) cwwcDtr 5u pra<aiciren,m jtd) ju ex - 
erciren mbtoffc (ml!/oi)<r a&« gan^m'f Daruff forff omen foilcn) »«rtd)«(/ii>nD wr 
cin?^*^^^^)^^?^ gcac^tctivcvDmntodjfc, @obi«ctc^/ ftc wofffntfnid^tAljf* 

Mi 7i DE ORGANOGRAPHIA. 

■I.I ' ■ I ■ i ■ ' ■ » II , 

»n&ji)mef<titt2trtr«l)f?u9«bm^iffm: 2ftSJaHnjft)ti|f<Uici)mclbt/ f«i»a6m 
fid) Nifm ttut i\t\lm^ :8a«m»|l>cfi«n55<^»«^m/ imi> rtm ^»c^r / Hf. ju otm Mc 
' moderation m Clavirnuc^ tuiBf tt-^nm/ fldfftg (anctcm j[$nb i>A^ ^d) fo(())((( 
«(fo»<rf)4f«/f)aki*f<tfc|l^»tt<tHc&<nm6cr^|)fl(b<fun&m/. Wtanfan^fii^ 
Da9on gair md)f ^ 3<|)ab(n/ .wd( (i^ntn nici)t a((ctn iu fct}n>(|)r tvortcn/fon^trn aud) 
au^ fauff)<tt i>tt^ itadifeffigf df ftdj Darumbni'd)! bcmfllxn reoUcn. 2(fe ft« c^abfti^or- 
d<nommm/»iti> ftc^ Dotuff mtf ffrif efttiatf cxerdrti^nl! d^i^tiaf^cn/ iff )(>nm t^affd* 
((fo H<ft 9nb dttsentt^m wor^m / »a^ ft( j^niw^r fattfamvni) vbettrtlfrts gcbrau^ 

dior4iaot^Glaricymbelpra&iciretr m^ if^i^^m, 

Rjegall 

( in Sd^aph* Col. t v. > 

!8r(^tiA^iv«»RegaUtt)trttitfA((<tti<»<tflMtl><tt/l>a^@^nAt¥' 
I w(Kf fo d(m<trod(t^»nnb md|f(nicf)d(tf »$n ^(ffina«^fd{f<tt 
ifommtnD<r'a5niflan6<»;Drge(n3t^ij&<tt t»ir> : ©ontern «* 

Im fin Regall ^twtitwr/ i>(><n <tn<m Unaftd^f<it fc^molm ^t(f' 

_] Wrt/ tin act ttwfjt ©eftiwrttwrcf etjetborgw ttcgm / ^titm vait 

itM9m96^^64(d<n/«f eitim'^tf(^def<Qetvnt>toD€r Mufic %«t^i^mm(iU^' 
f<r /ftl^dneUvicymbcl o^o; Symphony («n 9 ebrouc^t w<r5m. JDami WcSUw* 
ei}mMffnJtttt>ott«r Mafic gar ju(fttt</»n6f^nnwtt<@5i«<njf|)rm^lan3ti>«bSXC' 
iW«aVtlbiX (tnm |)a(i)m Tad md}f Vf <( Continuiren. 
' 3itbmRcgallaab«cqatimurtfM^tt(4)frtlWtt^^»«maffmwt«m;Or3<to 
>«fSojws,fo(aH3V(fl><mClave(ft'f(3(^a(fmn>trb/n><(d)<*6annfont>«(td)mcon- 
c«rcea]^0d)n^'d v^iefoiuxrn^^ tmwx^iMhi mit »W(<dundol)(riufd)i<6un() 
2><K^«tdi$/dattQ fhU; baU>/f»(nn<^witixrum^ er^ffnet wtrt / gar (fard^IauDmr jC' 
mai^f / alfo / tag <£f |T^ tm w<to« »oI(m wof6<|!4ftm Mufic von Voc aHftcn1i>nn& 
Iflfln«nentiftcn3ar«t9mDtt<^^cra«|T«riixrm^mm(e(l: SnD alfo md)f «f(ctnm 
in^fli^<i(^<tt @em4dj<rn »or i)« %s^t{ m\> anlxrn cj)rh(^<n Convi viis.kloitDwn 
Att^fltflrimnipnb groflfw ^tr^<it fa|? bcjfcl- M dn^oftnff mir ^u|T an3(!jor<(»n& ^^> DE ORGANOGRAPHIA. 75 

ilk<incg er(icl)(ctt«! tSnbtc manctntf vom Aitbern itfto bt^vc ju vnta f(t)«tbcm 
^atfRcgall,m6<rDr3«URegaIi^f«ff</Dief<gftb«/RegalQBB<^ ©ar* 

nm man ^dyim anf i^rcctKn ^({{o (xffcr bariut^ autic^tm |Ktr(. 

<£<t«<rD(n AiKrtttemcm foIctKn MttUn «^ar Reg3l993mf< bi^d((n nttr d> 
tieZrfRegal^Sffdffm/ o&«@ct)nflrw<reft«n»f 8. ft.'^^on; ?&ipnx«lmjttX9 
^<lmfttn»(ttt / H <tn«»ff 8. t)a« aa6« »jf 4. f|. 'X^on 3<rtd)(« : '\&ifmUn bvoj 
©c^nartwcrcf / 60 bvo} Odnventibtttimnbtti wilUtM<xft<Mvmtnvffi6. f[ 
%1}onift, ^n<tli(iim^atmmbct(mttbtt?il(3ifi<tmt<m flctncn repetirendea 
^mbd &(triX9/ mi^<if i>ann fafi n»f c dne i}a(f)( £)rgdaniuf)drcn i({. 

!3n& ^D be^btebtt fbuauren fdd^ctC ^({(dntf ^t>nDAU<;t) t)tr Regall^df' 
fmfobartnnmvcrl^nbcn/ )otdvnt)mAmi}(r((T)vnf(rf(^d><n(2(rfcn/dt(a0^tcr)n 
fpecificiren vn& iu (cfct)rdkn vid iu tsdtitoffng fc^n woffm. 

:8mar dmcnai>(r{>»fo bt^|^a:|a9EB<m<n£)cf{errd(}) gcfcrri^jcmorticR/ fajf 
0e(f(!rate«t5<re:Sffii«»el «nc^wdlKrrHcft<3««/ loonan^n 9!Rctf!<m vctferrigtt 
IUgallQ3}dt((A5(rm man titt) mtf ixx^iu^tbtcaK^cnistJMnttn tccctin. 

&onMitttf i^Otvmtieftt RegaliqjfdffcGuff 8. fi,V)m^tflt$cf^t 5 •o^« 
l^.^of (an3/9kr((!f<t/o6(nganQiu/ab(rvntenm<t3.4.;.m(|)ro2>cr teentgcr ^d« 
^mtdimiwbtxSfinttiwn'^Un^mMMifliUnHik^tlbti tnetml V. 7.^(A 
AnHateiKi g<fa3t wnUlx I dncm Dolcian oto; Fagotten At(t)tMts(<i^ / ^"^ f<t)^ 
ficbtict) (qn* 

^cItf{mtv(r^<n ft< aa4i vff t>f(f(2(r( »od) dwo^fftnsdr/ «tt^ obm ^ni{ cciff' 
iid:^((f(^<UK)n)oni9?<(rtn3vfftnan^<d<^^rf3(aKMfa: ?eBd^(a((rnK&t{b 
M(ic^ amtKefotMtnfei^nf Jnmn/AteM< gt^^nn* 

3Jori»«)3«5"»i*f<<»<f <wi dm»orn<^m<n30rt/ ith^fwft wn^ter gftrfd* 
nefubdU Regailtvacf(m nrirM(«(m(n ^dff (fn m ma4)dt and<fandm /tvcH^c vM 
didntoonatmm/ (?i((m /fanffccnvn^ (k(){t(^di9(<fon(tni|/fonixrn (ui4) gar (dc^ 
»n^k(|Udll von ctn«mOirtiam an^frn fortiutrfngcn vnb ju mtgmfopn^ / »n5mnr 
«or an^<rn f(l)rwo(d«fall<n. 

SMeftdnc RegalI<3B<rrf(in / fo man f n tit '^lAfbH^t U^tn/wb |u<nfirril<rg 
9n(^ttgfi»urga;f{(i^(r^tntcntvor2)(n/ fint)iwavf<^xb(fy<nbc ii»nbN<}tMmiufr(k 
$<n va5 fottjiiWngm ;«adn We Regalljpfdfflm (inDnxgm l>f^/ Daf pern fccm fW* 
nm Ccrpore, wtitn M mflm raumiS / ntcl)f srop / fon Dtrn f <«im dn<n goB }xMl> 
5mM4>t w«•^<n (6mmi gar «u @d)niurl)afftt3. 

S5<i}9{<5<nfpurgin ^di)crn jjabe i* ctn RegalJQBtrcf g<f<^m / flxlc^ iW« 
dwmiW»Ut*<rt*a(l)tii>n66<:mael)tn>o«rJ)cn/lioMeS9?unb|!t'ictcwnJE)o(«/»n»fea« 
Stb3(ino0a&(4t(dtM^on^(^Mr(/l>arvonmanf<>nf{mi>idKdi)r(}un(>kif<n^R 

Si Inftru- 74 DE ORGANOGRAPHIA. 

<Ii>ftrumeoten,ate(i)«(CMn<tt / ^i'unU>i)i$rncr / 0ct}a(m(^m mb &adpftiffmi tc, 
iiud}<i}mug: SW^f ^mcfon^(Kt} CorpoFaI>(cRegal}pfHff(nd(()«^(^^^ 
finb SU Corpora t>Kr(i)<san|( RegallCorpusi^ttrct} vnd ^ttr(^ g(6o))mtmd«<t((ti' 

lQnbciW)iettiM$Kl9M0ii)iamtufmnmdit*tt^^i^^ 

9B<wf03efrtttJ«/R«gicuidam,dn«mitfe«fJ<iUt»'fon^«rtKlJ<nprxtentofferi^t 
»nbt)a{)cr Regale > quafidignumRege, Rcgium vel Regale opus omnttuf 

fi^m4>oft/W((c^)>or^(/a;wo(Uim2>fdmtteinAegall,wt(ci}(tf tn '^a^t mnb 

tditi cb iSmdi <)ktc^<Mitf l)(rf4l«in^wantu/&conti:d3(6rad}tw&r&«/ftd)tti(^ 

«<r^nttmmfo(«/»erf(jrf^(ii.<2Bd^tf>fi^<«ju®a'cf(»or«nid)^ 

«v(f ^)fon^(^f ttttKTixn / mtt f etnct»^U)t jn f)()a^(m-: SXmuwt<i»or SD2ut)< 

»n>25l»3<l<d0tfKtt <*<to<m Orgaoiftcn »n& Dircftori fn ticcUu&cgitbtt I wanti 

wan tn fett JtWb<n o&or »or Ixr "^affcl inir cfflcfet Regalltt>trct«i per chotos mufi^ 

ciret«fl/fonb<t(i(^ab(rim^inf(r{>kRcgallau^I)a-^n-c^(fa(fdnbkw<niM<'^affd 

&mbmkindmtm^lbiniAim^v«ibt»ixMmitscaf(<t'?d^i!^ 

etatttMUe ft(t<{(fo fft to^r^eif btftiii)^/ ^«^e99^(f A(fpf(#iiinteftil{rc^«tt 

tit ^t^ MdKim bntOiMninitcMJ 9tn> in btngtoffcn ^mtibttm ^trdxn/ giti^ wit 
ta^^<tnimBoim<ef(int^Uiim£BinittiAetiaitfoia^^ 
im993infar^n>oraft/tamnetmdAr gro(f(:^4((<itfi)»(ff<nfo icx^t^smb inftmbii 
cail^Ujfotttff^cmnMmwun^<nmxbmLp«$fi<^nAan^aib^mi^^ 
<i(fi)nmnm(arjf/w0mcl)(wdf(t/f)mintcrf<n(t(/w<t^&maR^ann.^ 
Inftrumencen^fj 3tn^<ny^(dif m/^pofaitmn/^mcrn vn> '^c^^MtnifiixmmU^ 
46(r4ti9>oft(fffkn/tv(((l)(in b(n warmci>®tm4ci)(mfI<^Mnixn<n>t<tvoIft^ ^t^ 
fi(ftt^f»(gm]>er^o.ffmi)t4(Mn^enwarmcn £)fm uttcB nufM^tntief^JiK ^d<^n) 
^dUf dgenfUcb obfcrvircn tinb btfmbtn fan. ©anilxr ||cl> Uonn nidjr Jwm^ ju tec* 
immbcmi bcif a((( @(immm in tinn Drgdn/ ^annnen efft ctii^e ()URDm / ja (tiu^ 
Wii|Rw&/«^Mnnmact!£ttm«3*rDi:3<{j74*«9>1wff<nsf^ni><ttW<r5<n/M^^ 
f«4iMn^0n/^arinnfteanfan^«randn^<^m)Hwort)m/ aUiu$(dc^ mfrcittanf<r 
ltn@9mm(nnt)i(^o^(/tm^(m(ru)i>»tKff<ato(iK&<tt. Pt ORGAKaCRAPHIA. 7^ 

^d( ((NKitf cMnnttttvertxn. Catiranfivelimus inquirerc ,<inqitii: I>oininns.S. 
C.eatnin difi;ci(nine mecalli confifterearblttorjquodAanntitn vc1;{>iii{tibam 
€aIoreconttahat(ir,{Esl]rp(ium verddilatecur. Idquod difci poffct exartifi- 
cibtts qui ifta metatla tradant. Cau& in aeretn conierri per fs non poteft.ni(i 
quando propter caloretn&frigusifteea<liMfficit,aliisn aer calore dilatare- 
tut, ia pfaimbo&«re ^|>rio eundem efFcSuoaipcod^cerct- Sed hoc aoa lit. 
Etgdtantam in tiietaliis cau(a qiueteoda. 

9Bd(a((r^t(rvon0armAU(^((i^£(fec<^H<}m»nRt<}pinioncsw)r^a((<ll 
4>^tiini (rad^fctd) aKHcr tyctf(4ufcid(r bAwm au difcurriren^Qtxtiubt^ 

SDa^ tf abcr nwr/ t>nD m la'^M fidjAffb b<ftn6cf / fan mtncailxmcMdi d«« 
|)(i;i> tf^cnomm^n mxt>cni ba^ tintpfdffmn 'SimU 1 fo bciU> fte t>on fi<m Or^cf' 
WA^cciin ^cm Da«( cr f f imnwf/ oJ«r mic^'fonffen an3(n\})rcf / »nnt)<n M< Jgionftg** 
mmtmnwitbimbAtfo (UKiv4rtH^V(|ftd(tfJpani)ci«pf[iiaf /{o bA(M»t5(ttft( i^rm 
^on/JonD n>i;tcl)C( «WAg inbi(l^S^( ; Zlfo bdb cibcc ft( Hh wtnis mbtmmi mmtt* 
^ff<ii ft<i><n bidbti kfompt fi( wjc><rumftjj>w«wl)t«n '$^011: '3B<(^**<Mm ow^ 
l»Mafm^«n l.nftruincfir«n , 4(i$f»n(<t(td}{n $(di(cni^ttr StrnfennKrcnif^diS^ 
fl>\im vnb btfnnbcn wixi, 3ne wkwttt^v^ b^^iifmv»\i ptblb«i$ bicSbt$i^m> 

^cfitiflibmimmM^mtmitin^iimnmP^ 

f$^rmd)tm^>ftnt>cn/ fpstbtD^ ^^(if)nitta/Mp4iUm£lr3<(n/tait^^^(ft 

iv<j{ Wn<foB>a1«lK DifcordantijwmH fkiiirattHncn 3<|og<nnw&<n/su tcft^ 

^n^^i(wd^Mod) iur adf »en(mu^t((^nf(f(:^^rfa^vn&rati<Hies pn^bi- 
les fo{(^«r Mutation t»ni> IS^mbmin^n^n^ttwttbmUnntn : mnf ttum (^ H(« 

2ld) tKil> <^m betfiit nim<!lp^abe^ twKcn/ &tp bAf i^ <i mv^tfycj^<^>^ in 
bit t^at mb^atj)<itAlf$ tmpfvit^nmb crfa{)r<n|)Al»<. 

-__ . ^aSXLVl.dApU'n' — — — 

TSoncrtf'djm mbmtmbfonb<tli<^ bnalun inftrumcntcn. 

j^'JDd) IjciBt ic^ in ter^i,?? .vnt) 34 . Columncn btg Theatri Ii^rumentonim* 

-^ *'oD(rSciagraphiar«Hd)Ct>«a(ttnInftrumenta JiJaficaliajWkii^ WefdfrWTO 

«tm a{(m'25u^/ fo imr*^ Scbaftianufti :Sirl»un3 l^tit^mimTitnbniwibmtf^tj 

*mb im 3«f)t Znw 1 5 ii« jti ^fcf g<tw(fr b^vttt 1 mit w»fc«m (afffit. ^ DE ORGANOGRAPHIA. 

35ii& ti^cilid) fon(?f a fetneu S35<ricl)tol><r ?Rrtcl)rf c^rung ^abcttlShttW/ iwc W* 
m'i6iait^a![tiKftlbtvn& Uv^cc idtvnbcfante Itiftrumenta s<!^aa4)7ttt0tiMl{ 
J^abei4ixr$lotMtrffff«^ncract)tcr/}br(i^c[cl)rdbiut0 ou^ ixtnf^&mtOtuDtttOtt 

^ort)uQBottalIi>krm(tdt}juMttd<:n. 

— ■ w — 

Chctras. 
/^Horusf/rrfnrnftTOment^WcfcnfweftfttffomdnSi)^ 

■ ■■ I ' " ' ■ ' 

Pfalterium. 

mm. If, 

Pfalterium dechachoram. 

[Num.4.9eDf<<ntxmTeatTo vM^Sciagtaphiajuficfft^dt. 

(S^f«)nbA&o:Jh«o{^«5a(lK(m<3&u(i}t)(f AotodsTtcba 
>i<f(:S>aSPfalferium,f&nod)|<^<yimS3&rautl»<iI/tK*e<<ljMie' 

* Mfm Virginal ,(W<{d^AianmffI>atCfavibttsvn» ^cdMro 
ft'<I<n^lfe%t>n^t^aai^et,<rllftd)1l>o«^<mPfalKrio|oma^m«r^acbf fnj ; ^nb 
«&w»(l>4tf Virginal 0k<d}dn(mClaviehordiojndn(an5mJa))m ^<f«^(f tvtrD; 
fi>f)M<tf2>0d)t^Untcr(<S<dmf(t)affrm/foftd}m(|^rmttdcmPralrerio^^Rut(cm 
craTKiiordiowrgWc^mr ©fm<m«Im(tti4u«mk3lif(jKn ClavcriiKfon^lidic 

gejogifnp^ft: ®«^&<mttau<l>cm»crtik5cn»«6a6l»re«)tn6<r @5<(fnfa(t wjt 
Triange! loflf Jem Inftrumtent f o5flr Virginalf<)i|lctt <ri(^€m((/ wnD ftcljfc 

Cithara Hicronymu 
iftw». r, ^/. rii. fix. 
DE ORGANOGRAPHIA. 77 

»nfcro<rbctt^WIeri)tti>f0^?t <xiit>a sc^ait fonmrtt , a»i4) 
Tympaaana HiexonymiV 

; nm:}>)ffti»<cl)fa(f0s(ma^fcr/ «ttg dm ianst ^fctffc / i)ic eUu cut 

\ smtfen/ 1*<^ (^dn< ^rate lit cm(t J^Xtti^t^Af tro^ml^. 
9(tt^r(tttnfct;<r i«ttab(r^ff m^itTympamntjiUjpsofre 

tl^ffl1J^lmQEm'!W^2f«fJttiJiuttt'¥if<*•»»^'J«n5 Wflffn/ fludja^rk^^ifrnfrt 
oucb fonfhn no,^ aofrcw ^ucf cw fo ^ofMfcit'^tummclH fjcntrincf t»crt»cn;M<^ 

^frt(Sn^«rn3drfc^rgc6ra«d)ti»ff^/rtff<»?lwf m«niwrt'ct(mcf«i Jf)<mD ra^fpdutf* 
Wn/»M liar6f9«n©(^B>5gff olicr©fammcmfc»pff^/ t»c(cl)« otcu a. 3?oJ5»mm 
Wr iod) iiat mff Uvo^cn ^Jn<Krn \)itt i wtialL(tU\) ^diiRtDirli f tc^{t Jwviff |>(ctffett / 

men fait. 

Tuba Hicronymi. 
mm. X. 

Hkronynrasf«gf/jjA^Tuba3«vcfmf<^»()nIJr?i5en50?tinbfh'lcf(n/Jot«'tt?fnl) 
jjincinsanacn: S)K6(l'm«n&en'2kfOf/6o|)nt>iU)J^. ©fl/itaTriiritate: 

^ «j Sit 78 DE ORGANOGRAPHIA. 

Orgatnim Hieronymi. 

Ntm. XL 
Piftula Hieronymi. 
Mum. XII. 

FIftulam itfdyctibt ttcifoiimm <x dninftrumcnt , gfdd) dnfltt *38tncf<(rttafl 
formiret, w<l(ii(gtAgh(iliQ((lxmtiltta ^a^*f<1!<rf<«muatt>d(ff«!Pf«iffmfolf< 
a^riftummHit in>6{|f 2Cpoftc(tt btbtatm.^ 

21imbalum Hieronymi. 
Nim. XIII. 

J3< jwofff ^<^<n / fowofin btm Organ© , a(^ fn»m Cymbalo 

ifcHm ftucfe tik sn)o(ff 2Cpo|f </n fKj««^<n.T^am;i4J(ff «ncform*OB 

|&<naffm©ct3m. 

QBorju rtbor/ lon^ twrtdxr 3<^Ir allf< bf fftlhftramenta B<i| ^m 

^ ^Utn f<r)ni> gebrrtttdjt worixn/ w«g t0 nM)t / t>ak «U(^ t>«rm Wn« 
8C||dmnod)3<f<()<».<S^^«I>mau^Mespo«mno(^»te(m<l)t Inftrumenta »)on 
f<(?rtw<tt ?ilrt|mm btfd^tUbm i t>won <d) 4|i4) mtxxgm^t aiflm nod) crfaljtm 
f«n/tmn&fl^'f«fInftratnentaMuficalia3«»<f<ttf«)m); 5Bkfkft6<r gtfornwcref 

5«i/ ^ajfelbc f «ntct) no^ j«r a<tf bt^ Wnan Autore ftn^n / t<r |)t«*on efwas rismt* 
lt4)«jJcf(*ricI>mf>m^3c^9faub(a6<r/Mp in &(nnecl)|fm^«nbm3<»()reri<\Kcln- 
ftrumenta Muficah'a fo fwbt((/ fo fdj^n/ fo gu</ lonb fo worgcmadjt worfccn fo)nt)Mfe 
fk Orpheus, nod) Linus^nod) Pan,nO(^ Apollo,no(^ fdnof d<r<pottC9ef«t)cn o^tt 
g<|)5rt|)ttwnt jnod) wc{)i' tft/miiglidbiu fcfn tt'«d)«f f)ab au mac^cn oi»cr jii <rD<nc(c. 
aRanftttb««ud)fou|l<:n nod) We(mcl)ri)or(td)cc Inftrumenta Dt«uid) ffir Mu- 
ficaUagett^fCfwerDtn.: 2(te'^rum)>c(n/©d)elIc«/'^t'ittn3cI/3<^3erf)ovn (in Scia. 
Colli.) 2(d^«rnf)orn/j5«fd)cllcn/«prt(fd•,cn»ff^fm J^aftn: (CoLXXXili ,«pfct(f' 
Un nai Dm ^ebfterfielf n / iorfpfctfffm tte Sogdf!? flkr ^ifrd)enpf<tpn / 9i^iict5tcl* 
50i<lifm(»«ntfn/9>fftjfcn soon^ftoticfmcnvBl* >cn grfmm iXf nl><nt)n^^(<t(cvn Dcr 

;5n^ Mp j)i<J)«Scbaftian "^Qi^timi, 
DE ORGANOGRAPHTA. 7^ 

9&A^a6(rfbnff<nno(l}«([(r((T)an^<r<t2(rfInftrumentaitI^(rSciagnphia^ 
(ar*brt*JC>«rf<&r«/Col. XVUI.<35a»rm(i5rrt/®d)t«ff<lftt«f/©fro()fjW/ StNin* 
Mcl)m;©tWWn/0<n9efU3e(/VnrambonrdcBifcayc,Col. XXII; J^xcr*** 
»<r^(0t^cf<n/ Qolbauttfimmmtii Zmhofi Coium.XXllL 2(u(t}*n' 
><r<SKufcoirtf<if<^<'5M*(ftf;^ef<(5amcfrembJ)< Inftrnmcnta, Col, x^. iox3i.)af>* 

«<m j<i)m ftcf am/vnMur Muilc rri(t)( dgrnDtM^ ecft^rcn/ ff{ vimjfis / Mrvott tvceo4 
|ufc^r<tb<lt/o^(r)umnn(rn: 2(ll(tn»tf /i>«f tM02(mboSlKiintin^au(^mtftnM'e 
Scifl^aphian 0ef(iKf fl»rl)(nAM(W<tf Pjfrthagoru «utf t>(p^ 
f(^(Vk5<rjr)4mm(rexa(niairctvn((r^ntmM!*ortnn/vnbtnwdc^enpropotw 
cionibus t(r !Sm(tf(i)<9t> &(r<irConroaaDtien,fo 5<ima(tfGonfonantiat Muficc 
gcncnrnt worsen/ ad^ttemSfK^^o: Od&r, Quintvnb Quart knt(Kt(. iD<ir»oit 
(tftcrm Boethio Hb; i. MuHcesv cap. to. & 11. @o wo(in t. £zerdtaci<me SetM 

(CoLH.&XIXy.XXXVI.) 

2l<mtlffttft)«fn TomiPrimi McmbroPrimoMttf^fff/^Aff* 
I tonjbns dn^»n(M}^dr«Kferirct»n^ «n3(^(U((( tvorixn : 2(ffH<' 

; ^tf tif(l)f f an 6<sti|f etttMrtxn/ 6^0 foUittf>($aitm ti:fttni»nn> 
y<<rt>tm^f|d(itf(|b 1 1. Toml nof^aif^ ®«ri^t folgm vnb And<i(i|mnri(ir» 
iDic2(^onflrAfdnin3eto(tf<poftf^fj^Col.lY.iafttttm. 
^00 XL VIII. €<i)»t((. 

'2Jotit>cmM<«ffccoi. XXXVI r.) fojjttrttwrirp 
S9 DB ORGANOGRAPHIA. 

a iia I ■ ^^B^w.>M«-^ita-< ■■■- ■»* ..— •- I- ■■.■-■. nil ■■.. i». .HI. 1 Mil*- ■ ■ MaanM^Piw^a^wa^«Mwai« 

pad}; tt^rixttfcQtt/ttrir Ml t)an^(n f ommat ; ^^S^dkbci! tinn i^^nf b< 
jm ScmwUMercE/Chriftiano I V . julta<Jj( (♦<ff<n§t)tmi>Blt flru- 
SurftnTheatramlnftrumcntorumCoJL . iMflnl»ctt. 
2(ti((tuf<{(><n fm( tmr cmcrfci^ ^f«#n/ nmMt <tn Offot^W iv 
tip^^«it«on2.^if ^l)on/vtt^fvi«n>o(mir jSXlavesobtrClavtr wm F bt^inciW/ 
fo fm^i>od) tKr^fn^n trdct)do«0&av^ftcc/«6(:ntB.MrtQ(tt(iiic^coi:porism 

:^tfe(ci}mdn4C9(tt^ft^Mfm6MY9iKie)34to ^^nbdrvntcr" 

tl«nf^f(ii/ l«i}34tfcQ^iar;:5(i0> toy Odav »irdla;,9}0littcm^ 

0(|(n:|iiB(ei(t»jiti04dtt«t5d(lt«td}ttMi:tetf«ai^alf9iniem^ v(f dntm 

CfaKreiiOKntittI mUti »t«91itfcret^^oni>Wl^tnfaf(^(D(tt< jaut / a(tf ncmk({«t) n<» 

f»(d^ittd<^(agt<;^^taii>tt^ttfi^m)Dr^A^Wn»ottiiu^iren, »n^ n>o(t( 

:8toi>««fdi#auct)i>icf(tf rtod) dn^un^ucfc an ^jcf(m<^B(rcf(fn / iAf<gt 
titmn ^( dn< tittfft< txr^incitt fSmHtiuni ft>ii<fcmtsmwn (inanicc mW^t 
»R5t)a(M<r<f fei9n>on 5<n ^fa|64(3m A^SMiommcn wn-^m/gar etn fanfff m ^((m 
giefon«nQ/3rd(^(m £^iKt'f^nvciiff<^^(!f vntf^nMjtAnDer^ ^dr(nUf!/a(tf 
a»«ta^^dttm»Mrc(£^u(C(Utt(&iu|amm(iuc^ 
"^ ^^ ^^ ^^^ 

^<n^rfa<6):«t(I)ttv<l1im/Hn^manf1:ynwo(klt* S)«rmft M<i<n(ati^ 
fe»(r0M(^<Qno4}tt<dKd(f<ttm/au(S)in «tiMtf1ZBi(ff<nf(^(tffir 
X)n«<if DE ORGANOGRAPHXA. fii TOMI SECUNDL 

S>arfn»<n 
f« ^cnUt dignitct wbcxcclicntz ber-Of^Iit. 

fm^iOitnan QtimmHi mt fonfUn gewftn* 

p ^KV}0toatin ^a^ P(baa (tfunUn* 

7. SOenOcrDifpofition^tr Ciavircflm>maUm 'Org<(tt j 1Mt^ was 
vorHarnvony \v^UX\tiX^ClXC^Vl^^mii 0((rad^(/vnD§c^ 

S. ^^m X§on t)er off m Oradn/vn^ wt( (t( <S(4it>c$ »pn 1^ir<tt 

difponirt gttvcfm. 

10. ^on wttrfc^tetmrn tJ^Ǥm<tt ^<r afwtt ^x^titu 

13, ^it Clavir: fowot 
€t DE ORGANOGRAPHIA. 

^fttf I. dapittU 

<Xion t(t dignitct mb fUmtffii^tit ttt ^r^ttn/mt m< Wtftt&tgc 

; :^fo«(tcl)<<«^ttfilra(^f<tt/^a^mcl)(l^flr Thcol^gia, ^«^^<1)|!< lo- 
• cusjixi! Mufic*,(«fednar ^Sntn^tnU^m ®«b<n ©ott<g/t>nD M'c 
dn^orl>t(^t)nl) ®f«c^nif t(lD<r f)tm(ifd)<n tSRuftc/aieMe IxiH^m 
(Jn3«(0ott<^ mit t>m gttrojm jjtmftfdjen Jf)<ct jljtm ©^5^ff<r/m 
' dnwHeWidjcn Harmonia jlcrig* ofjn tntctk^ rut)mm»tt5pr«fm/ 
t^nDDa^Sandus, fan&aSjfanfiusDominus Deus Sabaoch,(tn« 
gm) WTig 3<3e6mt>n& au6<d3ntt tt>«6m foB« : 3fl ww oitlxrn mUn iccftibcn nuij- 
t4rfar<D/^«ffrt>i«>QlBfrcfiin3«t*>f«ffd<i)t Weft nidjt Die emngflc :Srfacl) i i^ bk 
Mufica«n;'^rf0(fm<(>rfi'»rdtt®«fi(tc^/«(<3nWf<^w«fmjtt()a(fm/i>nti<4)cr()itt 

inttfd)^itm^fafmm»n&fob3<fatt3^n»((?ofttbran|ft3<r }u pr«fen/mv«f(t, S)<ir* 
vmbbamm^ U^tx SiSttniiti^Hambmi ©olomon / ati fie im &iitt<gt>i(nftim 

IwyfortdSKttftawfm/ ©ingtr »nb ^n^mntii^«nimt ^roflNftt pcig 1l^n^ vnfo* 
^mbcaiub<fUUwbM':Qoldb^^iitimnfUd«mb<r}f<tii<xmma^m.'^uml<!^^ 

S)4«tm6 W<^ftd)m Mufica, altf cm ©of te^bunff/aucb «ocb t)eun'<5? '5;a3« 
JiTr/3fnQBi'ittmg<j)ahen/»nl)mtf«ff<rrcverent2cclebrirtt»art)mfofl:S)aju>«iiti 
^un(fifdd)ebdH)m&«lDr9anijlm/»«((^<D(<3uf)^r«rmcl)r aufmunftrit/ «fe»<r' 

f«meIodiren,imJP)<mn)on&®<5<mcfm©ottfi5wra9m. QEBantt mmabtvtitfti 
ittct)ftna(t)tn(()mm/fon&(rndnm;(bm(o:mtr dn'^^(ctn mac^cnfiin/ of)nvn' 
mfcftdDf Mrju<uiff(f<IImn>(f /fo wirD mid) Me ^«rd)m Mufica Wct)fh(l)m»«;«cl)' 
rung fommcn/»n&tt)<3mfo(cljegmif&r<ui^^mM(K^tt)oI gar aufgcmuffmmrtcn/ 
»ic Mf cvfat)mn3 t<i<«3«« 

:8n^scmrini<}K4)w«n^ett McS(C<(i<jfonl)«*re(&cjt jta(})/n>tcm Grxcia aud) 
dcfdje^en/ba »orjdtm Me Mufica turn t)(Jd)^eii fTortw . @ieJ)<r &em aber ter g)?ael)0' 
tntt Hftlb^i fein^eU awjfgcfi^tflgen/jjw )t^ Me S9?u|tc fogar verlo{)ren/t>ag manaud) DE ORGANOGRAPHIA. ^ 

fa(l n(d)rt m<^r t(i»cn weigQA man <|T inm fo gram vnii mfgcgm wottxnibca nad) 

arfvn»^^rtWtJ><r»fl&mic»f/mcf>rauffdn0at«)nfcl)q3f«flflni(>iiH>a«<(Wn/^^ 

aMJfdnKcl)fdef(^aff<mMufica9cj)a(fmr»irt.2i>i«tt<»fr«»v«ifcftim^ 

cifcus I. ^omgin^rancfr; Ixm Solimanno.'^urcfifi^cn ^^fcr/Mcbc^cMuficos 

|U3<fmi)Ct/ l)cr mdmm^ groffe cjjr bcmt cin jukgm. 2[b<r or fctat tic balDt wtDer afi^ 

fd)rtfff vttK jurilcf aefcijtcff / mtr im Uf^dbtiMg foldjt Mulfc f»ir fan 2Jo(cf ni^f 

d)(n m<tituns ( Me ^a von tdmm niditg ^d^alutt i noc^ immbt m f&rncl^mm ^mfy 
urn tcmmm toff<n/ b<t tcr Mufic wt«faj)rf n/ Dtwcil flcftftaf^ gcfjaltm/ bag man 
mores »n& guf < @f f «n Dfl()cr: a(crn</vnl> an (Tc^ n«{>m<) gone juwtJtr. 

SntgiBf^jwar aucl) Wcnfal^ning/Dotf MeMufica nt(^f Bfctbt/an fcmmOr* 
fm tabtt '^cufri«3icrct/Dann tic ©oft (ofcn ftn6 Dcrnrac^ftwrtlj. 

:Son Dcr tccDfcn jRtrdjcn abcr if? bit SDfuftc iu ie^crjch in ^of)«tti»m$ 3c|>at» 
tcnwcrtcttt'iffitc&annfonflcnnirgcnJfvonDcroaW^cnSapcttcngc^drt/atetwcitcr 
jK^ni3@a(omottg<f>abf/»ntl>icfcl(>cimantctn^«(lj&cr<£|jronicaim"4.€ap!t«l 
l^djricbcn i|?. 

3JnJ>f/f gar gcwi^/M^iw fcften jcii <m t>o(c(c ©off e^ Wc5S?u|i( wcfmc^tfTo* 
rim ()af/ate bcij t»cn J^c^bcn. 3n t>cm Wc^utcnvbcr j{)r< l^(4fctt^c 3n[trumcnta /ato 
tubas, buccinas, tubas dudiles, tubas corneas^ &c. oud) ixfdiftcfc2(nf!r.a(^/ 
Pfaltcria, E}ecachorda, »on 8. von i o . ;a von 14 . @4ttf en gc^abf f^bcn. ^owaf* 
fen Hieronymusfdjrdbf/wcfc^^aud) im sjorjxf gc^cnttm II. '^{)<<(/Num, ja. ccjn* 
nmwottmita^ fccr^fidcn Cithara, fo manje^o cin jt)arff ncnmf/»on 44. ©4irfett 
gcwcfcnfct). 5)o todj ju Dct jctt bci) bm J^c^b<n »bcr Drcij Tetrachorda, bsigpnb ii» 
clavesot)cr^4iff(nno(^nict)tcr{itni)cn ol)(rvcr()ant)(n gmcfcn. 

£>6 man afecr nun wof nic^f fo gar cbcn witfcn f an/wa^ft'ir cine arff) ixr Ma- 
fic tomalg gcbrrtu(i)f workn/fo if! J>oc6 au^ allfn»rol>(lcntcn / Daran nt^f ju awcif" 
fcfn/t>af^c^ctn< ^cr:(td)cMuficamiuf gcwcfcn fcion : infontcrHdjcn bctracl)t/ b<i$ bdc 
i)ciftg jlomgS)aw>»nt@a(omon / wclc^c fc(b(l aud.) Dcr MuficffmDigvnDcrfajy 
rcn/l>icfc{bcm(f al{cmmftg(id)(le;npci^angeorl'nct/ <5infcmat)( ftcfo groffcnfoflcit 
Auff l)cn^cm|)c(/svc{d)egbocl) nurcin totter ©rcintjauff gctvcfcn/gcivcntcf / kmfcf* 
ben etn DUiljm »nb iob in ter ganecn 5EScff jHmaci)en : ^Stetmcljr werben fit 
eg in ben Ceremonien bet) ben iDpffcrn / wdc^cn © © "^ '^ felbff be>)getvoj)nef/g<' 

-^AiS |Te aber fo »ie{ »nmand)erret>3n(?rumenf m ©cfanj) jtifamcn gcbraiidjt/tltan' 
ier|! nif jut)er|ic^en/ban bj fte bie^fat:® awbg »iclctd)f tn jren fonbalidjc Tonis,wic 
man no^ an wo tm Choral t J)ut/in eincr bcr f«rn<mf!cn ©fim a(gim95af gefungen/ 

i i; tcxvi g4 I>fi ORGANOGRAPHIA. 

bom(^tM\bit(&<n$<tVnb'^nfttununtift<nzdp\!Lcit\im fortifiret: fottp'tnfxf- 
u(g f ct'iK fortit (M>cr «vf 5cl)rtN/ wanit jcbcj^artc^ <inc &cfonb(rc9R«(obo) fur |7cl) 3c» 
nommcn . (£tf (>rmg« auc^ 5ft "^exf mif ftOiiMtinn (^mtibt nitbibAe a nicl)( mbtxg 
^mtttiAliwcmn (inn aMn mmttt<t ob(vf\itiimnb a(^ l)^m man cine ©nmrn/ju 
lobmvnb 5artcfm (cm J^(Erm« 

©*# ab<r W<f<(6< Mufica minmeljr <rtofd)m vnb wc^<^n i aud) in f><tft'^r 
©d)ttff(nicl)tf l»(W>ong<funJ)m(«ufffr»atfhtt'i(fuf t>ct ^falm^n ^eniriDtt witi) in 
t»<(d)fm€|)or(tn;(5(cfo(d<fund(nn)(r5m/5a$i(lfdnwuni>cr. ^ann gfcid) wtc 
ft«3MWf(i)«^empeimttl><nf<Ib<nOt>ffh'n»tt&€:<«moni<n/«u«©ottrt SXad) / ear 
tusrun5ttfI<uif0(fi(()((nM>r5m/ a(fo j)af auc^ 5(r3ft5m 0<fan$ vn5 MuficaorU' 
fctKn mft{fen/Mf man tern ntd}i me^r sctxncf m folTm. 

9©i«5anttW<3uJ)<nfdb<t(afe<rii(;yf ;^rc«.0)Jitt<temf<^6flrtcl)f«) jt^c Wn« 
£)r0it ^orm mJ^m / in btm fit ^ot^thtn i bc^bii^t iQige vnfrisc Orgcln ollctn tin 
Vmbraculum^ mb md}f if ^^en bit Or9((n/ttX(c^( Salomon f m %<mii>(l m btt itH 
^fenmlaffm/iuoc^tmvn^ iurcc^nm f<9n. @tnf mtaf)( @a(($mon/ al«i <tn ^iM^wd' 
^rMind<>^n4llm'jwdff(((f#|{mdafi&rnmb({</f)od}(i^^ 
Xnwntor »nl> ^n$eNr fofdjrt f^mii^m fiinpdjm 3n|frumcnf* »fri> gwefttt 
fc^m'Sinbf&mutm^ftinn ^ti^iidtttin ^tmstd fonbccn wm(ffli^<$i\^ni' 
(t(^(«/au^^mttaf^mtvotf^n^m^(^<v£B«r(f vndOr^(t)abm«(rf(r(tBcn mb m Dtn 
$(iitpdf<Qm (aifm. ^dctx^swar fb f(t)r ntd}t iuwitxrfprfdKn- 2(f>cr ivdt tit'e Grzci 
ft<^9avf(^r^(t;Manc$(^i^(n/W(r<(tfiu»mvun5crn/]>a^0(nt(^t fo(d)( Indention 
»n>|>mHe^Inftramcntum Muficum»on5en3iU>en foftmwletmf wft m6ii$o 
wa^tlfoibm* ^cammdhtcmffbic S>tsA,eM^nfimmmtaM^nfttumnunj 
inb<ckix^mi\oanftl^U<im t>nt rrcfffi^m yfcdonbgrd^gcl^aUmtvirb : !Dap 
niAC^f bitw^^t imt> »^au^ sroffe ^unfl M( bannnm fl^f onb b^griffcn t (f . 

S>(nnM^ff{dmttaf>( dargewrf / Dap lonfm^Sorfa^cm fon(! auff fdn ^if 
^itm(tt(fommt(M}m0rttjfm^(dg$ei9m{>«(^abm/ a(^c(»mauff (unfttitijt mU 
^$tt^<^td<in:'Ocib(nfUau^m^tciXidmcMi^ri[T^itb«tmb ®clbt gmtadjt 
ftib^iAcmtlfonbtmefft cog folc^er wun»(r(t(i)(r fd^amcn SSiAtm ibcatgmm 
fx(t vnm&iU^ mfdn bm^Mi m ft< bo^ jmmmnc^c Dcrstdci^cn iOtotort bariu 
jia^ broud^m f^nnen. 

fB^cat^ttaXa&tivXinmb QiitbttimWrnbrn ganism 9B«(f m<t 
Syc^tlS^iuttifotitut&nfltidlKi^tfie i mb wor^fformtmiurammenfeQund/Dap 
btcoii^bmni^t tiXimtan b<t <u|h;(td)m / mb ;nn»(i<t}cn ^(dc^fam k{>ml>{6m$c« 
|la(t ttic^f ^ ttiani<itifmb<tn ti t\m,vsi attc^ affe^^dffen Ml>(^ srof ))n5 f kin / nad) 
»(miufammmd(fltm6f<n«it|n^»tnr (Sfavirn »n^ d(<dt({(r)^5(n Mbt ^t^niMbt DE ORGANOGRAPHIA* sr ^om(ict)er:»nM)urct)«Hff'K>ttl>«*n6t<»fun3&<r'35(apWls< mit tinmjmtm&ctnbtm 
»iii> vtc( ftSxdcccm ^middi t>U wbett Inftrumenca,fb im^'SSt<n^^Mttn«if^ 
mitlfcn 9cre<jjrc( vnD gcbfaffm worDm. 

3a ttcfc^ vi(l\lhntt\i$t (kl>(ictj< 2Bet(f 6cgr ct'ffif all« t«« in fid) / woJf «w« fit 
jifv Mufic tr^rtcl)f »nl) componiret tt>ar^m fan imb ^iM fo dnen r«l)tttt naf^K* 
d)<n «aii3,'(auf »n5 fljon won ftcl)/nicl)(an6(« ate «n ganger (S|)or *off(t Mufican- 
ten,ti5man<i)<r(ci()?0?c(oJ)f^«n/»onjunga^naben»n&sroff« SD?4nn«: ©ttmm<« 
gcl)dmtt>(»;I)en. 3n fumma We Orgd jjaf »nfc bfgrdfft atte anbo:< Inflrumcnu 
munca^gropvit^fkm/ivteMCina^men^ia&enmd^tm/aadnetn (td). 9EBi((u dne 
'iriimmcI:'5:rummcf/!pofaun/3incf«tt/®f<>rfft^t/^««Pf«f<n/9J6mm«n/©(J)af' 
nur)<n/S)o(iiian/iXatf<rtcn/©0TJ)ounm/^nimj>^^rnet/©d3cn/i<t)nrn/tct)^r<n/f« 
fan (?ii 6t<fc^ air<^/»nl> nod) wd anlxrc wunD(r(i^< tt<b%Wf en me|)r in Mefem h'm^ 
lidjem QBercf (jaben : Ttffo ^a^/»enn bu W<fe«3n|lrumem |)«ff mt ()dre(? / 5u rad)« 
«n6er(lI><ncte|{/bu|)at>e|lii>ttD^dreffi)teflnl)erttInftrunicntaatte mtfetnanlier. 3d) 
gefc^weige l»af ouff Der fOv^tl offt ein fd)ted)f trfd^rncr btefec ^unfl/ fiiweffH^e 
SWeilict auff anbern 3n|frumcnf<n»bettireffett fan/ @in«mal)( Diefem '3Bet(f ted^f 
in^93?auliU3rciffen/iui(«d)JP)5nl)e»n6^utVe3el>rau(^ftt>frten.3n6Me5Bar^ei« 
jttbef(nncn/fot|{fdnt ^un^ fo t)0(^ gef{iegen/a(ff (ben t)ie£)rde(fun({ : X)enn tier 
£!)^enfd}enfubttfe@tnQf;n^iafdf))n^f{dffc^e«nad)ten(fen^afc^t)a|)ingebrad}f/^ap 
ftenun54nQ(td)eno^nedntdenfernern jufa^/mof be({ei)eni)(dbenfan / vnl)|td) anfe* 
I)enU|l/^>afJ^i^retpcrfeaion»n^*o^lfommen()dtnid)f^wd(d:alan9<U/dcfldcri- 
rct oDer Ijinju g«fe?f »nb4>ermet)mtt«rrim fdnnc. 

S)ann»a?bte£>r3elBordn»berau? furfreffid) »n6/a{fo jure5en/3tdd)f<m» 
©5f rtidK^*3B€rc( fe^/bejeugcf Hier onymus Diruta Italus ih dnet ^rrebe : ^Bel* 
d)«^ dgene wort/ au^ tern 3f adanifcDen in Dap "^imtfc^e vertirt/ alfo teen : 

tt Qim Mnflc vnr> ^tfFwfc^affitm C fagt t«r)fo ^<^ SKcnfc^m "2?<ri« 
3, nun(ff»nfc3erj!anDtl>urc^@offei?)Dn»berfcft«>ensltd)ee^miD»nl>@iiri9fdf/faf* 
fen be3rdffen)Dn&»fr|?cl)en fan / Me referircn »n&ate^en fjd) oitff dn principalc 
intelligens,gfeid)fam ate auff ;()ren S9?d/fer/5a wegen fdnfr l)o^en|Tittreffh'3f df 
iDonairen an5ern»er|lan6en/geej>ref »ni>gerft^mef tt)irD.S)aJ)«rfom)«^/l>atf twenn 
ttiantn bcv Philofophia i>ef Pfailofophi olldn erwejjnef wDgeDenrf ef /aff ball) t<t 
Ar iftoteles , ate bet Philofophorum pr mceps Jaburd) wr jlonten »irl> : 3n ^<f 
Medic ina, Hippocrates :3nl>dr Focfi^an|l/tt>irji»nfer Jeniafdnifd)enDd: 
Virgilius,»nD iontcr ^n yaiiamtn itt Pctrarcha tait iem^a^men Po€t« B6 ^ PE ORGA NOGRAPHIA. 

S)if ^fctt^en in bcr Theologia wirb fcurd) Den 9>ro)>t)ctm 5cr^^Sti^S«*/FJ»n5 
tijwcl^lxn 'SlanmZpo^di^. ^auiaewcftanbtn, S)ann nj(iUng<regf< Wef< 
- SK&tn<rmjt)rfr^unf!»n53ef(*ic((f3f«if«ff(anfccre»b«rtvoffcn/foi|^ jt>"ftt ^'"^ 
ixrgeneral ^rtamcn l>«:»orfr<fffi5fd< tiifftggcIaffmvnD j»9«tgn<f wotrDtn. S^k* 
f<i:9rtraucl)t|laucl) bpfbenZUmin DticMufica vntStn^efunjl gtfjalttnworbcn/ 
in lif m fit im ^o^flmmi fivcnmibftm 'iftulvor «K<n mbnn Muficis, fo jemaW 
t>(i!>;{>ncnf[orim/JfmOrphep»nl) Araphioni 3<3<(><n »nt» jitgcri^wf^abm. 

(gtncrmaffcngejjcfttf nod)|)a«fd<«5ta3e^iu / mitiien'itrim in txt ^nftau 
mmcMf^m t0?u|tca/Da Htfti i^itvov ^ntw^nH^nftmmmt wcgcn f<tn<r soor- 
*rcffft3fcii70rganum,(<nttxl(J)(m©rit(t)tf(*<n^ttm<:n fon|?m in genereoCe 
Inftrumenta, mb ^Skidm^t / fo Jof ter 9BcIt i>«r^«nlxtt / &<3ttjftn fc^n ) 
t>f ixurfc^ tin Orgcl / stnmntt wixb : ®<«:um6 /lia^ ft< oUt anJ«r< Inftru- 
menta , wit m cM^ mSitn ?Ra|)mm ^labtn i in ftc^ fccgrdflff / gWd)f«m& 
»mtfcn3« iDnt>f)rt(Kn ft) w. ®<rt)alfcm txmti5f3<r idt / bm(U( Ov^ti gWc^famfe 
¥or (inttt Mnis attcr 5n|ftuniKrit«t/JMimif W< ©toftc^e SKa^efl. in ttt ':i^(tfam* 
tundb<t(3i(uh^m0obwd<pt<ifttmb^t<i)t<twixbibilii^9^aitmwttbtnfc>U 

7i»etbtm(\fsm "^QtfaOitnwixb bitJ^ntib an t<f S)?mf<^m itib< i Orga- 
num,eitt'3B<rcfjfU9«ll«; QCBwdfituge s«nmn<f / Daruml> ixwf fle<m«r(>d«nmrt 
<i8<npfricbffcl)ufM'gm Mcnjlm/fo m wmd)ftmaf<in<r ©<fd)tfff< loon ndt [)cn ftnW 
f(inm7imbtfiwft(1^ttmb txnanJxrn ©(Kl>a:n Jxi^fprtngw. 

^ag<A(tbCi.fwottOrginuminf<in<mvt<kiunnciti\tU^<nlQ<xftmbtiwn 
AlImni(^fauff3mommmn>(rD(/f|lfdniwaffc(.^mni^r-vic(ftndt)<tm«nund/ 
(tfivcrbeburcii Dtftvoit Organum nur ollfdncdneOrdct/tvcIc^c m» '^^(apb^lscn 
«<re<|(mrt)nfc <n Dm^frcfem wb df^ottn jttr (|)rc ®otue gcbrauc^t wfr w»cr(lfln» 
fccnr^wontm i5o;^fa(m|l<^« ; iobtt bin J^Swn mtt ^arffm vnb Orgctn. 
©Idcl)tt>t<ai<r*!<f<uitte/J^«r))(f</©d3«/ »nl> ant<t<@4iKnfpid/ fo l>iirc^ bit 
&^ttn jfyvtn tkni btfommmitbtn fo wol mft ixm 'Slamtn Organi o^cr Inftru - 
menti^tntnnHWttbtniwtilbttUniitlbetfoiiltitwb btx^^itftn Inftrumenta 
iitbtm^ttmbb(ixmiff<iiUititmbtmtnbtt1^utibsigtvf<int iCunfl fm ©dgcn 
t>nl>f(l)(af>cn ftamif «n "iag ^tbtntnb bwdfm f^nne. 2((fo ft)Uf btcCtrgd in ;j)v«; 
fd)on crfongten t»ocl>t>dt 3ldd)fam(> mttj'rcn t>mbfan3 «ttc antctc inftrumenta in 
jtd)<<nfd)Kcffcn. @t< ff^rw abcr Mfftd) btnZbtti<i}cn ^im(»nt>'D7<Jl)m<n J)er fur* 
<rf pgWf/Dicwdf ft<ju »«'SKmfcl)«cl)(n <Srtme(l>urcl) ben ^t nb wil> ti<r<2Cf rcf * 
md|fcr|)4nl!C«3iref)amaffcrncj)c|lmfomf.!55cnl)K^fdff«nrepr2fcntireDot)cr 
^drmdgmrii'clj fin:2Cu3<n/lx0i9?(nfcl)m^e|)(e oDcr ittfftrd§re/burcl)n>dcl)c 
jtf au^jjjrm 2(f l)em fft^rcf /»nJ) ticn'^()on/^(an3»nei ©timmf f ormtr« .^a man 
rohffwolfagm/baf Dif^tgd tin tiw^li^ stmM\)tt$ %\^tt fcv/wekljc^burd) 

tjuf t>E OR G A NOGRAPHIA. tf 

„ 1i^(ffJ5«-iafftotcrQStnJ>c0»n5 51Kdnp:t)(icl)«rJ5"ajT&</3td(i>f<UttKt</ftoi9</pn5C/ 
vn^modulire,tt>«6«au(^mttaa«rt)an^Ji«r(t9f«f/wfoma^(t(^mftro(f<mC8tlfO' 
fi<nUi Wc ^frdxn 3«ff 6(/^J ft< «'ni3 »nb aHmi iu b<t (^um {ob®«ttti Uftrntim* 
lobfft>^^»<rfprocl}<nf<r)/mifjrer@flm/^f)(>n/la«(»u^f(rtn3/^i<»nau^)?Kd)I(d;« 
^\3<ntvnt»'Jj)afm Dcr©(5ttttd]|cnSl)?<ijcfl<t otjnoontertog jurit|)m<n»nD juprdfm* 
®tr&l)<row<3«t tic-Org<I nx^en jt)rcr Jp)ocl)|)ctf nid)t »n3«cum6t Dcm 
Sl);cnf)^(K^m4cikt>a:9(icl)^/wd^a'tn»«n(l)mn3fcm<«2(mbf«ti>ottt«©c^^ 
Un dirigiret vnD gcUttcf mb. £)cntt gltfd) wf c tk Dr^^l mit^d^ffa l><(fi^3Uttg 
Kr 2)?citfd)cn 2tu3«n aiiff fid) (ocf <f/»nfc mtt jrcn fl■i|TcQ"^^ont>o^ (ieWf cbm flang 
(Durcl)l)u(ffiwiD Juta|l^l«3^f^QBtnt<^ytt>«(c^)cr3fde^)fami»i>er £>C3f( 0<c(e tj?) 

^ugm ituff ftd) 5tc(;«/fo iii'mtt <r buret) f«n<fu|fe witi ftcMtdxwoIWwfcfamf dtt<r 
3ut)Drcr £)l)r<n ctn/»nb gibf mtt ticnwortm Die jnncrftcl)? ©ctxincfen /fo t'm Jg)<r* 
^cnvcrbor^m ftnb'jwcrffnncn. ^wner fo refcriren mi mstn ti('\S>lafbil$t bit 
im^t ftnjfcte ^fctffm Mc SC(i)U ottt lufftr^^rt ; fk Clayier fommmaat fan 
mtt txn'^^mn vbccm; Her ab(t ixt ©rgef Jen '?;{)on ft'm|?(t^ 0tli^ an (f« tin: 
gimg^n/ipn w<n f f wt^ J>crJP)4jtl><art(id)<n fewegung w f unfjfi^m 3<fd)fw'nt>t3» 
fett taroiiff fd)(c3f/»n eg fteWt^) frtJitent maet)t/f« KDerer gletcl)fflm i?fiS jterftel)ffe. 

S)ert)a(frenit»erficl)mtfDtefeIoMel)<ft»n|lt»nI)ftudiu{>e<}ef>enl)WDerf«f<UI«t 
f)^d)(lcn't>nbnMi3(td)penflei|rtnn)en6en/Mtntterjuetner3rimMt(^en»ni>ted)«n 
jpoKfoinenennjtjTettfAafff Diefe<5inffrumentg/fe fturcft lie '^Bmiregiref fl^Wfom* 
men mo3e.<2Bo a^et t>*»~ ni't gef^tcl^et/fo witb tit J^ocl)tKii mb QBfttbe Mefe* W>- 
ftcl)e!i/fumeff(icben3nflrument««tne|mentnl)$erin<^f^^?t33<ttt«cl)ttweri)ett/ 
tnbtwrbeben ju3el)en/tt>temireinem3!Rctjfd)en/i>cr par fonj! wn ^et'Se f^Sncc 
tnb gcraber <jef!alf t|?/<»6er eine UfpHnbt'ct^pmmdnt'C ^im^tl^MibAXbm^ ban 
JaganJer rtffcef tvrtff fln jljm t'fi/ijcjfcijiitf deformiret »nb wrflcfict t»trl!. 

Renter wt'e l»te fcl)dncn vnDf uit(!{fe^en ttolgemalten '®t(6cr bit <mfd)<^n><Jt^e« 
^ugcn an ft(^ jtehen: ebcn a(fo bucdjbrtngetatid) bit (tebltgfctt btt fuffen woltttn' 
^tnbcnharmomafnbconcentcabit ^etmlidje ©ebanrfen 5fntaffedlen,tt>entl 
jte tn btx gulj^rer £)^ren feUet £)et^(ben |)«t fife Drgel fctfift'd) ipttn ©t'lj tn ben 
i\trcl)en »nl» "^empel ©otte?/ fcomit butcl);|)re«n(etf»m9 ©oftfe(t3e»nt<»«>o*<fi' 
6e ^er^en onffgemunt ert/»n5 turd) ;l)reHfteWtd)en refouantz, tern (o6e/i»e(d)e^ 
i)cif ^oljen ©dtt(td)enSJ?av)eff .gcfungen wixbmm^ov(nibsr)ium^mntnb av^m* 
mtrtrtcn/angeretiset mb gfetc^am gendtt'getwer ten. 

:SnHl)(etl>ftt)oft»ar/t<tf»nteraKen/iv«^lnftrumentafofien»n6md3engenen* 

net mtbtnibitDx^tl bit fitrnetnf?e»n& oberff e |!eire/pra;«minentz m ttjfirlx jxifce/ 

» aKttwett |te aKe fui|i3f et't wD (KWiJ^feft/fo Jie ojiDern inftrumenta in |tc^ ^aben/ .^ DE ORGANOGRAPHIA. 

88 - „ ti>criu»<<j<bnn3cit(ottnen/jl)taacin(jumiff<r»n5iufcl)r«'kf : ?5«>or«af /wctf 

„ fie fo{(l)m ©M t> tcr ^ocl)t)etf «mci)ef /&a^ Witt SWupca o^« ©«)«nf}H<(fluff t<m 

S anvR (£rDl>obmt(l/ Doturc^ bar (itbm IjoHgen ^ttgd tt<Mt^< Harmonia unb 

pc.<2B«l^«ttiJ»cPrganoadD.PctruminPenifio3«rfdttflUfe«rucft»nbg<- 
g<lKntjlmitMef«n3<tfiI«tn: i/<«fy? contingmt territ , ^<fce ^4«^4 Car/^ .^ 
cjBril t>t<f«f <uiff ii«r S8J«U 6<f<*tcl)f / wotf wfrt afftmf! t>ot ^i:«tt»b< »n& (t<6H(^ ® <- 
»^t;netmJ^tmmdf(i9n?a(0wo((c(tfad(n:9CBd(man»f(tcf«:(Srbcnfodmf(:^5' 
«(/(t(i)(i(^ttro(((m9(n^(^uftca|)<tf»m/»nt)<u»<5((Wnd<ttfattiitt(tn®0tt/waf 

Itfci}m(S9ortf»nD^C3oftf<(td(n@(((mi9<0<min<(? C^nOfotvctt Hierony* 
„ musDiruta.) 

mnawbet^a{wn36<^W»<tt©oK«ii>iitt«r9l<K5<on/<w^><nani«r«3n(&u* 
mm(maammifdn«nb<r/aartiiWrfc^<tn5<j</«u^5mi3fam<» ^JrfadKft ^(Kmrtf 

9B<um D<mtt»ff|«jrt<ffl3f<t«if / M'<w«t<fFttdfdfbf<f<iQBflf«f</fc$(Kft/ 
$roS/i«mcl)f 3nu3fam§urfij)m<ni|l: foffmMlfi3aa<0r3anf(l<tt/ fotdjrt in fr<i|ps« 
«(^t»nbb<fl:Art)tunen<|)W<n/»n6»a|)maB;j)r©tnn»ti&®<&ancfm/Jg)4n6»ir6 
§6f fA3K<t) intcndirn,wi< ft< DttfcJtt j)mKcfe<n ^EBrtrf m ff^ta^m »nb«3tmind 
>«jf<ft<B/j^tW*«^«n'>n&d<^<»*P<^3«n/^<»mft(ttnicljffurignoranten3<|)a(fcn/»n5 
»<tsn4«tt b<^JDr3<mi|f<n)(J^ ctvLKp^oiv i^n<n au3«m(fm werbe. S)«ntt«(i* 
^<w(r&tn 8W« JuOrganilimTocirt »n&proraovirt,«mfia6<t6<&mcfm/»i«ft< 
JH^m vocation <jn3mdd(nt()un/»Rbrpartainquamnaairunt,ormrenwolIm: 
3nmafr(ne^M($rfaf)rnR0((i<udt »ni> mtf ftct) (tfndf / ba^ maitctjcr ni^t bag iu 
tfns|!<@tftcfo&«:SRowapplicirn,o6et in »ott<m Sjjoi; <in}ufcl)(agm wdf : fca er 
toil)i<San«<Mu(icam,wrmmKd)t)mChorumVocalem, &ur(^ j)iVjf<»er £)r# 
^((iatrafuos limites&cancelloscoercirn,5af (tin fuo certo taadomi m^t* 
pcc^ttti^onoWthtl »nt> ni(^rhtr(^ t)b(rmifiid<tf T<^r(9m/aSiuf<f)r in tie ^\,t 
afcendirce, nn<i>m<|)(t^nta^(d^Wt/foRt(r(t4>t)o M'd^na^m/oDer af»(r in t>ie 
(iefebetmdffendefcendirtc^ba^bieConcentoreswetcrdn^nix^ba^anttriukQf 
^equirn>t(m)>mtii)(r@ftmm(rKicbm/ot>(rtuw<d<nHn3(nf^nnm. 

$Di(f(vnMxr3Ut(^m;Dr3(Mtif{ma^fofff )U5t^|f<(m f(if V^& t^uttg an^ 
it;<t(mm»<rma|nm« 

i.S)i< DE ORGANOGRAPHIA. Si| 

»i 11 , ' ' I I 

I. S)<twt(t<ffH5f«tcci}'2S(rct^/D<»on m Wtftm Cap. I. wdrtwfftisstfrtai 
Untdifcurrirt wotttm. 

jnItalia,fon^ernau4)mGermaniaaoftra^ B<vom^tn (m 9licMr(an&m s(\^f 
vnb no(l)jisi3<rj«f/6«>tcr£)tt<nfe|)r florirn, »nticclcbcrrimi t<^nt»mn><t5<n: 
®a baun W<f« ^unflioon itjnm >cnii<»ff<n «colirt»trt wsJ^vtwctbmiHfmmif' 
f<(n/oi> j()raucl) nod)<m>«^fonn<addirtn)<rJ)m ? 

3. ^fc;urt()(n ^nabm/ i)(rm crttd^cfolcbe fpecimina j^r(^profedus,|KUf {ti 
fad von fi^6<^<n/ t>ag aaailAn$Q(ttbttwif itunflrd^e jDrdAn|0m lum^'cb^m 
Mrl'l6<rin^)«mul1^crun3g(r<^ff)a1/t[)n^gc^«nefm/ a<«fco^ ffmffitigfl: tdt noc^ju 
{)off(ti/tvd(n(<i9(m^nai)cnfo(d]( Indoles »iit>iumtgundiuM(f<r^njlfi(^ (r* 

J5)<»m<6ma&<r»<r<l)(yc!)(tc^)j«fo6«t/^rt<aue^)OWgW«tt <m ttU^mixmn 
xnb&t&itm ti<ai^ti^<txtxiA)ttunmb tffiOlituI b«D«d)t warn 1 nxf^or g<ffalr/ 
iift(int(mbfiH^i<0t^niftmHni^tm:^it^mntttftl^<nwt<t^cAt9t^ 
>tnfdn^ren/t«miti(JnmJ()r<lnuj)/ffctpt)tl^fauK2CrWfJ><r3(Kl^rna^^ecompen- 
firt»nfctido()nf wwrte. ©anne^aukMagm/iMcgmngt folaria, aa<i) m crfi^m 
»ornf{)mmott<rn/firirj|)r<8Uff< lonD ^im|frdd)f Orgonfffm deputirt f«)nfti^«rfo 
ta0" fi<|tc^ f ftmm<rHd) f onncn crijaff m / j« U^ttitn «ud> M'< <?M(^nfli«rf&Kb<» 
l[>n^ tvuntfc^cn/Das ftc an flat dnc^DrganilTm cfn ^uJ)f)t« o5<t fon|?cn nut dttd<* 
rtngc^^antfiwcrrfgcferncf ^rtfm. CBdc^w'gWdjwoI tucrbatmm/ wt WWg wtt 
>em Magiftratu mb ^ir^m Infpeftoribus ad notam gaiommm / »nft t>f tf btfli 
corrigirttt)cr&cnfotti)K. Ettantuindc I.Capite. 

S)a* II. Sa))tf«f. 

rtfunt>m mtUn. 

Autor 4B©^^^ ^r dUr b<t Autor »n& er(!<r cc^nbtt bicfd »unt<rfa^m<B 
ittrlidjm / ^txiiidjw ^nfftummt^fct) / mb(baemlmi<' 
tlA$<n) nir3(n^g 3<^nJ>cn. ^KddK^ Polydorus lib. 5. 
Cap. 15. mb foljjent)^ Hb. 3. Cap. 18. l)^d)rid) l»<fra3<f : 
-r. ov^«yv.> tt:SKfS)^wjlca(ifdKInftrumenta,fastWftn^Ja^m^ff^^ 
„ gcttftt erfun^mworbm/ ^crmInventores1?nb (?tjtnD<t gan? vnlJgar «<r3<f|m 
„ finJ/wfrt tudcDcnaud) bic(t6i fooKanxmunDcruns »nD(ob«*»<rfl)i(f/(omfl» 
» bU^^mlnmmt j2wflr fejjrvnaUid) tcnm/ftx(cDct<r g)ro)>{)(f tnb 3u6ifd)< 
^0 DE ORGANOGRA PHIA. 

» ^6i\i^ S)AOTb Qibami Jjattc / t»«rauff bit i.m<\\ jlyic Hymnos , !5>ffl:m<it wib 
©<t{!Hd)ei«^<Tfiin3cn.^cr<jf«(t)m'2C«)TnJ>attd) tUi foMonochordia, Cla- 
Ticytnbala,vntfou!tauffmancl)cr(«)njctfc9<ncnncftvcrli<n/ticrcrlnvcntorcs 
gfdcDtr ^({Mtim ^o\]m'Xi(tlu^ fyx<s [)c«ftct)m '^1<xi)m(!mimbix |inf?o|I<it 

Terapus. <2Bmn atxt »n& ju wtfdjct ititibk 'Crg((n ""(IHiJ) (rflJn^cn/»n^) ^ero* 
f<tbm3c6micl)mbcr€|)njlIicl)cit^ir<^maiifffommm fcij; barinnm fftmm<nt>tc 
<SI)romcfen»n»Hiftorici ganis md)f t>b<rdn. 

SKanltefet (x^Volat.tib.ai.an. 653. tA^'^ubfl Vitellianus mtcc b<t 
£X<9t<rMn3 Mx)f<ti Conftantini bt^ btituni ^m ® (fangvnl) bt«£)r3<lin tm^ir* 
Cl)«n«n9<fl<ffetliabC. Polydoruslib. 6. Cap. 2. de invent. 2^nJCran- 

ziuslib, 2. Metrop. mcttxn : S&ab|l Vitalianus bcc I. ()a&c tt'c ^t'rdjmOltgfdt 

<<tt 5i>ni»»off<wif«tt3(wi«el«cl)« wollm ) 8<tr<uid}f. Platina in Vitaliano 

ff^/WddK^ aucl)Guil. Perkinfus Anglic. Theol. Acad. Cantab, in probL de 
Catholicifmo 3(f(i)r(C((n mb auffd({(t(^mr : S>a(f t)U Inftrumenu / fo bnt^ t)af 
^Ai(ttcb<tb<n^inbti(t\i(b<niii}x<tt%nfAnivmbb&i^cit}t Cf)rt|li 660, oDn: 
Dm(>&((^2l<(!>)^J'3°'d<t><l^tf)A^<n. Aimoniusfvt(tm2fa|)t:82o. Gencbrandus 
99j» Navarrusin lib. de Orat. 8c hori$ Canon. Cap. 16. fpricl)t : bai i»r Jtit 
Aquinatisbt(lDrg<tnno(^m'd](f(n'ntm6rau^Sdv(fm. ^^t|f akr Thomas );oti 
Aqitino 3<<f otl<n/iom{> Do* 3aj)r €i)rt|li 1274. wU ti Chy tr«us au^r<d)nf f . 

<g«i^(»(>«riuwrmu«n/J>aefW<^r3ctn»Kl(E(f<rfc^n/ vnD bag Vitalianus 
»m6M*3rt^r (S^tl'llt 6^0. bi({tlb(mt aUtin approbiret vnliconfirmiret t)ab<* 
^tnnwU tti<t JP). SerhuscalvifiusChrcnologus noftro tempore prsflan- 
tifsimus&flfru:^<ff/fof)atmanfof>a(6f/ dif l>a^ »td jmam m l«it .Kirctjcn ang<» 
Dtl»n,«f/»nbmChoros3rtt)a(etworl)m/o|)na»flff«l/ woman nicijf iwcm Choros 
jjaknfonnm/tfneSJrgcl ji4>ulff gmommenrttfc(ct)c 6f n Choral alTrinc cfnfdtt'^ nio- 
duliret|>ar/<uicl) jtt ifm mli</l)rtg bit^m^tt ctn ft)cm3i)a6m ru^cit f (Jnncn. <So 
fn2)au<^/i)urd)l)il(ff»n&t>orfd)u&t)((Orde(ti/Dk' tetrachorda antiquorum, fo 
aud) noc^ iu Bo^thij j«(en ( qui floruit Anno Chrifti 4S7.quo anno Roms 
eonfulfuit)g<toWd)(td)3W(fmM&3(ff<3)afff/»nl)l)t« 6. voces Muficales ofim^ 
Jm/au(:^MeicalaMuficalisn>ritwtb(ffmtt>or5tn/i»i<6«>bfmGuidoBe(qutflo-. 
niit pliisquimquingentisannis port Boethium, circa Annum Chrifti 1026) 
8«fff)cn : binft^n wit (i nod) juJancfm (jak p/l>ftif awan^t^ Claves j}(or^n<r fint)/ 
lCimQ^<^^\i^r^vxWtil^am(lci<x^tUwMbttm<\)nmbinbt^^^ 

@of|!aucl) &«t:cl)M'fi)r<id«/»nf(;r%uralis Muficao'fjuiixn wort><n; l>cnfi 
W<Mufica hannonicaapudvcteres, j|f 3ar0wr^<UMf mb<x0 <jm»cfm /ate »nfa' DE 0?lGANOGltAPHlA. jQ<0<r Figur^l :n»kin »or9<t»tct/tcu :p,CalYilij £xerciutioae fecunda & certia 

SnbDofif die L laves chromatics o^et J)K Semitonia (tnft Wfutttm fBW* 
tm/fotnjxex tetrachordis veterum,Wftcl)c tetrachordum SynncmmenonCDad 
i|lconjunaarumCIaviuni,a(0 EJjj^a ^ cti)i)<iUnimfcti^inMgiimf^(n 

*! »nca dngefcB«»«l».*3B<tl fie null t>«c|cii tiavcmt>gcI)«btiont|)indttf»rad)f/J)af 
f id)^ f<id)(Uco w«Kr ju t>cn oiiDcrn extcndirt, l)at man an6«* mit Dm fex vocibus 
Muficalibusforrfommcn»ollcn/»nM'fla(fotag ^ o^niwrtffclfttttnrdjflm^rfutv 
iimwor(xn/dai>ct) 1^ etc. 

gu ttxl^n- jdt (t< uutt (t|f (id) in "^cHffdjtonDf »nD ^ranrfrwrt) aufff ommm/ 
»nl) in ltalia»nDanii«0tt>ohmiUid)<£>r3cIn9<tt)ffenffl)n/fan man aii«9lau(>iMi> 
J«'3«n Jf)f /lo«'cnfd)rctb«n jum t!)cil erfc^ym tnt> nadjredjnm. 

Avcntinus in annalibus Bojorum lib, 3. i)AtCMff$<iti6:)t\ttlt)<!if Conftan- 
tinus Vr. Copronymus Leonis @ol)n/n><(d)<r »ml> t)«« S^i)'^ <lWp 742" ^^ 
€on(lanrfno|»o(ifanifd)e^<b)f<rfj)umb$«^br/Pipinoi)«§r«ncfmj^cra3</^di5» 
ferg Caroli Magni :Oaft<r /Durcb fon6<tItd5< /rgarm ( l»«rm ffirH<mb(?« S^wft 
Stfphanusctn'^ifcl)offiuDi;omgwcf€tt)dn tttf^Uiii grof 3n|lnim<nf /lonbcftt 
folcb 9EB(rct/ t>a0 Domain txn 'granijoftn mb '^(Uffd)ai}iod$ sanQ »ni)(fant)t/ 
»ba:fd)icfcfj>abc:»nt)fa9«/Da«c^mtfJJfd|fmau*?5(<i9iufammm s<f<n|f 6<w<» 
f(;n/)onDjug(dd)mtfQ51af<b4f3<:n aiiffgtMaKn/ tnimit^mbm tnb ^'iffwge* 
fc^tajjm »nJ> tint Drgcf g<n<nnw / »nb mm crjfen in §rancfrci(^ a<f<f)<« «•<>*'• 
ttnfcij. Lambertus Schafnab. t)n^ Marianus Scotus lib. j. fct)r<ii[)(n/&a^ 
foId)cisim3aiir758.acfd)<^mf<t).QBimo(anDe«fcl)r«b<n/D«g^««^ei'«lm 
gdn ju78cnct)tg<r j!(td) f<^ <rfanlxn tvottm. S)arau^ Mm offtnha^t 1 1^ W<fc 
Zxt Iifr3n|ltunwnta(ifd)m9)?u|«a/t»c(c^«tt)ii-^cuf<ju '^agt <ine Drgtl mnnm/ 
ntd)rfo3ar alffei^ in J)en'grane^ftfd)cn»nl» ^m(fd)cn ^trcl)<n. 

S)«mtf aber glddjwol b«)bcg bcm Arentino, (midkiec fagt/Do* bit £)rgri jurist 
Pipini ben "^cuffdxn vfi ^wn^ofen nod) *nbcfanbt sw5fch>nb aud) bcntPlatinaf, 
(wc(d)ertt»it/i>a«bieDr9e(j6o.3«^tt»)rPipino,»onVitellianoinl'ie^ird)<S<f<8< 
ivotb«nf«))<j(«ubmbn)3<m<|T<n wcrbe : ©omii^eef bal)in »flrjlanbcnw<rbcn/b<t* 
Platina oj)ncanj<iffc(»erflft)</b««t>n<5cfd)tdf<3npriinKnt/i»dd)cgi5. ^feiffm ^af 
tti in tt»dc6<* bfr OaSinbf burdb la • ^lagbalge cin<jcfa|T<n tuarb / bcr^lKCbcn «n<* «« 
^cnifalcmtn Oli vetovffirtOriberggellanbenA^it (incn'3:t)on»on ftcb gcgcbcn/gki^ 
<i(6 ttjcnn c«i Sonncrw: obcr bai^ tt fe^c/«uff ba^ gar afrc ^nl^nimcnt Hydravlic u,f(j 
9<m«ni3fid)ctncOr3<t3<l)«frmwarb/tt>ieV!truviusl.io.Architea.c.i3.an}<t3ef. 

^tctvol ab<r btcfe bc^be/bagHydravlicutr inib »nfcr< S)t$<iltoc£ biccuf<rlid)< 
form Hm^tti nid)t woljii »nt<rfd)dbm/fo t|l 3(cid)n, o( ti^ b<r¥nfcrfd)fit j ^a^ bef 

^ tj Hydravlici 9t DE ORGANOGRAP HIA. 

Hydravlici Corpus mttbm ^fdfmou^ (£ri{ jufammm an<tnan^d(f(^m((«w 
mibst$of(<nwotbtnmitm<in<itusiit tti^t otxr i(tU ^f<tffmdd^aftt/aa^vnf(r« 
ftbi(5Kd}m(AUf2)Ucd^tatfdnd(Soff<n(9Saffdri(>onf{(l)6(^(n.^f<f(^9nf<r«Orga' 
ni Corpus oitt ^rtff m «b«/fo ou^J^oI? ^n|!K^ jufammm ge^igt n>fr^/t)af gar w'rf 
itiltnvoUcc i^Jfeiffm/ viib i<rflr«»« t>n& iittixiUt jfjrm ^(ong »itl^ "^^onait* Dm 
g>f(rfjfcn/fornm('^ml»m/»or l><r "JSnijl auff D<r fqwn »nl> mm m% Sdffm/ Durc^ tit 
lufft vnb <^fnDf/fo )()riMn »<n ^(afe^Igcn saf^wpt* 

Leander(tv<(ct)(0aud)Majolus cr}(|)((t)CoIloq. 2j. fcl)r(t6(f / baf «ritt 
:8m<Mgctnf5t)rwo(f(tRdmb<;Drg(i[ au^fauftrm ®(<)f( $mM<^r / gefcf^m^^. (E< 
i({au(^dn(X)i^((t>arfnM(^a]>m/^f<(ffi(n/(£(avt(r/»R( ^Icip^Qt von lOa^aflcr 
(tt>d(^«<Sr«n«uff i>em:Sotaf<rarrff(l)m 2trfct in it alia»«^frt ) gtnwfm / gef<()m 
tt>or&en:we(c^<t«:^n|&ri(^<«9?d(i«:»onNeapolis,«te«:ft<»(rfflrftg«/»iU>»{>«' 
AU^Wotf (in^mM jugcti^m/ Dmt J^<rQ03 ju Mantua, Friderico $(bta^timb fte 
^t)mev(r(j)r(t. Leander in ThuTcia b(i<as<tlba$<t bitfti au( (crmaffctt wunbtt* 

SanQ<@(()4uf<vnb^(at>i(r/fon&arn«ud)bk^f(t|fmvoit dul ®(af mb Zlaba^^ 
6WR3emad)f/f«^n» luor wmtg 34f<" <» <<"< (£t»urf3t|«t<:^e ^utt(?(ammwafe 
?Rcn>o:futt&me •SBwft przfentirtworfcm. ©a^atnrfoldje invention aWxtdt 
^mbwtbi<f<ti<itw^mimim(^tniifi mi cb^tta^ttn Hiftoricis ^nuafam 
iuof(f)m» 

JD(<f5r«:<f[td)|{mi>n»Bm'im6«|fmMufici tfnbg^ntxir n«t>« Invcn- 
tloaen inMufica»nWJ)m€f}rf|lmftn&3«»<fm: Gcorgius Sacerdos,iO(Mt 3?* 
tteWgidrrig/ ^a «»on Daldrico tinmt ^ngcrtfdjm ©rajfm Ludovico Pio iff 
CommeBdiretwortcn/t>af er l)tp?$)?uficaKfcl)(3nf?rammf Hydravlicum , bai fit 
<intS>titti)ti^<nimbtm ©tandf^m ^afftr lufammm segoften vnb S(f<ftig<f. 
(Aimoniusl.4.Cap.ii3. de Francis. Aventiausl.4. Annaltutn. 

Gilbcrtusdn Pratlat $u 9lef)m^ / welcl)er t)«n<»cl) iX^mif(^cr ?5ap(! t>tt& 
Sylvcfter II.<|f3<nmn«»or&en/^«tl)urd) fjiiiff fdnfr Mathematica due Drgd 

J[tba»Wtt)dd)<l>ur(^ ftievrtgeflft^mc ©cwah Def |)difm "SB^aiTer^ jfjrm ftang be 
ommm/ Anno Domini p97.»KErfordienfis,»nDGenebrandus bCjmgm. 

Boethius,fojU3(dCl) rtud^ dn gilfrt Matheraaticus, Philofophus, wb 
m^hxmbistt Poet 3c»<f<n/»it^»or tm SrjtnDrt bi^ $i)?wjicaHf<l)m 3nf?rumcnf^ 
Chiterinigcf)a(fm/(Bergomas»n&Gcncbrandus. Anno Domini 515. 

"Snl) Da^twrW^nK^t^ergeffcn/SabcUicus 1. 8. Enn. 10. melbtti bas »mJ 
>rt«5«f)r S{)n'ffii47o.3tt:8mrtt3dnvb(ifatt«fttrfreff(icl)cr SSfan »or alkntn Dor 
Muficagwiffm. 

Cernkar- DE ORGANOGRAPHIA. « 

*«»on<ccntfpi:offm/tt><f*<r t><tttft<iftd<W(fmHxxMt Drjjtftowbcffm ^ni^wxm^ 
r(f/Da(;iu^dcbauct}t>k^uff</ ^urcDami(f)un$ t(r fletnm (frkt((fn / (ntoAi^itk 
Pedall)ium(t>ra»oaaumhd)i>n5voa}limmt9fm|)((ffmf^nnm.^onff<nai>ar/oft 
ttt^er®rtccl)tfd)m/3wHttmfct)m/2tjtaflfcl)m/o^<r 2(|)^riamifd)<n ^ir^tt/ iit^if 
(c»(f<flc£)rde(f(9/fanmannict)tvord(n>if fagm/ ot(c d5(n((t(!^nriff(tt. 

:SttDff{fco9(icbwo()ukcf(adm|5a^mannf(^f^dg(mItd^(tfnod}9anQ3(tM'fr(«»on 
btmUnfmS vnb ^tfininni 2>(r<r(lm InTention;fowo(audt)Avtc«(tI)t((ir^wttn9 
>creffe|?<nDr3<ltt>ctcfcfe9nmdct)«/t>a(«»f<m. '35Jelc^«J abarttofitttt>ttnfc||«t»nft 
»ut»t)f<»ndri3tt)«r<:@mfmMl)I{)«t«u^rad)«aCdn<©ott<«^cn«9^mfd)<n»^^ 
@«Sm/M(g)?ttftca(ifd)<3njltummM ottf fold)< dtintm^wi itKrfe^mfnDn/fon* 
iifrnauc^ / J>««»nfa;<r lUUn i mt> fur ctti^m ^mtm ^(^ttn mftovbtnm a(«» 

(ommm We ieijf «r/fwnffR3 ^ofyn m^tis<nim<^t s^mmi J)«n<3Bt3 fort mb wtU 
tttimanbccni^itistifabtnt) vngmm 2ium ioiitfttni t>ttl>«ocD §ut«rbaWcJjm 
ffd^ann:ct^nmi$^fe/M(f(;Qtd(^m(ti^(idt/( Daman oUt Mit^c fofl t>ff^|>%^( sc.' 
({f (gtrt ff^n/vcrnmncO t" fr(i|)m^un(tm fo vid mt^x o^n DccDnif »n9 tmit^arbcijcr/ 
iu^0»c^et)tm Mmmmtttt. 

S©dcb<t>n»olIfomm<n<ft«lT<nf*«fff A^tf W^ / tiw fut^(!an6<^^r%«tDr' 
gantj!m/ JDrg<rmad)<rn »n5 SKd|fern ( fo no* toot imbtjcti m^ti lonMwemgcr 
Saljrmfofctjealw'SBfrcf/ oj)n dmgc^nadj^npjurttcftmcfm/twmwggofiffcnwnb 
ton J)(rm Domate b(funi>m<n 2(rtfn/ in ventioiicn , <n @d)dffrw / »« pdfji^ mm 
«ud)^arna(1)forfcl)dwt^nra(t(wm'(ftf«fj)in^(rrla[f<n^at^mOaffdtteJtlm»m»df^u« 
iumcffcn. 

3<bO(J)(&amtffwraffdnc»onbmmOrd<(w<»xfm/batt)onno* an w»nb»oir 
«Kd)m 3a j>Kn bit rudera »«r|)anfcm/f n Wtfcm operc etwag loermdDm) fo fan man 
«u^gcwt(fcr(£rfaljmtts»ni>nart)ri(^mtt3()abm:l>a^t>or <Joo. 3«!JKn/£>rsj<fw«r' 
rf < 3<(»att)<f tt)«D<n fd^nbti mt bt^n ^mgnuf »n634f J'fff'^" *"*<' O""""" '« -0*^' 
()(r^aDtt>n>(Srffur5fmkn'9)au(/n«rn^trd}(n/vn&fbnf{(n ^in mt>w^ annoc^ 
»<rf;anDm»nMu{tnt>mfq)n. 

©a^IILCapM* 

tt>c(ci)<3ar((dn9<W(fm. 
'6ftnt>a6<t<jnfan6«fofc^ci:Inventioni>n&<t6att)un8cn/Wn<^fr</fon' 
. iitn sax fUiM ^ttM^ (?racf ^an dncm ^fdf«r ( ate ja SKasDthirg m 

IK It; e.3aco^ 
P4 15E ORGANOGRAPHIA. 3<f<iSf /»nD mff <ni<n raum tub vmbfangc gctnact)t tucrixn . 60 jjalxn mict) l«kt)« 
SSmfWn Anfrtn3«/nicl)f tt»(l)tal«f<»nmia«f / o{)n rinige rnlxrung g<^«b( vnD t)«« 
^Ifm :<a5k(d)<^«nl>er«iuctK/D<nnft«c^ wifcrm ©tbrau^jurcfcm/ «ne SKi)ff»v/fo 
HIM 10.15. t>n^)tt«)Uo.<pfeifftoa^t(fK^<rnaaTe tcf<u<f gcwfffnifJ. 2Ciu(t»<fcl)cr 
difponirten?J)?^r/i«C9roffe^fctffdnetfKDm Clirisy <ilg b<\g '^miMmmticU 
cl)«Difpofition,fortt< annoit) i<t£>ttmtt$iuicwitmo mfet Principal ftncw 
AW\immf(!ti<mi^i<^<ti(tmttm:.^mfti)MffmbftAvds(t^^^ 
3|r« Ciavir aNr (inJ> atfo oi;nt Scmitoma gwtfot/ wic foJ3«. 

Ncf<d(ff claveSjDarinmn bi<7iit<nti( ^r<p tetrachorda comprehendirt , gcnonu 

IJUIttXit<n>«lW i.TctrachordumtJ7rflfTft>l',V0tt^ quadratoWptn«E.(^ft6te 

ifl!Megi:Jff<»tt6dfff(<chOTd4d«»<f<»(<?"*"^^"»°^***'"' Milefius cxcogittrit, 
tempore Philippi , patris Alexandri. ) 

a.Tctrachordum//,€Crft)V,\>om E }nm «. 

3. Tctrachordum ^ifyiypLiytdV »om *! <W <, 

U CDEFGAl| (t>e 

V- ^ V / V / 

%^<IC HMi tl<ld) t)<^ Timothci Milefij |rifm/<|?t«^ 4. Tctrachordum 
VTrip^Q?\alm^ f d <» «/ruperiori loco afuntm/vnDatfoXIV.ChordjCjjiik^f 
<itKtnocl)&«t jfnWptClanris A, extra ifta Tetrachorda,tanquafundamenti loco 
aflumirt wor^m ; ne Veterum Muficaein hac re aliquid deeflet : & ita in XV. 
Clavibus Cantus durus modulabatur. 9©«nn |« e^abcr in Cantum mollcm 
five transpofitum brtti3<n mt |)akn wcllcn/fo f)abcn )« batf Tctrachordum 

GVVVYtflfJLiVO V tar jU gmommm »nb copul iret -. de his vide Calvifium Excr- 

cit. a. pag. 105. 

S5t<fc« «llc^ t(f nun /fwi ^tta^tip Alexandri Magnt jef«n/nc* wt t)E ORGANOGRAPHIA. pj de" uiit X t . o^cr X 1 1. Clavibus ( tvif 5U ^c^ vorgctacbf (Ji Tiinothci Milefij jcitm/ 
mc\) ben it<x)<tt crjicn Tetrachordis ) gcmacl)! tvortf n. 

9a5<(cl)c^ i»i)f }HV<nviinl)cnt / tut »tc(dcl)r i5ai)« f omnwn /^a« fte tomatt 
nod) fctiK fcxperieiirzt>nfc»6un9»ff ^fn Claviren ^eljabtimb b<x) tvmtgm anfan- 
3<n/Pbcrn)lcmanfpnf?cniu«^cnpfre3f/b(t)^m<»ancf(nmu|Tm3«^cnrcrnm/{»tpft< 
im«i:iv)i)n '^rt<j}u'^rtg< ivdm-fommcn / louD bU Claves »cvmet)r<f. QBittBol t)« 
J) . Ca! vifius wrmeinrt / te f omm« Dajjer/tvctlttc M ixtur fo wcl Odaven j>t>er ft(i) 
giti)at)( tjat/fo j)rt()c lie <^ wet tm^tUs gcrtcl)f (f/mc ^r Odaven in ^<o Clayibus }unM' 
d)<n:3n tern fo crfiSvJxrf bcc 'Dlaf»»:(id)« Ambitus in humana voce nM)tml mt^tl 
«teri(ff Claves, oDct bo |i< Ijpljcr e<pi<3«i/!)«t'<n fte Dtc Oftav bAtmt<XQ<Mmm<ni 
fo (and bt| (Tc/tt>t<im 7.<liV' f<rn«r mctoun^ d(fcl)cj)«n witbi mt^t Claves o-^n^w. 

^ktii (t^( Ztt Urf itimn -Orgdrt wmt ei«< Ortm^a tr3ri|fi?rt/ 

»nO}Um ^i:((rn^a^6<(>ra^r wortxn. 

. <5v ^f cfer ^rf mb'X^afAH b< i(? <^ fo" J>« }iv«iffcf(adf c^/afe dnefJ?^ 
I tt>< I nvcntion erf! on ^a^ f ominm / »n& t>uwi) (anowitise aeit rtnct 
> &cn Atxbttn gf tcf>r«)w<l3rtt)r bcrujjct /el)<.fo(d)c« \>n& Mm«fe ntveti 
[ t»un^crtn fccr^clf fcefon^t/viiD nwr an vni«jfcl)Kii{icl}cn f<rnm£>r* 
; fengcbfltt'cf worfftt. 

2l{^abci-»oiiJ)crfc(&cn5ctt an 6n)I)i!nD(rMMil) mcf)v3«^«n/ 
iiift ^uitfl &c^ £)Rc(macl)m^tn <i(Mn<X) f omnrm/v>nt) 5h diwr ;i<t)r gtticn/ tamit 
man fonder iwci'f c ( iitclif wcnig n(ibifd)wixb jewcfen ffr5n;^rt J)rtf man aucl) &m ©a* 
<l)mrtira'cr(ftt?ci«rn4cligefonnen/»n&^t5|}Vrc^rrrf/ ntxl) tine fogj-cM^ ^'< 
«rj?<n jtnnad)cnangcfan3cn.*2Btee>ejfcn nid)f attcin Jjin vn^ ll■>t^<:r cig«n((td)< mi 
»wi»unfftt3< nacv)it4)n5n3/fontcrn anc^ in f«rn<l)m<n ^dbuni €«jf«m »nl> ^(f* 
ftixtt D«r^rtnl!^«'fffcl)e2Cu3enfd)dnnod) anK6ob<funt>cnwir&. 

S)a ! jl D-cnn cineAm bm Attbctn <mfproffcn/»n6 l)af jtd) vntcr D<n SKfijfcrn <i» 
Ingenium vot ^<m-<\n^^rn f)erfu): f f)im tvollen. 

<gg erfcl)«nc( and) au^ jcijt gcfcijtf n bcl5^ct :Xr( Claviren(wtf 5«?dH«. bmol, 
wbbAg AHbcx N lur) t)ornunffrid,t tap man toiuaf^/jcbod) ofnw 3<ff |f ^<9 f)Mn^«< 
3w{)rnt nacl) l>cr crjtcn Invention, AUbacit auff tie Sem itonia jncrgnUdn 6u(l)ff a# 
btrf ^at J wic Dcnn »or 400. 3rtf)rm cf(t<^c Semitonia mjl)Ytn Clavirh ,.fontcr(idJ 
t fa in =i dur ClaYir,vnD t>«f iit A b nioU , fc^on crfun&cngwcfm ff^n. 
DE ORGANOGRAPHIA. 
miifi(9 fottjfcn Uinm '!$lamin ge^atf/ Manual 3<# 

55 nutt jwinr McCkgefflxrcf < att ^tS^t mb Wel^idt l>rt <pfdffm / mb 
twrttwjjrwng ixt Clavir en jusmommw/ fo t|l « ^<d) gWdbwol k»? 
l)rtcr|TmInycntion, fco^m^f mct>r tmti Principal wb Mixtur 

3<n^< Difponirte @rtmm< gwefcn) 3<Mi<fe<n j c|)n< «tt«'n/l)a« 
m(tirC]^vestnMct)^i)( dcmacijf / wb bU Pedal au<$ alf&(r<tf ioot; 
40 o.^af)r<n nod) Darju ctfunDm fa)n. 9EBie btnn Mffc(^ig( ^(t2(u^<nfd)(in (cr gar 
aUmStrudiuren, wannmAnfonf{(n ttintMdl^^mttim^tfinbtntmtti attici' 
d(f:<vSM(M(betrt)cn(uff<r|{m6(ir'%^rm<imn Pcdal>vn^i<itf mind {tun Manual 

tfldilponiret gmtfm. 

:8n&wfr&<»C^t«r«fffa:md(«»nf<rf!<0m7((«tt!Sorfaf)rmf(dfjt3<Specula- 
tion ymbH(^<gna^bmdmmitCiXitn?M)mMii<m^nitibca^t bm 0)2uftca' 
h'jl^mf(««3Mud)mtt&m§ttftr<tfmaub(fi5rj)<m erfunlxtt |)abm. 

^n^ t»i<SjU)ellicusf(^t<ibt/«U(^m4.. Membro, Partis primat, primi 
Tomi. CIO. m((^un^^(f(^(^m/fo()atdn!t)cutfd)<rmi(0^at)mmBernhardus 
l>fljf Pedal, iDmb»<uf34'^n<»^<S:|)rt(?t®«b«rri47o.«u^ S)«iff(^lanJ>f gm :S<ne' 
fci3in3w(f<»m0ra0f. 

<3Biett»ot6a« Pedal tnItalia,(?ngt^^an^f»n^rtn^<ttt 5rf<rnm«f)r/ tiajjod) 
*ieOr3(lfun|!ji}t3cri«tfe!)rflorirt»n& exccllirt, »<nt3 lonbgar fdtm Sfbraudjt 
»ir6. ^n J» woffcti «Kd)< Scribenten, &<i^ We Muficamltalia, 'ooxmm gar jcrgfln* 
3<n/iilft&»ott J)m '^ottfdjmwilxrumb jii jI)ttm^a(mu]if<n^rad)tn)crDm. 

5(utf t>t<f<r <r|lm Invention b<^ ^tbais / (fo anfm9(«d)cnnur 8. Clavcs, 

(^(« awftr 8um ^alfean (laD Dtp ^tbais^tbmidl^t 1 gW^woI mif &n: iindm ^anbt 
^^(Oftttiwit <g b(\\n «ucb an bn form J?nl) grdj]"* fccm Manual C lavirn $(inn gfdd)/ 
afanbmwotbm. 3nm<jffm bmn audjaug km frffmfundirten Manual Clavir 
iiod)dn<^«rfo(3«i|T/tiar);>onfot3<nWfo(g<fta^t/»nti><jfmdifpofitionb(fc^ri€&m 

(g^fdna^wnad) ^l^<r Pedal erjTntung/ Wtafffrwffi Clavir/fotwir J5^ Ma- 
nual nmnmmic^f Manual, fontmt Difcaat g«Knnd / 5?bO Dap Pedal b<t) ftincm I5E ORGANOGRAPHIA. 9J 

Sulmm /Pedal ge^djfm worwn i tw< folate* cm tinn ft^t aiten ©d)rifft<itt«< 
g^ftncl)*juaf<{)<n9<i»«fm/»n6aucl)i)k^ctnunfftt(j<i3rt $ tcdl bn Choral on* 
fm9H(^<n bf o^ mtt <tnanl><r ©rim gtbwiwljf wiD ^cf i'i^r«r ttor Den/ 6af i>tt« Clavir 
fj)n&<rjw<fff(tittJ<irjm WBm?ilaf)mett3«f)«bf/i»<tU* mffjrcin Tenor txg Cho- 
rals, a(fb)ufad<n/(te((ct}(^auci} t)i( Clavir ^t|cl)(!abcn »nl> difpoficionaupfVfi' 
fen) d<n>(fmt^- 2(6cv ^(rnotd)(r / ba bit Pedal invention attilUdithmnKnibn 
fnbbit MinuzlClzviT^S^txmbimmttwndnmtitm mbnni mt^t tntn tint 
O&zvittUmmmbtnittMnttnpfd^m af«5«/ Ja|><rc« Qt^m tm Pedal, altf 
tmnbifit(^/<inDifcant3m«m«n)orl)m. 

@o(d)cDifcaotClaves,oi»aClavirfdnl» iuHeradfouf foW><<^lMU>«<f< «^ 
<xtt(t)<r(n abtif-m Sciograph. Col. XXIV. inb XXV. lufTn^m) fbrmiftt / wtft f^ 
t^mni<b<tiaMne/(ttstw<^mioi(6baevmtbi<ftlb<ntait(lntt9cUtn mb mitt\ix» 
nm ^auff ^a(ni(&(rMit€fm mdffm. 

!4)n2> ()ar baff(i^<}( Clavir, Damt ^o(^ nut ?. ClaTCs $(W(fm/faf! 5 . tbtt 6» 
i>!m<(«'mc€0m«tt&«:brm«nimr4um«ngenomm<R. 9Bttlxmn Wrofclfxn tf* 
9(nt(t^<ardff(»n^((nd(/(w((d)emtm(r(9(n»6(cmtanbdr(f5mt>mCIaviren,am 
droff(n9S$ercf(im'$^umf>iuJt)a(b(r({a2»rno^<in;(«ejuftn((nfr9n/vjtDfor^(nD(^ 
&att>on w<tr<r fol 3<fa3W nxtDtn ) m Wcffm ^omo / 1 n btt Sciographia Columna 
»4.aS8m|rmti>ar^(mJ«n. 3u«iR<i9><t«rgab«im'^^um6foa[fn W(Claves,wf< 
<f(id)e ()(rt(i)fm/»t(r«ft(^(/t>tti)fa({ 5. g«a(>r(<( vn» m btt i<x^{ f<c^i(()m d<K(fm 
f«)n. 

?8<i5 Ktffftm «tt Clavirn »ni» invention <ff «i>«M«rn /mitf 3«wff<r n<i(i>' 
rtd)wn3l>0)Joo*ni> wot tt»<i)t3<»f)«n/(»on«nf«»3«njur«^nfn) d<Mi<l»cn/ »ttD 
ntdjt mef)t afenur rin Manual Clavir, {b^^x<mi(m stbfu^ti Djfcant 9^<ii(tni) 
lN>i^ aucj^ ntif (in Pedal, 3(arl)m(t worixn/i>arattffma» m(t(fc^<n ou^ vfiuna tin 
trium ^af $utv(d( ^nnam m^^cn. 

S)fttf VI. (S«pi«f. 

©Iff ai<rb«)iii(f«t£Ki'tr<rn/rowpIb<ij if<t <iff?m ftonm^rt ^Skr* 
<^<nttnb(tpn Invention fdp( »«:<nl>mjns i»<f ffang^ gwcfcn/ 
fon»«-n f?«^»«u:»oir/i)nz>dnwtc«0<m<<|>(/ j»o(^ w<g<n vt<J 6iff<«f«r 
«pf«'ff(fn/«n«nod)g<«)«ftt9<rrtrgua0 anD<r «uf«mmm ^(^tUt^tnl 
bi$ bagbi<bm<'^rtl<iigQxe^<'^ct<X(ifo(ibctm(ii)\m< Odava ft» 
oir<m grdffwvnl) mir me|)rcrnClavircn,«funDm/ti>n5w»:x5o.3at)Knmd)t 

91 ^ibuwtt 
9s DE ORGANOGRAPHIA. 

8rta»»«t»ort)cii:»ic 6<r<r StruSuren in &<n groffm @fifflffircl)m/ fampt awag 
tpn}1^(n.mi<bti»i>tmi <t(t(t)m ^frijfcit / mtct atOxtncMflii in btt jf^cAbtP 
fi^ifditn Uf itmjtirc^m nod) jmrigrt tAstnnhtft^mimb ^(rglddjcn nw 
H^ctt aug J>cm X§um ^SSfia^Dcbur^wcggmomntm worJxn t'|?. 9Bcrc^<^ 
groflWaJctcf im £§um iu -f)al&cr|lat)t txrmogt fdncr team ttfinWic^cn dgenf 
K<^n34n«l)f/»or'fcrttt<|)alb I)un^crt3aj)rm anfengH^m crbawcf /»nD nxJr l^im* 
t>mvnl}2o.3<4>i^m <rfl renovirt tvoct>m» ^»( ^t\}<t Utf( Qac^ric^mnij an jciio 

AnnoDoraimM.CCC.LXI.Compfctumm Vigilia Matthxi 
Apoftoll , per manus Nicohi Fabri Saccnlotis. Anno Dominic 
M.CCCC. XCV.rcnovatum eft per manus GrcgorijKleng&c 

^it titfm £)rdc(w<rc(< mb (argldd^m U^nbtt ftc^a^ft «tnc anetrt Tlxt 
^tAl}S^(laycanon,ci\emUm6tb<(<iititb<n(tt.bci)i(n Zttmmot nod) nt(^f 
6<ttxfmi(f.£)ar<utf a^iunc^mm/da^ monaur f((bm m«iXib<x<it Un ^ac^m ft^t 
Pff|pgM<^3(6ad>t/»n>f6mfowol/at<j<?t/»n«rfd)tt&H<^«tr^^^^ 
tcn^«f/twid)<t>onwfjai«f/n<*faff«nn«^bmSemjtoniis(»dfjbn<nW<^er* 
nunffr/aftf<mctm'^raum<tWAtfffivd<^t(^ctti^]>/nod)dnantar^»ni}^<ttfj^^ 
|uf<p anldnin33(3c(><n) 3(fud)fii>n&3C9i:u^dw»nl> ou^mDHd) McfdltcdramnDrt 
|>ab(n;foni(rna»d)a0<r(ct)m5<run3m)Dn5 Variacionestcf flan^tf/ ^^n< ()Jrm 
vnl>fHibeitwoiren.^Kl)(nntn&t<fdi^r<)e(w<r(fc/at^tatiaoidrN(tMninvention, 
allctf 6(9d(tf f»(^nl)m tt>tr^. ibanimb Dcnn von Dttj^mvn^ ^(Vd(dd}(n£)rddw(r' 
ct<n/Manual vn^ PedalCIaviren difpolition wb ^afd(>m5(kaud)/au^ tt»te (tf 
^^«I^en«d) tvc^lhmidtialgf^ntnimdi W<feinvention,tt)df<ra«fomm<|Vl»erQB«3 
d(}dsfwor(cn/mt( sma(t in Drddwtrctcn a(fodc|{f(gm i({ / Mi^ <ma«;au^fk%« 
ficbd:affj)id:inu^«n3<«d3( vn> bctidiut »<rD<n. 

SOott^erDifpofition^o'CIavirenm^mg<lr3roffm'C>r0wer(fm/ 

wD fonbcr{td^m)<]^fg<tJ<»c^«r2(tt<n -Drgd ju ^al^cr^ 

fl«&t/ ipnt> tpie fotd^c Cla vir ffin^t gcbrouc^t 

I. S)fl*o6«f eClavir,fo ju fccr jdt Dlfcant3<fjd|T<n/wi&jum »ollfcn ^crcfc/ 
altf ncmdcb ^(n f(5rj)crn Prseftantenwif J^mtctfais iH3l<ic^3<^raud)f worDcn. 

4 DE ORGANOGRAPHIA. ,f 

»• ^nt«Clavir,ft) audj Dilcant gmcnn«(/»rti> }um Principal allWK df* 

J. J)«^l)ri(/t|f dnBafsClavir.fowitct tifnw)rt3cn6<t)&<:tt Clavircn orbmN 
fid) geUgm/ait alTer 3<|!a(6t vn:> gri|f< ^<nfc(6cn gtod) : :8nJ) cts" mxc inft i)Ctt J^in* 
ftm/o^a Ahtmii «(t(t)< »or mdncn/mif ^m ^ntcn gcorucCff wortm/fo i/i <6 ^o^ Att 

"idrmcit (l«J)m / 3<t>rAitct)t wortxtt. 

4. ©a*»tme»iiJ)*>nf<rffcPe<ialClavir,fom«ftm'Sujfcn3«r<«m/»nt> au0 
nil t>m ;DKrff<» DifcantClavir mm ^mm *«>irm gcprtoge (j<(»mw^f fjr. 

®j<f«PedalCIavirl)afr<cft(»Maiimi)H«m/ fon<^f? (jittokit/m gW* 
^cciiox) $tUs<nimt) mit tcrafcffcm ctawto) auff()d(ungait &«• gr^ff< / <»&<r nicjjrd* 
tttr(C9 ClaTesgcl)abf/j«icfofci)<gmifr Sciographia, Col. XXV. jitfc^m. 

2(u8flitcfcrw'erClavirn Invention i(lW<f(tt nuisviibgehmic^ «fo^«/t«»tf 
mm (rflttct) «n »n«rfcl)ci( im tkn^t m«cl)m»nl»fjat>cn Wnncn/ loiii Jwc^ Dttk^* 
Dmmmclllm ClaTir(afe ncmtid) ^a^2/»n^^rtff<(J>d^g5n'llc^>al oiKr f^rtKtjjfdf* 
fmvorftd^ aircnKf)« fdmtm 3<f(i)la3mn><i:Dm/ManuaIitern'>tt& |ft)«r mft »« 

tcd)fcn§au(!/n>c(ct)<tfftet!enDifcantgcmnn«l)a6<n/«uffJcnanb<rnClavir,»n> 
cuff Den t>rtt(m C lavir, t jl mtf l»<i; finctcn J^anbt tcr Bafs an jfatt tep Pedals, nid^f 
nte^v Ixnn iu <tn<ttt Bkinio ot<t Duum Vocum t'm Choral <jrt)r<uicfe( tvo1r^m* 
iDt< anDern b<X)t>mi^ t>Ag c>Utft< tub mtaftt Clavir, fcin jiim jjanem 'SJwcf mb 
»oircm 3ercl)t«)/ afe icr Mixtur,(fo ju b<t m J^int(rfa^ 3<t)«'fT<n / wtil t$ ()mw 
Jen praeftanten gcff anl)Ctt)n<t«n »n5 mit Den ptacftanten gebraud)? njorlxn . S)« 
rcnn l>ft«f er jT< »nD cbnftt Dcu? Difcant ClavirjwiD Daffvitf cr(J< lo^S Pedal obcr Bafs 
Clarir gwcfm i|!/l»atuff man <m Trium J)af f ^nncn ju we^e trf ngcn . 3n fo(d)<m 
^mb(rfa$ f«nim Difcant, nad) cigmtttctja: fccjint>uji(j,'32. 43. tnD j6. ^fdffm 
<iuff»nt<rfc^t«Wid)m Clavibus difponiret g<(?anl>«t; lonD imBafs nUt Pedal 
J^mDwfa$nati^'5io.ion>24.9>f«'ff<n/rtbcraac^3rob<rMixtur:2(rf/gcff5ftt'ori>?» 
9Bt((*<«i>«nnn>«3(nt<rgroff(D(rprsftantcn,ionDwd( fid) jf>w Manual 
Clavi r, j<r nxnigtn Clavium ^aHxn/nic^t f n t»i< ^S>^< jur lictdgf cir te gcbcn f onn<n/ 
<tnfo(c^ricff(^3roN^bra»f<n »rrtt 9vcwli(ftc^ sn'itno'ffn j audj Wfgfn »ull)<if Da 

9^ ij Mixtur* ioo DB ORGANOGRAPHIA. 

Mixtur^f<tffcn/cttt vinmi (?avcf en fd^xC vn^ (aut /»n& gwofflgc^ §<f<^r<ij ( t>arju 
jbcnnbagctw«(rc^in{irrccl)ffcl)ajfca nrt^3«J)iucft^<u) mta von f!^ gegcbcnlja' 

3u^ bitfts »mb fo w'cf im^r M^aiUtmil m fofc^er riff en ntdjw mt^t iwu 
fdjm emcr Oftava, Ixnn niir rint Quinta mi m<Xi terz perfe<a( fintcmal §u icl>«n 
Manual Clave «^<J^n^to^«r »olIc §aufl 0c|)dirt |)ftf ) ge^rijfm tvrtbm f^nnm. 
S)A«Dcmnrtd>foK1)<^anjiif)^Ktt/(wo^nWe difponirten Pfdfftn ottt t)ittt(tfAf 
nidftmitjfyctmtUintn gefc^rt^ ()tnl»urcl) gcbrocftt n/»tt^ cinm »crncmb[<cb«n "3^ Ijon 
iKp (S;f>(ir«t5in« ^e^or a<<>»"«'*f ) »"fcm £)|rcn mdumtmini^t fonrxrii^ anmiu 
«'3mu«3cwefcnfct)n- 

£^ftn^akrJ)feifll»d(ff3ro|fc*35(»f^djf<no^<r^^a(t*/ ci»tieici)U ©df 
%^^rnK/vttI>^a^Oi^cantitMfc^<nfo(<:^m^Qt>m'%t)drmminnmna(^^(rInen^ur 

!Dc0Jt>•GaIvifi}m(fhun$t»on^(m^(<lnsvn^ Zxtt<x7iitm ^vitlnimt 
t<r«ffenHarmonia,ff?W<f<;3n*(m(rinquadamEpiftolaa(foattmic^fcl)reib<t: 
tJluniflWtSrage/Obmanritc^fnodjveftigJa ixr a(«n Harmoniae ftnlim 
fSm(2'XH<^<lbi9Cifio^n<inH^H<t^a\unwcttmini<n^ix(iiin.^ix^aim 
ftt»nf<ti<tf jwet^Inftruinenta»ont>craIfmMu(ica»w(((^(tn (&t(m br<«tct> ftn(; 
3toWc^(fpfflf<r/ii>ttbb»«^<ijw;m&mf<lMdenf(mgm t>«fon&fr«fur lonD ^ «'nc 
ConfimantiajAujf &«:@ac(pfdff<nur fine Quintan auff btt l<x)X( abtt »oI ^r<1!) 
«>« »t«r @4it<n / ate 5n«ttl>H^ dn< Qjiinta , lonfi oaava , ju^rtd) fiurct) 
>W9@5ftm;Sn5witM>«r»i»cl>ioflFAnbfrttGIaviren voil^t Dtew'erftf @&K fref" 
fCft»n&anrii^rfn/rtwatfanl>«'^<mfi^l3ffd)cnGhoral^artnmoduIirct■. 

@«fdjf «i(f o^nejwdffel |?et«tn Jcr ^trd)m Mttkn / t>n^ man $af »ff ^m 
JDr4(tn/au&<nGonfo^antii$«n<an^«rffott^trlict>fm3e^fdffcnl)«bmmufl^en/m 
Hxi^mmanalTfidt^tcCoDfanantias gfjo^n / mfclx fti^ ium Ghoral Glave 

f(^kt<ttvnbrdnKn;wicattffl>tr j<t)rcg(fd)k^ff ; ate e^^/o^ct; ba 7 / otxt < !) T 

«c. ©icfffte Clavcs ^atm fte (!«<? 3<l)m »n^ 'J^jfecirtaflm/ »n& t>arnacl) dnm 
Chorilb<t«Mgly(mcibiob<v(!$M.^<nimt)fm %mHm<m Jarmnen l)at/ isardn 
S«fa>ta9m/fl«cntanauffi)fm3nflrunvnfdn@d)iiffmaiiefd)(f3f : ^H ^t(f<gi(l 
AMff affenQnjIrumf n«n»on anbegin bcc "jSJefr Die M ufica gewcfen/wieWe Scripto- 
resanDmfCtt.Siarajte ^ennktcl)t(t'cl)JU»ernef)men/ Dayman ju ccr jdt ju fofdjer 
.MuficnKl)tfi>8arii>idGlavcs>wteam;enD< beg a. gap. angejct^w worsen/ wn^ 
n^tj)m3eljabf. 

JPXrnad) aber/fco ef ft^e Ingeniofi Mufici barjuf ommen/^aBen ftf privatim 
W»> fine arbi( ro |kI) iwetiter vctfa^^mmtm Ghoral, ft>clcl)en fie in t»fnacuti/iri- 

bu$ DE ORGANOGRAPHrA. loi 

bus rdnisgefft^m/t>n«ttConfonantiaswrfucl)«/ bo* man I'm KCl)fCU Manual 
0t<n Clavesjitfrtflimcn gcfd^to^f ltrt>nb tnbbd) ^tfanimiwU |t(^ Dcr Choral frt<j# 
iid) cnbcn/»iib incincr Claufula iufommmfommm/vnUqiuefcirn f^nfcfc:S>cim 
Weft? t|{ bai fiirncmb(?f gm»ef<n. ©o idbt jte aber i*if C laafalas ^abm macljcn tcr* 
ttcn/CnjcId)f £S ol)n itv«(fc{ / bkwtil ftc mand)f rltt^jt 2(rt/Mcf mr«f)e3<f o(!c01)akn fie 
&f<artbcmConronantiasaucbftitbftif^n«ciT/»nbjtt)o (Stimmcnin Contrapun- 
&o fimplici itf<si<mnb rt(focrf!lid) ftnBiciiiium <v^nJi<» : l)ernacl)cr fin& ftcflffo- 
mcl)ltct) w«t<r fomm<n/t>nl) etn Triciomtnau»c«je btwXit l bi^ fte «iicl> ttti flori- 
dum Contrapundum fuirt>cn» 

S)icfc^ abcr i|l langfam iugati<jm / l»cnn f * anfang^ in I»m Conronanth's 
tktmn^e<itti>^(tiAu6 l>fr25rfacl)/t>a^man&tc Tonosvnii Semitonia ntcl)tr««tt 
t)at@timm<nfdnn«ti&a|)(if tttelnftrumeara olxrOrgetn fo ran ntdx fc\)nD gc* 
^mmcf3fw<f<n/«fej<i;u»t<r::^ab<nrt«d)nkl)fttawmti'irff(fn/ft«^M<'^frffm»n& 
©<^fmConfonaatiactt)trm/J!K»d(btealt«iMufici atte mttdnontct nt'c^f ju^f* 
b«ii/fca^fi(Confonantiaefdnfonm.!Danim(»Wnttfctnerfoii>orfcl)n(p>>i(^f«)n/»n6 
fo tlUQ (tcl) h'mcfen {aflTcnwoUm^taptr fit^ b(]Jcciali Ptolaniaiis,Bo€thius,EucIi- 
des »iii ani>cr< fur(r(ff(i(^c Mufici, tviffenwoltt. 

3<l>Wtt tamcinung/wmnmAn j<6c5t<a(teHarmoniam3CTne ^Sxm W6U 
«/»n&»te WeaI«Mnfic jrffungmJjatf^o burffrtmon ni(i)t mt^ttaig tea <;«nije 
»0lIc'>S}<rct/(?i7<mWicl) i>K Principaln»Oaaven,SuperOfta?en,Quintcn,Zym- 
beln, Mixturcn,tMt^SubB5fle,»nl)lra^fon(fm OKt)r »erljanJ>m/ fe jum volUn 
QB«r(( iuitf^m 3<brmcl)lt<* / t>n J «n rert)f fpecimen tctr a(fm Mixtur tfl ) tKhmmi 
wid^Hnnm^tl><kimtbc)i}b<n%n^m<in<Qaij\u,(xleC.G.D. A-, F.c; &c. 
jufammcn fjAftm/vnbffttjrmtm Choralfln<« Refponforij Jntroitiis otttSwf' 
fU)m ®(fande^/tm Manual, aUdn in tm »nvt)er({ric^(n(n ^u^(takn Clavir, 

ct'<fd« "5 T ^nn^n^<«rttttn Orcein f(dn<re^fdif<n nidjr »er|iaDbm g«»f* 
fmCfowurbcmon Dtt aton 2(«»nl)Harmonyj!mftc^ nafjcfomawn t'vffitciwor fit 
(^anfan^fodutnt(^fw<rdcn ^cAt^aUn. 

© e^betftd) abcr/ba^ Jeffd^n Dirgdtverrfg ©to|T< qjfdjfe fornm an/ 
ncmMicbUrtg ^ flmoberBGorpoTeo^n«DeniU3<fpt^«n^M^/frtfei54<n6* 
l)afb(?l][<B(ta«i|!jr.^ft^rang)t)n>7wme(d»ier vSUn ( Hi fiiiD ware 
^a(6©cfeuc^)in&aCircumferentii)trfcifl. '2>n6 alfo wcnttfcdrgde* 

^1 ii; s«n{>dt 

x©» DE ORGANOGRAPHIA. 

. ' ' i .1 ■ I , m I I ■ I I • .. 

5<nl)<itna*/ta* Principal w>n3».^w<f^l)on3cr<^ncft»»'irte/fof!<j)<n'mlHnlt<r» 
f«i: mwwtttr Odava wn i6. §u<f "^(jon ; bornad) dnc 3to|f< Odavatjon 6. ^tf * 
^^oii;»tti>ft(nn«tt< grojfc Q^int 6^tu^'i|>on;t)Kr«uflf <t(td)«Oaavcn 4 §ue^» 
^^on/»n(A(fofon(m.!;Sint (/{M^Difpoficio ma Claris o^n5<f<^r({d} olfa dc* Ctavis,c, S)atfdffofjtW<f«ttJS)tnD«ftt?aD[f»nf<r< offmc 6ftmm»fl:cf Principaln- 
3ttt»cr^anfi<tt.9B<(clj<fff>tjHcl(»D<r^cu|firc^f«ffmtnil)rcrMixtur,I)ctnacl)<ri» 
for3mt»m3a|)rm»ur(l) W< ©prtng^nb @cl)tdjf(ftD<n in ii>nf<rfcl)icbHcl)< etitrv 
iiun»ttd«Xc3i|?€r(w(cfj<riiJ»c^<rfo(gcfa3tw<rbcn) jm^dff wortm ; lift* man alfo 
»f<rwif<rfd)tfMieb<6flmmmauirDcr«ntgm Mixtur abfonftctlid) brouc^m fon* 
nmAtNtt>5((t())W0(Rod)^f(iffmaurMixtur vbWd Micbm. 

€*i|?<^^>«W<f«ll>l1^^<r3ftt'(J)m'2B«•cf /diKit gtt«n»nb 6af6f i^ '5:f)0ttM' 
|flf d«»cf<n / ait t)i<tnfsi^<m( (S^ormcfftge QBcrcf < f?ct)<n ;QBc(cl)c^wc»oran3<' 
logm* yeffe ?>f«ifffn (wgw ou^dfcf . QBit iwnn «ud) lodrmutlid) / bag lamt 
$«f»or^«r aff< ^aJm(/fw(fi< flud) <inioorbcfcJjri<f»<n< grojft mdgmB<mad)ffd5n/ 
W«wdl^<ctt<n<itt<<m95flp|a>umfc§um4>«<m&crtf/itmR iiim Choral grtrauctx 
worftfttMlfo in 6<m "^^on »nt nod) [)o()<r g«(lanl»dt J)abm. ©intcnw^l (<«ltdj W< 
Choral^crtf / mW nad) unffl-m "^ jjojt dn gan?c Quart ^^^a/ olw dri( Qiiint 
ftiedrt3«:^ad)f/pir6t«bfqiKm(l«h<rf«nJf/ii>nl»«nfo(d)<'^^onbd)af«nworDm^ 
25ttD ob fdjon an dlidjm ® <rcf en dwa? mangdf / iass ft< m'l^f luft in Bcfdjricbc 
mn "^jjon dnffi mmm/ fo if! boc^ foldjor dcfeft nicbt t>tntn SO?d(Itrn/ a<I*< We Af* 
tm(S()ora(S2Bnr(f(/fi><innod} tmg<braud)anfmd(id)d:i>an'd t^aben / j(>rem gutm 
wtlTcn vnDfldf )uium<frm;f(mb(m bae^maniDidddtf iu bdridt not^ fdnm bt^m* 
Wgm Chdrifteruobdr Chcr^ jjon / barnac^ matt ft<^ rid^fm rndgm / !w< ©ott lob 
nunme^rtm itbtaa^icmc^Uit^aiu 

3Juc^fd)nbojftWejOr3«{»/barn«d) guK Chorales »nb 6cftrdjJ^f<i»(tn' 

S<n/ DE ORGANOGRAPHIA, toj 

t^miAnbimfOvtUftcitvntiwc^antitnimefmtbdtit (in "^jjon |>dj)cr wtbivot nit* 
tri^(rintoniret,t>R^)<MK;t}offt(^ur^vt(((0renoTirenlmD (fimtnm/noct) met)r 
w>n)|>trtnanfcn3lt(i)<n ©tanbtin M<t)^ts(l>r4(^ worsen. &6ttft(n Abtt xm» 
«M»crd)rieb«icr^^dn/afe/D(r<itt«Qaart{)^wt& Quint nkbti^d (nfld) »nfri» 
gm jijiacn g«tt>o|)n(icl)fn '5;t)on / fonflcn Sammet^bon gtnanW / i»r«t>cn) fiir 
ixn rtct)ri3|tcn t>e{)a(«n / »nb tn &<tt vwntfymn ©riffr^ttdjcn no(* alfo tc 

<2Bi<W(H«u(f««emf ajK^ t>fd SBtrcf* 3<futtl>m vecctm /wd^c t»mt> cme 
Secund mebri^nottti)6^tti<fiUii:}( mb bcctn m^twtirii ati^ vmb dn Scmito- 
niuni^o|)C( intoniret wb 3<mAC^ worsen. 

2Cn mmab<t jur fdMgm o&&m*if>rfmidf/wr 6ri(t)af6 otw bcc^^uiu 
bcrf 35«^r«n(a(0 fotclje groffe QBn:c(/n>f< t>a*|u J^after/!AJ»f / Davon 
K50 3<(>an6t(f Wkbl^tbAVHt WOtbtn ) nO(^ gmn^e Inrcntiones 
»n!>nacbDmc(mauff'53(afMt3<3cf)abf^ft{Kni6im<nta|)Unl>ic<' 
f«m©omsv«:cfejuJ^a(l«rflabf / »o. »nb mbmt )u «9>ag*(bur3/ 
24. 3«r f{dne954f3e/(na(^Dri)nun5ii>nb3«jl«tf / wit in bn Scio- 
graph. Col. X X V I . mbtfintxtx ) wrgdtjff tt>wDett. QBdcfee »nf<rn jsigm 
<Sc^mi<beb%n<itt3r5|fc»n59>ropor?ni(^ffe^t ^n^Idc^ gwtfcn : @in«raa^( 
ft(nKi)<6urcft W«>«'no^jWncrn3widi«/fottD«nd>m&itt0foJd) tia SOJittdre* 
gtnfworben/ Da^manaajcrrjuiwc^en^dfgmdnfg^erfon jtim frc«<n $cbra»|cl^f/ 
Wbwamr mifenwrnSucf Detdnc^afcftur^fctf fcl)i»ct( ix^ Calcancen mixt 
3«n-«fmi(?/l»<ran&«:mif immaDlxrnSuff iwlxr inJ)i<l)df)e9Cio3cn»««'ftw ; i)«< 
alfoiuzo. 35al3ett/j<j)m5>«fonm/wUi jUH' it>wwdlff« notJ)w<ttti3{>ab<n»d:» 
()ani>«nfdnmfnTen. 

:8nl»|)at mattftcftnunMat3Ju»<TOmil>o;n/n)df3d>«d)r<»nfierefiebe ^ftm/ 
tn anDcrn (Sai^lf n dtefcr Invention «» Drgdn fo wtit tonimtn f«t>« / lai fte ntt^t 
<i«cD awff ait&crew«f< »nJ> &c<tucmae 9^aracr/wc3<n i>f ^ ^EUictc* ( mit formiminj 
t>cr «4(3c/fo b<|Xctn wiD rtcl)fi3an QBin^r jdxn fdnn<n/))n^«ucl) tx^ mtung ^U 
Bm/w<i(janicl5faKim3Uicl)c(larcf<»nD fcl)n«« ?>«fo«wn fddK ?54(3< juitmn 
»nbju«8term/n«cl)ti«n®wicl)fe «f>3Ctt?o3mw«0mf<Jnii(tt) k(|«r awb^on* 
mn mi Darauf fpeculiret |)aNn. 
104 I>E ORGANOGRAPHIAv 

w6^t(i wit<g\i^ i)ocl)intaccordircn»nt>(iimin(n/mif foWxm »ndkid)cn 3«pt^ 
(t<m^inbemfl|T<9<«>i«fl)«^<H> <Smfcma|)I nicl)« <int<rg tn Jt)r<r difpofirion, 
^nn tin Mixturwttcf /fo »on Odaven, Qumten »nJ> Q{Mrten, vntVidzqualen, 
tm grdff <n M6 jum f Wn J!cn difponiret iu6tftn^(n iff. 

6«)<juf(nsct)^«mnrtct)«<5<n^tnl)<imOBcrcf accort jiimacl)en »nD rrindnju* 
jftmmtn/fcl)wcranfdtn>)(/»iemu««i)<nn (jfff3(tacl)«n»nfcrn (icben 2((«n mufi' 
fam»nfc6tfd)Wttltd)»er<j(fAir<n ft^n ? iusefcbtucigcn fctr mu()fcti3feif; wtld)* Die 
Calcanten in foldjcm fletttattttt-^ttm \>nD bmxgungen au^ff<|)<n muffm. ®i(» 
fcgt(tabfvmcin<«(ra(^ttn{f j^r bf|!a;Scrff)d(9««(fm/Dag |t< fo(cl)c 55krcf( nid)t 
ouff ^ieproba/Aud) nic^r Durd)f(>nD<r(i(^<Concordantcn (!immm D^rffen: ©im 
«<maj)tMn< Compofition mif w«(m ©fltnmm/fontKtnnut t<t fc^lwfttc Ghoral 
cinfato'B Dar«ufFa<ma^f »orD<n. 

®aramb()ab(n ftcaucftfum<mfid)nurj<D<m Clavem ( 3<l>o<^ 3Wd)wd 
««d) jl)r<n vorpcr gefirimmwm Praeftanten, Die fT< Domafe attdmjic^m f ^nrf<n ) in 
fcDf(I6f!rcin/n«d)Mixtur2trf»n3<|n>(tft«U|?immm muffm. SnDwereju wunD* 
fc^m/Dac; man iacmfcl^ 9Skrcf n>iD<rumi» (out tnDt vnD f (ingrnDf mac^f ( / ixtmi; 
nMnDoct)Daf(a>idm2(rf/d(dmtc(>nfrism;isid(nvn((if(l}ici>(i(^|Jrm»oDob^ 
viren mo(^f(. 

^on vmcrfc^itDmrn t^a§mm t)a2(ftm Or^^Im 

©(nuit«tt()i<rt>onDt<t)<rt«t)3r%»nt2!R«n!«rm D<t (?(«(?m »n5 

2((ten£)r3(ttt><rctm^md)f3ffcl)<j)m/»nDjuv>ntcrf(*t<D(i(^«(an3» 

wixi^n jmim gebraudjjufcawm^itwffmfcrn: 

<So ifl Dmnod) aud) «u£f 3e&«d)«r ^ngWdjm 3ri)ff<;<m« ^r^u- 

d</Drtmie KDtm^crcfe in fo[(^« 2Crt dn gmjifrcr^Ramege^cbm 
ttfirDe/mfflattDm;?R(mtid)m/tt>((d)etf Dod) <in 30115/ ^a(b<^/ o><r»icw^cil9EB<rct 
fcij / olxr gmtnnef wtrDat f onnt ? ^un tfl Ditfc §ra5< nidjt aK«n< Mr ctttdjm 
|>wtDm34«nM»nf<fn^wf«!)«nim3<braud)/fbnDern<iud)D«raafereci>f»nD 
niti^ frtw,efallenj ftn«ma^l man ju ist idf/ioon Wncr Difpofition oJxr mDmin^ 
ia^mmmsmufiimHlSiU 3ar©wffm5a3<r(f an^Ja^brac^f »«Dc»j fsN 

man 
DE ORGANOGRAPHIA. loj 

nMnROtf^ttfcgm/Mefcttttoc tin ®<mQ9B3(r((; Ht'SXitlccTtttabccwttin ^(dbamb 
«(fo W< fWn« / wclcljtf W< affeta(lmwt&<ftc|fm/»(«^n :Qtmt(»<rcf l)a(Kit/ ^>n^ 
mnmn tndffcn.: ^nt)if)!a(fo(ln91a()m<aul$it(man^crn/5(<tct}tvi(ftc»n^((id}(C 
grjffc v|f»R5 itact)(in<mt)crcifo{^(f fh)n/ <nff{«ntm. 

^n^ jtvar ^at man iun fc(bm i<it(m t!i( 6roifm^mf Hiri^it>^<r ^rt nodi 
©att«3t^<iflr<n;9B<tlM<fdt>t3c»)on foWjen groiTm^fdffen/ W^ ju ten «ttncjlen/aUf 
<med<M»5<*ottfommm< Mixturdifpofition, diiponiret tvor^at; barou^ «n« 
fo((l)(iaf)(ixr ^frifftn ouffctncm Clare m^dnmixx gcflantcn ; ^ff tvcft^e ^of' 
f< mttti(^ftifftn iann tin gtwaW^e^ itt^ent wtmbm^i&im ttfoJgcn mfijfm ; 
gBe(£fe<«mt«t£OWr(<r«tf 9Bercfmni^r 6<f*i(|)<n m^m. Smgld^m f}&Uni 
Dt«€rffcn^l<tne'2Bcrcft<in/t»cn9)?ft(crtta«d) in Dcr 2trrmcftf na^t^un Unntn* 
Xniift«l[9iwititt^Stb(ii<X)tmi>(ti<it(<>l<!l:it%tciitmbZntw6W^^ 
)u wf(tf(t)(i»(R/r((l)t nSti^ gnvcfcn. QBk Dann &<9 tmfnr j<ir noct) t»«( fo(4)«3i^«« 
dCRtfon$mt(mm<v&t(t(r^(uf(n»nt Titttn jDrsant^m vortoitflat. 

^n]>f(t)nt (tltdjcm t>tx mtimm$ ^tftanbm i bM fblc^cfRamcn / att ®aft«/ 
4)()I&/w.:80tt txt gaI)(D<t^a(()( i^rm:Srfpruns;)<lfxftfoCm : SJBcrdK^ okt 
nUtft fdn fan : ^mn wenn nmn nur Die bv^btn an(}(iod(n(^o^m99kr(f< (on^et 
((r3(dd}m)U0cf<^tvdg(n) ar^|u!89a3ti(bur$ ml ^aihttftabt anfil^ifo^ttc^ 
^a^iati* 24.^00 j^a(6(rf!<ttfi^«t^(v nur 2o.%4(ge/vntinair<ti bc^btn dM* 
(b(rgr^ef0<^AH:9EE$<i(ft<a{)(rfon^man ttn ^i#( tub difpofition ^Anii ^Iti^t 
mntn^tWibbtt ^^Si^t tvi&tn ami)lat)mm gont ntd^t t^nfcrfdiieten icnbm. 
S)arumb t|! <« iu OmtdKn rtc^t nod} irc gr jff< (or Scruduren vnD fotJ^ct^^fuffrn/ 
&anniJ)aibmb'Sitttlf(Hmgtiti^dtl ^tntnntt towbcn. 

(Qlti^witmtbtntxma^tnjtit'^tidtncitiiii^un Principaln Qtntnnttf 
wt aud) nur btt^cclt^ Hu^amtnfi^ixn* ^wmn(tn£)rs(to>nct/im Manual 
dnPrincipal»otti<?.§«<^'^ljon/»nO<mOaavawn8^«^'ij>on t>at: fo wir» (tf 
(in grof Principal9S(r<f gmennct; ido^bm Q(((m<^f^«dn &Mu^ads<' 
ntnntt wcvbtn 1 bmnntn aixr 0(m(inIid)ba« F im Pedal Mnu^.^t^na^tm 
(S^ornutf sured}n(n/ »n( cine Mixtur btaict) Qtmftn ; 993<nn s(dd) fonfttxt 
gar fdne Stfmmc mcf^r ^ox^mbtn. 

<^mn ai)(rdn&rg((tv<rctim Manual (in Principal t)ott8.^u<f/ mb tia 
O&vrtm^>'^ut$%^oni witb (^ (in AEquaIPrincipaI9EB(r((/ t^onlxn 2((tm 
Abdr tin ^ttib^tta^tntnntt. 

J^«f nun dn 9B(rcf dn Principal »on 4.%nt^t^on im Manual , oh tewot 
no^ dn( an((r( nbadtt oba off(n( @nmm( ipflF 8.^u(f'$|>on im Pedal, bifn'd{(n 
<ut(4imMannal,f0|id|r(tman(^ (oc^nurna^fdmnfdrixr^fdffm / btm onfc* 196 DE ORGANOGRAPHIA. 
(jm!M*<mO«aav.o&flr^fdiiPriiicipal«2B«cf,wtctm fo(gai»« ll^tA^on 'Sic 
mm Or3<tn mu meijrmii f(rtatt3<t<Htcriw«wi». 

ir>*im!n.!t{nH«j)aran#fhit<}«wftTct fdjdip" ciMf>ri#nol»<r <rfo{3m iwrb<n mag) 
><-ii iUi tf J5C11 O^ajMiimytxn fan. 

S)a* XI. (S«)>f«f. 

(Si»tt*«a[f)icr«i»<it%w^<ir«n / »nb txr fi<&m 3!(«n jjjwtt <mu 
f«n3t>n5inTcntion/ mrt &<r wfrlgm jisigtnint Confetirenvnft 
(r<f<&(ti»6ff<n;fo ttar» moR 6c^nIxttJit)AJ/tva« bit 4xiu)»c{nvenrion 

^/ivier^fm anfvins of^ bot^t fo tvdtf omimtvtxitf f)tmn b^ aitrciso wntrntm-wH 
i6MfyS^<t6i(tve<it<t^Mt6nn<nCpcca\itett nottrttttrd} onitcrt mtt((( (m tnef^rcrtf 

f un.j;all< ba^tlbi^iwiS ii<7iittu<t^i<ni<txiNa R<ttitrU(i}(r/^((|ttaiurtc/9crfi(i}tf 
tnbtiM<ll9KMtec(ibvin$tntm^ . 

tvf(Dt^t>nfri^m/^urd}^(ltC2BmMvn^^{af6d^( rcgtrct /imD sum ^(ang d^rtn^t 
wotbmf<r)tt: 3wwtatf Wc "aSdije cfcm W<f<(btti mUttV ncmlid) Dt< ^Binbfftap* 
pm o6cr Veatiel , ^ar^tlr(^ ^<r C&^{n^rfnau^ ton ^&<iii $(^t|^r »»r^/g<^rfia<' 
t<»iVn&mit(<M<rv^ii>dmvMNfct»(a^(n wortcn fn^u 

9S<it(T^<tfmanCaIMlo]Kr99}in^tr6t>1rtn^(f>riUl(t)t/^amtrt)tr^itt^fvolt 
^(n9&^BmiumQS<r(t$((mfa : S!>(fd(<tcl)(n tia^mtd^Scruduren mtrvnt(rfct)u« 
^nmfcrm(ndirponiret^(fen/3Rtw(c^Mc<i]Btn»t(at<it(fo inwmtti^ affctiAtt 
Cancellen, Vcntilcn, @f ^tjitftttrit c«. atewir <g nod} brrttKl)tn r3cl)a&(/ »nD Mu 
«uff^a« <pf(iff»wf <j«f<«tt/)3rif3«/»t»>tm( gakabKro-it/^iscljcnac / Pedal vn5 
Manual Claviren 3<nMd)f ttwDm. ^i< fit b<nnm<iftii( Prmcipaien , wtk\)C 
fi< i}ttnad)cc Praftanten, mb aud) ioff l»<ii ©rllll^t gcfa^r <jcncn ittt /forncn an jtun 
j»<r5f6ra^ti»nbpoirir«/(auf|^3ninW3<fai5t{)«ff/bttwci( Dtcfc ^f«ff<n ftracf^ vffg 
Moff(^un^am<nr/a(^n(tn(f(i)vff^KQBiR^)f(aDcn/ wdi aa&A wttn fUc^fta nod) 
*fff«3W»frf)anl»enf gcfflif fint»0 -C^^^n ««^ tm:SoCmCaJ<rcf /tvcld)^^ jian!a(g jbre 

Mixtur T>E OUGANOGRAPHIA. t<tf 

Mixmr 0t(v4Niift#u[d<»cf{/(wff <ma^fo(j(lit<Ct&aveit , Quio«en,^ptr> 

roittd/tvf e fte ttod) i^iiti Zd^a nod) ^Simvmbliiaiicn sotwdjt mttxttPfnb <uid» 
antxtt iu(tfn^m »nmud(td)/ium f(()tt5< [Kir fotuim 9c^a<l^/ Mt» Attfait^c^ ou^* 

tlod}«ttt<rfaM(t»fid}()Bnnctpalmcnrttren Dcr ^dffm^oto^. 

@ftmw(rtf ddv<f<ii;fe finb bO(ii)1^t<»Bim<apsinttU^ia»ttim^et<xt^on*nit 
^i(|(t menfur vn» ftfiito 2iri)<it/ fKt)»Qa.3«(ntti txro f|frs(^(aM t>^(b(#at (if 
^ifit>«n/e»a« man ft<t) rtjct)t oUctnc t»fxrfD>{d]fm jt)r(m«omafe ^((ctt »nD f^(n#^ 

;Dr^m<ui}cr(uiuif(rt<ittmrnn(f»ot)f{d|iwnfQld)cn^fctffen^ 

f (t) m(t)tf(i)(mm&AifFw,'^(»<inn ter(t2ittPriDcip«ln,(<»au«ica9>^f)^m 

^Prtwnfd^ettttMtfem |<t( ttc i9(ii<(|itim0 tariatm/ iMrmdcrung 

yn^vormc^ruttdDcrCkviren ,attd^^<r@f}mlmnvn^ pfetffhv 

au^^^r^tdtOrgcfninTcntion §<r0ef{offm/ »n& 

tin$(mumm'b<m<tf9l^t ftp* 

Jf)< «6<r Die Invention bet Sc^Ulffftt/ (DarWtt oB<« ftn?. 
^op . melDuns $(fct)cf)m ) r((t)( offmb^tr wortm /f({ ticfc Tbtt 
t>tt ictmifo Mdi it^vn^a xtt^f^rttidtotot sm<nn<t axT' 
tmmtff sroff(mmnf)f({ti|m nad)fu<^ctmfunDm/ »n> fn 9U<« 
txr(AnDfi»nD^a&«nDfB(mad}(vnD^r<ui<l)tw0rt<ti:^8kl^< 
(id(m(i(i)(tvU fo((^(tf yor({<ii6t3( lDr$c(ma(^<t Nf(nn<n)<atf 
loS D£ ORGANOGRAPHIA. ((ituonim t5.Cap.m(U)nn$d(f(t)c^(nfoO)^<n^rfprun9^frc]t. {DorHmb Mian 

(Aifcn/fonDcrn <ut^ in dttften XaTcniion ^i<floffmi9nt>im^1^unbm ^At^rcn 
aUbcrcttim ^(brait^ ^cwtfrn. 

tvcnf$3'>^^<^<^n«n( f^f @|niR$(A&m «on<iticm OTg<(iiM(l}(r Timotheas ^ 
n«iTt>t/mi«tdncm fc^r atttn ^Skrct/fodftSKM'd^adrt/dtni^ntmnt/vn^anlicrm 
ftm1)ittwiti«m^<mi nxmlAHtmit &0d1^4btannni<i<qittimtm ift. 

(E^^arabainM<f^®tntoS(a])(Rdn(iete@ttmm( j^rc fanborUc^ Ven> 
tidtmb«t({2ixbdf/bo€i)nK$nt»<ff<!ri/lia$ <0alfotricbt'|iatfJnnm|itf4mmm (Auf" 
f<nt»ttb ^ttr(^<t)m/f(^r^t : 9£k((i}( Venciet &<innmtf dm dnQ^sm 8Ud^<r tu« 
d(<tc])»fa(lOdm/vnD Doc^ fiftrbcwMi in dor jotm vn {f»<n Ictxn Clave fon^ete 
Vencid^iK(d7(tmtlKmC(a»trm6(r9ei»9eitw<rt)m/ Mr^n^ctt. 

«onixn@d)[dffi[(t»md(b<i(tm:l$nl)^fo(c^frAtiimb /tA<(M<t QIMnbttciitcrv e/^nt 
Ticuvtt&fdttb(rbA^cmatt3c(/vm<r5m^fdfmt)atmdgm bchoffrnworbm; auc^ 
itKtttxrundtxf ©etvtncttf/tMdcntcf @(t)(df^cr(f«/tvd(4(0fon^m tti^t ^ninsit 
defeacnfc^bc(l'm^t3f>«(bm* 

^tenMnft(^ab<tml4»tnU(fctt^Att^m^t< @4)Mff(a^<n luft mb perieft 
jumt^t^m mit ix^ia muf^c b<^fr<n/ vnt tic ^tt)&a:<t>nD JE)oa4ip<t in 6ac^f(n 
(ommcnvn5d(f(;t)m/M&ur(^j><tf((bmvotttd((bmfdw<>UucH iu @d)ktff(atxtt 
perfea:)ufTft<(<nmf^ficb;ftnbj|(n(K^a<fb(s<f / vn^ftd} Derm amuntaffm ansc' 
foitsctt* 9a3t(ticnii M. Fabian Peterswn @d)tK<a / {it lXo(foc(/ ©trattfunDt 
vnb onOern ortcm dcr^fdd^m gemoci)! |}ab(nfo(« 

3nbmiitfgcwifH^ttid)fdnjfrin3<«9B<rcff«t)R/lit(6prin3ral)(n(<ifeicl> 
»Ott»crjfniH8fn£)rsc(m«dj<rtt3^tt»nDf<(b^»«nimffrtg<r«^im (on) luft ixu 
ma^nmitWfA auff »m ©djWffatim ttwjjr wunttrfi c^cr rntmmam in ©n'mm* 
i»n:cfmmftJ><naba<f^n»nrfm^4|r<n/tM>l8ii>erldmngm»ntfonffms«crlj«f«n»nft 
guw(3<jubrfng<it f«)n/ ate «aff b<a ©pringtolxn tcrec(fa(Wn«cfe*gcfcl)cl)en fait. 
3<&0(l)f«^6ftllcbin)5«Inventioncs/wi<l«ntt«u^6«jiicrr<ij2{rf »on @)?4tt »n& 
^<&ft«fbQ03<r«n'35l«fb5(<j<nMudj g«f tmb IxffmDig ; wctin nurdni<D«r20?dfter 
Nei)eil<nan'^ad5(brad)t(n@Abmred)(vnbmtf|>d4)({cRf(d|inA(t>tnci)tn(nttoIte: 
«teUi^flfjW3«id(iaman3tImit8roflVtnf<i)«t<ittcrarmcni<««(Wefn@t4wm 
wt iCcrfftrn/ t<tt» ^^itn UtJ^titf(fyiun m <l)«n on ;0r3c((^mmacl) jjjroc DE ORGANOGRAPHIA. to^ 
,^ir(^m$(I(3cnt)dtf(^t>n»auffiuri(lKmiumof(<rnm(bt(Jtt sctfti}^ tcfttn (of* 
\<n)b<fant<nwixi» 

9S><i^<i-bcinn in lUfmmicn bee Dtitl'>Si(td< <tH^ Ovsfiniftm i^tilt 

Qiiintin1>a(ixr contra honeftatem & confcienciam ({iSfd^t^(n^f vorUbcc paf^ 
fttcn/vn^ tnc^trc^cn titc^r »m6 <tn ^nsfi kfc^ndMn vnt> fd)ii(UQm toffm* 

®rt*xnr. €«pff<f. 
^txruttgvn&vdrmelrttn^ txrClavitn. 
l<idi wit mm nun vor 2mff^«(6twn^nr l^alvm mtf fTc^auf <»' 

<r^ rr^&mm Claviren mi Pedaln , fo fxt^ vbrf^f^^miMf 
2(Af)t(nfd^6<9(m(r^ntm3(toan^^U^/tir invention ftcr 
Kr Semitonien (btttttZtt chmim 6. ^ix^. <m9<lxuw^ ^c^x fodimmr^f* 
fdn^<l«<ftwnjl}3<f^r«ftt3<^|^rJdf ^cr/We daricr inventiones jmM<r »<rb<|fm/ 

W<fcr3Ctt ^ClavcsoMcmtmn/ wt^»nfere ^«lg« 3(rf fl«t> alTmelilidj «»« 
«ff<ut3<n:3rto(l>a(fo^fca«<tnClavisbaIWai ^ua/lwtfiff ftro^sttwr ^nd<t 6rrtt/ 
ii>n6alfi»nocft«nma|t{fo sr(>g/afe«n<rJ>«i?«a«nwif<ni/ gwcfHt ;iwe ttrgW^Kft 
Clavesno^<lnJ<?omctn<ra{«nf(dnm£>r3df^n'5:^wmjitfff S)iint>m fc^ fdbffftt 

^iuftntxttgcwefm. 

<^a(tr (^crnad^er ftttt 2)t( CUresno^^ vm& MWfttf me^r erflrittm woe^dt/ 
aIfoNi^(#t(C^tafot)^ttu^difcn^<m/atejquti»ardtieOaftvaattfto 
»ktn Der XhmOrg^rjK S. AEgidienm?Braunfc^djnocl)i<«oa»f<j)m/»R6 ixr* 
fdb<n 2ttrtf wftardjfein Der Sciograpb. Coliun. XXVII. »rrt XXVIlLju* 
fntm. 

S5t«Carmina fo tto(t) »nf<t &crfd6<nS)t3d atfc^ritJm/ iufn6<»/ Jft6 <4> 

Offcrtdevota nancClJ^ufhi condo tota, 
OtganafadhipicChnftomatiiq; Maris. 
£arthoIdus r exit tunc Abi>a$, acopifexH^ 

O 3^ Andreas no DB ORCANOGRAPHIA. 

A ndreas gnarus exiftens ute^; rarus: 
Yttangantcoelos>rcronaiithaecorgana melos, 
Tcmpus uT^annale nofcas, fie accipe tatc 
1456. M tuiKcempletOtncbisduo C rctincto* 

L cambistetnis, eft fiidtum quod modacernis; 
In quo ;ubilo pfalle placcns Domino. 

l\vcftl{nnittti<tw«Mwcioo^v<nimm anlxm m25<ii<tt3iu S. Salrator ttit 
3nibM^Mtnttal)W^i^(tf fk^mDifcantsotmrnf / «tf fo^mN monicv 

3?nDiNnfow<{Claves<mPcdal»iti)M«iual,|)arwr3<*a(|)f«r<2aJmffn 

»<c^(^{>un^wt3fl|)tfflt wn«n<mSl)Wfl<r/ J)(mrii1iZra}[^orffmcmbti m 
SropQ&rte acmadtf wor^m / ^2B(((^ Pedal fid) im A, f» su »<r jttf Are (tvte<tf 
Jn^^it(<nd(f>r<ud)(l(^) dm(nnct^(utdcf<m$m/»iiba(fo difponlrct; 

^crDilcantafxralfo: 

fn<K*dn<j><wiurfcfbmi«tbief<rjF)rtnrtc^ Xra;^orff m !J?ilmt<r0 
|U »nf<r aebm^awm ofjne Pedal gcraadjf /iwrd)e« ate one Bc^4(m(» fot8<' 
«tt«sm^tt: »n» xfL l»c|fm Clavir oujf tufe map difponirt gwcfmj 

€<|<tf «i<rW(f<r«Wd|l«Wtt<f(iJri>o:f>feiff<it oJ« Prxftantcn in ^extm^n* 
tm swjfan ^mfc iu6»6rt«J>/5WK<n giKnnw j audj nortj <u« oaava 

(arin DE ORGAKOGRAPHIA. iit few ftf«5nirt>«icfti^^/»n>^r»rai»59W(mr »o»S5Wl>e«t><r3/(oi^« 
Fedsbom A ()tp juma/(t(fo. 

A*i^cS^^«f^3^* 
TSttD ^<n Difcant auff ttKf(r»fif<3cfcr«3«t>*&«i : «!(<»♦ 

3nmaiT<n fcmtt ju fotclxr leit nod) dn 'gurnctjmer £)r<jrtm<Ml)(r/»<ftl)(rC onrad 
SCotcnburgcr / &cr actum «« t^iJrttb<r0 «neg^«cf <r«@of>tt aUi»a/tn® cvtiff wi 
93r«g f cmmmi ttrftljCT baggc&j^c <2Bfl:cf im ©rifft Romberg vnt) Mi 'Skrcf jHti 

Q3arfiilff<rnmt^iim&(r0 2(iino i47f- sfm«dj<|Ktt: SM^w rt<n M f«>'^« 
3C«/»nddifpofitionjflreiayir)(>iil)g>f«f^(tc(m ^Mtitniiif Anno 14P3 fin^ 
c()ng<f<()ri8:.^a()rl)(tn«dKr/geft<id)WOihra<hisa<>mtlnrKi*w^ 
im&Hfft^Ambvcsfwtld^ti Midi maim (^fttomanfoni) jct^obt/ <c0r^ry«Qb 
Mt3cfa)ig<oiomcrftd}tiut>>:Clsyes»tii)t'iefetk<Qf((tiicv jumd^chi a(^- 

3m.Darcant«(«r<i(f»: 

J^at}iniQ)rdud}nur8.<v£^($($(|<t6t/a6(r ibdcTTenovacion tm'f 18. $EI4f5<tt/ 
f0}(^(nfp<tmtm(an<^vn^^f)^anmnf)rcttgew<fcJl / ^ekgct. 

j^irQim>or/ «teii«nf>(i(^ AjiQoi4%.tflHegroffcDr^«ftm '^^umM 
(ErfftiwMtrd) Magillrara ©fcffan »ooC5rc^to/<Safp<»S)?<Id)tor/»ni«S)?id)a<I^ 
m@dfnud(f(rnd<tivortimj tvt<id}t«nn bmfclUn ^ia^icbH wb^xitff^^f^b* 
f{(n$cfc()cn vo^ $£((fm. 

Anno 14P9, ()af HicinciGu* Crantius {ik groflfc Orgcl in tft ©rtfp^ir* 
^cn S. Blafijju<8raunfcbtt}ci33cmacftf. 

CaJ«(^f5fnC<;Saf »mcr ixirfcttm ;Or0<If<}f^c«mipt»rtfi«i*. 

Sub ri» DE ORCANOGRAPHIA. 

SiA Orgamo mdieri. 

. QurnosexupcccttabakmConditamiro 

Otdine divcrfb, dulci fonoq; tnodo, 
Axe Tub ardoo v ix credimus Organa pandl. 

Inter tcrrigcnas aemula caclicolum. 
Quisquis opus fpedas, HinrlcusCrantius, acquc 

Gudenbergenfis HaflTo magifter erat. 
SolequaterdeciesCentumterrisrevoluto, 

Vndccicsqj novem fcrt ubi Virgo Deum. 

Submnore. 

StruxitloannesThomashxc Organa Chriftoii 

Dxdaleo juvenis prxditus ingcnio. 
ErgoChrifte tui populi defendito cxcum> 
ut tcfonet laudeshk & ubiqj tuas. 

!8ll^!nW<fmi<l|f3e^«cfti^«tlDr jcfttf<i»nJ) WeManualClavIr ^<n »ttfett3<it 
(iit$enfa(l on oKem sld(^ s^efm : tcnn t>t< Semiconia oxOit a(fo/wi( ym I iw<fd)m 
»mClaribusjnnmd((«5m/imdfd)wari;o»(rviiKif(^Kii(ic^anfati>m/ nut Ms ftc 
ttwcig mtfa^tintiChvissrS^nwbmitccinbmO&tyen gnt^dlctwortxn/alfo/ 
(atf ft(fd}wariudr(t|fcn/(i(ffl)immt(c ^tfaUimnb i(i)(iufct)(ag(ng<tv(fcn. 

Jbaptd)a^«alll)t« etttdxr Clavicrdifpofitiones mtt inofdbtn^ictiti* 
^<n»nbboppt((m^U(^(ta6cn/fowo((((tc^(r^«|l<i;^mn(ng(re^ct; tfl bammb 
j<f<^<jjctt/lKimit»nf<r«r JBorfaf>rm2(rf »nt> gebroud) / fo bann aud) / wk Wc Inven- 
tionesmi(^<r i<tt voti3<tf»r(n iu3<t^rm iu^mommm vnD gc(It<sm fn;n/mand}cm 
^a^urc^ 5(|{o 6(|T<r 6(fanbf t»nb an<}cn(t)mcr fc^n modcn. 

S)mn fo w'ef &m »nf crfi^dW 6«r ®ucl)(laftm»on Oaavcn ju Oftaven be* 
Jdttgtf /tfl tii« cr(T< Odava fur ltd) acMicbw: tic anfier ciicc mtr dn<m f tdnm(*0 vbcr* 
jdd)n« ;»nD tie &vitf e Oftava mit J>opp<f«n'35ud)f!abm angcDcuttd worten.SJar* 
mif/wdl 6i( Clavier aitjAljt Da Clavium jmmct jugcnDmmf It / <»ud) dn »«;n<mb(i' 
cl)«:»mafd)d5fobferviret»er&mWnttt;<3Bdd)cnfteab<r«ffjdr»on^ ju fcj an* 
geftmgm j)ab<n. 5Bammt>a6<r/»tt6 t»a«il)re©«t)ancf«tvn& mdminstn tcttK^c* 
wefmfditmas/fAnman dsmttid) nid}f tvilfm. DE ORGANOGRAPHIA. uj 

£Kct)r3<6ael)tf Jptrnt C.alvifij QRe^muig i|l t>U{<i Hit m mtft) alfo fcferd* 
t« : C aufa effc videtur, quod principiuiii Claviutn ex Clave b) producicwr , & 
origineai traxit ex veterum tctrachordis, quorum Hypate Hypatcn , hoc eft 
primumtetrachordutnincipiebat ex Clave tj XlavisautemAdiciturprof- 
Iambanomenos,bioceAa0umtaClavl!s>itauc fa jregulariterfit prima aban- 
tiquo. 

<S>agXlV.(l(npiuU 

mm. 

JD loklmttt J>« rtll<r crflm^Xtt ©(fmmmviU) ^f«ff«tt/n<i«Mid)/ 
!!)« offcnen Principaln Mcnfur Variation (tttfllnwn aucb 
) nod) »or if o. 3<jl)ren »cn nicljttf flnixr^ / txtm wn M<f<r.flnm 
k 2tvt.g«»H(t) an wiwrfcbtefimw ricffm »rtnt»t)d|)( ^ctongra tjjur ; 
||^ab<n»nfrtc3orfat)rcnW'tfe(tc.(iwctt>trWcj<P3«jaftii»ma' 
fct)i{i!(tct)«n ©titnmm tni JXegijliernljdtm) attcinlxm o'm'gm 
i1)V<n gvoffen Jptnter fa? ober Mixtur difpofition, offt ut Die jtf. 
^feiffen ff«rcf »ff dn<m Clave m« ttn pr«ftat>ten jufatntntn fl«f«»jt *n& gwtintf. 
5Q5i€6robmtm7. €fl>)((ft«wa«l>an?on t)md)«tworDm. 

5)<nn»nfer<9tr>|jf«!>ubprincipal»on32.Sii^ (n«cl) »nffrm j<5t3W'5:5«n|ii« 
Kd)mn)ionb M« aroflSrn Principal i6. ^ '5:^on ; 3«(n t>nfcr AEquaiPrincipal , o« 
j«r Btoffe Ofiava 8. ff. Oftava 4. fi. Q^inta 3 . ff; Superoaava a. ff '5:^fln/ <|C. 
«3}j« fcawn «i^ Vttfcrc Mixturen ; Wte mit «nani)«; jufammm / iftin j^wm JfJiti' 
Jcrfaij g<|!anli<n / »nt> (jrtod) jl)rt Prxftantcn 6t)<t Principalcn l>A»on <i]&3«:«<ft* 
net)difponiret3«»<f<n.<3BteJ)«nn«u(l)/wa^ tt«'«-anj<e(gemn»«m mtin fUm* 
mm / &ur^ ttccg^mbrnt^Utttm^pxin^^mb ©d)fdffl«l>mium»oirm'vB<tcf 
jufammmjt<t)mf^nnen / tajf^&ben'fic Mmalg turd) rin general Canel etitc 
•aSfntfu^tung/ fo j<bcr Clavis , boniff tte difponirte ^fdfffn3<(frtnbm/ gc^alit/ 
«wff «inm<»l f (in3mtm«d}cn / mnt> al£« cine tmiitg? ©rimtiK jufammm«<^mm 
mulfen. 

:8n^f)afJn>armtc^<^ro(fcn?Ramm/ txi^manfagf/ f(5.^f«ffm*ff«n<m 
Clave ; CEBcnn man^ akr vccl)f anfi!)<(/ imiD tvtr jcistgcr jdf nut 5. Glavcs / cbtt f. 
Coinponirtcr voces, ale ol;n5(fc()rcgc"?§"fl«ifttiManualClavir, wnt im 
M4 »E ORGANOGRAPHIA. 

spc6atctnem CUvcm c, tier txnn nod) allcoCtt mti^ri mb ftiwiahfcnMU^t '^Sa^* 
Jtimmcn / jtt9l<icl)in»ol(cm ^cjesjeiicm^fi cf nictcv ^n^ctct / vnb vccljiKf aiiff jcl>ct» 
CUVe , nurgcmetBcr ftxtfe ju ubcni in 4 . ©rimnicn / al^ Princ. Odava , Q^int , 
Super.-xSav : (w<lcl)< gc mcimahdjiit sroffcn »nb f (ctnern£>r3efn jum vottcn QBci- 
cf c^fjo^m wor&m) 4. *pfciffcn/tDnb W< Mixtur bavm <tt»rtn voit 6. ^fdffcn/ (ptim 
mi<vtMixt\ireiifa)nbmKtm'^ixbvi\y<i\m$ixm(n^ttd I ot)«t antxrn ©tfjit' 
wm : SDo^cr wcrbm |« offt nacl) gtmbcin ^« repetiret, wdi |i< aud) t'li ben A&tt* 
»nfcr(!en3roffcuClavibusnt<i)tfo3«r3ri)^/ fonbcrnfWnioon^friffm / ivtepe 
i»rtnii auct) mci)f grdifcw wdl bie 3roif«-n in ben Oftaven , Principalcn , Gedaften 
lunb Qajntadehttcn, &c. affberctt »orl)<mben/ »nnofi3 fep) iag ftnb 10. g^fetffcu 
»ffj<bein Clave; 7Hfot^m$<H<iit(ft^s Claves 6o.»nJ)Wo(62. ^fetffenanbet 
gat)!/ t>i( (btn fo wofjugteid) rcfpondiren, alimnn <g atte^vff einem Clave oI)nc 
©djIeiffenoberSXegiffernflunbe. ^Bennidjabettm^pebalmtt jwe^en ^fitfcn b«f{ 
G»nb^c;3(t» Manual bet) berlincfenJ^anbba^e 3 c"f ; ^innbmtfbetwcbmibA* 
§•? 5T fcatf jtnbio. Clavesneljme/ »nb«c^n<aujebermClavcmbettW'erobg,C' 
ba(^fe»@rtmmenii>ier^feiffen/vnbfnberMixturt>flf«t»(m3|l<att^nurtf. ^f# 
fen/«ietttofoffifermateio.iz.obeti4.^fetffentnb<rMixturt>or(>anbm)foftnfc<« 
lufammen 100. 5>f«ifff»/ ttejugleK^ »ft «nm«lintonircn. 

(J«^«f«Bet»n3cfet)rwr|)unbcr(3rtI)renfa|lstfl'd)juberieif / aW ber JP)err 
lutherus butd) ©otfe^fd)f cf img bie (Sbrtjtltclje (^vawgelifdje ^ef>rc / »nb bai retnc 
SBott ©otfe? on 'Jag/ »nb J)erfur bradjf / aucl) burd) fcntctbal^xcg eingeben ©D'S' 
<e^biefe2Ru|tcaKfcl)e Invention jtd5re<^ffcl)«ffcnljeifiir5Cf^rtn/ »nb su &£>'Zu$ 
ieb mi pvdf fo wdnf dmmfjd) an ^43 $u f ommen/ angefangcn / berogei^fllt / H^ 
man/wie bie»nf<rf(*teb(tcl)e Tivun btsi ^tongcf? / etne m^ ber anbern iunet)men / 
^ttbiwebtefelMgenauc^ bUr^ringei»t|T<«&rtj«er^mbene^SD?«ffc{ber ©prtng* »n^ 
©cftWfftoben/aum Variation mogfngetracbf »eibfn/J>af evfcnnenlemen. 'Snb 
gleic^ wi< bie tietltge (Sd)rtffr tm ^apHti)\mb fo lange jctt verborgen / »nb nur etnen 
gemdnen ^ar»en gfrtd) geWttfben jTHfo auct) btc Mufica, »nb berfe(ben Inftrumen- 
taii>nbOperafaftiramcrtn«nfntfcl)fed)teniDnnJ) ba(b ntdjfi'gen <Swnbe bertUjet 
()«; 55t| bap ^e/ wie jcgfgebacbt / burcl) ® oftee gnSbigen »rt(cr(tct)cn ^Bitten etjja* 
ten/ »nb3(«cl)rtu«emerfd)tvar5en»crbuncfelfcn "aiBolcf en njieber^er^'irf ommen 
»nb<r^<Cer/»nb6et)bfefer»nferjetf»on'5a3au5;fl9e«lfot)od)3e(!ie3en»nbt>erbef« 
fm tjl / J>afe^nttmel)rfaflni(l)ftt>olf)o'()ern?irbf ommen f^nnen. 

^nb i/f oun bie erjTe^Jnbcmng ber 9>fetffcn / >a^ man btc offenc 5>fetfFeB obeh 

JU3<« DE ORGANOGRAPHIA. af 

8u^b5cft»tt&»<rfttt^fM/wrt^|if»wctncit^(iMisji()nt'^<iuf»>on}ui)3<6(nm5clj«n; 
®aj)<tJ«<2CttW:Gedaacn^ffiffcn<nf(!anDcn. 

^u* W<fcmi(l jTracf ? fort sefrtljr^n/ »n^ Mc mciigc l>«t »Scrai« \»icUn ^fii^t 
in b<m iiwor off( tcnviubf en J^in^<rf«5« i<rf|jcttcf ftfortxn. 2(fe ta^ man W< ^f«f» 
fm/fo <<rK O^va I)^t)<f / ^btt iitc pracftanten cttt fcvltt 5>f«jfcn g«t><f<n / »Ott iw 
Mixtur()<Mutf3Wommm/<wff«na(»f()nJ)erficl)iXe3t(?fr»nD^ct)(«ffm3ct>ra4jf/ 
vnDOaavam gmennrt. S)<p3(dcb<nii<^feiffm/fo«n<Quinta^^j><r/ 2(feW«fc 
Oaayaam^auf 3<|?ano<n/3(ucljalfoab3«fontcrt/ mb Qjiintain jc^eiffm* 

<E{iWttKfft9 Me SHaufcljpfdffen/ fo ft< anfangg Dtcfer newf n Invention fur gar 
^w«tr«(^«(/ t>nD von jwc^en <Pfrtffm/ afenemMtclj / txt mt^dadiun Quint, » nn> 
<ttt<tft<in<nOaaven»on4.'§upf^onjufAmm<n3frci5ef;®<>^rtffbM<fejtt)o^faf' 
fm (w<fd)< a{(w<3< dne Quartam, cilg /ut fa , re fol , mi la, rcfoniren mb »oitftcb 
g<I>eiO »|f dnem Clave <jf|?«nDm : ^d(^e«f Donn/trcnn dncr grobcn 2frt tin offnm 
rn&Gcdaaen@rimtnert ^aiu<JfJ03«^tt>tt•i)/r<cl)t^c»j)« mifcl)«. 

:Snti|l;f)mn3{dcl)tt>o(j()«Mixtur,we3m»i)rdn3oaog(ncj:?9?m3el)cr^fdf' 
ftn (larcf gnujjfam nxrblu&en / a(fo / ^a^ jte ju t»cr jdr ^^c Mixtur gar afidne auff dnc 
fenHdreia&c gefeijet/ »nl> btn <2BtnJ> lmt^^mVentilaJ>'i>n^J^<}da|fcn; 3)nn& 
iu^erfe(b(l1 MixturnurDoi^ Principal aUdnegeiogcn / ml^<g txnn bag i)o(fe 
«8JcrCf gmennef worteit / lonD aucl) gewcfent'jl : Ting ^Srfac^cn / M wd( bU Mix- 
tur dit Oftav, Quint, Snperoftav , mb mbtt mt^v nod) f fdncr 6flmmm m jtdj 
ge^aBt /fo ^af man md)f mc|)r / Dann fco^ Principal, afg ta^ §^n^am(m baju nejj* 
mm J>flrffm. 'iSJannnun ^te Mixtur fcurcl) Mg barjugchorige Ventiel o^cr QSJind- 
tftfpcrmngwtffcetumtiatvonabgefonlJcrf ; @o hafmanatetcnn JpffDcifo'rixir 
@(i)(dff(alxtt ^t(:8<r<n^mmgcnmtf tier 0<3:aven, Quinten, ^(dnoaav,Gcda# 
aen, 3imbete»n&DCaufcl)j>fdffen gejiafcf. 

<a3te tcnit dWffe«frt((g or^enritcl)e ^afge mt( r<d)f mefligf m CBmtf »nnl> ®f* 
»i^f;t>orI)un^ert »nD neuneen^own ot)ngcfc{)r and) jiim ©cbratid) erfimden mt* 
&<nfe^n:9!Be(d)cakr9ldd)wot/nocbn>ic»oretltd)ent)un5er(3af)renm« ^oljega* 
Kn9tof'ionJ>£>d)fen|)4utten»&(riogcn^ewcfen/ vnnl) a((efinjf3rtf>rl)a0en dnge^ 
f(^mi<rettocrt(n mftjfem 

t8otit<uni|i33al)ren i(f man ten ©ad)cn a6er h^ljetfommm/ mnb 
fepft iwat We Mixturen auflpjljrer abgefon&crfen iabm wnb ©perrVentil geWie- 
beni^(>dc^afe9nJ)me^r6«mmm/rttemmltd)WejU3efrt5t«g)fdffen/fof!«@pi«' Hd DE ORGANOGRAPHIA^, 

^tunimmUt i tijitxtwagtoti <Bcl)uairttcrrf<ii crfimJm; Sn&fwjirtattdj 

@o (jar man aud) au i>« i«if iiK Invention bet SCficf ^oftttffim rpeculirct ; 5EB<€ 
><];et3ro|fen £)rg<(n}<rcCc»nw anbmnuicfpjigmNrPauliner ^ivd)<tt rtnje^* 
ttoclKin^ f?«t)«/ w«(cl)e^ Principaltm ^cbflt»oiu6. f? ^|)on /im Manual von 8:' ^ 
^t)oh3mKfm;^4f©ro£)3(l5ac})f»ff8.ff'/ O<5lava»ott4. ff. SuperoSava i.ff»* 
Qijintaj.ff. SXMfdypf. gtmMn / Mixtur iz. §acl) auffrtmctcfDnJfrn 

3mDvncf^Pi>pftff;Principat 4. ff. Wtittd ©clmcff 4. ff. ^tm6«fn/ flcfn 
£>Cfd»<(rtn/ mbm ^tcif'%Sik^tn ^dtter Regal, ©ct'n Manual Clavir »om D an- 
gcf«n3<n/ vnb in iwetfbtfM^ntm t ft cl) g«n&« j ©cin g><^a( »om S jum c" ^mia* 
«l)«/i?nbmifi2.@|?ihb%nbeIt3fg«Bcfm;t)atauc^tttJ)<c®wji«'nS9J(flritt3Re- 

gall, »i»b tm ^Dal^ofaunm 9<t»<*t>^- 

guJtrittf ftnbbtcfrt^rtf®acfei)tW6«)Jrtttem*tt&0rof 4t<Ja»Cf »«-t«tf 
CBtefcmnju S. lohajui in@dmngmaiKt(«nfWtt9Bcr(finiiet'f)o|><f<i)ttj<bfnd 
8<funi»m / vttfe ««d^no.cl} getraudjt n>irJ>/ tt>((c^f?fdn« (icWidjc 6flmow<tcf < / »nl> 
<mdj sufc^Jwrnmcfen j^r. 

2^mttfm jtt5ioKf)aufmtB Sana BJafif ^frdjm/ ©n^mif Mre vxrt Manual- 
CIaviren3<^anBm/»^iDncn)H(l)«&3cl)iocftcn»«l>m. S)atf dm Clavirf)aft4tf 
gt^fft Principal »n&Mixtura^ttftf3<^ift S>«cMixtur|)atnmrtabiie|)m/ Mtf 
Principal ak«:(0bc^tt^ol»«pcl^,att«nc/l»mnl>fe.MixturbAt»o^ab3<iogm/J^^J^ 
ftmtw^m ) 3«r ntc^t Ab$(io$tnw(tbtn tSmm 1 mnb alfo f ee g tnt iCtongc Wtekn. 
S>^waR^e« Clavir|jaf aud)f«ned(jenei<i&c/ if<MrdUff Die mimx @ttmmm / «tt 
Ut@(baittmi Ofta v, Qui nt, Superoaav, gittikln/ «c. ^(fe^ef 3W«fm. S^a*' 
W«( Clavirifl jum 3^uctpo|tfiffg<f>r«td)th»0!«Xtt.. 

3nl»<iffo^a&en fic al«fba(l) mtf Dcr Invention btt OteatjTer »nl) en^frung i>« 

S«rgUfjttmfan3<mrdrtm^an3ett>«{>r^afft[>(;fimDfn»or5m.':^ <^«(t)vuabct 
W<f<«S®«rcf «'n^rindpAf4f»on i6 . f| / »ni fdneClavir tm F angefangcn / vnnbifti 
teiifin^jbU mdfttbo m>\\i,ii<if£>x$tUi t>mb einen tho)xif6i)<tl d^mfirjtmndam* 
m<«f)V»dd*anbm;9BieDmn /ft)a?5m'^l>onMa»<}cnD / tti{mal^«»atf 9Wi)X«tf 
wn;l)n<n in acl)< gcncmme n njovjxn. 

2f(ro ijl i>Uf< Invention, Da^ bit M ixtur jfjre (i^mdnbtn tttf ( ciitcr f^BiuMi^flr* 
(V<m»t3«/ wb bAganb&pf(i^wttd and) frinc e (gene labm mtt ©d)lciffcn gcba&t 
^<ix/»n&fl(fo f fn^ Dcm mbdit &cn'2BinD rtid)f nchmm cbcc uwbm tSnnm 1 lUi',dt 
mm^i>b<ftinpiib(fanb<n> SStcDcnntcrfclbtnQrgclwcrcfc/obikfc^on. 

x>cx. DE ORGANOGRAPHIA. ny 

— — ^W^— ^— — ^^^»'^ I 1^ I ■ ■ I. ■■ . - I - !■. ■ .w . ■■ ^...l I. — ■■> >■■■! ■■■■1—^ 

iicv6o, 7o.»>nl> m<^t^0f^tm itbamttwcttim bodi mi<no noc^i gar gut omjvfang/ 

3«m ill '^icljrt-SIf ben ;^ffm J^iwift SOJcmf fclfc< / <(C. »n;l>i«<taiff)r / - fonjar 
fic^on mi jjut^fcif ivcr cf »jU)^ati«j lH<f« Manicr ^aben/ vnb ho^ 3»( ju gcbrJui' 

S>itkf?maki:/fo»ritcrt'«'3(«'cl)CN'3Bei:cfcnfcT)H/^af"ttn3)Juitcl)/ mtfSRiV 

^cinpcjf g«m«cl)t tmD 'ixmo.^tt ^atl ^aril^n auct) riiir Principttf vrfbMixtur |um 
irodVii'aBercf « $<i»$<nwixbi wdMt Mixtur i{)te grok ^unlwmmf^dmtncB / a(« 
Ofiav, Quint, »tt5 Superoaavcn in jtdj ^a£. 

i^on fbfd)cr Invention i(lc£? nun gacaujf t)f<S)nf<rt3e j<?t3f'2f«'fommm / ftf* 
fb/ ba^ Mc Mixtur nun n jc^f mc|)t flifcinc / fonl>crn jugteicl) mitJjen «n«trn ^f«ff' 
wtrcfcn JDJf dnc^aJ>m gwtinct / »nnb anbttc- @ttmtn«i tavoi giittotttmm 

s^Wttkx (in:) mmw■ifIrt1»n^tlWtt<^f«^2frmt©nmmJvercfertn3r^fVJ^«^ 
({«nc/fonJotrtn»nKrfcbf«>li^RjR{aitdt/fco^!m;*g(&'»n&@(^natrt»<5ifm'er«' 
fuitDen wot•^m. :Sntti::i»n*(rn akr Mt^tnKf^rner / '^S^xfi^mni tnb Quinta- 
l)c^nen/5t«:©orttmertf9toiicf«fli!»irti»t!>cre^{fe@cl|narrw<rcf; 9!Bfe ouc^Die 
©ebdcfm^mcrfd?*./' »nt ^gkft^©ctmm«ttmrtj»:lc^SKenf^ 

Icrfur fommmi|{^ 

in bm^ltf i)frlanl)cn mc^xiaUs MefJR,- £>»ikrr : QBtc Dann vnrer Anbem dn i02ci(tfr / 
Gregorius'So3d»ot5i-J<»«tttwd|jfUWyn.'C(d)«r ctn fcljr lit()(t(t)9EBcrtf7»oit ojfot 
mb ini<i>A(tuti ^fciffm/wtl) ©djiMrwrr^ju S. lohannes hi ^ajj&cbur^ / wb 
fottf!cnmbcr$OJarcf /2lu;i)in';Sraunfcl>t»ci3iu S. AEgidien tnb ^.9)Jdr«n gc- 
fcrrtgetljaf; berbmnfonberftcftcrngtriftlm^lTrtifm Menfurfu 
mu^tp«r|{iin^mf)A6(n. 

25nnbi(!affo »on <mcm 3<i^r J^tltanb«m^t«^unffl'^wr^<r(%«n3^crDt■' 
0n fo ^od) sef!K3en/D.i^ |td) dtlltc^ DanUcriuwcmunJjern :: Sub ©oft Hm "M^ 
mrtrtKt»3cn »n J) «((fin« wctfcu/ nicl)f gmtgfam ju DvUtcfcn/ Jaf «• bm 9}?enfcl)o»fb(cl)c 
gro|]c ©uabe »!tD ©aben »on o6f ii^f mb fo <];ndt)t3(tcl) wttltckn / bit cinfofcD perfe- 
ftum, jrt faj? perfedifstmnmopuspnb Inftrumentuni Muficum , o,\i bit Drgcl 

i|l/ (Mc Da/ wif im anfaiiij <xw<\)mi furne{)mlicl) far cAkn <im)crnMttfica(ifcl)cn lu- 

9^ it; ftfumen- (18 DE ORGANOGRAPHIA. difponircn mt> »(tf<rri3<n ; ^nD tdt ou^ Daflilin'ge &«:gcf!«(rtraaiten , manibus t>m* SKrWcr DE ORGANOGRAPHIA. U9 

TOMI SECUNDI: 

"don miimitmtnnmn 

portion vn^^rd|Ii(^a' Prlnclpaln. 

^on dittitp ^tt/mi mm^ttlt^ "Slamm tit Qammm in tm 
'Crgdrt / wU tiK^iU n*d^ i^xm iatttctxr !^l<m^mt bero fenUrbarm 
^igtnfc^afff rccfet eitwmommctt vnnt) wrjlanD^n : 3fttc^ wic folc^ 
€5ttmmen trnterfc^utmcV^w Ut fdngc j§«r Cor^orum gencralitcr , 

Dmm nefftrnwiD ^%rtt X^« gfwc^netn«rlxn irnJgcn: SOWi m<|r<«> 
re rm lomb f<vmrm ^(ticfiVWMbv^ itUr&tmmi in fpede ipn> 6cfo»* 
Dwinaiffmronn^t^cn fc»» 

•vSon &«• Mcnfur oiJ<r(m^c t>cr 3>frtffrn : 
2(uc^ n^te Die pfrif en von dnanter vmerfcgit^mi^nnO a^ct|d(f 
«>Cr&fn/rntt&«90(f(${crVnivcrfalTabell, jio DB ORGANOGRAPHIA. 

Sa tkinn 
i» *2}on offifttm ^tmmirtrrfm / fo Principain Zrtmtii) Mcnfur 

3* 93©n ©emp^drtwrn / ptocf^ Bpijj* wnO gtocfe^ditf en- 
7, ';39onoffcn<n(gd&ttarr»trcf<a» 

I lif" ■ I ^— —■ ■■ Ml I I I ■ !■■■ IM^WM»«W^MW» 

<55ttKrrtc^t / '^i( mm ©^nanwer tf m^m -Crgdn / ©o tool 

ittie^ abfortberiic^ Die Regalworrf wD mHU I nftmmcnra, <t(9 Cla vi;! 
cymbeln,Spinetten tJttO t>er^(«fc^(rt »Ott jJCJ^fttfrjl rccl^twU) tm accor- 

dircnvnb cmjltmmm Wntw: 3m3(«c^m/wcl£^«irma(|"mt>K(jnt)em 

3m IV. Sap<ee(. 

^vm tin -Drgeljpfrtf m i^tm ^ircftm fe^en tjnD &awm (affcn vooUm / 
wot fUrjufc^m ^dbert / Oa| fw fic^ <rfa§rnm mt>Ut&hmtm^t^<lm6tf 
(\tm wn&t^tttt / &amitft< mc^f »m& emee germgcn ^y ort^etle willm/ 
ttnnfUU^ etttt^m»ncrf4§mert t)nn& aHcrtrft attfm^en&enOrg^tma^ 
(^crrt jtt er^aU <n »«rmemm/ Ut^dt : 3fuc^ be^OeeJbcn €rfa^rncn rnnb 

ti^tn wanMbaten ^ettf /barott ttwn ia|f ^^ ^ fJ»tf <« <>n^ 4" jJuff f » DE ORGANOGRAPHIA. rxi ®<\iS I. dApitcL 

2^(e iftfonOrrlt^Cantoribusin (rc^t iun(§tmn/^a^ 9. 

f ^6^t mb tkfft ^au ^nD milffm noc^ t>K fern &K anUm 
\ ^0 trohm du pliren ato ^olbircn ^<a(fit(tmrun* 
' ©mn roefftW<r<§a^ldupliretipjrt/Wtngcftft 
^f<i£f( (inc Odav nt(trMcr:0e fH Cotton tDir^/ilbfOftiv^^, 
3«e i«m ^cmpci id» ft* 2:|ott fK«g<t <th< oaavnt<l>ngcr /ipnO 32* 

3m gegm(^eil4» ft X^otif(md(f cttteoaav : a. ^t itixpOftav:i*f^ 

a^. ft. *if)<»n. 8. ff. "5: j)on. 4. ff. "XtJO"- *• (?• ^j) w. 1. ff. •^^on. 

gcrtKrtjlittmettffn/ ixi^Wf-OrdriiWfcreiuwIgftfPfifjfiwmrt 

alvnb Pedal* ^- ©hwt oDcr <r6orm4fFi0 ten «. f[* Zgon ; ^(f(m Pracipaljjn^ 
t(r({< CUvisimManualynO Pedal. 

.0 &n>^ ms DE ORGANOGRAPHIA. ©rop VOtt m* f[. b<|fm Principal vm(tft( Clavis tm Manual wtPe* 
dal t'({ etnc oaa V von Ut v^ti^m tteffcrt ^irD aUr mt6 Prindpalen 
von 2t ^tZ^on ac^oc^t/ t)c({cn vnt(rf{( Clavis iff ^9etifr99ntffi*i* r i natlHtcl^n vnbmtvmtrm&fic^tr Sonivnd l£(and($. 

9Bct(^of3<fJ!aIf nun»nf<re2J«>rf<»1)Kniiw;<JDi:geInintitulfrct mh qtrunntt 

tJimr«l)f |Uttmnm»ifl>*u grt<ncfcnf<^n. :Snl>fo(*ctf fcafretoy n>d( man tropcrfoj 
Prindj>alcn2ttf»n&rtr^«t>«/fofornfn<uiin^QBcrctiuni5i<rte jcfeuef/ tn^bit 
firuaureno6ergc|)4ufcbiWn«(^proportioniretw(rtm: S)cnntt>ifmauf<i3t/ i 
potiori parte fir denominatio. 

SnI>if?lxr<r|l«n26r(S7<ime3ro^ Principal ;9H5c(d)<i:¥ettfimOr(ieta»af^rn 
ll«3<lrfdn(«Corporis(cn3e»n^ttetf<^iau(g»onI6.^uf'5bl>H3mcnnet»trtl.3rt 
>w(((^(m£)r()((tt)ercfnudnf0lct)£PrincipaljumManuaUu/)(brau(:l)(fom<ttan({e« 
|>tt/&<ffenrc^f«r filamcwirD dnjjrop Principalwcrct tenant : ^SnD if! tcftibftm bie 
©rof Ottawa won g. gu^ 2^m i Stf £>ctttj?a»on 4. §Hp '5{)cn,:Sn^t»cri)cn bf^wci* 
fenmfolc^xnOBcrctcn Jm Pidal Subprincipal- otcr SubjjeDact* TSfljfcDonjz/^ 

^(tai!U)tm2^t^lcmtAbixi(tAEq\iil^oictwU<g(mb<ttn<m<timiu<Uoltx 
C^otPrincipal : ^f ((l)<r bJIIict) Mxnmb alfo f>«|Tcf / tiwcil foId)<r 40 Jer fit ffc »n b 

ii>m& DE ORGANOGRAPHIA. nj fo(d) Principali»mManual)U5(6rdit^m/tm<^(r(f Ih^cnto ^(funbcuL toith baf* 
ftfti^ jjitgcadjref bifw<i(<n auc^ «tt ® rof Principalb*! wni^i^i ^n tm Pedal, 
«ud) tvol in im ^f&f^Hxmtnxxxi^aHtm ftt^n md^w tin AequalPriocipaho mt 
geljciflTm/ t>n^ t|l M^^cMioavott 4. tK HmS:)cto»a 1000 1. §uf ^it. 

K)kt)ritt<2(rn(l<ui9<ta»'0Wrf(«nPrincipal, »nn& ^tfjt^ftttfd'jW! 
CotporU UHg|C»JtJ) iout 4. "gu^ am 'iljon. 3" wctdjm ^BJcrcfm nun foic^t Prin- 
cipal 3rdjf<gcfunJ)cn wtrt>/ Jjcfcibiscfciiint Witcfe Der Mcnfurtnfc ;Ortnundna(J) 
fUtn Principal ^Skrcfittn<nnm;Snt)i|1!(ef((f)|{mt)t(f(<inc£>cr<wa »oi2. $up/ 
mi iU Superoaav ju ^u$ 'i.^n : 9!!^e(^( fonff <n €fff(eii gcmrmmMrt. 

35n& ob fid) jwftt cm Ot$<{mci^tt oft< jwd) r>em£>rf i>nb 0Uwiirf4»f«t/»tt& 
itt ar^ir< ftinn ftrufiuren {ufciKn otxt Ahhuititn muf ; ^obtc ibamtU^»o!$lt<t 
Principalcn grille 9>fdfffnni<t>tium©«flcl)tt/ trtt(c*e>«^ Corporis gr^cwdK 
WDenfan/i)ttfur8cf<5fj <25t^'d(<u«ud)f}cf<*ic«jt/I»ft|DKPHncip<lenirtiiM(ft 
^r^lTmn^fcfjfm; jebial) oRcin pro form a rtfr?«/ »nb ttr ©t^ftifc ^figt^tm^it* 
f'iacfn3«tm;©om«§f«6odib<i)ctf>efcbrtcl><nmi)ro}(n^mcii/ «te<. ».«ifth4. 
§up I'^on Principal lt{c*f n tfnt bOc«j><0. 

(£« tt(frl>m abw ficff fcffcbrfebmeSftatmtt ikU mt gc&acbf / «B«'n m^iUx twdj 
t<n ManualClavircn ^mdjjttf : ©onftcrtfcijnb grojfc Princfpal^crtf e ju|[hbm/ 
W<(<l)a ^(DatPriricipal ^4Rt»<t( <m Manual ixtf PrincipaHfS.'jwf '^^eft (|BM»it 
3i.^uf5:^on3(f^cfwtrb/VMi&M<fcgcrfo(3Cf.<2BmnWedirpofition*<r 
alfo/*a^ tf<foht«(tc^«i ?Sd|fitff fie S^ifcn neben ^«^ MaMja^ttoa-dS^fcfRtfttn/jf* 
•rDncftucrtm- :Sni)tfc»?<tlMmttt<fc gr(f|f« SfbPrincipaln jrfd^friaf&ff^plStr 
tttu^Hcl)rmManuffl$ugf6r4lKi5cn/fon^<tHrtadB<ttwf'Pic^rtflHm^«f3^^^^ 
von mtiii Orsefmrtdjornse arbdtct »cr^f n ; ^ait awn^ rtn 'SBrnf nfd)f wnfb(i^<m 
Q5«(fe ira ^<&a(/ fonlxrn toom Manual fWnin gcWrttdjcn SR^jmcn lj«bnu 

£)bauc^c5Kd)<9<u:«ctnc<2B<»-cf!«n/ bwcrPrffidpalnurtJons. 3<i^^j>ott 
3<funccn»<tbm / fbgftj^mbocbfofdjcnt^fvmo-lSflrOr^cWcftfmgrtWtcrw 
mcn/fonDtrnrtacinion/frbtf Difpofitionlxr^offriff: 2fM«^rfad)m/ »dl|f<^* 
mctnt3(t(^a«d) «nb<r< gcobett ^tmmttmibm Fundamentis,dtt©<Mflff /ijixc 
£iutnfat»ct)n von 4 . and) twl »ott 8. %a$ lim j)rtbm/ mi ta^ao ®tep eb<r Jtff* 
d)fnpofiflff/<«ud} ttdn^DctavmPrincipal^Bflrcfftngemnnrt wfrtm. CffikDmu 
btUtcl) dn jcKr £)r3dmad)<rtahm f^cn fo(f c/ b«f fdR< difpofiiionc* , ^lem bet 
<j(i5ife tonb ^t)f » f"" ^''^ iae difponiret wftrbm / bami'f m«n pd)/ ^fdd) Wi<in «B- 
bmn inf^rumencennad) bmr^Amm{autvnbdi^ontionKr6tinim<ti|u4dl' 
tt4 DE ORGA NOGRAPHIAc 

^A< 1 1, (tapitd^ 

to foitJxrbawB ^t^fhfftjflfft r«l)f jen<nn<t : 2tuc^ wit f«(cb< ^immnvwac^Uti' 
UOi I a«i* jtrcr Corporum (cn^c/generaliter nfl* iXM^iiffm /dKr 3<»^' *><f S'tfT^ 

twf jjwrra '35<ricl)t / tt>a«f 6q';«&«@rimmcin fpecic jw«>ifl<» 
van H^f|}(rtf<9. 

• kn^c &« Ccrporam f fwatf 3<f<(;g[tnxr6ejt ; sBdr^litt fp((l)t« 

i S)o<^«ct> ffo( tm iiitftg ^<tici} obiter m^cUnttt 
tmtbm'-^ ^<4ii^ Priocipal vn^Atfc^offen^fnfjIwcvcf am 
^ Cotporc mb m Menfar (cn^t / (m<l^< nidtit wn ^mmtcf* 

kiiiI.abio obtr ^^lUtMo^t/ Nxrvpn Do^OkcrCorpus f (m<smt> dcmAt^f tvfct)/ jrm 

^Ssiti»6li^lb<ttkn$f CAxO^ion^ti^ i t)n^(tne»ot ixt anbtrn / n>(S(!t (<r M^fdcbcit 
ividttj}/ vm&(tWA^(tK>(^ gar (in 0mit$ejS; atfo ^t>af mctn M^an ten f (ctncn ^fnffen 
fouis tt(C(fm fan) i^trffir^cf t^o^n mu^ : 0m»ma( <{» ttciScmunft^'cbef / i>af r 
tvonn (Uicnti>ln^<^<ut ]}!» kdtmQtQtbtn wixmtmftlbtn Anbvctm$t\)lnwictKmmb 
<Mwi<ffistbx6mt wxbtn mA^cy (((fo au^ / fo on txc n;mc ait^cbe^cbm tetrii / muf 
on »<r (otj; fitgcfcv wtrt^n* 

$${((is( Aniba(SO^nmt0)>nit):8<r({an^ ^mn ob w6(fo(cbc ^rfacrc^fiilfejii' 
ffct:PnaclpaIenw({ftci9^ecMc((im€|rd!((/mt(l)biptii>n{<:p»in&w 
i^:6oi(J^i>(Mt)nec}jnid)f aor|jaifrfi>i<itt^;jljJiuro ^^rmiprfj ^»> Principal- 
^di((j{^^u^l^0n/yn&^afaud)a.^iiipan»(rCo.rpu$|fR0(>^tc 
i^SnMr4Mic^8.iSt)|'^|on/»ttb<imbt¥Corpuswj»t(/(lice4tQc)aiQiu cuin artifi- 
cc)fajtmfffemtPriqcipar0(ei(J)fJwtJ^: ^&(r gdif»n&!)/»f ntnr4.ff. »nl)f«fi«^' 
i»ft^ Hiijfr <m 6flf kngc ; 3rfact> / n>ctf ^ ge^ddfrtl? : S)antt dn |et>< i)ffeneg>fd0^ 
*(ll^nM8^J»rt<tftf;:fBjrfe»t^^ll«I^O(^av()i5rcQyint,o5«•Sextri^^ 2t(fot(?<< 
l»ar<tnc^»tff9a;£limot);i;nm^r(/ nuradcin/oa^ltt^tclkngaiit / al^cm^c* DE ORGANOGRAPHI A. n| 

600 Q5(bm fo weif i|!/ a(s$ cii j iKicftlPrincipal Von 8. *Swfff«* 

no<;l) nad) Crt- Su^(<n3< 8. ^. "5 j)on am i«iif tflbcn ; ^ftraug ofolgw Wtfc^/Mp twc^ 
t«: Quinder £i«mf*iH:^n«n (gngtgf «k / Jh<«i |l«l)1>«tXR^< wi> l<m*<i*< Cli«nta , 
mm tcitn au^ i>cr ildaiti fb lomb i<)«labiutn atxrtQ£unl^o(^ ^nuiiib#}K( / Ctt!> 
fon(cr(id}b(rsarms(ouffcl)nuft((iLabijf(i7c|)((^Qv«!«bef4rt«witn^ 
fan {jebradjt werben. S)<nn oj)ne ti<f< ba)U miff cl/ (afe ncmbli^ / i>ap t>f e Sitrfma* 
tc^ncun$(t«i\giiAgiBciimi vnb^f (teDent>ff(m^It^t$9Bin(tf y .ii<tK6Hd) 2>m 
^arf tar{KijJ)at) fan fdne Qumtaronj^rcmlauf / fonXrn nw:<in< Wof ^<i)acf< 
^rfa(fetn»<ntommm mxittu 

^am{fab(rau(^tm«ttff)nr<())m5<v»m«fc))r9Hirn(m)M«tfMr^€$«1«» 
g«f man St^ ttntn ©ffmmen / Da tec 'V^m mittxt Menfur v^crein tcmfttihiiiitai 
offcn<n5Jf<»jfw«cf(n/«^ifldnPrincfpalj»on8.ff.<ittOdavwn4.^|'5^on/ffC. 
^a^immtmnixxftiUiin ixn9etMtfMtf%K<t/ <»0{i()«4£nfiM:]xmTQiaonid}e 
rerpondiret,fasrman/<^ fii^ftn ®(tiAcei>D^c£luuua^|)t)i^f £. ^(miRoc^t^otn/ 
t)jf4. fi.d'n^Iocffroitlmytf ?. fi.'i^coiic. 

^brt9f<r»on»ff&f0mafgnttg» 

iDi^}|{a^an^ng(t(^/n;»o(tmDmifj{dgma4)riU9Ct)mm/bapnur|tt><9M^ 
%f/^l(mtifl^oipm(«nt>iK(|«^<k^9>fnff(nfi9n/ ^iiNMtf4(((<mMK Samvnnk 

rum,(3nmafr<fnmtfaitlx«ii*flffHCtt t>nD3c6«ctfn^f<fffen9cfcbt*0«f*t3^i P^ 
umb|ttbi(tt(a3/^'«(m|j)n<nni)cbwdw«nmltcto<»ntm<t)tVariationcs,afeiiWf^ 

>a-cn 3>fcif00crtf m <t»i(f<n irnfe it^waimnectMn f tiuntn wixiMii^n ttijt cittgt» 
f^{ofl|cnwcrI>cn» n4 ftE ORGANOGRAPHrA. 

■ ' ' • ■ 

(KMrtioniretf 

©t< ^iiv^AW proportionirct fq^n/ ^<»ftm rtrtw^eife fange / m^c 
Wtbfc^mate Corpora iZntm th(ii6CiUr fm^tW^miU Corpora ,ato 

S<< mc^f gUtc^<»ud proportionirct , t<wn ^& mid^ ittxperkp : 
l>n^^(ac^f{($Ut(n : ^t(r(^( aUr obm tpcit vnd tonD mun m^t / a($ Dcv 

6* 

€Unnt<ib<§nm vnD #(Dacf m ancrtep Zxt : ^bcr fepnO obm lof m t)(cf <( 

7» 

^ofaimcn/Xrummctcn/ Ec^almfpm/^rumb^om/CXegall/ ^mrf my 
Cornm: Stitcftc tu^tDarft/ate Mc ^ortutwn / iXancf et / QSacrpipcn / 
Q3om6art/ Jagott/ 3(p|fc(t>nl>^<Jp(mrcg<»( / :(. "^Bw in nac^foJgcnlx* 

©on offmcn ©timmwtcf en / fo gldc^an^ 

proportionirct wb an ||mW(rtcPrincipalMcnfurfe9n*3((dn<mMicfj: 
Principal, Odaven, Q^intcn, SXAufcl)pfctffeR/@cl)tt>tiscrpf«ffcn / 
Mixturen, gtraWtttonfe J)a<}Uict)cn. 

3<f«^«meP RINCIP AL (ttJdcl>« We2(ff«t/»nf<r(ffe6c2Jorffl^r«t/ 
|PraEftantcn3mmn«f>abm)t|fni'd)f i)t)nes<f«t>t/ oJxr nitd) gfbtmdfnifoU 
'cl><m <Pfdff»<wf e jugwignef tvortm. S)ann t>icw«( 5r«fcfttgcn nicl)t af* 

(on d«98B<rcf^ giwte wtnJ) Ornament fr^n / fcntcrn Aud) U6 imi^ti 

prae- 
^EL, ba metften ©ttmmen / r me/6ei)l)c£? im Manual adcirte/fo mi im Pedal au(& flttcinc/ er 5t6rig/ i(l 
aphia , dtt 
nftrumentO' 
.XXXV. 

■\'l ittfinbm. tmZf)cnySa$ I ebtn mi ottt 
6ptttfloifcn. ^ 6ptRjTotf«n. i 4 M. p. ©rof ©emfc^born. 

\ M.P. ©(mgf>ern. . . . 

1 M. P. OAavcn (gctn^gborn. 
^ M.P. ©tttifcs Qii.it>ta. . . 

I M.P.7{fctn« ot)(cSuper€)etn6g^6rniin, 

I M. i?tl«ln®on6gQuinta.Nafat. 

\^ ei>ff[fldi«n. 

fM, ^pi^oit. . . . , . 

; M. P. TClcin ®pJ5Pdft , . 

J M» ©pjpQuintlein. 

V, CUIocf floitcrt / el>er piccf pfctfftti. 

/"M. P. ©rcfle ^(ac^flc'if. . . i6 

8 

4 

J 

2 

4 
4 

2 (NB. SieftTabclge^m 

UNIVERSAJ 

©attnncn bei:^nterfc5e9t) mbftamcnl^o \ 

fo Otefer 5ctt in Drgetn gefun 
B* ^0 ^01? M* ^n1^ P* am ranbc m^ti^ntt befunten tt)ir^; mug matt c^ alfo wrftr&e 

to wt>ann/ Prindpal-^a(j o5fr Gcdaa:-&c.Q5a^gm(nnt,tn)trl) ; Q3nb Dann auc amtCftett/^ufj ^ VII. wircf. 1 

)■ 
( IIX. p. pefduntn'iSag. 
M. '^rommcten. . « 

P.1r(«n«Kteti';^aj?. 
M,P, ®d)anma?cn 

P.iXltm g^c^tlnwtKtt. 

P. ©rcg ^JCruMib^otnCSo^. 
M.P.2?rujnbb5rncr. 

P. i^icm ^nimb^>orn Q5o^ 

1 M. P. ^CictrgfigcnC? obtt 3««9' 

j M. ZivnbtlOi($aU 
• M, StntfcnDifcant. 

V» P. iotnm'^a^. 

r 

M. p. ®^orNert. 
1 M.P. Q5ro^9vantfcf. 
I M.P. ifCartcfrt. 
I P.Orog ^Socrpipm. . . 
' M. P. Xattpipen. 
I M. P. ©rug '35omf'<nrf. 
1 M.P. ^ombart, . ♦ . 

M. S^ctt. 
I P.^ulclan'y«|5. 
1 M. Qi\.fftUi)i>n ^tnopffTtegot, { V.M. 2<eipfflin'?ifgal. 8 

8 

8 

4 
i<S 

8 

4 
8 

4 
1 

8 

4 
2 
l(f 

8 

8 

itf 

8 

S 

8 

8 

4 it* f ©(t,n«ntt>eircf , 
j wcrcf . - ' J /'^o gkic^ aus propot- 
1 doniret, toiiCgUic^ 
tvettteCorpora ^a(<rt. I. ^Principaln. ^ Odaven. 

Quinten, 
9lrtufcl)pfd|f. fe|nuitj w» I ^j 
PrincipalMeafur. I ©*«>«?«. 

I 

I 

I Mixturcn. ^Zimbeln. rtbcr. I r^ffctt attire lonbl.. r/>c(fl;PKt'n 
4««i*.0ri^ ?■» l•■^ .7,. . . ..# , P.©rol?SubPrin 
M. ®ro^ Principa 

P.(5.Pri.oi)tcPri, 
]• M. P.Princ. tttt P 
1, M. P. m<X(i Princi 
V.M. i?CKtn Princ. Dj 

fM.P. ©rojjOftava 
> M. P. Oftava 
■^ M.P. ^Itilt Odav 
V.M. Super Oftavlin. 

rM.P.©rcf;Qiiinta. 
J M. P, Quinta. 

(^ M. Alriit Quinca. 

cber9vauf(j) Quint, 
rM.P.©ro|?e^c^iwii 

^ P.i??Jtme<^tt>.; 

\M.P.©rof(eMixitir, 
■<M.P.Mixtur».o&er 1 
([M.P.^.Mixturo6er 

f M. P. ©ro6cr Zimbe 
I M.P, 2^li„gen6Ziiri 
,^ M. P. Zimbcl. . 

1 M. Repedrende Z 
^ P. - Zimbe] 

^M-P.®rof;<oIfIo'itt; 

M- ^ofpftfiff-DDif 
M.P.J&0fO»inr. 

. -M. P. ^cicm? .e>(>rfri>i( FABEL, [Ut I t>o(f) bet mcifm (Stimmm I 

: folcjc @timme/6ei)Dc£?im Manual aKcitte/fo wot im Pedal au(& flUcine/ 

ai onD Pcda^u3Ulcf2mu(ment/ot)(riW(9(nabfon^(r(ic^m 

) omtC^on/^ul liefer aK« 5£6rij}/i(i 
in Sciagraphia , cSer 
Theatro Inftrumento- 
rum Col. XXXV. 
cnfcXXXVIjufinbcii, r©cmpl)dmct 
ot>cr 
6ptl(|loitcn. rojittcnwiettnt, r Dbcn eng ■< <Spii?jloitm. ^ i 

rQuintadecn. I M.P. ©cmgborn. . . . 

\ M. P. Oftaven (gem^gbMn- 
^ M.P. ®cm6»Qointa. . ♦ 

I M.P.7;ieiii<r ob(i;Supereem6^^^rn(fR« 

I M. 2^ldn(Scm66Quinta. Nafat 

fM. Spt^Poit. . . . , . 
: M. P. iXicirt ®pi5ft5it , . 
J M. ©pIpQuintlein. 
V, CCIocf pditcn / »t)« plotf pfriffiai. 

TM. p. ©rcfli ^(ac^pDit. ^ . 
J M. P 5(act)P6 ten 

< MP.7Cl<irt,^(acl)(T5ir . , 

LM. ^iUtn 5lac^f(6it Difcant. . 


{ 

V^£iu(rftdir. -^ M P. Q5rog Quintadeen. 
M, P. Qiiiatadecn. 
M.P, IKUinQuintadten. M.P.'J'Ta^tbcni. 
P.2CWn7Tat^tl)om Bafs. 

M.P.©rcgCiMcrftftt. 
M,P. jdncrjimf L V.Gcdaacn:«ll<r(«|3(rf. 


-^ttf iiM.l«* rtfJ>rt«*P# / - P. ©rc0 Gedafter Sub Bafs. . 
M @rog Gedaft. . . 

P. ^ CcdaA Bafs , 00(t Gedaa 

^ M. P. Gedaa 

M.P.7tkfnGeaaa. * 
M. Gedaae Quinta. * 

M. Super (SSttiUtbn. 
^ P.a&fltwrpottBaft. 

rM.P.(Birofr«3^»t)tP5««n- • . 8 

4 

J 

1 

4 
4 

2 8 

4 

4 

8 
4 

8 
4 
9 

r 

If DE ORGANOGRAPHIA. »7 

pr«ftircnf^nnm/»«rfc<nft««(J)f/»o()?n6 MfiictjmttNmSlamm Principalnia 
titubrct. QKicwot (iwn etftcl)<n mititrn ?Ramen S)offf gcmnnitwirt. 

I* ©ropSubPrincipal Q5ap»on 3i.5tti' 
©tefe©timm« fan nic^f/a«1ootlKvg<^«4)f/^um Manual Clavier , fon8<rn 

Alldn ium 9}<M( d<toau(l)f tv(rb<n ; £)arumb / tv(t( (crefd^n fo $Ar Htffn; '^t><>n V"' 
natur(tc^til/&aptv(nnaud)nHCdnCla7is«Sdne/d5<iit^<i^rerpondirenfQ(^(^ 

m(|)rdnQ9$mi>fAuf(n»n»fcDnau^n/ <»(«dnr(ct)tcr»(rn«^mli(l}(rrcfn(t'^i)onitt 
t)or<ntf{i ^<WtVl>(f(^(nft/wmn«((Conco^dantentvdf(ManaaKter^d)(a^<n 
tt>ftrt€ / fSr «n< ^<wHcl)<.»n^fl^rif(:^ vti <»tfcl)w{i^<Harmony afotgm / «(fo/ b«p(« 
Or^Ai^cavn^u^^rcr ba(( fatf tv(r^(n/ vn^ mitvcrtnni^ anpixtnw&ttm • (boramB 
f>(d)( jiur alldn PedalitermbmdnerDaiusciosnim^nmme vonI^.^ttpfofvn^ 
imifgciraudjfttKrtxtt. 4» @rop Principal tJonid,5«^* 

^t(f(@ftmm( tf{ nun g(br4uc^(ic^/«>nt) (an »on bnftibnxiwtm ^< matt^tt 
(aniAmntcAif(ii<t'i^unimbtmCotporemt Labien fltift^^nbinftitmaA^t 
tnblntonirtpittiHnttiltitnwtnmiHdkin^lani'chb Sonus (r|)^m/auct7Mana> 
aliter (wennnun'n b««<ffcn nidjfjusrobfCoBcordanten mit'^l'raal»n^£Uu8'• 
<m 3<<)ri|fm) tt>o( a( Wn« 3<f<^ Jas<n; »nl) JwWid) »ff «n<n (angfamm Tad gckaud&f 
»«r Dm J %b<t nod) bejfw tvenn (u dm an&nt l)o J>«r c ©n'mmc/ wt'e fo%m fol ; nrtcit 
fi^ iur au^rdmnd t)e^ ^(an^c^ i)abm ma$. 

|. AequalPrindpal t>on ^5«*^ 2^|ett» 

S)kf<rrCorpusgr^jf<oD«8.fftfl|t3<r^Jjon/t(!i)«and'ltcWi'd)|f</attd) JevSKcft' 
fcftcn ©ttmme/ »nl) aSi<t wtMmbj^m Inftrumenten cl>nKd)|fcv Aequal Jjjcn/ in» 
maflTm Ixnn oHe @rimm<n Die 8. ^Ip "^J) »« f<pn / 4" mRoutttn ml Choralconcorr 
dantenganiib<(|u<mc/ oljnekDmcfcnvltD Vitiisim @<f)5r/ nod) r«d)tcr scfc^td: 
Conipofition»nDpr«ceptis3ebraucl)f«><rD<nfftinm»nDm^3m.5!5arinnmau^ 
dn<fonDabarc ©c^dmni^wr&orgfn/ fo(c^<v«. 'S«p "^on / allcr anDcw tldiun 
@rimmm/jj)«f)dm(tcbtnftd)i>«6mDc»nrdwgf<»a«ff»«Danftd)nimpt/jufdnar 
djencnOldnigWr wtD (Sl)r<n bringcf/ »nD Dcrfc (bm fi^ (^rir^a(f(tg mad)ct:S)<i»oii 
aujf rinc anDtre^df / gettcbt^ @ ctti au|iffi|)i(j(^f r g<'fd)rtcbcn wcrDcn fan. 
4.,SUm Principal oDerOdaven Principa^.^U^. 

3|! jwar aud) ctn< (icbddx @t(mm< otfdnt 3U gcbr<Micbcn/ abcr Dt<t»dl fit fiir ftdj/ 
fonteriid) in itt ^^;e/f cine fonDcrfidx Suavitet oDcr iUbUsttit^at I wtrDin foldjdt 
£)ctav<^oDcrf(dn(nPrincipaltvcrcfcn/af^«nfans((d)^Dad)(/$(mdni5(f(^dn$un' 
Damcnt(!immc/;Q«infaD<|?n oDtr @<Dac{ »cn ;?. 3"|itl)0n Dajn diiponirct wD «* Its DEr ORGANOGRAPHTA. ^. ..... ^ ■ ■ - ■ ■■.. .^._ _ ■ t. .... 6(twe(?erpfrtff. 
'm^aaxmbitcdt (Tf fij iAmnH(i<ti Mmitm Cof po- 

)ris<m rtitfrljcirgfd^ »<i: Proportion dlt« 0^<i^ertf<iffm 

r ;c^ffdf / ii>n& bttf&rtrtW Violn«JUfi>h«tfir / wrfi^ Cartb jrc 
'ygngigWf <W|ftJKf ;6njft«itfirfl<m«@4f<JilttlSrtrt wrti'Sn* 

^l«^jorin<n^diMtnfiirjrtt9«t«ibtoii«ionfetimlitn» ^e'i«<mft< Mtn 
#^<|^fe(i()11ilf^m(mDifcantvnt)(((tmn<3^fdfcntma«fv«ifcrm^ 

2* J£(ciiicac|tMilKrpfctff ^.^itp 2:|on* 

<lf)W5€5clJw«fi!OT>fttf^Difcantgm<nn« : S5<0gWd)mau<t> imPedat<»R<irt 

fen&mhfte|t>f«f(ljtt«tnltitonation^&<r<fn«n rcc^rfc^rtfpfrtm tmb gditcrm 

^< 3rojfir6d^d«<tj>fHff 0f imPcdalotwft rtJwnf(J)^ttcit (fcbffdxn 59«f / 
^m^3Ar«n«^A^'3m<|>ttftdj'/»mnft<JafW(fcn^«■mtn<n3<&rrtu(;^n5lr^ g^ 
^^tiwnaUKvtfm/ ^af^i(^(^'mnu tmManual mttctmm (An^fAtnenTaa mmi 
rdmnCrtfat/ e^rKfoiiWfrft^eCollofrataren nxgen ;^r<g(angf(ittKiianf«(tcntf 
^ij^^WiVtHf fors(f<tt fUiu f^vciimslMitxmt>?^m$tm niiKit tmmcn 
fnt* DE ORGANOGRAPHIA. np 
(igflnUt |tcl) «u(i) nod) tin(anb<xtZvtvon^^min<tpfv^m^'d^trt4liiti0 
pr«ftanten eba PrincipalMenfut gttirtyWJ 6fftn9btt!$<iSiltt fci)n i ^ri&»ltg«a^* 
utf< ftcl) ^<»^cro nof^tti«nM3 'cUxbiafmnti^mlft filknftt Jo0mr<d)«m "l^oit/ 
gfctcS)/ .ife wttw fit o(fm/»nD gar ntd)f ^(fcdcftnxrm. 

,idcb ttJic nun vohi^icrafct) Principalcn 2ftt i<?f g<f<Btiff ; WofM* 
!5<ttauct)w'mr{c\)£)«a)i><nrtUif iscrfdkn PrmcipalMenfar ,, a^ 
,Ocww €5rof ocwtrt / OctAM i fWn Ccfa»ft/»n& SnpcrM(4*>fJtt. 

5Df<f€Dcta»«5cI)drefflffhnin«S3rofPrincipal®<r«(/»nftf|l 
<in ^cc Menfur t>nb jlfangt mdif <ml)Cttfy rtfectn AEqualPrincipal, ^t< tibtntt 
»0n <f Kcl)<n <5<0cn i>«g3ro|Te Principal , fidn Principal gmennef wi'rb. 9£B<ilat<r 
itn iXtt<f 5pofi(tff t»a|ff l&i<3< f fdne Principal tion 4. ^uffrn / urn minf^trji tiAS »on 
8.§u^l^on |icij«::St»er JvtgrtMcl)en'*Principalmt^rer^f|)«te\)Cn^n/ Nc;EJt»* 
»en Ab<t Mi'^lco cbn I^Mmtit (bag ift l)«(t> 3ten»nl>|)a«> ^r<9 jwrtWfW^irtiri 
litDt^tlvettdtlsindmit Principal abcr font an stfc^t »<rtm/ wirl> WcfciSrtHWK 
biHid) gro jf< CJctama g<mnn«. 

!$nl) 3<()om in Di< AEqualQBercfe/ »nD l)ct|T« tarumB olfo/ »<fff[<frtttDWf' 
«Imttjt)r«mit>')n<me£)cf<x»a l)dt)er/a(^CaS AEqaalPrincipal, wnblxr^Wc^it 
8.§u$'i|)on ©rimworcf < i(l ; 2(u(^ <iu jf<r t»<m addn^ebrou^f wtttxnim I »nd (!(}) 
iu|dt)<rn ion&ni<fc«rn ^timmm iUi)m Up, 

:8n5tt)ttbfon(l Superoaava^<n<nn«:9B(tla6«-nfld) rt«'««£>««Wtt/ »i( 
fb(»3ef / »«rl)ant<n/ f ftn Mcfc ^rimmc nic^f rccl)t Super- otcr Snpranaoaavaf)«i(» 
\<ni1!^nb^btem<XjiitDba$ti(iit(Ott)mn$i&t6^ttfo»ad.'^u^ "^mi £)cf«wi 
4.§u^'^|)onf(;i5 / Darumbmuf biefe ja tifftd) fftt'n Dcw^a i.'^w^'i^on/ twtiHtfoU 
gmDt^Hperocf^vWn i.?«p'5;l)on3cnmn« ircrDen. 

4. Supcre((d»l«'tttgv)otti.5'tt^ 2^|om 
J^djfcf fonf! @eb<s</ taruntb/ wtil e^jwo Octavm »&« Jet fdctmn 4. ^ 
thott fl«b« : ZUt tt>«( Mt;Dc(aW4* Swf / ttim'^mbmmt ci<t A£qual©rimnt^ 

SX iftf qo r>E ORGANOGRAPMIA. 

^fAnbJcf<rrid}(wo(vont)crfc{(maniuv(cl]fmn/^((CQd<itennAfi»crd(»:6»ni>mi 
M^At Uii^ ^(n ^amm Superodava>)^n^ i<^&xct voxntmlidj in tUyc^fim^ofif 
tiff I Meitmtn Principal von 2 . %a^ ^{)on difponiret fcvn. 

5. '^ii^tt it^Sun Aud) bit Q^mten von i.f.mbijf;, %u$ l^cn I mvi i)f(fe 
UiiUlitt Wirt von (t(((i)m Quinderz ^mtxmtt I atxr vnrcc()f . 

6, 3«m/ M'eSXaufc^fafffn/wdcfteKctn^flfer^^ame/ von tm Tffttn «^ntm. 
JDot«nn«H^<tit<f<itt>o(Srimmcnvn»9{<gipflr/ ^toQuintj.^ufvntSupercv 
ftavaa.f).tuf<tmmm$()oscn:<£t(t(^(abcraufcm9^dt(t(r}ufammmg(f(Qef/vnd 
dn( dbfont(c(tct)c @timmc brautf gema^r/ tvc(ci)< fte mir Dcm !Ramcn SX4ufct)pf(n|f 
intitnliret, s(<ic^tvt(MeMixturvnD^mb(rnflnm^am(nvnt)9U9i({(r/ do<^ 
m^t aMdn($fnffm|)A6<n: (f ffi^c f)af»m(#auct)dCaufd)(|ufnt(n dmcnn((/i>im<f ( 
tie Qijinca grflxr ifl/ a(« 6ie Supcrodava. Zlfo i^aitti ft< au^ dncOlaufcl))>f«ffm 
€&af d({)af»r/ wcic^ ic^ nod) im ® (^rauc^ d<^<ni>(n w<(^* "Mmf^tmMn* 
, ^f<r Olxr outf Mefor Menfur wttbm m iUMlxtincn mb ^im* 
(>e(n3M0vn&ff«n«tdi{pofitiong<nomm<nvntS<rtrWr«/vn* 
<i(!^6vcn bU^tlbii< bittid) ju bm Principal vnn& OAavSrtmra' 
Kvercf <n/ bicivcil ft< (bm tcrfclbcn Menfur fciiinti / vnt bit 0<aa- 
vcnvn5Quinteno|)ttCl>«lfjurMixturvn6 '^tttUln bti voffctt 
;B<rcf j|«{^m ^io^n wtr(^;SnMv(i(»nrf((bm difpoficioncs 
' vnfeVariationcs von bm Dt$Anmci^(mni<m<^ttlc^i nad) 5Crf 
i0n&<U3tn\f<ti bts 'iiSttdstnb ^ir^ot/dtnuKijf tvfrbrn/ijl t)i(tvon in fpecie ntr {tf 
f(^rdbm:'?nur«ffflnfcfli/ob|tetvo{att«cif<ittccint^OdavcnJ)matiff(ldfjien/vnt 
Knnolfobal&wirtcrrepctiretttxrDm/ 5od)b«ff«»mfrfd)<i)l>J)i<:rinnvett>rtn6m: 
5Drtf dn«r[«) 2(rf I. grojlc Mixtur 3(ncnn« Wirt/ tt)dd) Wc 2(lf m in j jjrm QBercf m / 
(t»«f(t<toma(nnocfenfd)f»0nman(^€rlfl)2Crf@rimm«n/»K;V8o gcwuft) scfcijcf 
9«6m:^n5«Hc6<voran3ej«gtt»orl)«tt/offt<von3o.4o.vn&nK|)r^fdfftntl<ircf/ 
l«r«nfcrWegro|l<von8.^fiffm3«»tfm:3<n!3<rjdtftkrf(n!)n6ti<groffcnMixta^ 
rcn agdnvon 10. la, MfwdlcnUed) 3«rfe(f<nio.5)fdff<n (farct <Mi|f dn<m (S|w / 
»n>i|i M<dnf $ro|f(f5>faijfe im Vtt(a(?fn Clave von 4- fl- "^on. 

a. !5)j<ant(«2(rf^dfir<fMixtur,tt>dIi>icfdM3(immted/vn>ntcl)fjU3ro^tti3d) 
|U«dnmif5)fdfmb(f(Mj«::Bn5ifl<bmW</»Vffd)<j<wntinl»teAequaIPrincipal, 
ou4>tV0(in Wesrojfe Principalwacf < von 4. f. 6. 7. 8. vni) ?. ^fdffcn ebtt d^ottn 
mmM^f wir^.*S)«rinnmW<3r(Jjft5>fdf<3<mdni3lidjt>otti, oi>« i, fj. "iljoni^. 

3. iDte DE O RGANOGRAPHIA. j,i 

0timmt I vnH>c(i) nur»on &r«)9>fnffm/<i(^f tf /(tcdifponiret, wubwitbep 
rcpetirct: CBoItnjwffmgSrtctminWt^Bntg/ »iKrfmW<fnmwrf«n<r«cl)« 
Mixturs(f<4(t»n&d<0r&n<f.(£t&cl}(juittmdatfldn(/ fu(n(c»nrti>iuns(^fctff{[itt 
i)ariu/W<9i:dff<3.3o(r(an3/a(«f f cf' otxr^r<1Jo^«wtr5>fflpnil»unifoQo , 
9nb <<n ;0cr4»(dn/ a^ f cine Quint, vnft «|c{)m »on dncr Odav jur onbcrit : S)aff(ift 
|)(tffm|t<@(l)«tv. (Repetirt|Kt|{/Mi(t(tc6<iinta(mindn(mClaWr»urd)Oaa- 
ven wtttcr^ofdi/ al0 »on tinmt totxtf mmanbctniwbiftmtsltt)! t<tof»<^ itam. 
bi( Mixmren »n^3tm()((n jum fc^tosm »or ftd} fc(^ ofianc ni^t f dnnm $<f>rau4}( 9tm6((n* 1. ©rol&<t ^tm&cftff wn j. 0f«ff(fn ^ffscf. 

a. Mnsmtx'^mbdii. «pfo#Mt (Tarcf rcpetirct&urc^ 3«m<CUYirftt fwAki 
t f »nl>twrl>arfo sefw f « f: »<lcl)<iri>tefaii^d(3)flcf«>n fof. 

3. ^imk(i({»on z. ^fdfftn / »n(tvirt>ct(td)mAlm({)rmt^<f(^per OAavas re- 
pecircc. 

4. ^Wnnr 3fmWi|! wn <fti« ^f<iffw»n^ offf repctiret. 

f . RepetirendcgtmSct t|l ji>on 2. ent) i. ^(tfjtn Ir(f(((f / ^nt repctiret fidi fm 

6. 3tmb<K8^f^<f<9tt6i»«)*o^rt•|umt^^cl)(!«tl)K1)«:l<1)3ttt<tt: Dftgrdffm <t* 
tvdn dn t)a(bm^uf "^f^on i vn( tvtr Dm dnma( repctiret : !Di(anD<tn f(t)nD ttmi 
5trtn6<r/tvert(nitvei$mA( repctiret, vnl>&od)<((U&ur^ Qilarten»nn^QgiQtea 
di{poniret. 

Ill I 111 I II I I ^— ^w^— ^i^— i— — „«— — 

II. 

f^t dn 0(fi(n<« &titimw<tdi mldiuMmimw bodi ttme t^tmt Mea- 

irur>aI<t)t<Principaln,»nt>3ldd)<iu0tvdf»«Corporaf^f:^n(<itt/t>itr 

y dff m 6oiD ®<i>acr(r Menfur fn^ntr/ ^nt bt^ ft( di^flre Lal^ia ^h<th 

"Sittb bimtil fit offm / mb fo tvdt futb/fo Rtogim p<au(l}fo tiol/ l>4d^ JNn 

9( ij hetc§ 
^ Dl aRGANOGRAPHIA* 0Mr^toMilNr<^m9Snc((f«(^<€^HmnfKtn« Pedal, vh^fo^ro^am'ihon/ 4rf< 

p<f3e(^lfctt/»«rura&trtf<rw«t»tt6^oi)n<tt&3fifhm3cn/vn6tfJt <i2Jfrcfm/ tveif 
|le<irt< Qiuatan<ff<r / afe€f)et'?l)on 3«t»cfm/ e1neb<foHi>ere&ra^f<tt^< TCtt/in fol- 
<J)«f Wtf 'f S'fKSfittwf.^i* Wft nod) ta wefm a1(ctt "ilKtmb^rtitm gc^nttn tvcr* 
>wirJ4i^<inton»i|T(fnt)«nw^ni^nfofr</ <^'iv«rcwc3mf<m«^l:t)(m«rtgii>ni><tfull«»* 
dn3Bm«fais/»«(rtanb<fw^raWitittti>oKm9GB«rcf(Sci>raud)r wortcii/ J>«bc9 

9ESertmburdj^ Manual vnl) Pedalitw* m«tt wi(/ 0raird)f : '35n^ ^atm tt> 
2Cia» 6cii^oI<jutot<tt^^3<«ti'K*m€t)or*f^«rcf<n / kii ©attg^Wdller 1M^^ tk 
Clioralcs, ttgn)«(<n iiit (^«tt(ti«'t/ «upm r<dbt<n "^l^on »nJ) «nfait9 1)<«J (|;i)wa(« 

6t8<iii J^rnf fang ft^tmSUffonoms 2tr«f : 3flft6<rntcl)f ^ar Kd)t na^ j|)rcm flan^ 
f . i$(e»i^<$»(fen^ap/ 2. fl \^ att(^ gar aitt ittm(^§ora(iu %t^ 

ttBc^c \)n«r t>tc Principai@tjmmcm 

8. ^a(t)fli$ttan ant)(rtl|a(ib :$tt^X^9m 

Iattttn:<r DE OR GA WOCItAPHTA. ^ ©c^n^tegelf. 
^§, mcn/tfent«ftff03ftrwm<rMcnrur,a(g6(efe 10ofJT5titm/»crj)atti)m/ 
^»<(c^»on bm?lh'fl«tl<Snt)cr»AucD faf?»ort>nirtm 3a|>wn/tt>tecm« 
^ teg Sebaftiani Virdungs Mufica juerfcfjm/ ©^»Kg<( (twil (t< s<' 
jg^nanlxr m3cMen(urf>fciff2!Ucrcf jHrcdjnmaurtxttol/ *nnt Jjoclj 
fftnfftc/»nli«m9tffottanij ita £iu<rfldifcng<»r <^nH<J»fHn0<n)3<ncn' 
n«tt>or^m. ©ie |tn5 W^wctltnvff @<mf|)irner form gcricb «(/ tiocl) wwe nvtifc ehtn 
ttwAgwntai 9lct4)wor o^wwicDmimb ju$<f<l)mKSt / Jh»« tabimh fftfcftmal;!/ »n6 

QBojjcr a^rt foW) faRffil« jtiaitg fomm</ f *^t<^ «nfter<6effm wrfFm% S*' 
r{dj<del>eit» ;Sji6 Wf f<9aIf0wnDtefrtMciifur»om@tof{ml«pittm fictm|lai6<* 

irr. 

IPt^fC Corpora |ahm 

'i^fflgituir llfcan&<«Zw^eroffiMng^fHfm/ ax^/ »djf^ev>n' 
,tmjuntf<rt)»<it/*nefolmau9ef)nu«/ »n5flffomfl)ri<a^^({> ju- 
[ ^cWcfw fn)n; »i<t e m rtnD<tn JXcfoBonis /^ . d* wtl<fd)rtctencr 
Principalmenfurea 2(r{ anvtt^ tn ft0 ^Abtn, Xnti tettich tU*^ 
f<lb(nt!mmhf M^fiunift fptcmnwni SRcfdnan? ate «'tt 
__ _ _ ) jgiwtWnatn / fciffi(^ ®mf^tim gmotnct : 2^n^ ftnii ^o:oflH6*lt 
3trf»nr«t|^i<tftcft/ate©<m^§om/^tocfpo^r/©t>ti}ftfif/§Iat^flottiS^ 
><r3ldcl)m* 
>f4 DE ORGANOG RAPHTA. 

ff €^0^^9<cmjprtfif{ am Zjottitf* $tt^* 

^<fi«fjf ^tfkMitt)C^flmrti(/ a(xr Uf<tim Pedal a(f ManualCiavir iu i<* 

ttommm wcrbc. 

2t Acqual®(mf^omt(lamX$on d* $up* 

TQttbi^ (tnt fon^erk^rc lUblibiit wbMt ^timmc / wcnn fit «u^ r(c^f (t ^tt' 
t«m(mafif(b<i:'^t)<t(unditact)afim)icm ^mfrffintm d<mact)t vnnD Intoniret 

Sft^ft (Wd)W0( VioIdeGamba,fva(^(fo((t)(mInftruinent<iro9ll(fonaiuif(t>v 
ltA(t)<imf/tv<nnft(r(d)rd<Qi<^^tfVfi;t/tntituliretw<T2>(n. S>t( ^TK^ar^nbornttu 

c^al. 

^.Ocf^itMn @<m^§om iff am X|on4t $u^f 

Smitic^f vn3((M) iu deftnm(|>m : :8n^ fjtwm B<9t( fo moHn scof' a(^ in f(dn Pr in* 
cipnIwercfmdffeQtvnbgclcauc^fwtrtxm 

4^^((itt'0((av<n@(mp|omtf{am£§on2f3»P» 

©^dmitK^ru«SXfi<fpofiftfft>nt>«<inOaaTcnPrincipalC335mfWn/«(<f(» 

f#offmfn|R;®mnft< HfUh^thmfoweldndUW^tTittimMinttal, vnDoud) 
<to fcb^nm ^^ <m<P(I)<^^m (S{)ora( iu 0rftU(^m di(>f / vnt) fk^sar »an<m()(t(^ 

(£^ w<i;»m au<)} <ut^M'(f<t ® em6fi()dt-nm Tfxt Qjiinten difponiret : %it 

ff^»c^off(@cmp|om^ttmtad. $ufj l^om 
^^tc 6<mpgortuautnfa3*$itp Z^m: ^nbtmn 
%^ Hm @(mp§orn^Qmf a ant>ert§a(^ ^u^ X$mi : 

3P! tlbtn twft fo i»>rtt ate »n«tt : S)<« labium »tt J in f&nff^dim^iUtl <ftt 
^)Kf{t^»(00|ihtrtb(«6tdtt(/a(^nn ivtrt> tfit^<^ut>ffqKf^nitt(»* 

^n&»fttM<f«(f5f<@ftwm«fon|!mm(J)ft>n«(^fNASATHg<ttmtt«/W<. 
»«( fi<W9m|^fl<(n<ju «ntxm®rfmmm glacDfam ni^tU i fontxtUH) wtm fi< 
vt(l^t/i»ntni(t)(f(>fd}atffintoniretif{;@ibfau^<fn<nfcl}dnmDircanttn>«rr<d)« 
f m J^an^/ mif ontxrn ^ar)it^<)oe(nm @ffmm<n tu sc^auc^m. ^((t(^< at;(<ttm 
^ NaUth vfftvm^ctjftvfirct Menfur«vn( (nd< Ubirct, DE ORGANOGRA PHIA. ijy 

t<t @(ftA(f vnD Proportion, Dap fol^(^fN(f(nan(r jt}an(e)^m $«t ^tt^wi 

r«ci)t d<t^"fi^ • ^<)i" pie<itpftif{m tint anbtxt OtftctUmb S:im^^miwa (6mtn 
tit Bpi^floittin wn 4. ft. 'i^cn ( Mtrvoti icQtaftfboft) jot itfastwttittt) mnni^mn 
cUntitttOjuwtitti ttucamittti «igi!tn&tmwi<nttni jitifUnwixhiitg 
^an^l^AlbtnhitU^ttplottpftifftneitt ^IwtfUitta^t^ffcntmitnt <>8kt(ft< 
(diiamtmtndUfmami natMitt^otoMeantxrcftkifm^lnfirumenta, t»c(^c 
g>roc(pf«{fi(nd<nmn(tnKrb<n/»on^(^Sci)(n.^(hicrabar/a(<«vna.^(t|f<n/w»^ 
Dm M(f<r2(it Crimmm von V(r|{<ttl>tg(h SKd|f<rn ni^t gearfxitet. 

(g{H(^<«t&df«iiMeporffldi«nfaff»ff;Qa<rf[(Jt«n2(«/<ifiP(»/i^p6«tfGor- 
pusnod)(ttt^fo(an^wfvt>/aU$fon({m»icr(c^((Menrurmtf (td; f>r(n$f / 06m mdt> 
^cf r/ vni> ^a|)cc f!^ in itt Oftav vf»(rf«i]m vnb »b<r(>(afirn muf . ©p(lf»«. @ftnMtod)Anfc«r<viit>faf{t^<t^ti@rimmm/n>(r<^«AMc|^ 
I affo5U3(fi?<5rt f«)n /tnDepfepAKn gtnmnwnxrtm; 3n& 
j{>tcffr:XrfMenrurfff«n<^mcfef gar Iang< »6K(^ »»U> tm©^ 

(£0 if{ Abtt timittiaii^tt wittf<i)tib mif^ btn®tm$' 
[ j)*n<rn/ »nD hefcr ©p«?(T^iff n ; ®rt(M<fdK»metttmlabio 
I wdf(ir/)9n5 oBcn mc^t-iud(fpt«((ft>tri) /d^g((acfft ©cm^ov^ 
'n<r:S)«irum6ficrecl>f'©pi5jrdft get^flffftt. 3nt (m»i>«rf(fl^ 
trtcll)< mt^t I aiiiwixittld) m ®r% »nft '2;!)on* 

i» Spt^fTdtf 4. $u^ am X^on* 

2(«4) t)a6< <cl) @)M?P'«tt 2Crt fiinbrn / wWcbf o&m ^t »<iris offm / »n» »iu 
«n gar mge labiret fe^n ; ®rt!ytro dncn awtf tttrvM^tn IkWtcbm a?f fonan^v^jn ft^ 
5ttKn ; %iKX mit gwffcr ?9?u^ jur tmtnmitt^tttt Intonarion jubrtlfigmfcijiiJi. 
^to<^ I3< DE OKGAMOGRAPHIA. ^te^ptt. 
j:8n (|! «od) dri< 2Crt @ftmm< faff »(m W<f« Mcnrur,»tii» »«■» 

<n%la^fl6iun 3t|[«flr<n;S5«f<^ni)t>nKn<tttlabiomc^rg« 

mtimit tintmtnsmvitMitwff^initt i bed) gar ftrmUbi- 

ret, iO^n («4ii(^ fo f[a(^ im t* ntcbf ptmpi<i) tlin^ti vntfc^nD 

' jbenhMr<tntt)mi3iU3<f)»t?rt/ aoUcnatierjjrrcr Intonation 

, vAtbm cin <irfA{)rmn9D?(tff<t l)A^h ; ^linstn fonff mgar tvo(/ 

vMtD (ftwtt£f p<wt) ery afe @<mp{)onitr / wrumb ficr<dbt mir i»crtt 

5)lrtmen/S(acl^f[otf3rta«fftf(njti..(£gt(ifl^«i: Wffcltf J>r<ij<rU9 

2(«4m '^fjon t>H» Sup Ungc. 

3» J«t«nSt«d?fiatt2,8itp^§on» 

©«i9nl»aire6rn)g«r3uf »nl),nuijc;w0inirt<(< ©rtmmm I'jt dtwrnOBrt'cf df- 
Ipontret fc^n / m ttcMtdxn enfcttungcn ju 3<br<tttcl)m ; QSJctm aud) tm ^ c JaCfdj^nc 
9S44|T< auwrn<f)mm/t)<ntttt<c(Wa«Iiuit<r/jrtio(^fi:<ml)t>a:/ a(<^e«©<mbp{)cttwr 

5J)^43mauc^)f^>tt^<r(tc^)M<Wdn<S(ad)f[^^f / »emt peinadj >» Qnintcn^rf 
difponirett(l/tm£!lft(l>po|tftfmifdn(t^mi>((tE>n^£lumf(X(«^)U(inang(f^(n' 
jtwtt Difcant^e&Mudjf waNn ; Df nn c# Ixm sea (j)nHc^(n ficl» |)d«tt Uft* Xni f> ?)uljatm €t|!no(l)«nc@rintmc/W<»n3Wd)<:t»d«<tt if!/ jUri^/ tUn 
|Wdf/«wmab(i-tmlabio»mb<mjtcm[td)f^m3«:@bl*<j!im- 
m<»itl>S>ulj«in<5ettcnn«/|lf{)«iutn@ft'alfonbfmn«n><n9Bcr* 
jcf e / »n&fll 8. ^ '5f)on / fan rt«d) we g«n Jo: gar fd)»cf)rm into* 
Jnation fldner ntc^f gemadjf wtrDm : ^tmgdMrutnb bm ^nU 
)jiand»a?«j>nHc^/tt)dlftd)l!rt^ Corpus obcn nug/gJdc^ wub<a 
"jnftruracnt SDuIjatu (twdttm I mb tra labio <n^(v iff. ^dl 
ofcflr t<r ©uljian an j|)m f<tbft<n dn Olo^r otcr fd)narrcnt Inftrumcnt b(dbm muf / 
*n>;fi{tb«fcl)Wbm?©ttmnKJont<r t>«^§l^t( cl)cr g>fdjf«<rcf 9<^orc(/ fan ti<\tlbi» 

DE ORGANOGRAPHTA. 137 

g« tf m SXojjtinftrumcnt nicl)t3or0{<tc|) ©liwwft. SKun k/l f tf atcv alfo ttt) 6<js 

" ' ' ' " I . ■ I .1 rii I » 11 I I I I I I I ■— — — 

£i«eifotf. 

vtm®«l>taui^3cn«f<n/. t»tc|ul)mntna(tcn;Dr3<fnm'<if3cfiut* 
ten tvtrt ; :8n& t|T<ine (ttbticljc ©rimmc (»on rtHcfteh J^effd^tfft 
\9(n€nnrt) &arinn<n iwccnc»tt«rfd)icMi<^^aut/afe W« Q{iint4, 
Jut, fol, im ©cf)iJr ju Wtt<{>mmfqn; . ®«lj)<r |tc ailf4h5K!(^ 
jQuinta ad una 3«r»«tn«t»orl)m ; 6Kif! fafl/ jetod) ftniicmH« 
'd)««ivcif er/«n 9>rap W? jt>f <* Corporis/ a(« tic Principal an D<r 
Mcnfurf«)n;SitMveil|tc3<D4cef / «tT Oftava ft<fiwa(«rofm< ^Jfriflfwercf gegm 
j|jr«t(<n3fjuK(^nm.<gefc^n«brtt«ifct&m/t»temt0dnaMenfHr»nt<rfe^trt(f(j<!t 
iwd) Jxm ^f)on o>«§uffm gwvddw wn;J>cn/ nur J>r(i!>frUij2tttti>erj)«tttni: 

®<«f«@timnwi|lManuaUter»ntPedalitcr, tt><nitritteant<«(SffmW< 

S5i<f<^t|l6<i)t(«im9U'ic(g>ofirtff/e(t«rtm«fl'KmOftavenPrincipal'5Bflrcf 
)unt^un»ammf. 9e&t< Dcim mt^ ixx^ ^\K)k turn (S^oro(S$Af dattxquttnjudt' 
{)rau^cn« 

3(? <iit< tieBKd)(@ftmm</font<r«cl) Mwil* W9r^|f<Tit6(fmmmin tcr Va- 
riation anju^orm ; ^ Wmv <lkr »f rt |i< ntcftf gefimtcn / w<< jt( Dtnn oud} mdjr 3<' 
iin3<r3«arWr<ffrtn» 

6 m# i}8 DE ORGAN OGRAPHIA. tRac^t^om* 
, @wifb4t»<t M«f«f(<fm£ii«'i«a6«JirtV>on««d)m£)r3crmacl)crrt 
, an IxrMcnfur, 3£fto(J).»ff3<n>tflfcmaffc«wdtm/ »nJ> fcaljer/ 
i(wcil ji<«tt^fe(^««tf»df<run3 etwn4)otnflrtn3b<fomj«/ wife 
!»< Qmnti tmai ftificfiaxittmn wire) 91ad)rt)ortt fjclxiffcn . 
\^B(l^tv^Atnt auct) t<d)f if?. <Si mag afxt ticfe 2lrf eicnrai? flij 
)ju*t<ImanJern <Sttmram3«r lublid) lonD raajmigfaftiijvfircn' 

Z\if M<f<t Menfur oborXtt fiSmm«<tti^ fc«r '»nad)ff)orn ^af / 6ci)tc^»6ii 4 
5tt^/ fD bmtt <m(^ vott2. §up "^ j)OtH>« / 'cnb ifi diu jirtKcl)c ©rimnu / bc^orad tm 
^afanit^^r<R' 

^^<b<xikxb<t&tiftHmi>Ag'^'lA^t^<m6^niwit(mtJ^otf{Sittib&(ltiabcn 
wnS<«t>a« en3er/ii>nt6r«dimairmt()(tcl)jmm<r«waga6/tjlaucl)tm Labio ntd)f 
fo^odi »ff 3<(<^m(«n/ «{« Wc j£>oljl^if / l>a|)<r <« <in<t» fontwftc^cn ^lang Bcf dmp( / 
flldcl)fam/4f#tt«<«tt«m(JJ<Koft<r fdJUt^gwe. Duerfl6«» 
ji£Jd)f|lmu5 Mcferlnvention txtSlvdntaUtni tintmvt'^t 
i<t^inbtn»<xb<niml^(\\^tniti<nQM<(fl6ittniwu^b<nn 
?«u^ £iu<rpftf5<n<imrtwi«i/3<«:c^nac^iw flange wrgtd* 
|cft<f»iib»<rdnt»ar<f. 

(S<f ompr ab«t &cr f<(be ^laitg nid)f « u« frcijwilltgtr n^f fir* 

(Kd)flr Intorration.fonDtrnoufm vbaftficn o&er Dbcrgaffm ; 

S5*tf jjto'gafff n oixt »b<tf<i|<n abcr t)ci}tx[wtil iag Corpus 30 

3<nfrimtm8(mc|)r «teno(^ei'mtf/ »iU) frtff nort) «n&mt>ft(& 

!Xttium^<ri(*fj5Bmttbai*c/4.^'5J^(>nf«nmJttenst>o«ttt^ff/foi(lt<jf«t' 
tmCaTpasmUtUnstfohmfbAfl ob«jwatnx3«tf<in<r Unge auff i2.§uf rc- 
fpondircn (olumt toniui fo intoniretto^ in Jciif<((«n itttr aUdK Wc Quinta, tit 
»<)mt»b«f<5mo6«t»ba3aH<n^«rii^r«;9Siefc«nnaud^fo(d)Corpustt><9cnl)«r»iv 
Katurlic^mknaegrdmlxrwgt/anJxr^nidjtal^ Q^intenfan. 

SDi<f<attittjQ«etrffoi«ni|liwat3<ir3Uf/»ttl)«ucJ) novtr invention ; Zktbk 
effmnMcnCatmbAttbtt CorpusfcnaejKX^ditftfolangfcp/ wtl<i)ccZttbtmx 
(md)in^cm3i^rP(^ttttW(n^6(«$rnmOrdc{n)(rtf / (wctd^c^^o; -Ood^tvurHst; E>E OUGANOGRAPHIA. ij. S)iird)(cucl)«s<t)ocb3«&om(§Hr]p:»nJ)^err/ ^mJ^timi<ii^ntiastpoitxilixttt 
^tfcl)Clffi^Jf)alJ>«rfla^f/J^«?o<Jj^^Sraunf(a)w«3W1^ilmc(>urg^ QKangnitigrt 
^ur(?»n^•0<rtt)oc^)(^^bltctKt!}e^<ct)fmp/@.'5&r|l^©.^<r5f»®<mal)r.»tf^c^:o^<l{>m 
^c^(o^i^■b<f^cn^urcb^«n»orn<mc£)r5(l•»n3n|lrum<wmrt<^)<r/3K«i?<rEfaiam 
Cojnpenium i)ona7.©ttmm<n/mtt5t<ijtnCl4nrcn indiKmjt(rticb(n@d)tjpp</ 
fccffctt Difpofltion Ijtnrcn (m V. ^^«T iu ^nbmi ft^tn tdffm) «n jcijotjott J^efij/fott* 
^(11 afxr k>on anixrn ^i<i)(vor aud)ihS};»alI B(arf>dmtfvor&(nf<t)n/3(fafim niir b<f« 
fcr ; ®mu <«t|ftta(Htttcl)cr/lK»^ ttffidjm i><t oaxvitUtftt^ialf ^rtprt no4> tt>««t 
|Tcl)fkrfcij<n/»nlifcrn«iiiMc Quint faltmfolK- :Sni> fttt55<m nrtt&rhd;m£iHCP- 

jm Manual »nt> Pedal »«1)anbmf<^n. 

53<p! 6fimmHf!»ott bm 2C(fmfniJ)rm SBercfen nur aSdnfibltdit 
•mif Item ^Rrttttf n§loitt<n gcnemt wctbm. 'X>i(^1Uittl&nttvtnh <ttU 
ii)<Mib<v<n<nntn fK®«Tl!mi/foni>crKd) mm fit cngtrMenfur ftn*: 
[ *tlicl)c nenjKtt ft<«ud) ^SArcm/ wcnn fi< gar ftiff»ni fintx intonirt 
f it!irJ). S«fet)nD«(twiKt@fMa<nori<r^anRjMg«D4(fKn ©rimmm 
4i«* ij)r(m'5|jon wi&Su^3<t<ct>n«/f(rcl)f«(<ij ^wm. 

®r<f« 6riinmc wixb m<\}V(rn t1)til0ing<f>tM sff<mnb grof ©rtaeftw^ttW- 
fm 3«f)«ff<n:@t€nttr^«uc^ wot intf Manual |><rtor(l)3<fu|^r«.2tttir W(^ jr«t^it« 
nm»n^|hIr<tt^(an3<«»n^i|)r«'3:i<ff<l1ic^Jrfo3aranmutt3»n^»w(?mwI!d>«46^ 
t<n/tt)t<N'cSrfrtf)rtm3ii>n&?Rrttut Ixjo^rt. ^nb *i a»«rWef< gebacfrt Mcnfnr, 

gcncnnct wfrJ>/fD t|? bod) / roi'f torl)tr uomgrotTen SubPrincipal tKrtcJ)(«i»ortm/ 
barmig»tf(wmi3<r/atem(>ffmm^fdffmcinre*frtmj!^nWtcft<r^ilonju*)<rne* 
mm. ?D?cfiicfiic»'acl)fm«reete»ff?a.§tt^'ij)onf<im bcflfm^tttrtiiiuWnsm/al^Me 
§{rtcb|totffii:©ocb»«t^folcl)etf«m<m»rtfl4nM3<nOr5<lrnad)<r|Uj?wM<r<n«u 

a»@ebartrtm:^§i>tt8.3u^ 

S)t«f<^f|tnu<ined<mftn(<Srtmetm3<:btau(J)/»irbtfu^»o(fnfWn<OaavPrin- 
cipalnJ€rctil^m^un^am<rIt/n•if^ena^cl)*nAr*(^«9lucff>oftttff3<f(r^f^>ndifponl^ct, 
140 DE ORGANOGRAPHIA. 

9Birt flud) in imtin m aQnf^mt difpofitioncn ^<r 9Q3crcf «t »nl) ^oftff ff<»t 
8<fwt:^fia6«^«f/»«^3if>tf(m<vn^)manm(^f<^(tt3(/fon5€rlicl)mtf^utnfa^<f)n<l^ 

^e ifl of)n3{fet)r »oi* i2. 3a^Kn»on «itctn bomcifg jnitsjcn ?0f (lf?« E .C . ditt 
fcftjam Ztt <rfunJ)f n / iwdl) ixitt t<vfc(bc cm f}<&*ctf 4.§ii|3 "lljon / mit 5»«i0<n labiis, 
ftiejtt(ldnrtn&<r9[cid)rerpondiren,(5(miUt)f/a(fo/fcafma>ibk5pfflfjtntut(S)fct)«T 
fan/ wclcljc « ^Dutf^dt gcncnnet fjof. ©tcfdlje m*cnJ)crf jt)vcii ^lang gat vor «nJ5cvcr 
©« Jacrcn 2(rf m. 3(1 «{>« v noct) jiir jcu ntcljf gcmctn wor j!cn» 

£>b ttcf(«f fcDon gUtd) iff/ fo gtbt <g Doc^ aucl) (teWicl)e Variatiooes raif groffcit 
Cfl■mmrt><rcf«u/9Bl«»ott^)fm<St^ijl;l)ifvn^i^n^cm mc^t «rwc{)ncf worbm; fon^ 
JcrHd) a&fr /wo tin 3UfcrTremulantwr^ant>cni|f. 3«tw«lT«te*l)ann/tvofmic6! 
jufin Mtnf\ir,mi rcinc (3kicl)(aufcnb intonirct,f incn au^unbtgcn gufcn Difcant 
in in n^tm ^mi ju gcbraucljm / vnb tincm f t<tncn itpiocfpdtdcin gams g(cicl) i?nts 
eijnfidjenjQBic cs tenii and) sum groffmvXancf ct ot c r@orl)ucn »on i^.^ufltii ciucit 

S)itf((Srimtn«i|t»ott«flid)m/ a(g Gregorio :8o<jd/ ^fcijf<rfCotf / Wd^tf 
<itt< Qajnta vom€t)orl:fjon geflantxn/ gcncnnef wcxtxn- 

!8on Wef<r ©rimmc wirb k^ »ng in S)cutfd)(an& / fonbcilid) / wcnn man bm 
Gf)iJralim«p<&a( fft{>Kn wii / gar: w'c( getjaffm : X)t< 3trtlt5ner o&cr jocradjfen alle 
fo(d)Cf(clnc^af(limm<n»onz.oi)a:i.$up'^t)Ott / bitwdl^ti cii0<it<iO&a.ycn 
Imttmi *n^ tm SXcfonanii mit |tc^ brtn^en. 

VI. 
DE OR GANOGRAPHIA. 141 

):Stf M«fer@«ftrtamMenrur unb 2C«tfltiutt<m< «nJi«<<rfunJ)m/ 
njdcl)< bmd) 3€t»t)Tcmenfurirte diSi}tltittl wubnumi in cwfl^ cr* 

©KfcrTtrf ©ttmmcn atcr w«6(n»nf<rf(t>tefR(^ 3<arBc{w. 

I (?f ftcbe (rtflfctt t!tt iXiJfjrm |ialb ^craaflTw »nt t)all> ^indn ^fljm : Sf- 

Ucl)f gai- l)tti«'it / Mf mm nicl)ffs ftl)<f/ ate o6rn tae ^ocl) / tnnt tt'efc 

fcrjnt juttt &f f?dnJ)t3(?cn/ bcnn Mc iXol)rcn f ottncn atefccim nidjt »«rbcu3Ctiva:t)cn : 

iDJcfcK»t3Crt&cr muf man Afelxnn mit S>«f^uf (cn (Iftmmcn. 

2Bannnunia»onfo{cl)m3rojfm ®<Dac(m ©ftramw<rcfm«'ite turcf)* 
grtn?« Manual gftjmfoffe/fowcrcMcfegrolTc iXoljrpoit w«gca 5(|ffn/t»«^ft<touffcr 
»itJ) tdmt Himti w(it btffw tmn Wcgfltc, ©cDoac 2trf/ »«{ fie nod) cmcfcmc wef* 
ffntgtntieQuintaniJavntbmttUf [)drcn kffcr. 

<Di<feftn&aac3arfu3lic&*nMt<6ti^ juaffitltrf @rfmmm / (mittMiavc 
|ttr £iuimai)(t»en ju 3e&taucl)e!T* 

g)if ©rimmldn ifivon «(t(jj«ft/ nxtte mte ^cttt Quint tn fid) 1)«t / »nnt ^^Kn fc(! ( 
0{o|iiy)<U/2(6<ri»<mtf«ne(gt3mfd)«fftwo(&cfr«(^«tt»tiJ>/ m^f tcd)f gmennrt 

Tdf^tVr fof« au^ wsitt(xe^Sktmpftif(w<tdg^tba^fw<tbtn ; ©fewdf <i6flr 
jiafr<(6<<}«/tt'e9<ital(«r(jan6Suit6rtmmf l:t>ct(utt3/f»t€t(^? fcrbff gat ffrifftg mitan* 
3(fej)m / fc wofaud) tm ^range/dan^ (m( an2)(rei8;<t)nun$(aiooniufd}r(t$m^af f 
^)n^mttanJ>crn£Jr5<^»etcfw<llI^imlf1l>n^«rb«ff«|l»em'|J8u»«sWd)m:5Be(d)*? 
J>«nnmif»or3<:jad>f<m$0?uftcaltfc&{m»ffl)<tti @d)(of JE)<|f<R^<|)cnlxnOrd<(* 

®cifenf^rem6^«'/f«nfff<r/^uWfflr^ton3»n^ft<Wi^W<a&<rfm@d)1;d6m 
fod^mdtd) ni<X}t\r(tm(ib(twttbttttAn : 2ffef)at>€td>n>dfflufltf3frif ju*d:m<t)l«n/ 14* M ORGANOGRAPHIA. Spot wnnong <racl)fcf . (£tf f«n AiKt^ittn<(^^vnbwMd)t Mti tttt gcbacbtem Com- 
pcnio fclbff (itvon bttfVn wfc vin&rrn@<i^n mt^x ftindamcntaliKr nactjGeome- 
trif^em^cvtd)f fftt>a«au^fii()r(tcl)ct**fln '^aggtgcbenwnfccn ; ©mfcmatjofctjc^d" 
9<n&ifcl)rtKfna- Profefsion ntctjfiff. @(C(d)tt>ol iwl id) mcmts %cili 6i<fer ^un(l 
it<l>f)«bctnmm t)<ff <n fo(cl)csJ mtf fifctfj iu bcfdrlKrn ntd)f »tttf rlflftcn ; ^nmaffftt bwn 
<«UCl) billtct) VJOn t<m Monochcrdo, fcarflu^ ftHe Inftrumenta MuHcalia wib^fcif* 
weed i^rm'Srfrmng/rtctjrdi '5()on/v>ntfunDflmcnf a(jtcl)e ^Sljcifung t)a(xn mt^t«V 
»nMnfftd)«n<3)?utf«attfrInftrumcntent>n& terganijcnMufic mod)K gcncmicf 
w<rten/auc^ 5a|TefW<3< ciniji 3 t>ni> oHt in mi« temglircf <[ f)«rp«ifl/»nti mtf tcmfclbtsctt 
&Wt<fmt>n&dcnK>nftrtretf(tjnfl)t(/5amnjhrfrt>tc{mttgro|Tctmnt)e/al)crtoa)»<r» 
S<blict) 5«arfk<u<f {)at><n / «»as en»<[)nuni5 vn^ "S ci tcl)f et ©oft tiott / <rfolgcn fof . 
SnDfoioielvonoffm »ni» juaeMcftfn^Jfrtff'^jit^itmmttKrcfai. 
§ol3<ftont<B (Sd)nartnwct<n. 

■— M— M ■ ■— — I^^M— ^iiM i „ ----- - I __ II -i 

VII. 

QJon ofTencn ©c^naitftjercf c«, 

► (St( H« <Scl)tt«m»><rc(«faj? gcmdn »nl) diwtn j«6<n Sf fflttf /tfl»n» 
'nofi'gfcawonftK^iwwcIjumnnfrn/nuralUttt / tiaf affej<tf in btr 
ImiCont) ftrudur tJiffcr offrnm Gorporumju dilponiren, b<t 
<fn<«SR<ff?<rdn<md(r<2frf(>af/«te&«attSfr; 2i" t<tn«h'<^ 
W<^^f«un<n/sl«d) »»'</«< omS^ffcnan? i^.^up ^!)on |)«(«n/ 
olfo ouch rtmCorpore , Dort) jarf<(fm /»on 16. ^H|fm lang ar* 
Mtm :(£rtfclK«b<nooni2. p^.iaf <«a(fe»ontmir<ci)fcn '^l)6n 
fct W< Quint abn><id)</ »nM)«tf f ff fck bc|Tc art : S ff 3<mri n(?< art <|l wn 8. fi.Men rur. 
^tKdxat&dfmtu^ofaunmntif von ^. ^iffcn.(£tfid)e»onf.fiiffmI«n3/ obm «' 
w«*jt»3<b(!lcfr/!i>n&ctn(od)/ft(<f«n(Sptutbw«tccfff5rij«i3<fcl)nif«n/«c.S>t(fet6tg« 
«6<r/ii>fffWeCorporafo ft«n/ ^abtn3ar(inp<\ct)m»n&prfttfltC3fflll<nt>m j^(fln0 
»nt)SXefott«ttii. ^nn«ab<r|jrat(n/prrtng(n/»nb0ra»itcfifd)f(in3«n fc(/ muf <tf 
wnu.ffijfirnfojn.SnbfoId)* Variation tvirtftuc^m I>m anixm fucccdircntcn 
offmm ©d^norrwcrtf (tt gt^jatfcn : 2(Ifo/ 

«JB<nnti< ritf-SuH rs^ur^ (^ 

Menfur i i» v©0 pnDHc^ 6 }. ©c|)afn«»). ■< 3 5uf. 

»<f^offlt^ I 8 j %vommmn \ 4 j en»on [ * 

ttw »oi» L^ J von V.J J uff 

^af a&<r fo gar w'(f an (>«: Menfur »nt> Img< t><r Corporum w0ct)tJ«rw<t' 
DE ORGANOGRAPHIA, 14) 

•*— > — —■ ' ■ " - " " — '" — — — _ _ 

cf en nt(*f itksfni f (Jmpt 6rtl)W nkwdl bU titffi; obapo^e b<a SXcfbnangttf ni(l)f vo m 
Corpore oli« flructuj: (wclci)< ttbcr 3Ufc^»oI«ttcl)ft)r«rfct)ti(jfrif lonnfc rrcl)f< ma^ 

SO?un&f?ucf c (mtjftcl)f »itb fcljmaf ffvin / fo $(kn ^ccM tin (tfb(icl)wn9ilcfon«nij / «(* 
wcnn fic fiiri} »nl) l>t<U fcvjtt : Q\3(fcl)«g Wnn and) fit ten fliitcrn ^fciff tmt) §((Stttwct> 
cfcn tlcl) 3lci(i)erg<|Ialf <xJfo Bepnlxf / ^a^ Mi wdm Mcnfur niinmcr ntcl)f fo ttcWic^ 
am rkcfot-wiiij fcv)!i/a{£f btc tngc. 

® a«tmb ftci) Hlltd) <m jeDf r £)r<}<fmrtd)<r &<r <}« <it3<n Menfuren beflctflt^cn 
fo(te ; btim jc cngfr/ j< (KMicl)<i: mb anrauf ijjtr. 2t(>er writ fof(l)< enge Menfuren jiit 
rtcljteit intonation jubrmgjcn/nicbfciJK^jeDfnStgchnacijcvgftjtmtll/ finf<maU« 
giuen tocrflanb/groflcn p«|/vnb (rfffftcljt mtiti* ttfobm : @o bWbtn M'< md^tnmU 
d)cfait(e Patrcs vin& ewacf mctjrcrtf jit (cnuii v><r^f cffm fi^^/gcm<^m<^f!c^ bo) b(tt gfr 
i»oJ}n(fcl)m wdfm M«iifuren,fo i)iirff<n ficCcn Jlopff ntd)t fllTjuf^r bnUer itrbrc- 
ci)cit/J)<;|!o <j<fd)win&<t ^cr Ai&ctf abfomracn/wib 6cn^(««(bftT<f ^UTcn. 

3m Imb ju Jptflff n tf! in tmm ^(oflcr ct«e fonl><rltcl)e 2frf iMJtt ^cfauttm ^it* 
fcrnworJiw io vffbaa^unbfiMcin 'SIi<^im bot)cm(i)<tt »ff9«({f«f/»nbtn J5<t mif» 
un cm jicrndd) fcngltct)! loci) (ctni)riiw/&avub« cann rtlTtrafl Da«f.rf rt)f< jfmgtein otitv 
bfatfcmgflcBt/ lonMnttgcah'tcten^efftng^oBcr (g(a(mc« ©attentruffgcbun&ctt 
wixbibAf e^ ntcl)f «(fb fei)r fcDnartenionb ptomn fan. 2in J wril eg tergcftaft «»«* 
met)r «fe fcnflen geixmpjfcf wirb ; <jibf <g g(«'d) cuter ^ofaunm / wenit We vcn et 
nem ^uieit '^Sfid^cc recl)f intonirt vnl» gcbfafen rsitbi mmpcmpvnbnu bumpi^un I 
mbni^t fd^nata-enben SXefonanij. 

®0(^ nu'iffenfte 3leid)t»o( mt'eijff »nb nieljerjtet»m3 be^o6er|Teit Corporis ge* 
f!immef werbcit/ »nb tt>«r bfet'bcn / Regalia mobilia : @tnfcmaf bA^ faffcb fveiben 
ntcl)f/tt)ieefIicl)em<9aeit/»om»fffWtt'niebert»cicl)enlierfrdcfelo6crt»rotli«/ D«r<m 
DieSXegal fon|!en einscfTimracf wctten mt'ijfcn/ t)citj'i(>m ; ©imemat ionmfiglidj/fcap 
l>iefr^rfefvottfi(l)feIb(ten|)m»itbI;em!fcer/mijf»nbmeber|?d3enfonnen:@^ 
»otttt)esmbcr fubt((eni92efftn3gb(^tttn/»e(^c f!^ tmtvartnen 9Q3c(fcrvcn ber ^t^c/ 
(i)«^ beitn aud) atn^opier oier iitnncm ^ofue (an probtcrf werten) (tii^wcK^ friim' 
men ; ^nl» weil baburiJj ixs^iod) AmSSlimbflMumdtmwivbi bn Olefottan^cf- 
wag fteffer »nf cr ftd) fTctgcf. 3™ ^o''<" "vJEBcff cr abcr bag b(4f lein fid) tntt>crtg mnb 
it%ir jM bem SOJunbpcf e mnbai babar^ bag fed) tlmvci mb ber SRefMiane J)^f><if 
»ber ficfi (letgcf : ^ie bt'efefbt^e tocrenbenmcjet'njebcrfo mt'tOtgetntjnb SXcgalnvm^ 
SC^cf / fijltdj erfa()ref : ®a^ / fo btt(b tm '2Bmfet bag taUc ^tun ftd) eiv 
Jevr/ wnb jum S)atvwc«et anleffef / Me Olegal vntei: fid) ffetgen / »nnb fief- 
fei: wcrbm : ©0 &«lb <g abet ^mwfebwimb }u fVtcrw b<gmnc< / n«tbm 

jtealfoi' T44 DE ORGANOGRAPHIA. 

fan. 

:Snnt M'^ bcftnl»<t ftdj ftucl) 3W(^cr gtjlaff ntdjf aUm »ff tm Clavicymbeln 
»nJSymphonienrtnbcn@f5(«im»mti>S9?<f|titg£sf^tf(m/ fon^cm tt«(^ sjff ten 
iau«n»n&©<igctt anD«n@airm/fo»on@d)<^ff£S6armmgemad)fft9n^. ®a^ ftc 
»on ^cr l)t ii< rtart){afff ti / ftrt) au^txJjnm »nl) mctitnni mi 6cron»cg<» t<r SXcfonan? 
de(cendiret;s>oitbcrf5Ifea6arconrrahiret,»ntificl) mtijvintimnbit iit^tni bci' 
loon ttm ^cr DCefonan? oucl) afcendiret , «(fo / t>a^ im "iJBtiifet Die Inftrumenta , 
ft>mn ft* continue «(td)< 'SBocljtn im f artcn sfftmbmi fa^vmb ct'nm f)<ilt>en "^l)!)!! 
»n&m<l)rafcendirctwi&0c|ltC3mf<^tt. S)fll;ct J)ann/ wonn 5i>on<incmvcr(?5nlii' 
gen3)Jct|!<r bU Menfur »ff Glavicymbeln t>mb Symphonicn affo / bA$ «ini<bi 
©4i«»mb<tn|>a(6m'i^on$utnof^)td)l)ot)et$uJ)cnto|ir<nf«n / ntd)t at3«l)«(<t 
looitm / faff aff< ©4tttn atgefpnmgcn f<^n- •2Bcl(^<g tc^ nid)t fon t><r fdjaDm wn* 
grojfm'Snmufl) jiim offfcrn felbfl <rfai)rcn. 

^nbau^iiieftm Fundamento , taf Mc:8freiil)«ntn3tmRegall mb ©djitarv* 
w«rcf cn»on?Ke|1tns«BI5f(dnI>crruljrc/<nr(i<;bcr«j« Proba, taDurct) man crfa()rm 
(an/£»ti«<nRegaIl mtf&cn3«n9(«noJ)crbtof(<int>urcl)»nI>l)urcl) juft tnb fld)ft3 
ab3<rt^«rffl9.S)«nnn>rtnu<in<5cl)n«rr»m(»on<fncm9ut<n0)?<i(iaf[dfftgv^^ 
forrigwt'll /fb wddjet (gin wanD<lung J)<«9B<««r^ 5urcl)53rtnije Clavier jugWdj 
itttf <inrtnl>«r /w&(mfcncn«»c&cr in ^<rtt>5rm t)n6i)i?}U3Wcl)mtt dnrtntcr wcifcr 
«S : Ober bcgeben ftdi in btt Mitmb'^to^ n^fxr }u ftm «9?unt)|!ucf c/ «lfo/bflp man 
»ff'etttcr £)rgc(/ c>bttfm\lini bix^tlbi^t ot>nc mit ju5ic()Urt3 i)cg'S(oitnjacf^»n&rtnb{* 
mpfdffen $mwoI i Aigmnn ce noc^ gar juff dngc ^tmmcf/ bclT^niig Wi(kn tvcK/ 
S<t>raucl)(nfam 

9EBftim ftber d» ^(^iwcrcf 5arju sciogm n?irb/ fo kfin6<f ftd) btv nxm$(\i H^ 
f[d)<ntt»cli<rtoi^@d)nattw«'cf»n«r / obtttbtt fidi^tom'^ioUmtd buti])mnb 
bnt^ &h$mtnb<t\)<xbe •• iSni) aisbenti iji Ca(f<l6( ©c^nartnstrcf pciffi 3 mbjufi b<* 
tdut ?5«ftulJ« ftdi <ib<t 1 6rt^ 5flg (Scl)narrt»«cf nid)f juslcid) mit djmntcr i)urd)« 
ganec Clavier ab^efrettcn i|? / fonJJcrn tJf r dn< Clavis t^ gcge n tern %{imtx^ ju 
ficff/ l»dr«nb<« 3»^ocb / 6cr Drirtc r<iii/fo ijfffdn govi^ gddjcn/ ^df tic SKuntjlt'icf < 
rod)f3ldd)kMctfm/fonberndnMrtffdn|farc( /t)a«rant»crcfd)tt>acl)fc\)/ iienn jid) 
Dag |?arrfe Wrfc nid)f fo I)a(i »on b<x ^m ot<r f^fffjwinscn (f fl / al^ bo^i bixmi tmb 
f(^wad)(. 

£>b mmiwarfonf!maud) attfjtcr »on affafo) «nb(tfr2Crfcit tcr gdjnarwd-* 
c(<au^fit()r(id)e mdbung 9cfcl)c()cn foftc ; Go t|! Jjocb ft'Cj^Ci'. iicnDidfdlfigcn »<rml)(' 
rung W1& wancl)crl«p Invemioncn , fo(d)c aaci»bcfd)rcibdn''nmii^(i<;l) / fonbcrltd) 

wd( DE ORGANOGRAPHIA. 14^ 

»d(i)<rf<(&m noci) t&^i^mtiftiY>ni>in<lf(aobbcc ttfununwttbtn ; ^tiDfold) tin 
0(^ttamvcrctnad)(tn(manli(titlnftrument, mUti<i mitbtm^mbt^tiMCm 
wixt>iu(iitnadjiutm<llimiwbtt^en7itt9ai^6mruix<^mttt^<ni^^^^ 
((dtti^o tviltc^nur (f (tdje Ut ^htntmbfim Zxt mnA^vi^trnt^ «U^fn- 5<^m(f<n. 

^ttwSeffcrnldjf /«(^mtf Kd)Kit ©cl)allm<^tn Corporibus , /c^od) «wa< 
t»df or / n«d)iumad)en ; <aSi< ft< tmu ouc^ WefelWst 2(« sar fou mif 6<m ti^tm 

bod)sarf<(f<ng(ftm»(ntvir(/tuf)iijnd(n:@otfl^^o(^/wd((«m0a0fi^cr(<uif<t»^^ 
fbdcffs<|)(t/ManuatiteriHd)ffap<^(i^/f0n&att()(|{<rPedaliteriilI(fn<iifo(c^<r 

(S^iJ!(ifxr5(rf((&mlQventioonmn^<tI<v:^ntto6wo((tK(l}(fo(dKtt^nd 
(It diKttt rc^rm Regal Corpore (^alr oixn tnk dm ixcf <( iu^ma<l}(/ »nb nmttltxtp 
eUttm^tiSiii«Uint (nnv(^aroixntmf<IM^m^((f(( / oM: ymm tte^nft (cm 

tvoKm ; ^A^cr ft<Mnii wo( vnfor {)f( 6)(»a(f< @(3)nArtw<t(f( oud} f ^ttttw re&jcut 
tocrtm: ©otfl^od) ttefeTnventton,tmf ntc Corpora gtci^autf »dt/ obmoffm/ 

Ctc fvoHm a6<r gtdd) axitxtm fo(^m rt(Hi(^ @^ttamv<r(f<n l»ur^ gurm 
»n5trccl)tm Xcxfimi Qmi^imi ni^t (dc^ttfc^ ten mmUtm gmtac^t vnt scfet^ 
d3rtf«^n. 

Q5kt^«1l'n JDrgetn md|I(td)Mn50?f (|tn3/»nt> f. »f<t tf .gofffjecfean ^« Men- 
fur QtwUim ; 9©i«»ot ntrtn Wpwdlm/ fonDttlt'd) tn J>cn Rcgallnxrcfen / fo )» ^3^ 
fpur^ vnt> ^liixnUxQ ii^i)n gtm*(^(»orl>di/ gar tltint Corpora in Regalj^fd^- 
Im/fii«f4umdn3oU^(i)f<^n/ftnlief /»nttO(^8.§uf a»j^|)onj)abm; SSJk |)t«;» 
»on imv)otf)cr34enl>mH. '$l)dt/ Num. 43. »dff(luffff3<r iff trinnmuMJtttit. 

SungfrowwRegal o6«^api|l4- w'^!)''n;2(njl)mfdtffmrttt fldnoff<tt 
RegalmirdnctttfIdn<n3m'n3mCorporc,fltt>andn/oJa:»fFif md^j»«tt<3o0 
|>ocl) ; CEBirt aber Jxirumb alfo g«t)«fr«n/tt5dl <^/ wenitg ju onicrn @rimm ii>n>§W(« 
wcrcf entm pttixi $(bxm6:ittvixb I 3{«^ djur3«n3fr aw^nf^niw^/ M< «nm'3&af 

% & 14S Ufi ORGANOGRAPHIA. 

^mt>9U^(S<nmn(f ;^ndfo(d)c^Darumb/ battel wmnbU SXuintc^bti^M t^B, 
ptf '2(K)ttbariud(}osm/(t(tdxrmafr(n(fi)n(<r(tc^w(nn^<n5acr<(^t<n J^cMb turn 
i^'fcdmolldn sctoouc^t whb) <imt ©ctgm gar c^rtltd) f (tngef. 

S>i(n)<i(a^fn;e(«SHmm(furticl)a]rdn/ ot>it( att^<r<t t)u(ff(( dfctUttittt 
foil cig ft( n>ir/ i)n t> fo( sctunnff tmixity fo fan man bi<{( ©ttmmc nt(^ Hnit^cr / a(« 
R(m9(<sa(nmncn. 

9B<tt»maadnbunD0t)a(i)(ClavirtoiDircaQta(^rau4)t / |a(«nsMd}au<t»(ftt< 
Corpora,vwm((iva«iU5<f)>{Q(r/o6moffm; ^amm6i»<tDmft(amf(andeftva^ 
|^i>(/a(<dnS(%(wmf/vn(ni(^ta(fof(^namn(/ixnnj|)n<nw(d(nt>«;^ar((mbU(<- 
'<r/»n^flalxfmwfn^(^^a^f(i)na1rr<ntimt(tti)(rmaffmvar^(|}((vn&l[>n:Mmw^^ 
Comwiwr^ md|lmtf)<tfeim®ap affdn grittaudjt / 1 ff jwar RcgalMendir , 
aBo: m3<ir »nMms<t : S>mn Ob (tf 0((ic^ nuv )M>n 4. o^(r z. fu^ '^^on / fo tf{ bo^ ^^ 
Corpus^.3oflj>oirt»/»tt&aIfoj)^/a»dnRcgalCorpusg. f[.^|^n; »amm(><« 
f (!bau(^dn«ri0i<nfc^mff<tnm^n4t)n5$arv<rd(<td}mtf)ut. ^«wo( «(<ct)<t)k 
Corpora im (Sorncft faum 4.otxr5 .Solff^o^ mactje: S)<nnf)f(rf nn t^on (en^Drsd' 
ma<^garfej)rvariirt»ir>fl?nl»atjon<(^«3«i>i|r<«'Mr»onfflng<fd)rkt^ 

VIII. 

eor^ttnm f!»rt» itf » Sup X|«>n j 

jRJnnm and) »c3cn>rtlnventk>n,eaffted<b5cfffd)nmfl|T«tt / »nnb m fi(J> 
ltocbrin»«&or3<nCorpiismJfjt<m(tcbmtan3e«iXot)renl)rt6fn/ ntct)ttt>ol()5l)tv/ 
ftxnn ft<j^re«^fc ^t bfjwff mfottm/ inronirct njcrim : 3|)r au^nxnWjje^ Cor- 
pusifl jwor o{)n<jeff {)r jronj fii^()0(^/»n6 f«'nc wtiui aftf dn 5rta<J)tt)orn Corpus »>oft 
4« §«f "^Ijon. ^»|? at»«r fe^r ftcHtc^vitb (Wlcy wcnn e^feinm rcdjrm SKdjf <t gefjah 
|)af/»n5affoju @«!itfcn' obcr'glojfwcrcf jjarwoCjugtbrattdjm. SXan ntu^alxr Jo* 
t«) m gufer «cl)f fja&<n/ Da^ c^gldc^ tttc CMtn gjob >pfdffu>ercf v>en oixr »ff i<J. fit^ / 
mit ixrt Concordaatiis, afe tertien otxt Qm nten m i)cr Imc(«it ^an& an grdffcn 
»<rfcl)on«/ »n!) t>on f<)(cl)f n ticjfon '5:t>en mct)t »crl>frl>« / wt vM ttnjuljftm gc* 
ma(t)f w<r5<: ^Somctnlicljobcrf^ c^)Ur(i(:^im95<lia(j«wdm<ntattn3mju3<=' t)E ORGANOGRAPHIA. 147 

dl(milcctft8»$up2:^on: 

^m oxxd) aufftOnUdc MiWCatmiiiMu Ztt MR @d)Ramm(fm / dam 
/fide iu intoniren, wt )u vi((m variationibus »n& »(rm^mm^m^ar i^qucttt. 

(J«f)4B<nM<f<IX9&<6timmm3W^fl<(n<Corpora,j^rgrdffe«ijfc^ns<f<$t<(.' 
net gtum @paim(n/o^ nwn ^off tans/ vn^ |)ab<n fn ftd) noc^ <m»(rf)org(n Cor- 
pus, slcid) »t( t!i( ©orlHutm/ ((rcr t^^cc gcM^r wortxn if{. 

«n<s®<mnfWImbnwimmJKi6m:9Bteft<J<nn<m(l)gar<nfi(Jjfft!dm/wt&ratt 
(incr brummJttt intonation refpondiren. ^ab<n jwarnic^tpo^eCorpou^lwdf 
limii^ miti mi «ig iwttn< iufammm i<^tpt< Iti^tn / kdoc^ in btttmmi m<t 

bHtttim<in btc Sciagraphiaiuf<f)(n. SfRanfonftevf mand}(r(«) ^(rtformfren/ aU 
((mtflMpjj)rpropriiun>tMp(i(9mmm3/»n^a(foi>a(DdartRDicfl»dtcauf3(f{(<cf(f 
ttxrtm mftjfctt. 

3ugJra3^«Bidjint<t3<fuf«i:ftrd)mdn©^natiwflrcf3efffKn/ fc Pater An- 
dreas <tfunl>m/vnD soxtitKeiUbli^^fKtfoMmiiic bCigCorfwtkttdttnOm 

in txx Sciagraphia }u ftfjm. 
q^om(>arDa:2l|lfa^ixr@or^unmInTention<t<md/of)tt(^<^Nean$(Af{itQ3ft« 

t^abm willt>t^<sfi< bmnmda ftdj knttrctwi (Tarcftr (>crm (cjftf j»n» f|I»^i^.»nt> 
8.^if'51)oniuartt««n.S)t«g>ombrtrtm3<t)dr<n»nbrdj<cfmf!<^«^fl3Kcl)<t»nft 
{>etT(tium^e^A(/ al^turn Manual, ^nJKdiKnamnurismvnnDmirtdmcfftdctt 
^tong <in jlarcf m ^auf 3<6m. 

$<i30tft|l8*5ttp2:6on:jpAr(wtd)3f«d}<w^»«i«t)n5md<Corpora,i>a« 
gTiSjletoon 4.^^ an ixr Jmgc /t>nb tt^tr^ Manualitcr gefcDfogtn. 

^(f tan t({nur $* ^u^ Z^on t '^wt von (f (tdten ebm mt^^ttwb Duro^ 
<({tct)( (6d)ar(dn fdiiSUfomumvnKn an ^(r dnm f(»m au^Iaffm/ wdd^ein ^mm 
DUgalttxtcf <n/ fo {u <2Bi<n in £)<(!<rrd(l)t 3<mad)t wttimi ju ftnKn. (?f ftd)< «b<r 
(afrcn(^oBmdanQO^m/tarum(»ft(«Kt)d(dd}ttH)(fo(ttff<ntd)(fcT)n / vn5 fli^tdn 
5laf<n&<n Inftrumcnten, wdc^c« mff Miftm^amen 3«n«m«»frii/gWdj«rf«; se* 
()^mait(i) BtUtdxr intf ^<ba(/ t>an»ium Manual, l&nb vxilban Invention i»ff vtf 
»rrcbi(i>(tcl)( arrm wimbm witbi i({ oS^itt mefir tovonju fct^rd^cn wnSti^ I4» DE ORGAN OG RA!>HIA> 

Q(pff((ot)er ^np)7fpUd4ti|t 8; ^^ X|Ott ; 

,'3Bfr^f«'nfr Proportion f)rtf(t«t/ J>rt0«J »fedn7rpff<!»ffttt@ft<f|?fI)<f/«ffo 
8<n«m« ; ©rt?gr<J|l( Corpus i(l <tw« 4* goK Ijcd) /^«f cine fl«ncflW()r/ m btx (jicf- 
fVtwefem^unftfli'icf/ ll>n^^)ff t^tlbm ^di^xmeinm runbm Jjotm^nopffvoffft 
f Wmr ^tfd) w jldcft ri ncm '^diif<mtMp^$<t>6\)X(t 1 Hbn Sonus wf tjxr au^gcjjm 
ww^ jSMiw*) itAtt) 9l<3«t2(ttttcb(ict)«r »nb wdfftffrt/ t<niTci««nb<r9lc»j«t «nju» 
|)^Kn/5imcttt)o(m^dpfjff<n/fom©*m4d)att3e6r<iud)fn»<rb<tt. 

«to ^Ittopff /vnb f (IbwfdMscin ber mtom vondnAnixrgcdjait / «tedn offm J^crm / 
difo ici$(6b<nt!(jtf6mm^<(^ V6i<i<t ira vntct Corpus tinmnUti iftsmmnit 

Qt0 ^f ^ f<^ olfo i>on ten @ttmmen in JDrgelti 

t)orbt(rc9tna(0nud- 
^a0 m. dapittU 

^ntM(6t/ "BU man We <5(^mtmttac in 

^cn Drgettt / fo wot auc^ abfottDerftc^ We *Kcga(® ercfe tm^ 

«idm inftnimcnta , cd^ (KwicpmUlm/ ^finmm / mt> ttt^UiO^m. 

9wm(tltftntt(!^tmb runuctordirca mb mpnmm Hnm: ^m 

8f^cn mUk<t m^nbUattttm Pfetffmoad^itt|{tmmm/ 

Mtttfm irtanbtrn ^Jftfff'Otw SWtnwtcftfrwn fn)n. ©cnno^ 
^a((r<fl M(f<«dn3orft)ei(y baf / fvenn mandn @^n<irnv(r(f / 

i»omt5l^<W<Kf/aI*PracipaliU>««rcfOaav»ott8.§ufl>arjU 
*9<tod«»wff^<* 2((fo/ <»mndtt6cl)rtanw<rrf /fo8. §uf am 
^ott folgefftrnttttf »<rDm / nwf dttt ©rtmttKMn 4- ff. «te W< Oftava j 3«n» 
®(^n«rw<wf afcw fo 4»§uf "^lljon/ffttf Principal obve grof Odara, oD<r fltittif 
DE OR GANOO RAPBI A. 149 

injn/fomtt6tn@cbnrtrrtt!(r<fcn.AEqoal«nt^^orifmfc/b<tri(r3m 

;;8n& ob esja ia^^^litmi^dan Principalen , O&vrent cixr tluinteibcmm I 

tm^ tin ^rgam'^f&Dtctxi^Sticgaf 'v^rft^aKdtuin' ftd) fdb^/no^ &a^rf /ttmeiit 
Ihftrunicnt rtmc accordiret ivtt ^ / ni(^ Jurd) concordanten ^imttm ; ©otfl 

jw^.§(di(' mni @ci)narrivetcfen<cl)f juglddjsffctrtemeiavirfctijfrtmftim^e^oi) 
enc<:oncordant3rwff</smit«fij)nrtmn&<n@timm<n.taifji)«'l«.l!ar«'nofc<tl)ar* 
itrtf^(ntdiun<x4)(. Zti )um:<Sjr(tnp<( : 993(nn<mattMtf C o^cr cim ^<t»a(fd)narr« 

i»j(rcf 3<«(5)n«wir6) fWnimfttwtr/fo.srdff man»ffntM,am«ri*(ffl/ c tg r/ fo mug 
M£?s>nrdneCedalGo(ccctm0(^nantt>mt}ui)<rf5(f>cnG0ncocdant(8)d(^ 
ncn (intcertiat>nj> fextaperfe^, dm Q^aitajQjuntaynii dntO&ayalbie^'ffm) 
ftc&auff$tm'n((le6rrndm£tff((i;: Obf^cnia^amxxm^oacmw^mH ^tifftmd 
(tu^.tUcbt dac.r(in.f»(it.. 

3(lf(>«uc&/ «Kmi<m9l8rfpoftriffd'ir€ajn«tr!»«frfmcftdj»<m^ft'w 

S)i<tw(t<im( ^l$im<td&^timmmt^<>ficoTdanten^tif^n^mitti von^ 

g^^ad}fc Concordanten tm jOb<tmnd» 

mfKxidpcfitif<in^t\immbAccordireoSiaoi!limi$mm1s^^ 

UMtlinQ<nt)mBHmmmHnsti0Stnci^S^mm<tmtiin^mi<ni 
&Mdifuiemmm?S^icd0b<t.&diMxmtt(Xiabet)jHmS>^ 
fo btttd) ttt^fnffmdc^d / ^oc^ Dob tiie^tf^Sitfltmmct/ »nKf c m^tpm %ym^ ^<^ 
<uttfd<io^m / t/ba mft dmPlefitong(fd)(^eit<M)»iUt»mtt^ffmJ^i^^ 
ied(ffd:tf<^.fd|f(fHtt6(f/»h&i((f(fr<rlia^S3^ jeena<tvmt5 

t)^t)d^:^<^f><Kfbnircnd]wft^3fowa»m«t(^^k3w^mt.^ 
g>ottrifm/|rtftd)»jfan»ataff/|j*d)tnfcn<t»rtg3«ffiwwr / aW^ 
»<rcf wtrtt)%r/w0f(tn«M(:^dff«noBm<ntfdfm / (ip<tddifpmim)atfd^0iit' 
imnivtr&i^f(tttsd:«BartiiitMyfoM(f<(6mofomttif(im<@ri^^ 
tliwctijamB<t>tttdtwfmn%^mim^^i^^i!ifaiml^^ j^9 DE qROANOGltAyHlA. 

Mrwjflt HlfWmt^^m/»r^^tfldtt 3W<f SRtrcf irtcbm / wo bte ^ff<tt<tt»i'g<ff»«dfm 

in«^f dmommm / brti^cr $mtfttt f<^ 

S>t< ©<l>accm <^tt mxbm htc)j^x<n ftwfen oJer ff ufpm/ fo (if {>*&<« / 3«|ftmcf ; 
S)m»<ttracwi3tf >«(<«>«« ^emtcff / olxr mtf <f m txu^iuimbtn ivMtin $tf^lann 
1»«cUn fJi^Sl^tbtt^oms, |e ()i5f)(r jttAbct gm'iciPt / jefl'tf^ fcnfcft* wirfc. 

^^ w^ixtta&tiaud) ot»(n su^elo'Mc ®eNtctm fiinlxn/ &i(f<({^ ttxr^cn b<^ ifjrm 
fK(B<nt>m^r(cn9c({imm<f/|(w<tf(rf»(ci}(V«mLabiog(f^an/ j( |>^^ t><r£H<fD« 
iHUtis ;i<n4f)er ab<t / j< 8tl»rig<r or »ir&. 

3tt»»d{«t(><3t{>t^«au<t) / l>«f cin^(^l('•&^(t@d)tt4nw<rcf^pf«■fc3afer* 
fbimmwnxfi^f^lKitn l«<t)«Ii«^8cfct)<t)cn fan/ wcnit fid) rin |!auW«n 06<r §(tc<j< ini 
Labial, o(<r (lAfS^tt ^a09£Ma(tl>n^ Sio^uim ©t^nantocrctfrisct/fo mait^ abcr fub' 
filiW3f()Uf/iotoniit Wt^feffft (ddjffJd) wfcDer. 

<£^n<r tti4|f<tt fc^ (td) <mc^ jum oftctn ©rtfp««/ 9Co(l o6<r «nb(r !3nfifaf m 
M<f>fdfi«n/ fotiMrU^ Alter on M<90;(ptdKbMt(dnvnt9yt)tcntn@(i}itan;tv(r' 
ef{n/ti»<(dK^lt)n<n0(<ti:^<faU(fan knommm nxrbcn/ (^c Ixnn man bU blkttxptu 
cl)<nwi(.^anmuf ftct}At>(rf»rf(t>m / ixif man2>i(blitf;nrm^(|u^art/nod}]usc« 
iinbe^(<^: ^nrtwott(|u^art/fant)(rnmiM)i(fcibmni^ftpborn>((nscn/ noct) 
|itmtMi>n<(rtetem^n/woai>(riuwdc^/»&m»<{tid»<cdAt'}uf(|)r/ vnni> frctb(rDt( 
l^jetf(^4ittf<9U()rm/»(«^nfKs(dcb^afl[^(r(^mmcit 

Snbo6tt>olittfitD<r|f/»<l(^«3<ffa(tdiKSymphonia, Clavicymbel, cUtt<t* 

ftltr<^»f»tma/^AMnfd^njft(t(lKnt>ntmfci)tf«ta(mt»w<r^m/@1nt(ma(^kiKoacn 
€^n h«^ j|)rm Numcris mm(^t faft f(f)r vngMc^? ftMetttAl <in<ti<^ Numeric 
4)d(«drob;t^etU;f(dn;iunidtttiaud} an ^m Tangeneen,k{( ti^ai iKl(^ j<ncrde- 
fe&usyoif(ff(t/a(«tf{^icvontvd((4ufirH())u f(^r(ib<n tmomiun, 

^S^tftmicttt Regal, Clavicymbel, SymphonicntJnJbcrgfrtc^mln- 
ftratncnt wr jtdj ^({>(l accordiren wlH-dn pmmm Wnne. 
2U^fdr rttuf »orn<mItd) nadjf ofgetit)^ mtt fldf fn {u^t^mommcn tydr^<tt. 
t. S)4f Mandn<n8dvi|fdtQiav«mwr|i(^ ndtte/v^tfvcft^mmaniufirm^ 
k/»tibM«dc(KmMe(mbdrn/»o(l) afftM^icdndrtuu^ ^(m(m^drndn}l{ii<^m. 
». S)a^ dfcOdavenvtiDTertueperfedx feainajores()arr«nd<f{rmmcrw(r(ai/ 
fb woitdr nf(Mi3(f( Clam nacQ bdtt ()i5(])(ftm/a(^^l)o(^(I( nad) txm ntcDrigflm. 
J. X>af AlleQi»ntenntct)t50raD(vnbrdn/fon{)d'ndcacn(mAtt(dr (iiod)t>^B<^C<^ 
m<i^ nitJMs f^mbmb ^da^^nmxm (mn^t^ttu Hx j^^d^ff c Claris mup d(<)<tt DE ORGANOGRAPHIA. ifi 

imni<iitii<n (fn>a^mct)S((Aff(n/ oM^mmtemamft^tn : fo ttf<ut (Ati btt Qaiin- 

tttUib( )u ()o^ f{c^m vn& i^tbmi mb atfo <({va« mcj^r/ imn sar rdn ff d^ot 

?ffimn nu Ci<f< ^ti^crlo) rec^t in ad) t gtnorikn wttwri/ fo fan manim fUmm itWjf 
Wc^tlic^ jmn : tod) t^ Hi l«5« bi< Quinten (iDWJ>«f(^ri(fl(m«rdwn«(^}r«fet?ii«tt- 
it(|)cn (A^fct)tt)({)tf?(/o((r<nac^tiuncm(n ba^votncm){(.^(rtnRa<^ pdayenvnft 
Qainten f Anman tin sem Inftrument (infltmmm/ nur cMtinibti^ ^ie Tettic ma- 
iores>a(«iud(tc^((rn itbxm^tmtbmiimnwtiMafftiitt nidbunsgcfd^. 

&\i^ 3<ftbtcWttnm oud) nac^ Oftaven mb Qjiarten tm ^thmi^nitutbm 
bitfdbm tm Qamren f m f<^n«^ gW^/af>«* contrarid, ofcttTiccTeria ^(HtltflUn 
g)annt<rp6ar|f<CUvisfolnad)tmt»mrtn»mbcftv«f5iui)0(^/M»M«fU^<td^ 
Qtntxmobn^m jura<&ngfcl)»<txn. X)a<»orf@d)wrt<nAbaf|ldn£lr3<btiM 
^mfc^cr rerminusjvnti tvttb»on;nm $<bxm^tiwmn ttMCoacordmttnHttlnt 

nd)ab}ufc^afcn. S>ann(nt>(ri(})«<mfi'mffNg(n Aucb (wmoi^mfitnimOiKbtMf 
i^tt muffm/mn: t)a« taSvi^ stfmi^cdj eb<x mMt^'S^MniHsmbm fo( fo i»(<(()dfr<n/ 
tvt( vmdn/^a^ ((l/mmxtxrtn l)oci) ofn; iu nfcDrtg 0<fFfmcf/|I(deririrens a&or ^JKf; 
9Sann mcmmbtnOv^Hni^onbccli^iiit oaaren,Qii;ncen mb Q^utui dnai|m 
»nb (limm »i( / fo fa)i»<bt 6a iXefoncm? »n W(an3 to iwn^frt^^^^ 
dm Tremulant cf (t(^(@d)i% :3< n4<)^ nian (^<tb<r mir txm dnf{fm<n {ur rdni^ 
Wf*n&accorttrtit5f/;em<^ii>ef(<uttftc^Wcfdjw<6utt3affm<^tid)/*tt6w«t»m6^ 
@(^(46<^^i<i>'^d:/^tffo(an9tjM<OAayaot><ranbnr<coiKor(lantent<^<tn' 
frtw.SJafjatanaugfolc^wf^we&wtgtfeDiironantie^inDrgdttrtdfdcbwwc^^^ 
<»W,in Dc9le3a(tt/€(awc^m&<( »ni>«-3(d{|}<Inftrumcnte obfcrvitt »« erf <0tM|KtIim 
^^nen. ©eittna^nuDtcOaava,tt«W)<<(n<Quintamw»l>Qfifutam«n^cl)^«» 
grdfff /gar rdn fcijtt »» J> 6(dbm mufi / l><r Quinten aitri afe i)«m <t^m'5|>di «tw* 
genommm witblfo fotgt nofl)»mW3/l>afa t<r Qnarten,ato Ixn an5«:tt^t><«t/ fo W'<l 
Jmwt<JKt-um 3<3d>c(ate t<t Qyinten nb$^xo(i)t)w<tb< Jwrnif DitOdava rdn Wdb<. 

5>i(QaintafodttC Tertiam Majorcm vnb Minorcm in fidi^^timafifoitWU 
g<mdbtt/nicl)tsatmttfl<l)m:SH<Tcrtiajnajorab<iff(lrdtt/fofor3«/&afiW<ter- 
tia minor (»m& fo»id/ ate Mt QuintabtnUjff )»nrdnf<ij- 

ExTertiamajoremtf»>rtn9«f pertranlpofitloncmfewaminor. TS^t^ita 
»nfcr(TK^lavisdiKO(aava{)6f)er/otrtterdbd:|l«dneOaa7a.tyi»rijtjtt3<J<;8to»cc3<» 
»om< Wirt): gkic^ »i( mi t»t(tertiama)or rdn/ fo mufjauc^ re^aminorvdntvtt^c. 

2t(fo aiid)/»o dn Claris gcge J)<m otttdtt rdn (!<^ wfo mafftaff< an»<r<ClaYcs(fb 
6<ff«lbm^amtn«ftnD)geg<l'frafd6mrdnwerfc«.2Cte:taCUrisc<(l!g«3?J? < rdn/ 
fr fo(«(/ l>afi aa« Qavcs>fo c t^d jfw/ fi<fdrt f (dn otir grc^/ wf < flfif<ijnWscsm wn/ 

Qtur 15^ BE ORGANOGRAPHIA^ _^ 

fofjrt iagc^( bi <ins$<s(n tern an^ern T«n ftpn mftffm. 

•ExTcrtiaminoref^m|>f»ur6fm<(t>tfrma|fcnperTranTpofitionem,Sei« 
major. ©ldd)ivtcttun bit TectiitninotvmtinmbffXimbtnb ifl/atfontuSpoud) 
. bit Settx major fct}n>«b<n olxr viircin fti^n ; X)0(:l) fo((^cr d<f{aU : JDicTertia minor 
^af lu tvmf^/ ergo, fo mu^ fexta onajor {u ttid^oben / (amt'f bit O&ava ju)i M<f 6( / 
»nb <iIfo per iniverfioncm ; Sextamajor fi^tvt^f iu W«l / ergoTcrtia minor {UtVO 
milUw^mbi<i<bc:^bmfiimmtns<(ttitf»inbmi mAffmfiedncrdncOdaTain 

2)apbA<diK'^ilmcf)r/{iamte)a^ant><re f)a6<n mu^. 

Z(f« ottc^/ tvo dn Clavis 3<5en btn mbrnif^mUti fo ff{ g(tvi0/ba|$ qS< anbo- 
w (b<« frtamcn?) C laves gtgm 6«nfdbenf<*tti«ben / xmb ift^d^ Mtrrff / iBi< j<5t ge* 
m(((/M»ott]>mrdnfT(|)ml^n Clavibu$md(unad(fct)<^m/ nuntri(t><(f<m9nf<r' 
fc^d)^/ ba$bea dm lYtdibmb fo vtcUut)o<t}/ a(« bo^aitlxr iuiiKMrfditfitb. 

^dd)<tmajfmai>(rdnCJavi«3(5(nbemanl)(vniiurt(Mn<) flc^m m&(f(7 ffl 
infci^UttCiMU^itvnbwtftSnUi^mf^^ituW: 

Tertiisminotibp r"^ . 

3M i >\ fibcc^t } fwttm "v y - 

Qg|rten ^ \^ 

^ScxtismajorUnis J' 

•VdAtvcMiX I I ju^ocl)fcl)t»rt«/ 3<j|Wm» 

ft »Rbfo»<d^ f^t^mbml >m«wd:i><n. 

«te^d! \.o6«-|e< J \.wtfflf(fdtt7 

!S)i< Oftaven, Tcrtiae majoresiMm* Sejftac mioorcs, (wf< offi dftt><f)n<0 
Md6m rdn.?B<«tnnundnIntcrvallum,o5tni>ldmcf)»' dn< Concordant fol ju^ 
Ud^m; fo miif^n t)i< intermedia d&t bv^bt 3(d()) fei^n/dtftvcixr bv^bi rdn/bt>dc ixi)' 
j^(ditf 4ttt)«d»/ M^ Attbtrcia nt(l)d$) fd^ttx^m 

^dm o^Mtf dneIntermedil^nfa(f4l/ »n{> (a« anbdre trdn i|!/ fo muM<^ 
r<(9f<Intervallumf«(fc^f(9n/»n(fanmd)(rdnKd&m : Idq; exprincipioGeo- 
metrico. Si enimad certuni munetum im:eTtasaddatur,Tum totus ilk fiet in- 
cettus: Velfiadqiuntitatemdeiiaitam incertaaddatur quant itas, totailla 
^tuuttitasfieciacecta* & dato onoiacoarcnicatij fequuntur plura. 

2Jn6 DE ORGANOGRA/PHTA. I ©i| fct) fl{fc wnf^Uig 3«c6tt>nJ). 4cliniirc^ QBttcljfr 3<(IaU A(Kt I^Ciirfeliiu 
Vlt^ exccflfus b<x Qjiinten, Quarten, Tcrtiarum minoniffl, ^nD fensrum nia- 
joruint((t)(deaion{lrJrettvai)<nl«nmn/ fol b«^\i |iad}^icf(mau(l^6tMVa^ cM* 

:8n& o& nun 3WAV m'c^f dt^op (font»a{id) ibcmc tt(r {><^€dmmeni((^ufftf^)lbar' 
<tn i<l(i<ni »en t9elci)(mClave man ben anfanj-macl^c /fo iftt? io^ bttfamUdi ant 
f / iwnn ba^<ti>t fr|itid) ^jjomulOligintonirct tt>irb/«nmfan3«n/ i>nl> folscr »<tif 
fiflc^ J)i<ric^ri9<Cifi>nun8 ixt Concordanten, a(fo : 

^e zfj- J>m.»<(/&«;rinn>irtf t«n<m3ej»3cn. 

%^ 3 f A Proba, 

^15 4^^ '5SJ<nnW<»or|)rt8«|>cntxConcordanteft »ttnt QpJnteo, 

^« 5C3 «a^V)«fi^m6mcr2(«r«^t<m3cao3«if<Tph/f0mu|fmW<-' 

*5 6c c f(:ftut^Probena«d)«(^ffrrt)n. 5lf«aotnl><ri.Probai!ic 

J^ 7dt? Quinta,l>ge3<nl»<m5fpiwptmantdjtr«J)tf(l)tt)c6«/(>j(t 

^« 83^ w»atffaIfcl)fl<^rt/©omMf^m»Drt3mConco^dantcntt^ 

Je .9 "SI* kn <»dlO(fntt»<i)«m><nQjaintcn|um'no»crauf(ilfift 

^ » f * «Prob.i 8q^<jcl)(f<ijn)n<»*3<l>olfF<n»<ti)m/W^ ^^ »nt a oud) S S §10* R fcrmTC(i«fiwtB«n5<rl<ui8f.QB<uinb«nW<f<ProbaaIfo 

•c i I H <»T jaftificiret<|l/e0i|lf«t>nH(J)Witt)mfol3<nl)<nfon|ufaii- 

2.® c i3£lQ ^ni)t««bff)i»tttnm«niumij.ntalf«mnKn»(r/ (ft 

» § « lAOSt *" ****" n^ttwitV Mf «I«tmn W« Quintcn wm »mmit 
^ c e < fl^P«>b•? ciavc^3micm*&«tf<o/»ffanJmw«(f< xxvKwms tin^o 
-3 2 « ijf b iC5(nw«tt<tt. 2((« wmn itwr »ttf<rff« Glavis<r(llt4) got 

Si^ I 6 ^Prob,4T«mm6if Quintencintriff^bmu^ftfanarirocljfdjtecfemft 
^ S S-wJB^ gcbtacl)t«J«rge|fijttm<tw«rtm:3nmflff<nta»onfewris<t 

^'Sw (p'gProb.s^ftbd^wcftiStMw* 

91ad)M'<f<inf<n3ftti«nwn$<m8«|Hro)>fm h an dcfccndendo, t>nb|fe|itf 
n«<^ t<mf<lktn WtOftayam H gdtnin (in/ W«^ txm 6 fco* 55/ na(^ ^m « taf 
2tc(c. »nt> «Ifb voUmbs btpjutti»memClaTC. 3<Jwij / D<»f awtfTriffigiruff^^w/ 
»«f fol^Oaaven ju|f IWD bi<tma^mC\»fes^^<nbm^Ut(itttins(iimtH» 
CiaYeknt(bfiubod)3<mft^w<rtm/wiinwct««S(f(%i()^r/nptri>mW<Qpinten 

:5 fo»i<l 1(4 DE ORGAWO GRAyHIA. 

btfitwi^ttincfU &t^ixiMmnwfi< ®rtff( i<btcM^t wnhin. 

. ^3Sknitm«tW«frtdefcendendoa(fog«fct)CfKtt/foprocedtrctman«(tf><nft 
a(cendendo, vnt )md)( tag^ iMd) ((rm ^eftimvKn ff Aud) ^ar rem etn/ bapg mi(^ 
>«» il »n^feforfttlt/6i^gat^fnbutd)f0»fif DaitGlavirdifponirett^. 

2fK{>i<tal>ft<n^no(>(rnQlavibust|? ncd)mct)r»nMiiif v<cipcifft(jcrm »»& 
fd)^rffittm ®c(^Jr/ ^<nn)u»or in ^cn »tu(r(?<n/ttt ad}f {u ()akn/ i>af ntoncbcnttKffia 
W< Oftaren gar tcin it<^< ratfo / l»af We bc^lxn Clares in DemOftavenf (onge fi 
g4rg{«'cftflin5cn/«l^wcnn««i5urct)Aii^nurdnc<Pffljfco&<r ©4tt< w<re; Xmb 
^mlt/^a$tnAna8cJdtsutProba^i(Terticnpcrfe^en {um ludice i»nt iXtd}f<t 
h^cAUiTUifotnnbag^mdti ixm ftiuftificirctf|t/ fapwM<rf«»l€fefrmif l>«ml5/ 
l»nt»^cco^ l)tcfe Tcrt^perfeda gat r«nef<i5.3Kmw<ndl»a«g'na(^g ge|Hmm<f 
ifti^oUttca^ nUtitm xs> iwmntca'Sindftim a accotdiret, fopt^tt«s 
tttif »emf /ynMvmnDtefciaactf a(f0 i^intwdiVofli<nMiflif6siU<tc^m ^(mig 
t^i tms HumowMRMn ti toii aOi^vftuRg mb ti<\m sebrwtd} <x\<XMtwixt)iXL 

iff 2(ir(>(«:mu^mift><nQuJntcn»niOaaven<6mW^/t»flitm 

z f t »ortg<R(rinn<rftAfi(tbingtfaud}tnad}tgmomm<nf»ct((n. 

3 t g* 5Di<f< tenia major f ^ (wftaud) adt «nli<r<perfeax tcr- 

4g^g rix) obacTertiamajoresnut^gArrdnfd^n: (£^fana(>(rW( 

f g^ Tcrtia»WI»<ffcrfn^<rDectma,2(tenanbHc^f3g<^er«»nlH)tt» 

^ V ?[ r(tfc^i<5m/au<^ gcit:rdndng(|ogmw<r2>cn;2(^ boc^dfi^ »a| IX( 

f ?t Prolxi. Quinta ^ 15 nid^f ju fct)t ftrifd) / oDtr jurdtt twrbt. 
7 ^ « ^ 55Xef<^e9J><Probcnmft(r<n<bciialfb/njKi<5t*oraf cirtngci^ 

i« ? J iwtwnjort)en/»orgmctnmfn»ct&m. 

?T|l r ^«nttnmtMef(fobgtfc«r(Claves(6anD.b«Oaavtn,f(»n)o( 

1^^'^ Pr.- ► W«Tcrti«perfea«mufr«tg(irperfeavn&r«n/vnbW«Quar- 
V C ^ 3-i ♦ ten itofD ftwt)r afe rein ctngejegen »nb ge(!immrt fetjn ; A)t< 
Qaintcn alor/ Jrt c cl^n angebeuf « / em^a^ fc^weben / 2H^ttnn werben Ijernad) 
tiur MeOaaven ouff' vnb ntebern^erterim gan^en Clavir, ofyne 5tc Scmitooia , ge.^ 
5mi?nbna(bdn<mD(rt<inf0vtg(|Timm(t. 

9ZB(i^a{)nr Nir Semitsonia (<(angcn tf)ut / nraf ttuut er({N^ ><i^ 6 )u bem f / 
(i»d(^all^dfrdn^)f(^Md<nb/tMcaff(an5<r«C^ntcndM(n/»n^ ba« b 
««MtRg3t$m t(r Tcrtiannajore^aud) probiercn »nb rdndnii<t)en/n»((d)e^ hmii 
^(6^(Tdepi0r/5«9(n'(frl>e€iQM^M'n:vcm«ntiim S)«r«uff iiic 

Oaav DE ORGANOGRAPHIA, iff oetzr b Bvnt> B ft ; :8nM)tc Qgint i^ b / bed) fct)iv(t>mi>. Zifbam muf txuf ^ 
^gcn^<tDcc^mag jjroWtm/ »nfcs«rrdn n«ch^fi©5<nw<^•^<ll: So%ntWW< 

ftUf atf"e"5arr<m<(n(!immm:9C(m'0(fo!cl)c»$«g<n;|ireo Decimis (wtciojt offi 
3Cl>a(l)f}air«jdf<<3mM»c^crtuio<rn(f)m<n: 2J«l>J)<nwc^;i>r< OaaTcn ^oflmw 

^k Qjjit«en q.^^ wtb ff q/ mu(fcn tifdjf fo jar fa(f<fe/»hl> ni^tfc gat if<tii< 
fnjn / f^nitrn mir e^uc^ycr maij<u / boctj bfl^ fi<nW)rfofc|)r iri<4ntar<<^»Bteti 
fctjtvcfxn/Damtt cei/tvonn <U}^ frtmbDm C Iaribus>»n^ t)ur^ Mc SetnitoniaetWAtf 
g<fcliJ«3<na<iW nidir gar m fe^i difibntre.^wttsol cf («*< majnrn W< Q^inta q 
9),mn^Sarmafc\)n/m(d}(^a&(rmdn<£(r«c^cn^ihe^ri>a|Ti)^cn fan. 

ttcfe 6<t)t)( Claves (wtnn m i<it<n Sccundiu Modus cut '^en nUMi<t *ttfm f/ 
o^cr fonflcn (tfVA^ niS^ vn^ Chrcmatic^ Cure^ ^tc Semiconia foKc imb ittulTe $t* 
fcDtagcn oDcr gctMCttrw »<ri)c|j) dm $at falfdx Tcrtiam minprem gcbm : IJni 
tamtti|}nm()k'tcbtv«lttictirv'i^5(f)o(^ain:iVC>(/ ^ai>fnfcaflmani<rnClaTibus 
ctngargcrfirgc^^bfjcbwcixn/ wititikTertiannMajorcm t^ nidjriiigat rdmf 
fon^(rn (ttvftcr tvdtcr vtm (ttiant><r 3<sog(n/ cxttntr bae^ dn tvcnfg m H(i)if^< hm # 
ji^{)fr/ txtm f abcrtt'cita fcnnjKJi/»n^ dfofaflftvKttolnk^tgftr pco Tcrtia Mino- 
ra; jur SRotl) foniK 3cfer<utc!}t tvcrt en. 

(SfUcl)c tfoKcn nkl)f / ^«(; f vnJ 5. ta 9S!ufff f«) / fcnt(ritt<t ^Bulff wate 
fn« i?) 5ctr<«l;t/tf(tt;d( W1^ i6riuc'r;(fanrdnfc^hyn?c(i^<«J<iini»K Probagibf 
«u(f«K(.'nJDrgdn:(^fttd:fmrm<nkt^4![ff|itrjim<r ffviifcbq: ^tl) ftt>rt(«ff< 
ciKinjchii rflncS9?(i?n«n<?/wit)t(!ji?ni b^cn: M^ttt^nlffmit^mvtUltiQtn 
l)otlc!n'ir.2Ba(^c W«bc7 wmd wifat hannonicasCoriCordartiaintebtintcr- 
turb^re. 

!?4M(r ^(w*f/g|^.vnfcqdffo(T<t)<n m«^/<}<f<^t(t)()frnf<ir Antun m^OiKt 
Claufulcn , «;f Icl}< tn titUn fct)WArQ(ii Clavibus ober Semitonitsfomttret w<r5(n/ 
tni^btim f f»/flS^Jc oWn{afa/o^crm<fa;®«tf kw aintil i ^ f|)Uf.J^«r* 
gfgcnfofonmNcfcnSemhoniis bwb ^ iimittiixxmini^tiftit mt(n«tit<m 
vortgen claufulirtt tvcrtm. 2(l<t tvcnti Dt( (^wm< Ctavesduplirt W(Vt<lt/»1< tm 
a. '^j^dl Num . ;y. ^^ni fo f «n mootf ()«^n/ t»i( mamhaUnteit. 

Zbvc i^tcn f9( ex confideratione Monochordi m dlKItt AnUtti Traftat 
nc regulis proportionum fundamcntalitcr ()i<rti«J; (!/ob ® Mf fin( /|n(< mt^ttxm 
dcfAgt »»(( n ; S)<t)n «iii)kr t at f Af; iit(t?t Anm« f(t,(da! nroIUn / ai« r«f AUff d»( 

^i(t)»«nd(fcl}rkb(nvni^<tivA^A»tff$(i(t(l}ndtvum, :& fi ^f( xfg DE ORGANQGRAPHIA. 

FuBd4menco.^<uma((f(^ll)teM(In{lrumenull^»^jDc^<(it »omG^ Cnad)be|f(n 
Zttfajlftn 'i^on ^dxtmittttmamtUtt) mifyttMi^tilg mfans<m lottni) txnfdbcn 
Cfarem profundamcnto, nt^f ciffrtncvntm/ fc<foni<rM<»ucl)o^(nt)abm / alfo fc^ 
(0att(^am8«({m»n&fi)0(t4)flmm^<rmt»cn»onm<f}r5(Oa^fcm Clave t>m atu 
f«ndiunMd)m/(<irm;Dtdnim3ab(vt({atfo: 

ICC 3tt m<rtf<«: 

* ^ ^ ^OtttOtItffln^6i0li>ffNumcroi4.i»Ct:JmJfeQuintennfebrfj 

f * h ft^w<6m53ejhmmcf ftxtD€n / i»cntta(«)en«t m«p fl(^ J«iciDnfci> 

c ? xProb. 

7 «J> 

8 ^ a 

F «3.Prob, 

« q 5. Pro. 

« f 7« Pro. 
If ff 
Itf f $ NB. 

17 ^'^ »Iafiruinentoruin»(^ft^mtti<^t»m<ttoffmwoOm« 

©«<l(fjW<p(fJiStap)wmnW<Confcnaati«foamt<(l)f«(n3<n/fom»'lfrm 

0(r<ttt D-E ORGANOGRAPHIA. tfj 

fi(r(infnij)rcttproportionibus(l<j)<n/»nl»»rt«r»bcrf)«tfffnocl)3m'ngmtt><rt<nj 
35n6 ba^tibl^t btfinUt ficft olfo in voce huraana, and) in<pofaita<n »nl> itiaaietttl 
mlAj<t\mnmitmmiikii(iitniZ^<mttwaimsc^(txotitv nanctr fatr. Sxnn vox 
humana (m(f(r ftd) RMArHcb iu5<r rccl^tm Proportion »(t Intcrvairorunis t»n^ 
UB<te^ntn m i wo (mag m«nddn/ obn nimptm^ wo wag tUtlcc) fn;n f^(t«. 

2(uf DmlnftrumenteitaftcrtnDDrstfBiiaf ctfcineanlimSJ^t^ttun^/ boft^nb 
l)<r Clavier sarfttftKnid/ l>arumi> muf hton aU^a (tltdxttConfonantiistfiva^ 
ncm(tt/a«ffba^fo((^({^air<(;iij(l;|iAuff (iactuClave aaetn manalr> 

CVnb 1) dJflanttonofnajbrc ?^ 
b mb t Tonominorc i?^ 

<»n6fdifIantSemitomoMajorc 15 
f »n& g Tono majorc ^^ 

09n&AdiibiatTonom{noi:o ~^ 
• Wt&^cono majorc |^ 
^ mb € Semitonw Majorc [-^ 

^akttn mm5ftlnf!rain€nta UA^ WcftftproportlonibusfotrctrgelffmWrt 
Wrt-im/f^mfirdf (tffoftat&rtutf Xttt I) in< f Scmiditonus imperfeaBSjS)mn rt ffl 
Tonosminor cum ftmito^io,»n^ ff|[<f (itt$AntiCommi-rymim$b<mbini 
«w1r^<m^«Quinta«^cl)«nGommaman8f(n./w«fcfee^»rtttJt<JarJU»K{/»n^l)t< 
0f>rmr^nnmf«i^«tman3«f ntcr>m^triitn»S>arumfifo^«mallWIrt(i) «<f)v Cla- 
vier ^a6m/al/b/»«fm«n j»<vi>jjw<«i< miir«nComma»on fiitflnjn-wwfn; 

7»(tmitfol<Xit6cai(lb m«tT6<mClavibus3<f<*td)t / wtirftetiHa Ckvi«r, 

font<ifH(D»mnW<gelwj?p<r«Scmjtonia«ud|nd^ Carju (<««»/• 3*n« tKlaJ^t' 

»m,£)«rum6mufin4nM<ccmperatatSrauc6m/M'e(|l«(f<r. ^ . 

®tniTonomaioriwtrftdn^«ItGomma3<nomtnm;®fmTonominori 

^<rg<3mtt)irt tin ^db Comma it^tUti. Hincm4nifeftum^,qnod Tcrtiaf majori* 
qu« cfcnftat Tono majore & minorc,nihil dcccdat , mb UHbtt ttiti ; 78B^aI'c- 
ra pars videlicet Sexta minor, ( ba^ bit Ofiava erfuffcf werJx) Utibttaa^ «ut. 
JDf m Semitonio majori dbttwitb tintioct^tl tintg commatis (jegcNn ; ^4^*^ 
Umpm J>Af numtjjr dm Quarta / mi^t cin tonum majorem t>nt minorcm, mb 

:8 nj <»»» 158 DE ORGANOGRAPHIA. 

tin Semicon inni tnajus^ar/ )u jt ob t)i/ tt>ct( hm Semiconio qiatta pars comma- 

TH^epU Qtynta^af jtw<nTonosir!aJorcs,di«nminorcm.»n6n'n Scmi- 
toniu(n;<33<;i(«flt)<<i jcJ!ctmtonoir3jorla'n{>a(6comma , vni <^fe f)<X)i<nim 
gain; Com ma gen WKnuit wir ^/ vn^ I;crg<3tn mir 6r<9 toim()(t( cpcntnotis gcdcftm 
mrtcii/ fots«f / dft^ Mc Quintain Inftrumcnten nic^t wttf omiwn fojn fan. 

^dl abet (itu Quarta »nti «nc Quinta, tint Oftavam ma(t)<n/nj<(d)< nft^t 
fan ^ttntnt nttitni fo fol«r nof ^twcnbt^/ ttxnn <in tl)«f3r^jf<t wirJ)/ M^ {a« An» 
t<r f (cintr w<rD</ »n J> Oarff jfcrner f ctncr dcmonftration rti ^t. Divide groifum in 
duas partes , funt ucrobiquc fcx nummi : Si jam altcrutri parti dabis feptem 
nummos, neccflc cd, altera pars habeat tantum qoinque nummos , HgrclTus 
iocegritaccm cuftodirj; debet> & non minai iut augeri. 

9B<nn«&<rM«£)r8<lm(»d)<r fa^m/ WcC^oarta ^ jfcljtBeltf :i5)<<Terr!ihii- 
Bor i bfdjWtUMVij: ErgofotftDkSektaminor b b vdnittc^^vaiftwcltmat 
Rad)}f)r<c7(rf / aba nictifrcc^rfecundamartcm&demonftrationcmjmDet/ 
fiMi&trn»«nnt(fedemonftrircnt»tl/ ^a^^t<Scxra^linorrc(nf<T)/ muftdjat' 

Tertiamajor & Sexta minor conftitunnt Ofiavam j S cd Tcrtia major 
ifttcmpcraturaretinetfuamveramproportioncm; Ergo neccffccft, urfie 
('.:\X3. minor fuam rccmcat, & kgitima fit. Sic Qyinta & Quarta conftitunnc 
dupUm,five odavam i& Quinta in tepipcrarura per Quartam partem Com- 
m atis minuitur : E rgo neccfle eft, ut Qjjarta , qua: con jungitur , <juarta paiTc 
cominatisaugeatur :Etcor.tra,ncdealiis.Ncccii'ecu{m«ft, ut dirpartibus 
juiicetur ex integro. 

^&g IV. <t«frit<i, 

),r|t)f<n»<rcji»ar«uct)no(ftf4r{)w:^*»^og etncn ftu^ffifjvftdKn 55e' 
I ridjtjugfridjmifo'niubringcn / wk ru? Wtffd)ct (|ff?«Itdr«^l«v< 
I '^x$tlt6nmi mu)T<f w^foBf</3rtt<fert.' «ucl) Durc^ t>nD fcurdj im 2(u» 
I imfd)dtt»n5®el)«r(viru&audita) i. 2(n wm ®cJ)«mmfrc l»<* 
; Bm^tf / fo«u5Dcr»ifi><niujf(f^»rcl) J)ie <25raf<ba!3f vnnl> «&< 
SBtn5fuf)run3cn/ bi^obtnjur ^fdffcnj)mfl«^wtcfmiml)mD« 
iwfft/obfcr^irct; a. ®dr^al)<nFundamcntaan«ttcn»<rbor3<ncn®cbrftblig' 
ttitttt I f«>«IHKlfdt»fl:[)ftnWn»nb ffintftl'a «f o(g<n / exammiret ; 3. £)!« g^fcif* 
f<nan3l<5fe'WI>6cl^n«tt9B<rtf<n<n;^r<nji^nmenfurcn »nJ> intonationen 
DE ORGAKOGRAPHIA. 1^9 niitfonlftxti^m prif probierct wnbm : 4. 3«m / ^«^ wm ®((?attb< iu«nfc 
^er^fln^e^crIlnvcntionen^<tf (?in^<k«>b<ei/rBJj an^<rn jd)C«mbtm defeften, 
(fo MU»<b tu»«w<rfff n / »nD »kil(icl?( auc^j Jxncu 1 ot< (Td/ c^ ntdjt tmdax lA\J<tU 
vttbttmtfc^n ttuJcbtw) ju crcffncn »nt>judcmonftrircn iieil)tij;fcr>H mijcl)ff. f. 
;SnM)ann nitdn iDrgciQJkidt/ juf<imj« ten ©cbnarvQBcrrf en/ vni m ajfrn ffir* 
fttttcn ttn nuuigdn/ fo nicl)r fujitamenfulita otxr im §uiifamcnr cntjUi'Cn ; wn d» 
n<m£)rj«ni|l(iim()cbctv(icl}(Rn>(fcn(rf!(i(t<n tvcrtcn foniK. 

^t^fcn/Wc®cm«nf<niit(£{)ren/ ,Mw&^rct|l!<m"9iamm©ott<tft<*2facr' 
^ocl)(lcn dnOrs<(5B<rcf auwrfcrrtgf n »nc ff^eniu fajfcn/ ttint ':$nioft<n f^mni 
mi I»odj»marfd)t<bfid)tnfc|>tt»l)<Ian3cfu^miv«rb«i;2llfo/ b<i$p<t;M^tt an foU 
d)«i 5a3<rcf«i offt< iiK|)r n«^jutxfff rn/ 1l>n^»on ctnem 3fli>r jum anfcfrn jitfltcf m 
»nt|u fWcfm fmfdf / i>«f><ro tann vngldcb ^o^m lDnfof!cn »(rn>rf«d)f ttxrtm / 
«Wrtanf5B5Bd)«iiiMDf ^«te3<fo|f<t/»minii«n <tf cincw recl)ffcl)afftncnt9ffl|t(r 

^nttiv«Htt(frfd)<t(rofr(((nOrj<(n»cn)fi»ii§(^<tf{crn (t( ^^djt^Um 

tnt>^V^tfUn^itdtiM(t^niimatcriz\ieD)0» obiter -onb n:^f fundamentati- 
ter^md(nta<fK/ »nt)au^t»o(b(r((tf()a(b<r (Damumand)ert>(n<iftammt>aftm 

ivtrticn ; ba <t\)tbt tnb pnbtt ft ^ Dm a^ibaiii ein^tt^i fo auf m ^^fem ^un^Atttott 
g<6r<(^<n »« ^«t)(R / cfccr fticf cu »nb f)cmm<n iw angclxnge Dcr Vent 1 len »nn5 
CIa7iren> otcr oitKNm Au^m<uti'» <|ucKcn / vnb $ufamm<rt (rttcf ncn M ^alf^CJ 
«n »nfcrfd)tf bftdjm cm |>«rn ()crficu(t : Q&alb jmdjr dn O^cgtjf cr Httbc /• ta«f anDcte 
^orrj (?tn*I)a(t/&(»^ani>rtt jansab* i^&iXtti blcibm ft< ^ar bcj)a(«n / jatrvctjm »n^ 
l<rtdtT<n i bAxmi gwflNr ^Bngdegcu^dr rrfoljcf : ^a(l> fc^cn fid) tk ?>fdfff n; 

h(tU\flwiX)btln.fn^un^^alb»s&rvkt^Mif^cniC)tct ftcl)(;nviiJ5i>cngcbturd)Wii 
»6rt dnonicr/ «(? nxim wtt< ^mir«iciMe^nd)mc^tAn«Dami;f(;r3cJ)Alf<n; 
S)«l><r ttf Intonation »<r|)<nO(rf / i)«g accort ©timmctt}cr6<lKt/ »u» dn abfct)^^ 
Wd)©<{)ort«f<»itf txrwfacljtftrirb. ^a(J)3(t)dtci-Ca5in&^f«»ndi)ar afi8/ wt> 
»d:fd|tt«nr»<r/Wdbta«c^nc<bwol3«r ftuffcr fdiwSKai^f : ^aft» lfl«- tm 9SBmw 
iufiarc(/<tn@omm<rjuf4)WA(^;^«UD mu^mAQiwcfnc/bafMnrcv) Caicanten, 
effttmb l)<tf fd)Nwtn frdfcnVy eft »i»l> Dc*^fd)»ftiben («ifffn«ttil!cn/ laff gen / 
(fc 3nnt tiMi$ t>n mUti^Mi<txm^ d«fcden , tic ftc^ toa ma i(H j^o DE ORGANOGRAPHrA. defe(aen«|fcmai^im<mr€djcfcl)aflFmcn£)v^rtiti|t«j {o bAiw t>ab<^ mxbi H^tt 
fdUf. 

«ian3<l<reugmfelt«/ ma^mUtrntm ©oixiwgt tocJj ttc (£rfal;i«n3/ txi^ «Iid)« 
Jpra^lwttcff/jvenn |t<»oa<rfa|)rtu«Wb poflRgmobfcrranten 'gcfcrftgw worlicn/ 
jb JO. tfo. 70. 80. 3<»t)Kn o{)n<fjnl)<rf>«rt Rcvidirur.g D<;t);n llttxti/tsnb o|)jk «nf» 
0m Funda(nentdded4n^<\t)m/ ^fd'ffcn/ ^^H^eni (ftn^f Kitvi)c vnd aSor anD(r<t 
^wegn^f cif ft(j) fo ju(i iKJtnlxn taffm/bap fol(i)< jum ofjit<m tit ntmn £>t$<\n toctf 
•krtrcfftii/ »nD i>4<f Mflw^ fold) l)<trltcl)J©<fi^6)?ff @o(f«/ an btffcn Invention 
vnfcre ftctKS«rfa^rcnfosroifmf[«ip3<w<nl>tt/|)^^(i(^ it^^^mtisdohmnii twm 
^<fcbri(bmwfr^. 

^mtufcorttutt M<f<mattm«ufueej!<»nb raftjfidjfle funu^omttKn/ M< 
^irdjtn n<d)f aJfe ii^U^ in :S«tfo|l<« jt&jrai^ wrtD mand)<r gwt <r Organill fofcbcr 
fd)tvcrmpecturbirungan ^cn£>r0c(n5o't{>ri$(f fc^n md((( ; 0o fflnicl}ta(Utnc 
|)ocI)witn^«n / e»af Mtln.rpedores vnn^^lr^»&<r^uMt/«^<fu(>(^wm (affm 
wcUttti mte trfa^mcu Orgamitcn/ ^kntit Un iOxsffma^nini^t Uvircn oiict ^ w* 
^<{n m^^f m/ ^d) B(«5m/ »»»5 in jt)«m bt^fcin W< difpofition txt fiimmm »nn> 
6e<3ahism*3B<r|c(^t»orl>m3nu(f</ bfmOrarinMU^ wttragcn »nn> contrahiren 
^tfffm ;@on6<m«w<l«^d)«H^i<r^f<notf)flfo^<rn/ilAf/»f<«)l)mmrJ<lJn«/ tin 
Stwif Tradctlein Wn W<f<m <UI<n tidUti^ »crfa(fw»n& iniruef publiciret wttii. 

©crowcgm <djfeojittt<i}»or5<D«d)r<mmdn«f0n5M3<n tSwrffm »nl) J^tnn 
6«j!«(tem)Ordd*»n63n(frum<nnna^a/EfaiaCompenio,(wcl(^rtim»jnt»or^<«' 
f(n!t(m^dri(ini>nb3ntmid)fV0n«(f(n»nbn<wm£)rd((nf4tf>(Y^r4f|)f00ct9(fm) 
iitft aa<m f(<tf an«<l)atttjt/ Jap errin fofd) %a«^((tn faflm / lonJ ten .^irdjcn/Orgo* 
jifjlcn»n&£)r3elMad)<ifttjurabe|?mitt5ffmt(td)mlnru<(fomnKnl«ffmi»oIfC: 

?E&orjttJd);^m<t«nnm<<n«*5t>«<^n<*t«lWnWt«Hd)/ fwttmaud) 

n«d)m«n<m3«tttd<n»«(t<»tt^<»»'>»«rn»U3^n/ Mraf^(8t(>nt&<|>firjfftd)|uft^n/ 
>«m 3<mrincn'3Zui{m turn &«(lm / mid) j"d)u(M3 <r«c^f(; 

:Sn* fol «h fold) Opufcaliim wb 'tmtSi.tlini wtil ti fid) Jifflr [n'mm 

ATI |wf<5m nid)taH<rWn9«fd)i((<nwo«m/ ot» ©ott 

wi(/(«(6fo(9m. 

^ 91 ^ e 

5<lrtfftnr DE 0RGAN0GRA1>HIA. tsi TO MI SECUNDI: 

Bi^ofitiones Ctftcfeer ii.:siitt» 

lY.9lo|loce. 

vi.@tr<»ljUn6' 

VIII. ifin«tSutd/@.3otiamii^ 

IX. ^r(^(aw. 

X.«SKa3&<6urj»^ e^ijWc^. XIII. issrmmf4)»<i$ im '^{^n^. 

XV.'5:or3att>. 
XVl«J^aH>crjl«w« /■©.tWmm. 

Xvn.<Sap. J ®»to«rfird)m. 

Xecyropffrc^m. 

XViageWeBfurg. 
Xix.S)r($i>m@ci)Iopfir(^^n. 
xx.@n^ntn^m @d)(o$ffr«^m. 

yxn.eiWWn3<ftecDftfeap<ir. 
XX II I. ?R«)cl)atttmf<a)«l3ifpontxo- XL ggctnaw. nes. M. P. C. I. ffofmtletOig^L S)(t€oj!ntij<t»tt*3Mmor;Dr3«(Difpofitipn,|)«(tBtr/w<f«t)ric^ntictidu^ 

X iarnij^ u% DE OUGANOGRAPHIA. temitxtmtbtsai^idmctUtu 

Jf)«( i>b<t joop.^«ff<n/»n& 70, gUji^ar, S>ic grille ^frfft< wigtrnt^x Um 
7iufibv[l<^MMmb^^<imi4>^nsfU ^^Hxnxt^^dfftm pmittitif 

i{(2xr f of{tf met^ (dtf 300, giif ( ^Mtdt. 

II. 

S)kfe^^riifl»or3o.3«|>r<n<rt«»«/wtu.3al)tr«taBrt»fei»mt»Jreno- 
viret: ^<( Aetu>Tationt|{f»M7ood.du((^5<ntuf!<()(nfomm(n. 
S3(f^r*fffg>f«f|)dt3l^:8tew^f0^flS9EBdwtHl<|tn*l^?i.@ftU^ in, 

3n©.S»«rtm«rdjf^CoAdnQ 
1585. ten lulio Antonio (tbmttWCX* 

Ti. Principal 
48.#<f' I f. Oaava 8.fiif 
Rfttf 10. Sedeciina 

i3.^tm&<(|«f 144. ^^fnffnu 3f! 5(m(' 

i;. Mixtuir^ffuaa<^iif2.«nb«i{fif' 
^(rClavenh24. ^^fnffrn. 

fii*ff8.etftB. mco. 


tm 


Z.&<t>A(t 


-ff"f 


J. Principal 


4.fu|i 


4.£^uinfa^^n« 


4.f«P 
*.^l 


7.gU9a(^<nd 


8. 
&2^n- DE ORGANOGRAPHIA. »<^ {.Principal "> 

a.j^o(fMr0b<rjr)ofj>fdff >iS.fuf 

4. oaa? S 

S.OftnflHuUfXiM V 44 fill 

7. 0(mpt)om 
8. Sedeciau 

10. ^]Ba((flj(r 
u. 9((Utf<;^ufttf 

li. 3imN( 90iti44.^fdff(it 
14. MixturMn S20. ^fnffm 
if.<$n>mm(f ^ 8.fufl 

4.0ttmnim/«ni(dc von 

43.q>f«ff<tt. 

j.®wfSm«95«f»ott |i.fuf 

«. ■3Jn«<t<»af 16 

3.^ofaun(n<^Af itf 

4. ^tommctt S.fttf 

ecitttn. 
». 6rimmm. 2.0(t)«ic( S.fitf 

3.£lu<mab<^nA 4*1vi 

4.Sapero6;ar s* 

7.®(tt»<n>fd(f 
8.^fm6c(»on 144. ^fdfltit 
9. Mixturyon zzo. ^foffm 
lo.^pjQoDcclSoimm 

:Db<r M0 fnjnt nod) fnXr^ontm 
jDrg((3.TremuUnten, yn(z.%mtt^ 
m(Um1$Af . 

^p offo do. Dtc^'ffer tn4He»i»(r^ 
§an^(n f<9m 

IV. 

abfolvirt worDflty Ztt^»bmtn^ooo* 
jiillxn s<f o|lw ti«f js^ftmm<n. 

i4.^(AiM(d<. 

^Clavtr,»(r«8U« 

X a 2« 1^4 DE ORGAMOGRAPHIA* 3m Obtt^Bad 

6, ©ft'mmm. 3. ^Cit Principal. 
2. Mixtur. 

j.Odav. 
^.SuperoAav. 

i2.@rim;nm» 

4. (gutpoif* 

5. SupcFO&ar. 

7. Ovc<}a(. 

8. '^mUU 

9. <2Ba(ff((5tf. 

10. ©piffpff jff(f. 

11. gia^pfrffff. 

12. @«t>acf. 

3m$)li1cfpofttiff. 

u. 45rimmm. 
I. Principal. 
2.£l^tAt)(|)n<i. 

3. oaav. 

4. 9B«K)fIdtf. 

5. Mixtur. 

7. @<*acr. 
8.£ifftnf(dff. i^.^ug 8 4 
8 

I 

I 

2 io.Superodav» 
12. ^taxmu 

3ti Den @<litten^il(Jc» jar 

9. @ftmmm. 

(•^SaremfllefnAe^ r.«pofaurtcK. 

4.'3Sar<m» 
5.®<6acf. 

6, Ottav^ 

7. Superodav. q(t;d0ct>acf sac fTiK 
»nUntcintoniret) I. 

®t<0r3(tiu@.g>rtfr«^tc<^m/ fo 
SK. ©ottf(l)atot55urcfaM<m.sRKti<r' 
f4itD<rg<mfld)f / {)« 4f.(Sfiramm.. 
3,. ManoalClavir j^on C t>i^ a^op^ct 
i»m;D^cmci;cCt»nnfti&^cfpoft(tff vnuD 

«PeMdb<r3c|)«»omC mirfcemGtWift 

3itt Ober^ercf fer^tiD 

J3.@«mmm. 

i.PrindpaltwJtt Kr.^uffwt 

3.^(wt©f>iBpiH 4 

4. Super- DE ORGANOGRATHIA.. i«r 4. Si^ro&ayJU 
y.aaufciMUtrUd 

7. ©wfOctavA 

p. ©uWan 

13. Mixrura 

3ttt '^^tm 

1. Principal w» 
4. OAava 

4. 0<ttt^()om 

7. Sitlctpijx 

8. §<fJ»pt)>( 

9. Supcrodava 

10. '5romm«m 

14- <Sfocfp(5<«n 4 

4 

4 

»4.f». 
16 
\6 8.fr 8.g. 
4.|l» 4 8. ft. 
4^fl- 


s 

8 

x« 

8 z4.MixflDr. 

©timimn; 
i.PrincipaKSaf 
2. @(Mase»af 
3.«focfflPSiKn<35. 
4.BeceiiTQ0a^ 
^ Spperodayeniid. 
6. Mixtur^.- 
8. ^affunm^a^ 
io,€orrKff55af 

^«) »nfer H<6<n §rmtxir/ nxfAtfi)?* 
?5attofft tft.wf<n(^/ t«3»«fffr4<f. 
@ftmmm/3.ManuaiClav1r, fcmn M« 

2!f oitSoppd ium Pe4al imtt^ Ma- 
niialL 

I. Principal »n2> Venule 
a. ®ro|ocfa»a 

4. OCufMm 

f.@cl)arflf2httW 

^.Si^etoftava. 

7,Mixtur IM DE ORGANOGRAPMrA. |.?rindp«l 

);Mixtar 

tf. SuperoAaTt 

y.Princqjalc 

^.Odava 

lo.^ortutiA 

u> ^bact «ott8. fuf 

«$. tDttldoa ottt ^oidtt 1 ft* 

14. Slaamifi 4 

X5<&jf<itflw 4 

14$. Odava 4 

i7.SuperodaT 

^Mixtur 

19* X)it(c<ftn «»<ir t$4§0(( itf 

a.^it<to^€0m((t 
i*etbm* 

t. ®wp>rmdpal 2Jm «®«|; Veiitile iu oITMidC^Kn^ffm 0^ 

Ventile ju afifM ^fn'ffm vn^ ^ifr<it 
<m@m<t. 
4. MixturQ^af im@m((. 

j>.^l«nOaavcn^, 
Ventile ium®<ipn<n'*n> ^tot* 

10. S)u(ctan^<if 

ii.0tofOdaven®ag(m@(UC(. 

9t Anno i5o^.)u mix se&radjtytannn 
io^eUvrnttLu ManuaiClaTirvonF 

Xnb Pedal vom C M^ iit# f |u ffh* 

f!iti>7.®nm* 
mm* 

I. Principal Mtt 
a.^ortun0b<t@(t>Aa 
j.Odava 
4»Supetoftara 


f»Qjiii>. DE ORGANOGRAPHIA. »*7 7,Mixtur, i4.6ttntntcit» I. Principal 

f. OaavA 

4,Superodav« 
f,SXmflSit<n 
6* <^(o(fftf<(m 
7. ®<m^t)drn 

p. fflafatt 
10. @if(tft 
ii.Miztur 

x4.Dl<i)a(. Iff. 
4-n' 8.(?. @rimtnm. 7.'iromm«ot®. Mtti6«f[. 8.ft. VI. @(r(t(fiiii&/ 

fttttio.0dm* I. Priocipal 

4. Odava 
J. Oftava 

y.Qijint 

p. Mixtur QKtt* 8.f«? 

4 
8 


3. Principal 
5. Oftaven^op 
4.^<twrf[jit 

7.9^ofaum»®Af 8 

♦ 

X 

a.fo^ 

x5 

8 

4 
8 

3« aft? BE ORGANOGHAPHIA. 3m t)«fldi»fit(ff I. Principal 
a. ©<fcatt 

4. Odava 
7. Mixtur 3ti l>ec ^ra(f II 

i.Principil 
4.©uifWit 

pi £i»Krpftff< fmDifcant 

».3tm()<( 

H. Mixtur* 4 

z 

2 
I 

8 
8 

4 VII. Sn ^am&uig 10.^ agon I. m bm lixn Trebulanten , vn^I8 JldiKit 
^laf W(3(n/ aucb 3. Clavir. 

&mttm. 

I. Principal u^^ttf^on 

2.0aava 6.§up 

3.fiHiiiirt6<m i2.Sttfi 

f.^oipftf 3.§tig 

<5.Uu«rpt>e ^.fug'^lott 

7. CRu^ipe 

8. ©<^arp. 

9. Mixtur. 

D6enittt>er^rtt(lii 

©rimmm* 
i.Principal S,fa$i m$(^tnMmC 

3* $I<Ji« 4.fu^ 

4.;Off«n£itwf5i«4>fu0'5^wt/8.filffc 
<5.©<mf^ortt 2.fup 

I p. txcwuxm 8.§u^ 

io.£R<9ar 8.^0 

riL^inctt 8.fiip 

&timmm, 

4. Ciufnf* DE ORGANOGRAPHIA. r^^ 3. <3SaltjTdtf 

4. eptufloiwiojf 4.^u| I i4.^ornm 
imDlfcanc. 8.fuf I. Principal 8. ^u^ fmC 

z. Oaava 4§U^ 

3. (SdMrpA 

4.Mixtur.J 

5.©ffc«tt 8. It. 

6.;Qufm<^((n. 8.^up 

p.@imif>6m 2.fttf 

x).@cl)a(mo;m 4.fuf 

i4«9(<dA( ^'fu^ 

if.^umb|K>ttf» 8.^f 

3m ^ta( 14. 

©tfmtmit. 

I, Pri ncipal «ttf ^f m F 14, fup 

z. Mixtur , wodoj I. ?&ai wn iJufii^ 

3. Principal C i6,fa^ 

4. ®rof ?8af t5. f«^ 
y, Oaava 4.fuf 
^.©cm^t)om56a0 

8. gimbcn 

j.MixturJI 

10. ©pt'aptpe 4'f«fi If. 

S)ie6<9e.^<t<r ^rtf in fid) grdcbrt 
Sf (latt 3. Clarir 41 . ©rimmcn/ p. ^au 
3<Wt&Trcmulantcn. 

©(W? Obcr^erc! im mitttU 

flm Clavier |at p. 
@flmmcn. 

». Principal ii.S«fan3<|)mi)ei'm F. 
z.£luim«t(f>nA iLfiifF 

J. Oaava ^.fuf F 

4. ®<^(t 8.ftigc 

<!,^o\^it< 3.fufF 

7. @d)ftrp 
8.Mixtur 
p. 3im6rt 

8.fufG 
8.ftjf 
4.fuf 
3- 


I. Principal 

J. J^ofpfC 

4, ?Rrtfatt au(f 5t< Qginta 

5.©<mgf)ortt 

y.^tm&el j.^frfffrnflar* 

8.'^rompe«c S.fiig 

p.tX<«a( 8.fu0 

io.^»cf( 8.^ DE ORGANOGRAPHIA. 170 

®«<»ttKirjf <35m|l^oftftff ifl on iAi 

t)Mmt, 

©a£f SHacfpofittff ^^m 

{ttitt vn»r({cn ^(<n>»r. j.Principal. 

J. Oftava* 
g.Mixtur. 8.fu^E. 

8<fu|. 
4.fuf. 8.fug. 
8.fut. 
8.fu^ 

3m'pct»;l(fct)tt^lI@t<m'' 

mm* 

I. Principal. 14. ^.« F 

a. ©r^p 95«p oD<r 3^ntcrfa?Wtt 16. fti^ 

iniC. 
j.Oflava 8.ff. 

4- &tbact 8. f(. 

^. 3iml>ct 
7.Mixtur 
8. S&affftUlK i5.fH^ 

«. ^oxmtt, a. fug VHI. 

17 .©(tmmm/gar f)«a »n^ r<^arff / )(»nn& 
mttSpringfaim 3t|t«<t/foltm ?Ri<^<t' 
iante/wn^witmattfajti/jum jp<rij«- 
9m<iSufd)/o|)ng<f<|)r»or ftrf>«tisi33a|)' 

f»r«(J)tf<^nj^at i, Tremulant. t.Ven- 
til, »m<r »<f<J)m» tinte jum ofKrjTm 
Clavir / >a^flnicr<ium SXfictpofirift flf 

j.Clavir , bca mitul^ti cfy ^a^^rd({( 
QBorcf ^«f »n«n dn ganij Oftava impr/ 
Aii ^cnftm anb(X< Clavir in gtmdn : 
Qlcmbdd) Rocb dnc antereOftaven ion* 
wCrtsffjrcffeS/weldjf Oftavatemf^p*' 

wirK@on(!cn fctjnl) ^t(f(3. Praftantcn 
ol>« Principale tn ^<n &r<if<n Sfafetre n 
aCc 3(dcl) /*nnwcl)ef(ef fitate4. f[4 en. 

J^at 8. (grimmcn.. 

1. Mixtur 
i.Praftaot 
J. Oftava 

T.@d)arp 

7.'?S»crfldtt<n^. 

On«rffli5.S)i«f( 6rtmnt<ffet)«an ter J 


DE ORGANOGRAPHFA. 171 ^cAbtl mni i(i»on«m£)r3e(macl)eriu 

I. Supcrodava 

I. ^ofaff 

4. ©em^ow 
f, Prarftant 

8* ^ormm«< 

II. 6ttmmm. 
i,Pr«flanr 
a. @d>rtrp 

4. £tumfali<|)tt<i 

^. Mixtur 
7. @cl)rtfi[m<| 
«.SXegaI 

10. ^oppctoom ot<r oaava 

II. 9lufi>j>c. 

_ 

5l!)i*n<nw£)r3(tjtt 
S<fan3<n/ {)<»ra^<rw<3mfdnf#|rftti3m txny ynMvcnnDf(f(t«9CBncf(<r$(^((r 
abfolvirtivcrcwortm/tKtt^^d} mit i>Af^ 

r©ro^ Principal rtOJttrtm 

1. ^. (S^ormaJ Principal J SXegijltr 
^S)oj>p<lf Principal v S.fufI 

(®rb«c(fl.wtf«r€|jor, r^r «* 

rCffen (S^mwf $<font><r<3(« 
J. ^' Odava 

\Duplicat W<frt 

roffm oaava 

4« ^ Sedecima offm 
V.DuplicatM<fe<. 

{Sedecima of m 
SaperScdeciina offctt 
DaplicatD{<f(f«. 

6> } Sedecima 
\DuplicatH(f<^. 

7. -^ ^^uklfl^itt Oaav 

V^DuplicatWcfc^. 

rS)ttlctttn*n«i: (J^rmap 
8. s j^rumt»!)dni<r (St)Otmaf 

V^DuplicatM'fff*. 

^Q^nta ex Odara 
p. ^ Quintaex Sede<im« 

\.DuplicatMcf<*, 

rSinttKlgrot 
10. -^ gtmWftdii 

V.DuplicatM<fc#. 37* DE ORGANOGRAPHIA. r®t6HUixtxirmtcc (Sljorma^. 

\DupIicatM<:fc« 

€()ormap S.jfitf 

Oftava 4.fup 

C«mm(t33» Beimmmt)n&ii, 

1. Sedecimaoffot/ principal ^rf. 
a. SuperSedeciina offcnfcfertiff 

f . Qunrpfctffc 

7,Sedecimaoffcn<m^<:r 2Crf 
8. SuperSedecitnavffn anDe«a«. 
p. Quint de tono 5|)ormap, 
lo. ©cfcacf ffldttc oaava 
II Q^tntcxScdccima 

12. gimbclfcborff 

13 . ® cDaafiA» ft^cmnf tcait 

14. Mixtur(S|)ornuif 

i<5. ^arffcnPrinclpat 

Tiug ^tfff » ©(fmrnen wtrbm nun 
iimi>wnCla.vir (mt]n( ©ti'mmmsc' 
nommcn* 

i.®e&4C(f[iJtf<Oaava. 
2.@e&rt«fl^eSedecima. 
J, Quintde tono ^^oxtttAf, 
4. Q^int exfed;cima 
f. Sedecima offcn 6. ^imbti 
7.£lu<rpfflffc 
8.©cl)aUmct)(£l)or 
p. MixturSJjor. 

I. ©rop^a^ 
a.:8m<rS^or?&a^ 

4.0(aav«ajt 

f . Sldff en'25a^ mm (S^of 

^. Dulcian'35ag 

y-'Bnf er (E|)ormap?5aJi 

8. Mixtur<3^af 

9.?Pofawnfn»nf(r(S;f)ot:€5af 

ii.'irommffm^«p<S^ormaf. 
_ 

burg. 

®f< i.tm.'iljum6. 

2$on«0?.Heinrico Coxnpenioioff* 
3Wd)m/ »« rm«3 42. ©f tram<n. a.Tre- 
mulant. ':Qo$(l$c(andi'Xmvm<l. 2, 

Clavir»omG W^ t. 3>ft>a(»ongMpintf 
U. u.iel)crncS5(a^&al3C. 

1. Principal 16. fup 

2. Principal^agabgefottftcrt i^. fuf 

3. Principal arofccliSnwfas. DE ORGANOGRAPHIA. 175 
4.3im&e(mtfj.<pf<tffea 

f . kixtur mrtu. vnti if.^Pfrtffen 

7. > 3f fonD<rfw "iSaf. i6.f«f 

8.S ©ro|f(fOaa.vi8.fupmff<im.ft(»6C'' 
^J fonDmntt^aji. 

10, ©roffcQijinta 
ix.^ti'tnOAava 

«.©ro6©ct)rtCf 

i4«itfcm Quint 
If. Nafatt 

©rimmm. 
I. Principal 4,^. 

3. Mixtur ^.fod) 

4.'Sto*fl[(JtfC. 4,fj: 

f.©robgRcf|?h3«X<d«l «.(!. 

3. ©etj^fmo) otet (SOrnw 4. fwfj 

4. ©fngmfc (Sornctt »(m «9?f fling 2. fiif} 

5. ^aiwfdfrtSftfj i.fufi 
<J.«n*d)(^om^fj 4.fuji 8. ©«fta(tn:2JM«S5af» itf.fwO 

9.©rofj©fmfj()drn^«fj 8.^fj 

3mS?«a(fpoflrtff. 

I. Principal S.fuf) 

3, Mixtur 3«fA(^ 

4.9Col)rp^i« 4.f«ft 

$. £lutmat)(()n 8.fuft 

<f.@(l)tM<3el 4'f»ft 

7. Odava. 4.fufl 

8.©fmfij)ortt 4«Mi 

p. Quiiita 3.fttf| 

n.®fSacfQuinta j.fuji 

iz,^ldn«©f5ttCf z.fiift 

13. '^rommcten 8.fiif| 

3o^artnt^^at5i' 
3m Dbcr^ercf fc9n& 

14, <Stimmw.. 

i.Prxi!anteffi T^.fuji 
z.ii»rii««Mn« rmftctncmSKcg^ 

4.^t«if<ui?&«fi i^.fufJ 

f.Oaava 8.^(j 

<J.©e&<i« S.frtfl 

7.©cnwj)om 8.fttfi 
^ iij 8,Siipct- »74 DE ORGANOGRAPHIA. 8.S«perodava 4.fuf 

9.;DumtfToitm 4.fuf 

lo.Qginta j.ftip 

II. Mixtur 

I z. 3«niklrt 

ij. Qmnr^af ^ mt (t'tKItt lX<si' 

i4-3tmW^af. ^ (ler. 

ly. IHoicljtljorntt^cn. 

ii.pBBftanten ^fuf 

a4.0aara 4.fuf 

i6. Quiuta 
»7.SuperodaT 
a».©tff(t« 
J p. Mixtur 
jo.gimWtt 

^<|lwn4i.^mmm/ bnm ttli^t 
^}'fffif(in» a.TreinttUnten,Yentil jum 9B«cf * "gSntfl' i>nt ^ofuiff . ymi 
Alteration, '^rummcL 

jtnl>u.@ttttu 
mm. 

I. Przftanten i^.fuf 
». Principal g.fu^ 
3.©r0|@<tacf. t.fi,| 
4.Qiiinta ^.fuf 

6.J^olf<lj(a 4 

7. ^<txn 4 

8. Odav J 

9. ©cl)r»(<3tJ 4 

10. Mixtur Graphicalis lo iJSfriffcti 

pro Choro,mD<t©umm. 864* 

II. Mixtur Minorali* S.proChoro 

Jm55rH({ponrtff. 

i.6tff(oif 
3.9C(3a( 

6. 7.^ofaun^an 3<i)m 2, 9lMiff<t 
8.9.9C<3fll®rtf. ^ im^niu 

3m^adpo(trtff. 

I. Principal ot<r Prjrflanten. 8. fnS 

LOftavagiol 

J. Quint 

4. ®rof ©ctflCf 

J. Sapctodar 15 E ORGAN OGRAPHIA. J7f ij. Superodav 

14. ^(cjit ©cDacfvSaf 

15. ^CCcn IV. 

3n t)<r £)ir3t( ju ©. p(ttti ft iiDoJ <« 
Wottmsj. ©rtramrn. 

I. Principal g.fuffm 

J. Qiiint j.fil^ 

4. Mixtur 

5. Oftav 4.^^ 

6. Slncc^Sim 4.fuf 
7.©reb3<&acrManuaIitcr 8.fuf[ 
8. ©rob ©tmfljom S.fwf 
?.©r0^£iuinfa&«rt/manualitcr8.fuf 

3. 3imb<fn®a^ 

4.';»awrftit«n'?Saj; 1. fuf 

j.J^offldften'vSrtf z.fup £. £iutnr|lM 0^(r Adit ®<^M( &. ^f 
4. iXegd. 

3.©rimm«t 

r. ^pofouncn'Saf 
i.'iromm«cn'vS«0 
3. @cb«anKt)<n?5<if. 

i2.@rimmca I. Principal 

3. ;Qutmate^n(t 

4. ©cmfljom 

7.0&3va 
8.,Quinta 
p. iCtetngdwcf 
lo.etfflit 
ir. Mixtur 
u.gimMifc 4.M 

8.ftif 

8.fu^ 

4.fuf V. itfiTijlscfcijrmifjj.gflmtwm 3. Sfo* 
»iem/ jum ObarQBmf C&rtifl' »nnft 
Stilrf^ftflf. 2(Udj z. Treitiulaii- 
tcn. 8. Bp^aMiii, ':Qc^li({<Xittr)^ 3m 17^ DE ORGAKOGRAPHIA. x@<m«(K>m 8.fu 

3. ©rob3<l»«cf 8.fu 

4.0&avs 4. fit 

f.Sllo|)itftetf< 4»fuf 

6.©^n><i«crpf;tflf(t 8.fufi 

7. Superodava ».fuf$ 

8, Mixtur 

p.Quinta ^-^fj 

io,Priocipal 8.fufi 

53ru|?poftrtff* 

i.?ttad)tt)om 4-f"fi 

».?&tocej«i« 4.twfi 

6. Principal a.^fi 

1. Principal 4.fufj 

».£iuittf<U>«» 4.fufi 

}.©em<bottt 4-fuft 

4. «Wi«<td<D«« 4-f«fi 

f.Oftava a.fiifi 

tf. S^tini<tm z.fufi 

7'.9Uuf<l)f[^te i.fufi 
8.jtm(<( I. Prxftanten 

4.?flad)ft)om®Af$ 

6.Mixtuii$afi 

7. ^ofaunm^afi 

8. @dc5un(n95«fi 

9.S>U(Ct<ltt 

10. (Sornm 16. fufi 

2.fttf$ 

i-fuft 
I. fufi 

i<5.fufj 

i^fufi 

8.f«fj 

i-fwft XJ. 

3u?6<r«aft> mt)frS9?«rcff Anno 
if7^. *3Bicauc^iU@(cn&rtJ)(t>ct)»nf<r 
Iul>fn§raw«ntm3a|)r lySo. i|!iDoni9J. 
Jpantf @d)<r«;n ii>ff nacJ)b<fc^ric()enc 

©rimm<«. I. Tremulant, gepptUtt 
S<^(tt Manualen , dcpptl U6 Pibaii 
fm SXucfpo^tiff. S)a0 Clavir tm Manu- 
al,t>af 4. sootteOaav, t>on C btfj m«? 
tnactjm 48. Claves. 3m ptlxxicAcc fo 
3e|)« wm c Mfi ing% mtf affm Scmito- 
niis,f<:^nDz6.Claves» 

3m^crcfe^ttmSRmttiaC 

vnt>p<taU 

I. Snftrfa? tur^ Mtfgan^cCIavirKj. 

i.lJttferfai|<er^<tft 

J. Principal 8.©d)W<^fan3. 

4. ®to63tt>ftCt 

5.JQutnf«J>c{)nft 

7. Mixtur u. g>friffcn ff dtcf in K^m 

Claves, 8.2fuf< DB ORGAN OGRAPHIA. m 8. 3ul«/ tflDKQujnt^ottbemgroBm 

Principal. 
p. ©Mtct iXt^atfomm in t« '25r«^ 
lo. 95tt»rpfctflF< J)« ® tocf poir<. 
n.Jp«lM*rincipalol)crOaav 4.fu^ 
u.<Sm<-^oifld«e 4.ff.oJ)fr Odavtxjm 

i3.'i)7acl)rtn>tn4.fi. o&«M< Oaav »on 

14. Quinta<Ji6f mfc^<ln Principal otor 
@«i>acf«'n<0Unfc^pf<iff<. 
If. Superoftar 

i^.tRafatr/otcrffdn cfFm< Quint loow 
CtrSupcroftav, 
17. ®rop^ofau!i<n^ap. 

1. Principal 
a, J?)0(pfciffc 

3. eptapf(iff< 

4. A(in3<iiD3(mW3. gjfftjffn |?rtrcf<n 

loXlaviren. 
f.Quint* 
6, bup€rt>5av 
7.0i{{5tt 

8. ein.sfn^'0^<r ©dsmtOUgal. 

io,©cnif(jortt 

II Principal I'm Difcant. XII. ji, ©rtmmm, 

«. ©rimmm» 

1. Principal \m Pedal i5. 3m Manual 

2. Odava, 4.g.'^^oitfmMaatuiar« 

ton. 
^.Mixtur 
4.3hnM 

f.«lacl)tj)orn4.f«^f^ott nm Manual 
tf,£lu<r|>f(tff«.fu^t^on \.<»fcin. 

3n^cr^ru(| 

I. Principal i.f«f*i$0« 

z.MixtDr 

j.3tmW 

4.dUdal 

4. ©rimrom. 
T."Jromm<ftn^ap 

4.£lum(f[dtt<a3af 

Stuff Der^etttmnn^ttcttM 

(id) ()f tion d(f«Kr» 

3.@tfmmm. 

I. ©roS«rg>of«unen 5Jn«rfa« i<5 fu^ 
a.£lutnfati(t)n^af 8.fn|i 

5.f)7a(^ff)Qrn» 4.!it^ 

3 3«» 
J.fug S7t ©E ORGANOGRAPHIA. ".Principal 4.fup'5|)on 

».Mixtur 

4.0dava i.fu^ 

5.Qaittta 9.fu^ 

7. ©etottctf 4«M 

XIII. 

SSraunfc^weig 

3m Ohtt'^Skxd fe^n^ 
i3t@tunmmf 

1,'Frincipal ifi.fu^ 

a. Principal S.fup 

3.0aava 8.fu^ 

4.£hdmoitX(tta 16 

f, Qinnta 3 

^.Mixtnr a.fuf 

•bmi'm S)ifcflntu.^fctffm,im^a§ 

7.fl«rcf. 
7.3ft»M 3.g>fdff<n(larcf. 9.JP)o(t(oife 8 

10. <loppt{fl6U( 4 

11. &<m^^orn 1 
ii.ttcmmttm 8 
13. S)u(aatt. 8 

!S)tcf< @rimm<tt /wtcaud) fm SXucf - 
poftriff3e|)<n&»rcl)«u«tn« (Sfam))( OC 

3m!H(J(rpo(!t(ff 

It. @a'mmm. 

i.Aorfr^t«. ^fup 

2. £lutntaD(f)tM S 

J. Principal 4 

4.0ftaya 4 
f.^trnW *,5>fdfffnjlarcf 

tf . £iu<rfl^ifm 8 

7.©<l)ftCm«)m 4 

8. ^rumi)t)^rner 8 

p. SSIocfspfciffc 4 

10. ©tfftiif z 

nun* 

i.®argrefr<t^m<rf««®rt«ct. 3i.fuf 

a. Principal i5 

J. Odava 8 

4. ©tCacf i^ 

f. J^olfTditm 8 

^. Spofautim 1^ 

7.'^romm<t<it 8 

8. ^vumb^ovn 16 

?. ©<mf j)orn 4 DE ORGANOGRAPHIA. T79 Mixtur < ii.3t«ufcl3}>f<»fF<« 

Oa.SuperOda» 4.(1. 

i^trvrnmi ».^f«ffm(faKf 

Tremulant 

^nffVentilc, 

3.3uniXftcf>poftfl(f. 
4. 3"f@'>""<'» 

mad)t / tap man m<n mW^tn b<fon' 
Dcr^getrou^cnfan: 2Jnl> f)abm j>r< 

C fsmpr T^f'Fj. d^. »ntt^ obcn tn8Ty 

n</ fonixrn {<t«ani><r<2t«g<rtcl)ttt/ 
vn^wa:^m@prin$(a^cnsmmn<t/ t>a« 
»onimtri«m'?lJ<<liW<f«< Tonu Secun- 
di«wa^an3<ixtt«t nxrticn. 

(Eiftttlxiud) W^pm'^dSiidU' 
«tt acbtc »ort>«n&m / i>ff one fenifrt 
2Crf 9<ttiacDt / «tfo *a^ «nK3Hc»)«p. 

§alfm; ©i<@ptten<ftn6i.|lrttcfc©» 
^m<Q5r«W8<m5bfft€nfcf3/t>n5 gc^en 
tt(^((iufantmcn/ »affdn<$0;aufDar' 

®«rf oter(le<2B<r(f fjatfiinff ^dtxr / dn fladjfdt)/ auff (<9^ f(<ttm U< 95(>|' 

t$)t1tm(t. 

XIV. 

Difpofitiott »<r<r jOtgetftt idpjjg. mm. (So^d jum SXM ^oftttf / »n» ^• 

LPHndpal 8.fitfi 

;.Oufnfat>«e>ui 8.fu| 

5. (£t[m Mixtur im<)9af 9on4.^fdffn/ 

gjfdffmjlawf. 
^.SoperOdava 2.||[p 

8.0aava 4.fi,fi 

lo.iRafaftQaJnta 

ji. ®tth^\>(xttmn 16. ^^ Maaualiter. 

i3.®re^6ort»u<na<3«Iti>ff xtf.|u| 
i4.gl(5«(»on s.f$ 

i^. Tremulant jum ©(^nowOBardfe 

dttf. 

3 « 3m Oa DE ORGANOGRAPHIA. 3m5!^Mp0/i«f i7.PriQciptl 
x8.0rotjWiK 


4.f«P 


8.fuf 


%9.Jbo\0t< 


4.fup 


ao.ef>«rpf«ff 


4.fu0 


ai. ^la(i>tt)(>m. 


^m 


22. Qaintfjfif 
a3.©uff[iif 
24.^ind<n53im(<(mif3.^f<tffm. 


af . ^rdmniM. 


«.fuf 


z6.$immi1^m' 


8.ftti 


3m*p<ta(* 
»7,)D(f<ttpf 


4.fu^ 


a8.^ofaunm<33af 


i^.fitp 


4»fui ^.QgiQta 3(1 ftatit DOtt 2 j.©rtmm<tt. 
x.(Sdrp((nb«rS(9(m MaaualClavirn. 

I, dwpttnM pmis turn 9ltkf^oft« 

3mC6<rSercf 

9. <Srtmm<n. 
xPrmdpal i<j.fu^ 

Pedalheryn^MamuUter. 
a.OaaTa 8.fii^ 

j.Superoaata ^.fiif 

4-€xDfi{ 2.ftt^ 

7. jjtntbflii J. fa<l) 

SJ^lixtur 6.facD 

3tt ber ^rufl 
lo.gudAi 

u.gUdaL 

3m t)iacf poptiff 

u. Principal S.fup 

I}. jQuintat«na 8.^f 

14. <iin iinu ^tott 8.^p 

^,J^clfi6itt 4.fuf 

i«. @pfDj?fdff 4,fu^ 

17 '3:rommrt 8.fup 

i8.^tumtf)5rtt<i; 8. fu| 

ip.^la(l)t[)0m 4.fuf 

ti. Quintf[%it. 

??0(t<m'pet)aL 

a4.^ofaunm^p i^.fup 

2f. 6d}allme9 4.fiifi 

XV. 

DifpoHtion ^(r jDr$c(tu 

Xomw 

3m Ober^rcf fe^nb 
ii*6ttmmm* DE ORGANOGRAPHTA, 101 as.fiif 
8 
8 I. Principal Wtt8.fi|f. 

z. Odava 4 

J. Superodava a 
4^ Quinta 

d.Mixtiir 

8.®<t>acfctf 

i,@rtmmm» 

lo. ©rtmnwru 

14. Principal 4.fuf 

15. ©<&««< Rfiif 

16. jP)0(ft(Jifm 4 
i7.®em^{>oni a 
i8.6uff«itt 

20. Sedcciina 

22.©rob3<&<i«2l{<3<tf i^.fitf 

Z3.7vcmm(t<n. 8 

3m1^e^aIJ♦@dt»^ 

mem 3.<Si>)>P((intfMannaU 

4«So}'p((itttn^^a( 

f. Ventiel lumiXucfpojififf. 

mm/fomixtt^ra((ntu 

S>a^i.<;Bm(At S. Martini i(^ 

men vn( (tmm Treniulantg<f«K(.S)(t 
Tremulaiit, i)&<rtvolfdnm(auf»ott 
ft(^0(V fo tvir^ <t »od) vott ttl<(^<n/ 
^u(j^yordn(@Hmm(; (tvd( i»an»i4 
«<tcnlxratt3^mi(|)>AM f a»)d<*<c^n<f* 

3m OUmttdt 

8.@(imm<n* 

2. Principal 

4.®rob®(mff>om 
f . Oftava 
^.Quinta 
y.Mixtur 

3n^er^rlt^ 

g «i x.Pritt* at t)E OR*GAM<)GltAPHrA. X. Principal 
f.Mixtat 

i.Ptfncipil 

4. Oftaven^fi 

5. Stm^d^Af 

3mS)?ikf])ofitiff 

1, Principal 
1. Qiiinta 
^.Oaava 
4.0uinfaD«iui 
^.Mixtur 

8. ®mpt)om 
9* &<bact, 
xo.euifftat i2.®iid(nt>0((dai[* X>atf2,.)un^aArf&ff(rn/t)(ifcn £!)?. 
^(ia< <2Binnidf{(f<n gtwcfcn / vnD ju 

3<fo|l«/ f)«f 27. ©rimmttt. I. Tremu- 
lant. 8 ^(af baidc. 

I. Principal 8. flip 

i.(&tdbQ<iMt S.fitp 

j©rop©<m^om s.fii^ 

4.0aava 4.fu^ 

f . £iy«fl^i< 4 

6, SapcvottMn z 

7. Qmnta 

5>.Mixtur^.fad)»ttfm/ T7.facJ)/ ? 
«.fad).fp.fae^. 

8.6«mmm. 

lilu<nf<ll^«n^. 8.fj^ 

x.®<l»«f^» 8.fi|^ 

j,jg)o(fl^iKii^. a.fufi 
4.)D«fnf®. 

d.3(mW««p 

7.©rog£iMfnM&«it 

8.:SR(<rfa« 


Stttxr^ruflaumSKa^ 

nufti 5. ©fl'mmm. I. Prin. DE OROANOCRAPHfA. ^ i.Principal z.fug 

2. tna(l)ft)om x.ftif 

}Slunfl6it 

4. ^tmbcl 2. (S(>^rt(J)f» 
5.Mixturj. (Sjjdridjt. 

i.5Jof«utt 
2. ^rommmcn 

3m !K(5cfpofitiff 

a. Principal 4.fu^ 

3.0aava a.fuf 
4.Qginta 

5. @(m^|)om 4 
^. ®(^act 4 

p.^imW f.fad) 

lo.Mixtur 4.fftCb XVII* ?« ffaffd 


inn(t^«ilbfiinffyi3)ttn(tifmtt wi*p 
gcric^m women. 

Sopj>tIt>nJ>TremulantMtt 3J, ©rim* 
men. 

3mCbcr^93<r(fe 

8.6riromm. 

I. Principal l^>^ 

z.Oaava 

J. Ol«uf<*)<Pf<iff< 

4.@cl)«rff 

f.Mixtur 

8«3(Qt(m 

8. erimmm* 

I. Principal S^^P 

i.Jf)0(pf(Cfffit 

4. ^AltflSitt 

6. '^rommmc 

7. '^n^tn 

3m!Kfi(rpo(trt(f 

^.6nmmm, •t4 DE OROANOQRAPHIA* I. Principal S.^ 

4.;Qu«rj>fciff« 4 

f . Odava 4 

7.Mixtur 

1. Principal J*.^f 

X. Odava 

5.iXaufcl)pf«fFf 
TEcmuUnt* 

I. Principal 8^p 

2.0aava 4 

^Odava X 

f . ^afatf 
^.Mixtur 

7.©«IJ«fF 3m9^acfppftttff 4.ta^ 1. Principal 

2. ©robgc^acf 
J. S)cf*oI<n 
4.Mixfat 

7. £iucr)jffiff< 
g.^WnSXegal. 

3;m 'petal in U^txn%^t< 

ttt<n.7.@atmtim. 
i.£)ffeit<^ Principal 
2. 25rtfcrfaii 
j.O&ava 
4.<P&faunm<i2$a$ 
f.X>u(ctan<;Saf 
d.'^trommmn^ap 

tremulant, 

2. QuintTetior 8 

),ettm 8 

4. Odara 4 

f.^I^ 4 

7. Mix- t6 DE ORGANOGRApmA* »»f 7.Mixt&r 
8.9Uaifcl}|[>f(tff< 

tf. ©rfmmot. 
I. Principal »oit ^Uij g. fu^ 

3. J&ofpf«f< 

4. '^rotnmmc 
5. 3tmW. 

4.<pofmuKn^f XY«I. 

jP)«t Crnfl / ®ta(f tu J^cl^tin 1 

ill &^mmi bm^ ^Mu»m Oompe- 
niumr^t'^rfll ®ra»ftf(^ £)t3((>' vnnir 
2f nflrumenmta^d; / out^ Oif aniflen, 
An.i<5i5. txrfmf3<n tojfm. j^« 48. 
€fimmm. 3. ClaTir im Manual. 

ffo)>pfCjttm Oter^rrf SXc^Trenmlaitteit 
t.3m Cfcrt^BBttcf/ a. 0{ir«fpi>0rtff /»ii6 

a«3ftci)iof itff/ mbmsfti^<M((titmfit 
iaffit b<x Calcant nt% tKif^t mtm 
(an. 

i2*6f»nmcru 

i.©rofPrincipaI i^J, 

^.©rofOaavi ir 

4* ®<mf (^tn f 

^.VioIdeGamba i 

8.0aava T 

io.0«nibom/Quinta « 

u.Mixtor ^•(^•ttJ4.tS|{«r. 

3tt^53rii^ 

i.Sto^ifiJifm 8 

mmwtt(grff<nWit 4.*. 
4.^Wn®mi^{ior» ^ 'i 

6,'^iit^tnmnt alitor 

7-2R<3i»f « 

^« 35 rt< DE ORGAN06RAPHIA. 3mViMp(^mff 
' 


a. @nmaicn. 


x.Priacipal 


8.fui 
s.@r»p9l<icl)ff)om 


8 


i{^ 


3.&tbMt^Sin wn ^0(4 


8 


«:«• 


4. 'Siafxttipfiifftwn-Ooi^ 


4 


1 
4 
4 


S 
. ^ 


T-itWnOaava 


a 


8. ^Mn ®((act 


z 


•c^ « ^ 


9. @utf(dt( 


X 


|.€f)or 


^ *«ij ,e» 


j5 


a ^*«^^1 ' i« 


n.i(ntmH)orti. 


8 
3m pM 1M 
•3 ^^^^^ 


LSubPrkidpal^Ap 


3» 


».0top3lot>rf{(Jifa?i. 


j^ 
J. @r6^ @mt$|)ortt')&* 


16 


4.JE)i>(pfdfitit^. 


8 


$«0rofiftaci^em^. 


8 


r^ 


<jQu<rfIdttm®a^vottJC)o(s 


8 


^ « 


y.oaaycn^S. 


4 
«.^Wn©<tt^6ifn?8. 


4 


y.^^wmmrtmaj. 


8 


10. ^ofoMO o>cr g5otttf«tlK5» 


1 


u 
XIX. 


n. JOomSaf fdn 


' 


3tt ©rc^m 


ij.^mW®«^ 3.€|rfrid)f 


3nb«^lj>^ftrdxnijfd»9»errf/ f« 


H.^ortwi^ttott J^(>(4 


KS.fr. 


S)e. ©0flfrieJ^f«*c2(«.i^i4.i!><Mij3» 


is.^o(ciati^fMnJ^o(ii 


8.ff. 


©rimaim. (SepjxtjubiDJxnManiia- 


i6.st«r)Wt^«| 


a.ff. 

DE ORGANOGRAPHIA. i«7 ptcttnmmiln <£ wii» % 
gimb((s(dcflmam Qtccni ^cfeiictvnnb 

/ij^5^»nJ>i|?rt(fo5ef<ef. 

6 « 

D E B q 0" fg, S 
CF G A He 'ft ef rt a IJ. 

D E 
CF G AttcM^M^. 

3m Ohtv'Bttd fei;nJ> 

a. ©d)3nj<nn<rnOaava. fPrin- 
a.@c^i5nimn<m Principal J cipal. 
~ "^ Id 

8 
8 
4 4. 0ro^£2uinfat)(nia 

6. S^6lti<tn Principal 

7. goppelOftava. 
S.Quintay&cr OdarX 

u. Super Qttinta 

13. MixtuF^.fa^. 
Trcmulaiit. 3 


I. Ol<gal 9<m5 txrgfrfbw 4. (iif "^ 3. 
1. fcl)onitmi:n©d)»i3«{ji>f.i. rPrin- 
}.fct)^nitn(rn£lutmdl>«na.4H^ c^alia 
4.®cD(icrf{dif(tn. » 

y.@(t)ArffOdav s 

7.6(dnftKtu 

i.jrr«tfitcwtg<m«wr6fitt8.f.> j. 
a. 6<binjtmr»Supero6avju rPri»- 
}.6(t)toimndrtiPrificipal.4 J cipal. 
4.d<M<(l}($(jit«ndt<r^faii((ti. 8 
5. OdavQirinf 
£. @)»fn^ft(f en oDor £lu(r$I^frm »0Q 

7.©«l>opp<(f3'tt»W, 
Tretnulanc. 

3m petal 

T. Qreffcr Sub^Af «((<» 90tt J^oli 

i6,faf 

4.Sab<^a^^Qf«fmm 
MOfimPrincipa 16 
16 

I 

a %A a 8.:8«^' sSS DE ORGAN OGRAPHIA. XX. 

©iftnmgcn 

CSJarb :Xnno i f p^.dn^EBcrcf von ?JR. 

cftc^f?. ^ttnnmt 7 Tremalant »nn6 
(Sof>'))«{iu htt^ttn Manualen vamo^. 

u.@flmittm. 
z Principal 8.^f 

4,Mhmr 9 

t.^HfuUtn 8 

%:KWrt£ltt<rfK{« 4 

8.C;^nU 6 

5>« Odava 4 

io.©rof»3<baa 8 

M.®«n#ani t 

1. -Cnftrfa? j6 

». OcMwn^ftf 8 

4.^Wn0cta*m®. 4 

8. ^ocQwmcn^* 9. tR<«J)ft)om?5» 
lo.Mixtur 

t. Principal 

3.£2utntat>(l)n 
4. ©>><?jWi« 5. ©elsaa 
6.oaava 

y.Qjjjnta 

8.6«(>fl^i« 
9.MixtHr 
lo.Stmfcd 
u.@or6unctt 4 
4 
S 

z 

4 

2. 

I 
4 

3 
16 

i 

8 

4 3tt t>^tt be^Uctt ©eit^^ar^ 

mm jumfpcbd io.^mmm» 
I. ®rof Pnncipal<3&af 

3. ©rop £luetftfi«n^. 

4. ®<m^fi(!rtt^. 

4 6,SXnimtfiMun\5> 

8.^efaunen95. 
p. 5rcmractcn'v5. 

Somert i« fcer ^riifl 

ium<d{<fimtA( 7.@dntmm. 
i.^(dn@rt<ict a 

3. ^(«m Mixtur a 

3« 8 
8 

4 
£ 

It 

16 

8 

4 i8? DE ORGANOGRAPHrA. 6.^mi S 

4.dCiinc!(r^. 8 

f.^mmb^orn^. 8 

tf.^WmXesaIS5. 84 
XXI. 

^rsdfvmt fbi»im^.ECuaC ompenlo 

l©€mimu«r(f ttrt:c^et/tft» ^nnm^itf. 
bdfelbfimm %ti<M(iigbitti iaita^iv-' 
^cn3efi5«ttt>rlxn/ i|tfl«rct»on 17. 

Tremolant. ©tflfu: ^Soct. @arfj>fdf> 

3mi>betn SRatiuol 

I. Principal 8.^^ 
z. ^im Principal »oit ®ff^nfedlt Wit 

(Sb<n|)o(Q. 4 

^.®<bact<$Sitt 8 

4.©cm^f)om0t<rncto:»i»&i 4 

5. ?Rrtcl)f^ortt 4 

6.^(ocfpf#» 4 7.®c>M«ClM<tn i 

&SuperaeAACit|{^flt x 

4,ii)(ifa» Atibn^flft 

f . :KWn repetirtgtolrtdnfaclj, 

6« PricicipalDiicanc 4 

7. ?&l«f)>frtff<ttDifcaat 4 

&;^rum{i^Qmt t 

% &tieKta/Sit^. 4 

3ml>ctal 

9,@ttmm<n. 

4,£lu«rpflifn®. 4 

6. ^awrflotren^Af (dn 1 

7. @ot6uncrt'3&. ^ 
8.S>o(i5<an<». 8 

XXI I h 
fce»d3*iurt iftitWtB Uftit^M^ttt I90 

4- DE ORGAN OrjRAPHIA. ^'QfdKR rim £)r<t<( )»onft^nid<b(t« 
ffcmformirtem {)o(|mit^(^5C^f' 
fxttifatiitn: 

Aiftc^ Uyctifft. 

f . (Sim wx§Mku ^ofoonm hm (ttfo 

iCntt»fci>to<r 2lrtf<»in /umli Alfo ^a*<r» 
(l<*nl>f«6<r(l<Principal ioff ?. fup 
a.6<^on jinnanSuperOftar ven 2. f(. 
' «n&tj{^a0an(<v Prihcipal 
j.@d)^n|tnn<rnOdavvon 4.^ 
vntifttA^^rttte Principal. 

t)ut^<c(Atvit^A^l Ah<xb6^mit 
1f»<^ £X<Sf({<rn/ a(fo / txa m jtbtg ab* 

#. J5>5(l8<rn Principal gar mgtrMen- 

fur,KcWi<ft 7 »nt K<^tcr§(^ifcn 2Crr 

von 8.fi(p 

7.£htJMa^«m<i»on Ifnf 

t. 6|»tQfIA't / ifl fA(t tme dn ® mtf f)orn / 

b^UcW^d, 4.fu^ 

j.Mixtor }.f«c^ 

I©. ^*fattttm/t)0d)n<d)(fb6<»r^r<f/ 

fonbmt»ffS>oWancrtAw»f i6.fi»^ 

05W*<auc^mif jn>fl»SX<3<(?(m/ gWe^ 

wi( »<r Subita^fof gcnutc^t vcaitni 

nttttmtM^<h^<mAi<nwtibic^' 5. 0(imm(n. 

u. ^ofAttOjunu im&m^a(b fui 
ij. @i(^t8n o»<r Cc^<d<(K(tff '« n* 
14. Simbcltt s.(S|>^ri^ 

if.®(fd<n^)U6A(. 4.fu^ 

3m mdpofitiff 

f* &titam<tu 

iumfi$Mxr|?m Principal , a((ctn)um 
%i9cnfd)dn / tmb ba$ <i mit i<m 
£>t»mt»«-rflml!<manfef>mtt«c^ cor- 
refpondiret ; ©dnt dtxr blin^ : iDitd. 
m bam ftcat due fi^adrpfdffe vott 

1^. £)(fMn (of onbet PriQcipar£tu(r« 
qjfdjflcii^. a. fuf 

iS. £lti(rf[dtfcn/ »«^ »ritf( ytmb uicitt 
Principal »on 4.^p 

i9.!ft4ci}(|7orit t»on4.^ 

zo. £Ut<nt(dn fc^arff offm ant>(rf^(i» |t. 

a.'^rmmlafttium 0<xtui<n ^B<rcf (ur^ 
»n^^^rc^J. 

4.3'ntbe(5(dcf(fn. 
^ ^Sogdscfflnij. 

S5i<€(«».<m«0Ja.CF G AWfin^q^ 
Wb bit bis ^tboppilt, 
D E 
CUvcsirn^rtoICF G A^tfmgqU DE OROANOGRAPHIA. ipi XXIII. 

ltt^(Q(id)<rOr5((n/(cr(rDifpofiuoncs 
von mtr fdber nad} mdn<r tv(m> an^mt>afi» tufcQen. 
Son 17. <8rimro<tt. 
I. gtniKrn Principal 8.^^ 

z.®tob@<MctfiSitt 8 

J. Odava 4 

4.®(m^f)om 4 

f . ®((acr JpofflJjf von J^o(4. 4 

7. @(^arjfQ{iinu 4 

S.SuperoAara a 

^.Mixtur3.fa^ 1 

10. :^mt>()otn|)d{««rn ii.£iutn«<ij 

t8ntcr€I«»fr* 
14. 6ci)6ntimxrttPrincipal 
jf.£iuintal>««a 

17. 9]acl}ft)0rni»on J^off 8 zo.Quinta 

22.Cc^mc9 6 

^um DctJrtU 

23.0ffm<r»nf(rfA|vi>n ^p(it i6.fa$ 

a4.9>cfaumn@or(uactt2(rt i^.^^ 

»j. ©f arctrt SJuteott 8 

%<$.^atv(f[eit(dit i 

»7. ©intjcnlHSomcrt. z 

».Trcmulantcn<mC6«:CB<rcf< »nl»^ 
9lu(f^o(tftff (in K^ fQtt^(r(t^(n 

<lomiia i>(90m(Sfa»fr(n. 
(Sopprt fc<«g><i>*feium 9>ofiriff,. 
8.3ut( ^(({(inMsc ^(agi>4te(. Defignatio<ji«rantKtnfl»otti9.©tim* 
mm/(Sopj)e(|ufr<ijbmManualn. (Sop^ 

@(ern inm^tnbcliiSdlin. 

I. Principal S.fiif 

2.0&ava 4.ftt^ 

j.Mixtur.4,fa(t)/ Jorfnnwi Oftav, z. 

fuf . Quint anbat jjolb fii^ 
4. ©rob ®<l)act/iKot)rf((Jif 8. j^f 

5.iRa(^t|)orn 4'f«f 

^.©djwtf^cfjjfcijf. i.fup 

7.2fUncf«o>crfti(ft^of«un i^.fuf DE ORGANOGRAPHIA. i9l 9^i1dpoftfiff* II. 3tm6(( (oi^dt/ ^f{nn t»tef(l}arf5 3to!)rp3)t 
iS.C5«tpfdff 

X7.:8n((rf<u!ffarcf 4.fup 
8.fttp 8 x^.fuf J. Principal 4.fii0 

z,&cmtlUhli^ 8.fuf 

3.@j>i?f(<Jtt 4.fii^ 

4. Oaaven(kMf(fe i.fu^ 

tf.3fm(((/&«ritmmdn<f(<itf< Qginc^ 

3rt^ie55r«(f. io.sjl«cl)ttjom 4.^f 

u.tftafatt 4nft<t!tf)«lbfu| 

X4*^nf(tfa«vi>n.^(f i^.fu^ 

fl6pp<Utt bd^tKnManualn, 

'^rumtttd. 

TrcmuUnjtiumd«n»mCS<tcf. Difpofitioncmerf^ar ftei'nwOt^ 

I. Principal 4.fi,^ 

a. SX0i>rfrdftoi»« ^tm mittinmab* 

ScfonNrwm^af 8.fuff 

j.Oaava ,. ftjfi 

f.fftafawQjiiftta flftdmf>a(6fiif 

«n|&i«*arA!i«ar. 

8. ?n«(^f^om 4. fuf DE ORGANOGRAPHIA. 29i S^onttt <t &h(t (urc^0 saft^ Manual i 
fiba^fmlxtt oxrtxn : tvcr; c^ txfto tx(f<r . 

mjr man b<n <^|)oral ^ff fuf)«nf«n/ 
TremuUnt. :80m 6. Mf m« ^ DDoc f /tvddKtf tff' 

S)cr;DT3«nifl f6l^m<xbtm<-&tt<Xt 
Umi fcftp Do* 53J<ic( fomm (jcrautf 
tompu 

955<tl mmt dm £l«f rtffl^wt *en 8.JSfi 

Dd-n/ fo fan mAnf f n «^t ntrndu itf.fiif 

8 
S 
8 
8 
8 
4 

4 

4 
3 

.2 25n«jf<n 


t)irpofitiojtdttcr^ifg«ti)onw5.»nj>4«.efimm<b» 

5, 'irommdelxr j!arcf 2^(6*1 
^.Principal 

8.S^tdnf<ib(m 
5^. oaavaoffm 

jj. Quinta 
s^^Superndava 
Jf^dttSfmBrt 
j^.Muttur4.f.^.^f<ifF<n ^i 1 

%q^J Principal 
k BY\ ®<tttf!)or« 
gffi £iuiwaJ)ecttti 

g^ I Superoftava 
- f i Saper^locfffojffdn 

_. e<cff(oft 
^ .^(dn^mW. 
^•Mixtur, 


s 
s 

4 
4 
4 
4 
4 

;X 
S ®«11!«?i!:f «•""«" !fgSi ]Dndn(f^t)Air{i(<r* j^Tremulant J»^<JH«t y.^nimmrt. Bb ^* DiipO> «!?4 DE ORGANOGRAPHIA. Difpofition (inttSkSd^Ctt 
i8.@ftmm«t. 

p.@rimmm. 
I, Principal wit S.fuf 

4.Oftava]?0n 4. 

^. Qui nta ton Mttt^Alb fiip 

7, Mixtur»ott a.ft.^f(iff<n (TorCT. 

8.Sttfetffli!»onJboJ«*>liF i^.fii^ 

9,%xmmtt<nt^9.h^'^0ni mm 8. 

fu^ tattg 

p.@ttmmm. 

J. Principal »Ott 4.^^ 

a.^O))pc(fldttmWtt 4.^p 

3.&triitfat<m S.fuJ 

4.2(fr«tt>ff«eQuinten <ml>(rf{>a(S ff. 
5. £iu<n)f«'ff(t Hcbhd) »on 4. fu^ 

7.3<pttt»on i.fu^ 

8.@^aam<t)en»on 4.^if 

?.^r«m6|w)rn»pn 8,fuf 

Tremulant. 
».€o)>pf(n/«fc. 

7* 
Difpofition dmr £)r3C(»0tt I. Principal S.fup 

a."\ ©rof aut'tt' r3mMan. "^ i5 
J J fa5c(n<j L3m3><^.«b3.^ f. 
4- @<t)ac«5(o«<: JOt<riXot>rflditlifi)' 
ticD S.fiif 

f.OftavamgcrMcnfur 4.fu^ 

6.5tAcl)fl)i>rnoi)(r^ttima6«tt« 4.fuf 
7. 'DlafrtffQiiJnfa J-fuf 

8. Mixtar, 4.5 . 6. 7, (S|)5ttd)t / KO man 
tmn auct) ein a63<fbnl)m«X<s«|l« iut 2. 
St)6ttcl)«n3tmbe( madjcn Mnbfc. 

?umpeDa(attetrtc(m 

Obctwnd. 

9-^tbCicm iTrtrcf «r :3n«rfa« itf.fu^ 
10. 5>ofaun<n'3^«p i<5 

ia.©if[di(oD«@cl)Wi<3<fj>friff i.fuf 
i3.©rt3<nbjXc9a(. 4.fuf 

NB. 

^0 «fcl)f f[«ni(jc Drgampen »«- 

f)anl>«n/ Jo fmMoicl «Xc9at'5Mi» ©djiiat' 

wcrcf c nicl)t^ nui5< / fonfecrlicb »on 4- 

fuffcn/bcnnttcfclbewoKctt «u«n»nv)Ci;^ 

; MrojTmm pci|%n Drgantflm (jaficn/ 

, in ftc^ ni4(t>crt>ru»|rn (c(!/«ir< adjf faae 

<tfl< @ct)nm-ft)crcf<i)urcl)iMt& turd) jit* 

pnmuni mb in jljKm ©tanteiurtljaf" 

fen : ^nmaffcn td) Dann m tec ©n'muv 

5«fct)m£»r(jd b<^ iimxiim(\><B^nm<> 

ft5<rcfmfolcl)<got)nc 9?«j)m mt'tnt'cbf 

wmig angffegcnfeion (a|fcn. 

^o(« man nun auc?) W< 95ru|f grtnrj 

«u|Tcn DE ORGANOGRAPHIA. »95 Auffcn (affm ; ^o fan man ica f (cute 
^lodfi6itlin »onz.f«(fcn ingOhmott' 
d(i vnb Hi ^ifiSitim »oni.§up ini 
Siucfpofuf^biingcn. 

I. ©d)wcisetg>f<tf jum Principal for* 
nm m 4.fuf 

2.0uinf<l^(ma 8 

3.@<m^f>orn0l>cr©pfgflotf 4 

4. ^oJ^^tf ot»<r £iu<rP(fit 4 «nt)mi)«(l 
7-3tmbrtn *.e;j>dri* 

S>^rumt>))om 8.fup 

<2BictB0f man eintf wtf « M«f«h b«j» 
i<n@(^narr»o:cfm aac^ ouficn laffcrt 
f^nJ«. 

€o)7pe(a»nt)TremulaQten, widn 
^cnvorigcn Difpofittonibus. 

iV ^. 
©iwd(id) t'n Tomo Tertio, mi^cciao gUtd) aud) txtjtn ©mcf er /iwe («n^<lre 
»nftl«<{>r{t(©afbmtraairet, Af^mlndice GfcncraUSyntagmatismuffcinu- 
perpr«miflb<in3rt«u<f»ortm: @o{)a6<ic^t)<ntituliiinToniiTcrn'j<rf(jji« 
mif dnjuf(gmm(^t vn»im(icb (rad}t(t« 

TOMUS TERTIUS. 

I so? flrpmwirt tu Signification mni ^cfcmnittg l><r ^amm f 
j<3«rtucl)®(fcl)mbun3fa(faff<r»nJ)]i«i«riamntf^«/!^Mlt^n<» 
) fd)cn/(?n3(ifc^ct/^«n?dftfclj<r / wbmintdt in SDmfff^lant 
9ebr4ucl)(tcl)<r ©cfdn<i<wDifflxr/ afeMadrigalicn,Can2onc, 
I VillaBcllen,&c. hefmtxntinb (vMvuwiti. 

3m anl>flrnt«nJ> cJlnic^ mt^mnbi^t <£ximcmm<ti »nb 
Obfcrvationf s, i. b<^ ^m Ligatoren ; z. <Si6ttm, 3. b«)m b fc) 
»n5:gc.4.6«t)limNameris»Hf<r ^m*|>«Hfm;5. fee^fcm Virgulis; 6, Modis. 7. 
kt^mTad , fignis»nnlicharafteribas.8.VariationibusinTaau;p.2(uci)»)t< 
i»tc Cantioncsju Tranfponiren , 10. Mt ^arf«)«n »nJ) jSflmmcn filgttd) ju nm- 
ncn ;u,S>«Chori rtcftf ju^mrtfc^qjtimi 12. 2J^^ tie Vhifoni »nl>Oaavcn ju 3<« 
btm^tnfctjm 

3m Drittm iff tet 2J<rfTant »nD Interpretation I. i . 3. »KW iafdnifcbttt »nn^ 
3falt4nif(^cnterniiaormn»n8 Vocabeln,tw(cl)<ini<istgcirartl><tMufie fUW ^ff- 

tern 
>^ DE ORGANOGRAPHY. f <ttt»orf4am : 4. ^<t Muficafi fc^ iBflmnenten tdxuftt tAi^titm^ 5. ^nnD «t 
gtndHiJK t<tt<ntmit3 : ^. wm BaflbGcncraliftti concinao; 7. gB<< «ff<t>nj> j<De 
Conccrt3<f<lnd«pcrChoros3<»t(«'a)(ftd)} 8.»Jt&^<fnmdnm Polyhymnystjf 
Mtr()f<^<I>(tdK^tcnVRbManirengef(e(tCantlones9orfc^(ittiU(»;Dnmip.<ui«l) 

liifbrmirenfd^tt/ tu)iKni<i>' e ?? © €♦ 
Ne(^ ORGANOGRAPHIA. 

^p<( ^ab i^ er(f (6er Dr^In Difpofitiones 
aU^Kr mttan|(ngcn wollctt/ w 2(Itf: 1. ^u &6n^t^mf<n: ^6 b<t 
J^od}' vnt' ^o($(6orn< Qraff tsntib 
j^m/ ^ ®raff |u@4KvarQ(n6ur3f / 

©4*ftf*ett Orgdraodjan m Six<P ^., 

3m Obtvmtd* ^m^ofuiff 

x.€d)5n Principal i4.9to|)rf[J»-Ba{5 
if^^wM Baft. 
* itf.|>cfaunm 

i8. ©ta^oidCornett. _^_....„.^„ S.fuf 

2. JE)^(q<vo Priucipal <nd i^nti^ lUi* 

J. Quincadennft 8. fiifl 

4.e<D«rffoa*T 4.^1 

r(t)i;(«»U(|^ 4.fuf 

8.Mixtar ^.fad) 

9.g<mM *.f»d) 

so.QiiintadehnSubBaff itf.fit^ 
II.X)0(d<ltno^ec^tatKf(( i^.f.J^ol^h 

ni(n;8.®fimm«n. 
u. Priricipal Si^jBafs wn ttinm 
iinnin i^- fui buxinnm ftnb Me }. vn» 
lerllmqXdffm/ <iJ^C.0.E..6o)>t«(J> 

Frincipal^ffm jHT^^mfcitenan 

^ftdiren. itf.fu6 

9,m a/.Oftav 

sj.QtHntadetz. 
i4.©d)»k«fr|>fdff 

SHflcfpoftriflf/ 

a5. Principal 
ip.SlMCTjlAjt 

3o.Ocf4«ttn 
34.:8inUatt#ui»<r^<rn/ 

C( 2ud} 4-fMf 

x.fiif 
4Ni 4.M 

4-fwp ts» ORGANOGRAPHIA. II. 

2lttcft|>a*<«ll an ftibtnOxtt tin r<>r 

fu^(i<I fmUr mi f (dn(tH) tn ^alr cu 
tt<« f (ciiftn ©t^5jj(cftt#o6er Contors 
iMtbtitct I a(fi) (af man nimmccm^ 
vcrmdnm foltc fo vkt ©rimmm Dortfi 
sf<rt)atti)cn fet)n f^nt m : <fl vor c(((^m 
fl<i«n5id 3af)r<»)i>(mcm<m S)?und)e 
^eferttgw n>or6m* S)a|fdl»i^af»f«> 
l<^en@timm/2.3JI«nuat »ni» i ■ 5>cl>«I. 

iuf>dt)cn iOIanudten often. 

i.gte^ar ^.fii^ 

^Principal a.fiif 

4.0dar x.^p 

4..€dmm(n. 
(ief>(i« 4'f^^ 

io.SubBars400Rt)0{«^»Mt 8.^f 
n.^4faun<tl 8*^^ 

ii.@((act 4-^0 

ij.Principal i.ji)^ 

14. 6c^««i«r?B4fWn mlxtt Odar 
tcpetirenOr. '^r<muUnf: vnt nod) antcrtextraor- 
di.iarii @fit»mm. Ill, 
DiTpofition l>(t Or3<t ju S.Got* 
hartfn -^iitxil^ttih'. ton 'SBUti^ JP)(tt* 
nin^l wtfcl)« anfang* tin ^if<J)«3e* 
wtfml »nM>urcl) ©offt^gnaD f»a<(« 
fomm<n/^afl«r^K&m<l)em3roff<n 32. 
fft)Ti3m£)r$<lwert(im©rifftS.Blafii 
tu'tSraunfdiwefd/fab nmn.zai.no^ 
uncf an6e«t)m(icftt/ Htbli^t mnt^woU 
tiimmbt Ov^tln ^nftttist, 

$pcDa(iz.0(inimm. 
L^ro^prxftanc i^.fit^ 

z,Q€t3Lr »ff8.^ff 

3.oaav 4.fu^ 

4.Qjilot j.fuff 

5.M txtur f m ©<fc»nf UOK II, (S^wn. 
<«3nt(rfaQ ©((act im^thtS f ^.fitS 
7.©ebAct ettoit^SIKanuaflfcc 16 .f. ^.J^OttflOK 


8.M 


p Soppefgoff, 


4.fi>^ 


io.©<m^orit 


».fil^ 


n.JDoldanftntO^Mtaal 


i5.f«p 


iz.%xommttim^<nmi^ 


8.fu| 


^^mrnxv^m 
n.^timmcrw 
/^.Principal 


«.fuf 


r4.06bava 


4-f«f 


iS.^Qgintad:eftna 


8.f«f 


i^.'^va.UtoioppifX 
i7.0*JiPoft 


8.flif 
iB.JpoUt ORQAI^OGRAPHIA. 199 ip.tlntt eit 4.f«< 

>3.Q.m\tfioit 3.fit« 

aj.Somet 4.fiU 

^urfucf. ®remm«t 

NB. 

^n Im braud}/ Dk Den onficrn ^|>a(n< //.©rtmtmn. 
/.^rinci)7a(i[)onr(utcm^inn/ envAf 
wtitecmmfm S.futf 

niiai i6.fat 

4.©fi>«u;fefXet>rfloftH<b;(v-^»jf S.fiK 
S.OStzvi 4.^ 

8.Qutntafc^arff j.fiK 

;o. MmuTBmmf.fot^/ ml««ttf. 0* ^nwcttt>or$e^m/rRno()abrnnurein ben 8. a4}: Dtf ^dfi()»on4.^<it. 
cini3«faiKnfo«iirte*uct>«/ Jxitf iff 3n fccr ^rufl -f. &tmmtn mit tinex t)a(^nCSff(R t^(^ in t)4(^f)/<uiff' 
g<f)« : :BnD ftcft (jWdj «« ». Mcf c (br«? 
fTn3«6r<it) St^tne'igKffcriufaiftfn 
f(^(nt|f / Dap man a(fo nici}f ^mc^r Do^ 
wn fi(^tt : tnb affp wetxr t>on &<f ^ufff 
no(l)»on0)!(ufenfcbAtm ncmen fan. 
5)t< i<n3 ifl gttBdnJBlfct) 8. «D<r ncun* 
jrct)a({>f(:^u<j} (an^ / »nnt ft1n0t<t)ali> 
f*ud) 6rm/iu l»<h grofm^rgt tn ^kcc 
9. fcftud) (an3/tonn> ;. o&o:f«cb(?ft>att> 
fdjucijbreif. 

fcBwns/. ©ommm/ «j<4cfe( Dcr j«?t3« 
ifbf/ ^m J^dnrico^ Dur<^ dm "gftrfi(. 

Hcinricura Compeniom r<rf«l1ig<n 
fflfftn. ;z,.C3(()Ctf[0f(Utt 2.ftt< 

/5.««acl)t|)om 4.futf 

/4.2liancf «t ob« .Knmi&iwm «.fMf 

KJ.g>rinci»>al 4.f«< 

/y.Qpintaiiefansi 8.fu# 

/8.®ro«i)d(^(rn@(tact 8.fu« 

/9.9loi)rf{At(in 4.fit# 

z/.JDoA<}"<nntn «ndm{>a(bf^« 

zj-gjintxt n rfttfo* 34t fldn/ 
I i4.'iromm«<n gtdcrapff S.fijtf 
I x5-@or5u(nvon^Q(QS)pb;tanm 
2lrt li.futf 200 ORGANOGRAPHIA. i6. ®n (larcf <r offn<t »m<rfaflfcr fub- 

if.Tala 8.fu^ 

7Jz8. 5Ra^ftiwn o^<r '^dmMf 
Mn i.eDwi.fuf 

8 oo.^ofaun i)l>«r "^romoKt S.fii^ 

pi_3i.@in3ml>Cornctl>5^Uin a.fuf 

^ummaji.^ffmmm. 

ri.3umD6<t^«rcf. 
1 a.<25nij!. 
Xi<tTcntilc"< 3.<Xucfpoftriff. 

a.^acf mmutont ium dSAcf poftdf aN 

(riwd)rw<rMn tStmm. 

I. depptl ium dt^cf poftdf^w^^^a(. 

ISftU tinaiopptUtn ^iniU^m itctvcr 
InTcntion, ba ii( ventile j!^ wn ci* 

^m itiit»<m Q^ft(^t( rd(^(n wb fo 
CFGAHc b( fiHi VBV V. 

J0()n9<f<t)rttc^< Difpofition dn« 
Drgefwfrcf^ »on 34. o6<r 35. Srim* 

©*5nfn3tfcl)en : ©flrgttidjm »(((» 
M^t )U Baratt im ^o(St(Ant« wn 
mcj)t3<tacb«m (Sburf. @5cbf. 9t' 
d<lmad)<t®»(ffH<D^riffct)m/ Dfefw 
^ommcrwtri) 3(f;r(ts<(tvcrD(n. 

^x. ^ofAunm )»on ^ori{ 

Imtltcmmttttn wcti 

j cipal-g>fdf» :Snnb <jl (a^ <t|l< 
fmfi>im2(u« J principal 
d<nfcfe«<it i ». SDatfanlwirprinci- 
fommm. pat^tnmrnoaavdf' 
fmvoit4. fufif^oti. 
3. S)<i^ ^rtff< prirvci. 
I P*l 3"'tt<'^» Prioci- 
V.paI»on8.^p^n* 
4.^m(<(i.f<i^. 
f.Mixtur6.f<u^. 

6. &<tm(t Svb3^{s lUiH^ tmd^f 
dAn«( Manual , mit (inemabgffonDfr' 
ttn ^pium^eOal Alldii. 
7<Sn& gibt )n>o ©fi'mmm i5.^$ 
8. J^(Q<m Principal tni<X Menfur 
vfft((i)«®(o(fjTJ»ti«r< 8.fuf 

p.Quintadehna >ff8.^f 

i:o.Qpi0tjtmi^ 4-fu$ ORGAN OGRAPHIA. lOI w. 5Jlrt*((>om/ ojfmwcitcrMcnfur 

u.Qointafclxirff j.fu^ 

i3.iXancf<to» ©ortumvff i^. f.rjion. 

'14.® rtgmti 9C<3aI »(Mi t>flf? 

J. prin->< grtotcrJ^oUpocKn »ffi.f. 

cipaliai i i<^. &mb^iovn ^iU ottt 

I f (dn Qtiactm^ von fcb^ 

i7.Superoaavlinfcftarff »ffa.f.t|>. 

//.©ftmtnm. 
rxo, ^iriiK 'Jromrawm/ 

mutT<n 0^(1^ ^(u^t) f<i)n / ^t<' 
t»d( man von fornm jtim 
fllmmm nfr f ommm tan: 
ti wttt Unn bA^tintl^cs 
CM ^ocr^frdx www trte 
£)r$(tvon ittm man tu 
Dt f(JrJ)cr^f«ffcn l>«!Rikf. 
>poftri^fDmm<nfdn((. 
2i.@(b^li^inn(m Super- 
oftava Xiacrpfwffm Xrf 
z.fuf. 

22.©tl)^n3in»KrnPrin- 
^cipal 4.fttp 23-0roffe<Sopp(f : o(<t lk(ttd}(f[^c(cn 
»fF «.fuf 

24.^(cfnQuintadehn 4.fup 

2; £lu<rf(d<rm 4.^^ 

a6. 0cmi>fri)^rnMR ct<r Sftact flit' 

27. f)lafaff Quinta tUHMii CMinu 

^albfit^. 

zS.^imbefn ffdndnfu^ 

zp.9lAncfe(oD«^«r^f<iff(ftt S.fiip 

jo.^Tumb|)drn(r S.fup 

5.©timmttt. 
Oi. ©tog<po|aunen?B«f J. Prin 
cipali ] J6.fuf. 
in- J j2. ©fftt( ©farcftr SubBafs 0<o 
\ 3h ®^b principal Ba(i Princi-^ 
palia. ^(nnernMn 
j4.Cornet®d^Hn. 
jr.'3Jode(3efan3/l)urd)«garJ5< Pedal. 
Extraordinarii^timmett* 
35. :Smt>(duff(ttt>(t0m:n mtt gim^d 
grjc(»n. 

37. jtucfucf : 'StA^^U 
i.(lcpptUubC^btn ManuaTen. 
2. (Soppd}um^tai»nn(9tucf^off>' 

"ff. 

CSJofrc man i>r<i> manual €(a»fr ()a* 

(cn/fo ^i^nremanno^^ro^^tull^O' 

Itfiffmadxn. 

T. '^remtitattf turn imm CJSdcfr 

^ur^t»n&^urd). 

2. "^irtmHjaWiMmSWcf^Jolfriff aB* 

Cc 3 fotiMrfK^ iOl ORGANOGRAPHIA. F< Ge ti 

D E B tP 5 

CF G A HC?t eficM^inf otff 

gum Pe^at* 

D< Ti Gi B ta fi 
CDEF G A HCD cf tC.fcW 

S« S(f((t mtt; aud) ^ot tt»i>(/ txif man 
|u«n<tjrtmf«^<n/ dnaifonlxriic^ 
:Senri(ttiad)t/li«mff /.ittdjf dnjciwr/ 

ftct) Mdn ftn&(n f (Jnnc / ob <t dl^ct) i>f< 

fo bdi aUc JAtxn <rf(iir(( / tvenn ntAit 
niit»ffallm(£tomnfc»)te3m»t(. VI. ^0^ tin Difpofition 

3tt eim f letnctt 95Jcrcl(eitt 

:5on/3.ertmm<m 2.^ad)fj)wn 

3.®<mg|>otn©pfijf[oft 

4.£)ctMnfcl)arff 

^ttter'po/itiff. 8.fuf 

4 
4 

2 

8 a 8.3<mWf*rtrff3af«cttt i.j.fad) 

p.Wafa«tiimt <m&mt)rtlbfu| 

/o. SConcftt: i^. 06«.5&^g>frtff 
S.fuf. 

H. JCWn0l<3<U. 

n3nwf<»i| i6 

^n^ tt>a£ffonfiettme()rbet> 

?©o(« m«n <5 <w«* f(l)4rffcr t>«- ORGANOGRAPHrA. 30| Un I fo iM man tin lt(6&(^ principal 
1K»n 4. ^A|fm bAr^u fcQcn. 

<£g muifm a{>(r «II( ©fintwm/ 
«uff Wt <n3C Menfurcn gertc^m/ 
mnb got (t(Hic^ intonirec tvnr- 
t>ttt. ^ae fottf{m eflPd aflgter 
(utgme/ Q3atP(n(tmb<lt(ff<rnn(| 
INDEX INDEX I. ■ f{(r/fo in W\m 1 1. Xomo SjuitagmatuMuIict 
anaciodditixrtKtt. VitellianusT.P. 

SylveftcrlI,PP. 

David. 

Salomon. 

Alexander M. 

Stephaaus EpilcopasRom. 

GilbertusArchiepifco.RhemenGs. 

Impp.Rcgcs,Duccs,Com. 
CoaftantinusIII.Imp. 
Gonftantinu VI, Coproojrmus 

Imp. 
CarohisM.Imp. 
LadoTictts Pins Imp. 
Solymanus t arcatum Imp'* 
FraaciftiuI.R. Gallic. 
FridericusD.Mantiue. 
Pipinas. 
B»lricusCo.Hangari«^ 

Philofophi& Mcdicl 
Ptato. 
AriftoteleSk 
Hippocrates. 
Vi6truTius. 

TlieologL 
Hieronymus. 
Thomas Aquinat. 
Guiiielmus Pakinfitf. 
Navtfrns. Mufid. 
Orpheas. 
Amphon. 
Boethus. 
GoidoArftinus. 
Hcancus GIareaniis« 
Timothens Milefius* 
SechosCal?iniu. 
Galibeiu. 

ChriftophonuConiettOi 
MarttansAgricoIa. 
LudoricasJuccon!. 

Philologi. 
AcheiMBoi, 
Plinias. 
Suidas* 
AdrianasTomehu* 

Foec«. 
V]tgitia». 
Francil!cns1Petrarcha. 

Mclopoetc. 
OrlandtudiLaflb. 
Lucas Marentius. 
Carolas Laytoa S. C. M. Orgt- 

nicenu 
HieroDTmusdtrutaltalus. 
loanBCsBuiranus. 

Hiftorici INDEX I. 20f Hiftotid. 
Latnbertus ScbafFenburgenn<. 
Idh.Aventinus. 
MarianusScotus. 
Volaterranus. 
Polydorus Virgiliut. 
Platina. 
Genebrardus. 
AlbertusCrantzius. 
Aitnonius. 

Henricus ErfordienGs. 
Bergotnas. 
Sabellicus. 
Leander. 
Majolus. 
David Chytratns. 
Sebaftianus Virdungiw. 

^ttttjhnctjter/ 'Or^d-wm^'^ni 
flrumcmmac^rr. 

BcrnhardusTcuto. 

loannesBofTus. 

CarolusCaiTaaus. Nicolaus Faber Sacerdos^ 
gabion ptvMwn 6c^n»(f. 

Efaias Compenius. 
Henricus Compenius.' 
P.P. Andreas lefuita. 
loannesBuchor. 
loan. Dcutlin. 
luHiis Antonius. 
«Wicl)«d^trfcl)f(l&.. 
©oftfHcfcSrtffcbm. 
Jgjctnrid) @(o»<»?. 

DoniinrcusCithariftaju^r^Sa.. AB. INDEX II. 2(6w«*f<:tund &<« Tadus movirst 

Hcatfedus. 70 

AC. 

2(ccorftt>«5. M.IJ 

^ccort iQtKrffoifm ^cU an bcc ta^i Dopp5oni»nI>Bairaadlif((^. 13 

gaaoKCRoc^t. i; 

^rumb()drn<rimttt i; 

CornaMuref(^tf. J$ 

^1> SBJccf* »orf rMDEX tt 


^(MtftoiftntittMMwanQts. 13 


2(k< Drd<(n iMCi} jfMrcr ^(^oroKfTc {u 


7Umt\di9dfi0Umtoflu9o,ti^ )4 


|)0(^ foa 


3(d)«rbem. 78 


2tlr« vnnh i««<3« Or^dh fNtM(r<' 


Afiolius Modus tint Q^art nietci' 


rd}dl>. io« 


gcrtraofpoDiret. 6f 


^(fcr vnnb idt^ga ^(ovio; MtMct' 


AEqual Principal. io$.iij 


f<i)d6. lu 


SlefonanQfkUic^. u? 


2((t« jDrgd m ^{itefijM fttm ^ 


fvoi)(rarquaI gtnmmr. ny 


Umt. 98 


9<traucbJm(Sf)or«I».^o«t(. n? 


totmttntftktt. ^ 


Se^dmnu^tcff'd^n. 117 
AEqual ®(tn6tftiQrn. 134 


Zim lOradn (&mf<rfd^ff»nnMaiif. 


fOO 


g((r<m«tt<l(M(<d)* 'H 


^tummdffj ill (^tcn 1»nn^ vocxp 


Utntt m Variation mH OttlXm 


unri>. loo 


i^timmttt. '34 


2(id]{a«i(^o(^«rf!n3«nfJnn(. 17 


9)?«tfttr«jf<r6m. 134 


AM. 


AL. 


^m^. 7p 


Zioiaflttii&itfOt^U n 


AN. 


ZHt^omUxu 3 


KnM«f(nd<3it^mntr. 1 


fa|lcimr@c||afmd(R5r<<c^. 35 


2(nd(9(n9(itilDr5dn. xo^ 


AP, 


»f<JC)«trff<. 77 


Applicario ^<t S<it3<t 6<9 dsffdjAi 
X)rdan(^nifV>id«9m{;. 44 


twx^txmxktfxU^* 77 


S)r<9<rf«. 77 


2(pff((9U6ar. /48.iz^ 


%(M vmi» mtvm JS)Arffint ]m»f(r' 


t»of)(rsntdin(f. 148 


f(i)<«- 77 


@rj|fir»nti$orm. t^8 


2((r<2lnflnmi<M/ ^«((^fd{ft»ttnd 


0(to<iit(t)>nDD(<fpttan«. 748 


Wr6 roo 


AR. 


^ttOt9Awx^tlitt^((iKif 1 ®ro|/ 


A rci violate lire IraL 4.49 


SO«t«J»rt»^rrin. /05 


Arceviolira. 4.49 


«or4itfMf<(^d«^n<d#<^^* "^ 


Arpa. 4.<5.y5 


TSim Ord<(tt vndfofci^k^c 9t«t)' 


ArpaHybemica. 6.^6 


mm. J04 


A^ichordum. f.^7 


2(tf<£)ts(fRwfed(fNmm{r, '04 


^rr ttc cktn ^(a^(s<* ioj 


^<r;Dr$(Utl|H>tt> 'o^ 


t&ut« INDEX IL toj BA. 

3n SngeJftht afunlxtt. 53 

fSftit €>tMtMn mnb SJJffPng^ 

^CXfttll. 54 

Son ^.aucl) 7.^j)orcn. 54 

wicge|l«mm<t. 54 

Q&aiil^ndjm. 53 

Barbytus. f 

S&armi^ffttimfnDrgdit. ijp 

?5*t-))fciffctt. /a6./4^ 

woticrfl;fncnn<(. 147 

Intonation. 147 

§ormt>nt@r6fff. 147 

^an(lKrl0)«rf. 147 

Ba(Taneili. 3.4/ 

w>l}ni(t'Sl^mt. 41 

£lCcfottanQ. 4' 

©et»rau(^. 41 

tt>crl«tt mtr 6fo|f<:i« OioI;r grtla 
ftn. 41 

tmidn Quait mebrigWAf^ (£,!»' 
mtxti^tnstfHmmtt^ 4z 

iviet)oc^»>t^ni(Mrf$am'^!)(»n. 24 
tvi( ft4^ ^^ nkbrtgcr foiincn 
intonircn. 35 

2Jm<rfl<ClavisF. 42 

53«pfluff6ub^^©d5m/£)aat»^0' 
faunm / ^oppdfagown / »nn6 
grolfm C&flp?5omlxirl>m wic {u 
MuiicircQ. 4<$ 

^afaSombarft. 33^ ^fgd{)(mitv<fr@(t((n. 48 

^a^()d9(font(r(rct)n:2(rf. 4f 

tvt'eformtm. 45 

^nmmttfanUn. 45 

inf((Stf<m^trMn. 45 

t)(tT<n®(br«ud). 99 

'33flffip<n fo fcnfcerHd^ ri<ff ftngm (in* 

ntn. 17 

^afl7rftt»ni>^w(<ridW. 7P.4P.S 

^atmfoifm ^Af iti&r9((n.i4o.i4i 

Intonation. 141 

®(braft(AAn(S$ora(. /40 

BE. 

Bernhardus Tcnto ^Af iU^mtM^ 
tia^$>((A((rfuttbm. p(S 

'^daSptttt^tnltumtnt, 10 

Q5fj3rK«3nfrnjracm. 4.4J 

^oUm vmb tin Z^m ricffer d^* 
ftimmttwnbm. 15 

©(fcbrribuns «K«ftMlif(l)« 3it(ri»* 
mint 9 

BL. 

?5(af<nbe3ii|tmmcnM. z 

tck^oOimbtitfiiaMnsinu 19 

foft im @<t)mfcl><yi3«t jfrtdj.ioj 
ml 1 0<wt(^K (rfttn^n. ri5 

jogcn. u5 

6pam(>4($((uiff (incfon^f nnve 
art/fo riur dn dnfd< folfc tK>NnA>ll^ 
ft^rguffn^n. ipy-ip* 

QJkcljcn(Xf3a(. w* aio8 INDEX ir. BO 
SBorf art <ltt«r ©acepfdjfifit. 

Boechiut|tt«(((lKri(t( dc((8«f 
Citbcrini Inftrainenti 


4» 

ttfitu 


Jxr. 
Bombjrccs. 
iidcmbcaittBoaJbtadoni. 


91 

3.3(5 

3^ Mffd(<n Intonation. 
'<(ntTenore. 

iNioda. 

lAXto. Bomoardo piccolo* BR. 
Bn. 
GA* SSnttttdfot. 

Baccina* 

Campana. 

$«mntm|0tt fite b<t ta|f(( »mtt in 

conTiTiisg(6r(«<^(f(4. 1$ 

CanaU^(r^itt^r^. io<5 

Cc(arpiiBarsiftattt9C0m« 17 

CH. 

Chely*. 4,4P 

Chitarrone* $» 

Chtterra. fj <Sf)ort)nDSammint^on. 14 

S^on^onbci} (ciia((mvmMn'^f)ett 

nttM^a. 14 

QBirbinitfr<b<nd<Srau(^* tf 

(Spovmtife refpondlFCt a(l}f fup 

35 1 Choruslnftrumiencum. "jS 

n<nti((» so 

Choroda Flauto itaU )4 

Intonation. j8 

QBie()0(|>i»n&nMrid am^dtr.a} 

(S|l»ra(tixr(e(^ loa 

w(eg(f?imm(f. lox 

dCtl. 100.ZOX 

^•3f <^<vf>tuictpa(. uz 

9E30[Kr Mt9lAim(9nnMvor«rt(r' 

CI. 

CitharatC^f^' f-^.tB.S^.^ 

it^OMittttdgktkMim, 54 

l.:Son4.(Sf)0rm. 38.54 

S(fHtttm<fa»0«H4nif4r. f4 
«i(f8tattj«fif(*. f4 

lI»Son s* C^omt 9nb ttit itffim' 
mtt* a8,$5 37 
37 
37 

R($ 
I3P 

5 INDEX II. 109 erUparf^tj^immcf. 28.55 

I V . ©roft'c 6.6;i)orict)K. ap. 55 

»mfedn^umt(i<ffa. 55 

faff 2.(£ttm King. 55 

V.:8onu.S^orcn. 49.55 

iX<fon««t giricb ctncm Slwfdjm* 

bfl(o. f5 

®f|)<rfcfnfWtt<Sn9(tfcl). 29.55 

wU^<ftmmtt. 55 

C ithara Hierooy m i . 77 

Cithara Kr dfm vnfer jVijije J^Xtrf* 

fe. 54 

Cymbalum : €i)mbc(n. 4 

Cymbalum Hieronymi. 78 

l>c|Tmb<^(uwn3. 78 

Cymbalum univerfale feu perfe- 
&\xcn. 6j 

CL. 

Clavichordnm. 5.60 

l(up tern Monochordo crfun- 

^iua(lHcl)io.clavcsgc()a6(. do 
^engcf vom C.ait. 61 

3f! ^ag^unb^menf afl<r clavirten 

S)icn«f«ranfa{)<nt>c@cl)w(cif Mb 
WAtamb' 61 

S^at im gencre Diatcrrico nut 
ao.claves. 60 

3nttnat odav itti^ccicg Scmito- 
nia. 60 

nm, do ! 00nD(r(ic^(tf Clavichord! ^(fi^teu 
I fcung. ' di 

1 3m Clavichordo iurin«@drmoffit 
iw<^/t>rn)/»>f«fSJaN«r. di 

Clavichordum , tMim (Q(i^( Mefctf 
Enhar monies. 61 

€(<tricn fluff (itKtn'^ntntfdjdK $9 
Claves^(|; (tUtti voitttttttf^Kbm. la 
(S(«»i<r in aUcBjOi'gtItt. 98.p9.16y. 
no. III. 
BfBrauci). 99 

(S(«»icrmm<f)run3. /o9.ni 

^^miDtrung. /op 

€(Amcrt<raIt(nv0n Ii| attd^fangm 
v?nMvarumb. ixxu} 

€lawcotnbrt(<n. 5,7.63 

ixffmOlcfonani!. 6$ 

©ciKn bopjwft / bxc^ wnb w'<r* 

fi»(l). dj 

Claricymbali im(S|>flW{>on (itWf^flf 

Slefonanij. 16 

CI avicy mbeln-, Symphonieiij Viiy 

gipal &c. crtvo^ imperfcd »nn^ 

warumb. dj 

Clavicymbel ,^ ^rfnn bo^ tfl iti^P* 

piiU .dj 

ClavicymbeiilHf77.(SIa»tr<tt, 6^ 

ClaTicymbel , tn wcic^m «Ut Setai- 

tonii^tboppdU d4 

t)(rof<(f>(n bopptUnZhti^ in Cli' 

vibus yn& Note4i. ^4 

Clavicymbcl, wcfdjf^ fTrtm malf an 

tranfponirt jonD foiig<rd«t«'»<r- 

IXII. dy 

lOb 3 5(uff »IO tND£X II. atiff aKc ttt^ genera modidaadi 
Sitid)t(L 55 

dffllhtgcfrrrtttife. 65 

Clavicithorium. f.57 

U^mfKtfoMMl, 67 

^mfkiniit^ifyt$cti<bttt. 67 
Clavtorganam ^fkimtnt mit 

pf<iftmmb&mn. 5.^7 

Clavitympanutn. 4 

Claves cr^Hd) titt I hmta^ ^<Uni 

6a(^ \^.wb tttHi^ 1$. po 

CUves Ghromitics tvorAU# ttfatt' 

btn. pi 

Clares Tetrachordi Syncmme- 

ni. pi 

^at^a9m6((nrdn)ufHfflmm. 150 

GO. 
Comma. €6 

ConroMtntixwttAiieafttnitn. 79 
CoBcertium \k^ b<n olmt nf^f i<f 

ftmiCbHd). 14 

Compendium dtu ffo(« /fingfro^cr 

Contra BaffodeGamba. 44 

Mi!«l»ird)dmQ!iartsi({Att(f. 44 

Contrapundus Gloridus wi< ouflp 
Drsdntrfiitttat. zoi 

<Sop|>((ntn£)r3((n. jjz 

ComaMufe, ^4I•42 

HxafSUfonmii* 41 

fHn^(£^on|)on. 41 

^o^»n&nif<&H0drf(ion. h @(bm foioid '^i)on «(« iSdfit. 40 
|)Aftm(tftdnfa4)(9t^t)r. 41 

»nf<njus(5((ff. 41 

^tmSUfonons »m^m([)dm<rtt 
SWd). 41 

Cornamuti,terti,Florti. 3.40 
vei<^c^wbnUMiAmti)9n. 24 

Coraettofta]. Coj-necCornu j.jf 
Redo,dirctco. jf 

Curro. 35.3^ 

Muto. )5 

Torto. 35 

®r^b(t «]>(r 3^n9<i^ )<* 6(ittt' 

mm. 3$ 

Cornettino. jji 

tvi(|)OC^intonireC j6 

Cornon. j6 

tvicintoniret. ^6 

nittitUtfm. f6 

tvfednS.formirff. 3^ 
(SornmtnjDrddn. istf.144; 
CR. 

Crembalum. 5 

Crepitaculum. 4 
DA. 

S><irmf(ffttt «(r({fmmm ft4) (^( «(^ 
Wdttit. 6 

DE. 

!S)(cf<tt mad}t Me ^fdffm Am t^on 
titfftttmianOttMitlmnti ottt 
&<]ft. 124 

^(r0ri((^mmdmm5»ol(^a:Ma^l. 
ca. 83 INDEX II. itr DI. 
XX^H^ti)(r£)rs<(m 


8z 


S)ifc«nfSIa»f<ir. 


p9.pp 


^brattc^. 


pS.pp 


JDtfc«rtt©«d<mff4.@dttii. 48 


()i) inS)vs<lnl ^ofittemi<Hce»k^m' 


Wniuwprirm. 


•J 


Difpo(itiones t»(r iDraefot au C^off' 


tiiQ. 


i<J^ 


»(m. 


i6t 


S>aniiid. 


t6x 


(Xojlocf. 


,63 


iillxcC. 


x54.t^$.i66 


6frA(fun^ 


itfy 


iuJ^ambur^ 


168.169 


itiR<bur$f. 


170 


S&r<^«w. 


171 


gjjftg&rtur^f. 


I71.17J-I74 


?&ernaw. 


176.177 


®(cn^aL 


176.177 


J^aff. 


177 


^voanfimiSf* 


178 


im^i- 


17P./80 


^cr^Atv. 


j8o 


jbat6<r|laM. 


18/ 


€«frri. 


i8j 


^iiddbuti. 


185 


S>r<fhm. 


j8£ 


@rfm<tid«t. 


188 


J5)«ffm. 


1&9 


^ck^nm^m. 


ipo 0o:i&<r^a«f(n. 197 DO. 

©o<ff©timmfnDr3(tn. 117 

S)e)»>>el(Sii!><r. 7 

;D»p)><( €«»()«(. i| 

S)o)>pfl§«90tf. a« 

Intonation. 38 

S)o)>pdf(jt)arff(^a(«8(Setiucon. f€ 
X)6)?pi0ni. 1.39 

Du. 

S>ubdarfvon©acfpfdff<tt. 3.43 

{)Atbtc9@rimnKn. 43 
^utfloft fn &r3<(n tm mm dcfun* 

^n. 140 

S)uIdan:IDu(Qainei f-38-}9 

tvo|)(c&(ir!R4nM. 38 

umb. 38 

!Du(Qf{oi((n. 35 

tvktntoniret. 35 

!S)u((iaittn&rs((it. u6.13tf.147 

$ormwitg(foaa(^. «47 

^uIc<fuoiw. 3^ 

R 
(£d)o duff Mit ^Ms<n 3ti(rruni(f . ^> 
^npmxxAiit^npvxmta. 7 

^(f<r ;D^( an vti d5Cftf(^Affr.p3.94 Zli INDEX ir. I)af //.Clavcs bl)n«Scmitonia.p4 

J)af ixtx) Tctrachorda bn ZU 

ten- P4 

WAXumbmitnxhvcs, p$ 

»ml> cine ofta? trgriffm. ps 

Eunuchi in^<x}f(x lont S4t(>oWf<tjm 

€flp)><llcii wk f)od) fingm f^n* 

ncn. >8 

ExilcntOXocffloif. zi 

FA. 
Fagotti,§o»3«tt. 3-j8 

wit^odjmbnUbxii, t^ 

lieblifiixt Siefonatm «« SSombat' 

wammb. 38 

^agoffm v>nn& ©uIctetKft iMitW' 

fc^)«^ 38 

^«90« contra tvi« mbxi^ m t|o«. 38 

§a30ttinOrg<(n. w<5.i47 

§orm»n&at^ir«. 147 

©ebrau<J). 147 

FE4 

§«lb(Pf<tff<. 35 

Fl. 

Fides :Fidicala. 4 

Fidicinialnftrumcnta. 4.43 

FifFari:au<n)f«fF. ?.3f 

Km. 90 

^jguralgefanswn l><r«(fmHarmo-. 

niaturd}au^AnK(r^« 90 

FiftuU. 3-J3 FiftulaHieronymi. 
§ormJxrf<ltm. 

FL. 

wch^ergcneniKt. 
Ktttn Intonation. 

Flauti. 78 
78 
78 
48 

116.136 
IZ6 

,36 
3-33 

3n(ttum<Hf. 6t 

^U>U<. j.7.33 

vcim\)^<tci<tnUMi<t Intona- 
tion iubnnsen. 34.3$ 
r»U^UUi^<(. 33 
imttn im <l^m^on UtW^. 16 
wkdm»ottK<t«ttKrn3(fWm«. 37 
$(oiKn^|)or. ^4 
§fotfca<n£)r3«In. »f.i3P 

S(ft5rt3n(?rummf. 63 

FV. 

§ufff)Ott»i«iuii><r|f({)m. lai 

©n<m Ox$mftin m »t(fm »on 
«off)m. 14 

Sajf< nomm winb jai)Ij)<nDr3«rma' 

GA. 

©anisOrgetowcewa*^ >m«l(?,io5 

©((Jf<m<iOr8<f. pi 

GE. 

©<»a(f(c@tfm<n;0r3<bt. 139 INDEX IL 0rta<f«rt>nf«frtij. /jp 

^cff(ng(6rAUd}. 140 

@«dac((font!(rli(b(arf. 140 

0((a(tf( Qjiinta. 140 

fci)(f(tn(()uintvotn(S()orf|)on.i4o 

QtDactt 9{(int(c «U ^rincf]M( vnno 
wanimB. 38 

^oQumcnvnMvaramt 38 

p^tt Ha< £luhtr»om (£(>orfi|6it.38 

@(t)acf ( t«tv «tt 2Utm fToitcn denm' 
n«. '39 

tun. 139 

:8on an^ml C^Armi. 1^9 

@eba«tf( t»ie Mm5 wmn cr^it' 
lien. "4-"S 

©dg<. 44-4« 

|^4.^fm. 48 

wtciufKmmtit. 48 

©dd<ttn. 48 

f)af&t«)@rf(m. 48 

©rigm mtt«SJ?<fltii3^»nnt @t4{>{<n 
©dten. 48 

wo:tmMtrd}5-d<fi^<<nmcf. 48 

©«3<n3n(hiimcRf:n><r«f. 67, 

©(f^n^iavtc^mbd. 67 

^drmvitt a(f{a((. ^7 

^onwfttiofunfcm. 67 

Inrentiori toother 5(nomm(n. £7 jn 

@«f<n*on6f«f»n^?9^<fltn3. ^ 
©<td(n 2ln|inu»(nr dttmU^^t* 

©icbr<iu^. 69 

icatttnt^M. 70 

£intcf}um(Sf)orar. 70 

gitf timn %t(malOiM. 70 

(gin ©flcf ))fdjf<n/6djflfe»<9<n »ft 
iefrtni^on. 70 

Sitj^trn art jum ^affdmm. 70 
^hdne^cf^Mu/icani iMr ^0ttt» 
m<t(nvn&(S(<ir<n. 71 

©<mb^orn. n^.'3^4 

9«br«ud>. »34 

©(fflb^ornOiiints. Q4 

tc^labijftrdte. 134 

©i(m(i^ornw«t)<r^9^nKtt. rsj 
©dgmSRcgttL 14^ 

gcbrdud). 4^ 

®<lb<r5«ncf. 3 

©cmcJncJdre. 5.49 

@flfa6fr3tn{f. jy 

jWc^io}. 35 

GI. 
Gingrina. 37 

Gieiinrirepropriatnanrcmm. 37 
c^. 3n9rg«(n/ g>tf(if(w«»n»©«»<' 
ci9m{x(niu&9|^9<lnvn(ivarum. 63 ^ 
GL. 
®to<t(n:srd(f(((n. 4-75> 

£e Gracci 114 


INDEX II. 
GR. 


©rcffc Qjiintadehna. 


'37 


GratciMufici*. 


66 d«brau(^<m0);anuA(vn!^(^a(./ar7 


Grave cymbalum. 


<53 


©robSXcgal. 


'45 


C5ro6c<Svm6c(. 


I3» 


2)2atmA. 


>45 


©roifcdlteDrgdwrtcff. 


^7 


SWenfur. 


'45 


Grog^c^^<;Sombar^. 


37 


©roflr<iXoj>rf(off. 


/41 


l<^tibtniS,ni<. 


37 


^cff<rAto,9(^Acff. 


/41 


tvt(|)ocl)»nfrnkDri$. 


za 


©rop Subprincipal^f . 


i»7 


<Bro(r<?»o(t. 


4* 


i<btAH^imfp(M. 


nr 


©roR<§l4cb'poif. 


23S 


»n^t»ammt. 


117 


&to^(dmii^ortt. 


m 


©rof^ ediwdQtc- ^<tff 


ia JDr- 


3mg><(a(iud<^rau(^m. 


'H 


<|<ln. 


/z8 


©w.|T«J&i>ipo«cn. 


m 


©r»(fc©clji»>ic3d. 


»» 


^q^ b<naUtn<iniQ,vimtkff(to\< 


Gu. 
(E|)onbotidmxf(n. 


IJZ 


Guido Arctinos {» wdt^cr |d* 3<' 


©toff<3^al«to<f«t)<iw^' 


4-4P 


lci)f. 


90 


JflrttilruSur. 


4i> 


HA. 
ir<(tu.auc^i4.6d((n. 


49 


J^A(f(6r((t. 


f.7P 


2Wf Jmgcneri Cbromatico »n» 


^A(60r3<(w<rcf>t9&<ttArrm. los 


DiAtcrrico6«)n<m. 


45> 


•0«f|f^ 


4.5<f 


©roffitMixtur. 


IJO 


iv0f)erd(t9}A^(. 


J^J 


^c\) 5M 2((tm »ojt 30. Au^ 40. 


^(9^(nA(((nCithar«. 


5<5 


<St)0r(Iar(f. 


IJO 


»i»W@dfm3tj)Af>f. 


5^ 


2l<Qi> v«n 10, 12. f((f(n 20. (Si)0r 


^ormicmftkdn^ 


!J<f 


fr««f. 


/30 


5*?ol>tei!)(rI<92fw. 


5<f 


Qropoaava. 


lap 


CciRfadx. 


20.5^ 


Rerpondiret dtKW kqual ^ruf 


i>At a4.e<(fw oflM Seinitonia.5^ 


cr)>a(. 


I2j> 


S)opp<r«. 


s<f 


ttarum^ f((m ^rindpAl 


S<nm« 


Clares jut Kmf<» ^>nn^ ir<(ii«tt 


net. 


up 


|)An^ 


5<5 


Gro^jrtnd))(i{. #95 


./2a.#a7 


Harpa. 


4.ftf 


®<(r«ii^im $Ranua{vnn^^({)a( 


Harpa doppia. 


30.5^ 


iumtonsfam(;nff<»r. 


»7 


Harpa Irlandica. 


530.5^ 


efc$pttncipci,\mcf«9tm <ttk* m 


|)<U4}-@d((m 


5« 
zst INDEX ir. m Me hemitonia. ^6 

€<nmlk{)(iiCi}(n9«f«R(itt9. 
JUttn mnb metn O^iifen wtct' 

f*<i^4 ^ ^ , , 77 

7tlttnJ^arff<n§ormi»f<wI<9. 77 

6ro)ecf«. 77 

JP)atff<ntr<nlxrlXefott«n«. ^9-67 

Harmonia confonantiarum ln.'lxr 

47 Hdj. 
^o(<|uinfm. /6 
137 HE. 

J^«t^«MCt<. 77.7P 

^«t^dcn$^tm^ 77 

HI. 

J5>itHxrfai} in^tm Orgrin. pp.107 
wttwcl^frtffcndarinn. pp.//? 
ivU vrtD wann imfydUt. 113.//5 

Hydraulkum Inftr^imeiltntn.pi.pi 
Ac(fmvnt(rf())<t^ von ^£)rd(( »nD 
omfanj. so.pa 

Hjrpodonusttlrn 4Utf Km E Mufici- 
rct. 1^ 

Wfrfeauit b<m F. Muficiret, ^3. 

Hypotonicus wiri wi ttm C:in< 
D. von^mItalistran^pQnirect)u 
Muficiret. i^ 

Hypotonicusw<t<raff'S(off<n/?&dni' 
6«r&<n/@c^aJm<^cn vtmb ^rum&o 
homcrniutranfponiren. 3057 
HO. 

JE)oIfIoifm£)r<KlB. »i^-«3i 

j«r<r^{)onrnMtfot)<r. 13* 

wo^<rl»tr?ilaf)m<. '3' 

jr)6|)cr ^{)Otn»orftin D« 6<|!<. 14 
ft^ojw^^onftm ualis mdjtanncm' jp6(Q(rn ^ciffnnd ift mit antxrtt 
;Orsdn (bwot am ^aut «)nn^2Crf»df vcrg(<tct}m. 141 

Houtbois : H oboyetif jtf 

Hu. 

J^ftmme(d)m. 3.42 

t)ata.@(fmm(it» 41 

lA. 

3<53(rJf)orn. f8 

IN. 

Ct()(iU(l^f()9. 11.52 

f nftruinentorum Mu(icorum '$&(» 

ftd)r(i^un3> t 

Inftrumentoruip Mu{icoruin TUb* 

tt)(iUtR0. z 

Inftrumenta ifJtfTrViV^cL^ % 

Inftrameptafidicinia. 4.$ 

tnftrumcntainflatiiia. a.8 

3nf!nimcnt mir i^cfecm >r<9«'ra) 
2Crf. ^ ».3 

Inftrumenta X^yjTflt, BKJdX 3<' 
fcl)(«3CRot«8rf(op|ff«)«txn. 3.4 •1# INDEX rr. 8y;^op<f(5t» 

flSVQTOVa^ 5 

?>4 

7 
7 

T 
f 
f 

7 

7 
7 woKvTom* 

Iiiftnunentaprinuu 

Aprimisorta. 

Mixta, 

Multivoca. 

Omnivoca. 

Vnivoca. 

Tibicinia. 8 

Inftrumentum (pecialiter fic4i- 

dumi^fn^nitmiK. 5 

IXttiMonochordo. 141 

tgnnmttfnmASeStam exprimi- 
ren. €9 

{dbntfdrK Moderation. 69 

fOiUtxn. I 

ijd)m "^OR tinmn ictmnm 

w<((^( «a( 6tfmnutt repntfenti- 
rcn. <J 

UK*. ^ 2in({runKM in ^n^tUnh »ttt^ict«r« 
(anM»mi>dn'$min'(ff(r. - i5 

3iiffmtn«nfcn5(3«ifH*<r'ij)btt. 74 

3nfhrum<n«n ^[jonrefpcaa 
Latitudinis. i.-j 

Longitudinis. 6,^ 

Protunditatis. 6.7 

InftrumenuUs Mu&a ju ^. ^o^ 
tibivitrntoUmaflt^n, 85.84 
tvarutn^ ju grunlxdAiidm. 84 

InTcntorest»cri)r$(to / Moiiochor< 
dUClavicymbali&c.ftndyn^Mr* 

Invention ^9i<3k(l<r. iitf 

InGnecia[Mtft(^ iUUaXkz ^ixtcc* 

Iol)rcn. 8a 

IR. 

3nl4nMf*«J5)<uf<. 5.5^ 

^f4}.6afcn. $5 

^ii(f>It^miXcfonanQ. %6 

IT. 

io<9<r((if)arr. 49 

3(ali iiaam fdncn d(f«irm om |o()m 

ffttjai. i5 

lu. 
3uRdfrAwmC)U^r. 

SRmfur. 

3A^ifd}<3n^ntmcRf«. »4r 

>4J 

145 
tvArumft. 84 INDEX ir. 517 KA. 
KE. 
KL 
KL. 

^Mnf3tbA(Xu 

Siiiint ® d3< mf r ^r<1J Btlutu 

g(6tAU(^ m Variation. 
5Udn( S^olfloite. 

|)at7.@«fm. 

iCWncMixtur. 

Wkdifponiret. n6 

19 
81 

55 
735 

132 
fi9 
48 
13P 
13a 

4P 
4P 
4P 
131 

131 
«3' 
U9 

'H 

»34 
@<6tAu<^ irn^A^ )umS|H)r«I.i34 

:R(dn^4u(ffdtt. 77 

^ldiu^(ocff[olf(tt» 34 

DcraJctije. 34 

fi»<<()o^tNii>m<iit-i^. 34 

it(<UKf>rincl})a(. 1x7.105 

^.•K^rincipalnxrcf, M3 ttoraniucrfmnm. u| 

^dncQuintadehna. 137 

®<hrttU(^)ttr Variation. 137 

^(<iniX(^I. /4^ 

^(dn<gu>&rf[o<r. i4> 
^(dn«ecl)tt>di5«rpf«ffffiilDr«dn. ia8 

j?Idn«©^»i<3d, 133 

j^(<me@}>ifiPoif, 135 

^JdniMmcf«3nf!nim<nf. 62 

»mbdn5- o&a:;D(favt)^iKtd^m« 

m<f. 6% 

^(dA(3tm(d. 131 

^(dn^incfm. 3^ 

.^Itnd(nt)c3tm6<(. 131 

KN. 

JCnDpff?Xcga(. 148 

tt)oi»(r((rilila(>m<. 148 
KO. 
Jt^|[>ff(in9tc9a(. u^.148 

^ormvni>®r^ff<. 148 

gCdonani;. 148 

©(bffowd'3:t>ottfll^i^^<r. 40 
KR. 

S^mhl^Svntt. 40 

tcitvMiSOiKt* 40 

wiet)oc))tfn^nf<^rtgam'%f)on. 24 
Mi(dMt>otnan&(rndc({imm(f. 37 
&(imfovUl'i^oncAii6^<x» 40 

^n}mb()ont tn Ord<(n. ii^. 1 4$ 

^rumb 3in((c. 35.36 

Ka» 

.^tt$(f<fe<ir«n. 78 €< 3 iottK »iS INDEX ir. lA. 
lmt( : Icalis Linta 4.5.7.49 

gunftamcnt Wtbcfdtt«eii ^nftnu 

MKhf. 61 

2(nfanstf 4. (E^or/ Darna^) 5- d<' 
^abt. 49 

}<Qo 6.7.8.P. lo.ii.^fi m<t>r£()oif.5o 
i«m Gcneri chromgtico b<qai. 6$ 
toitbit (St)or&(ft(n »n«irf(^kM<^ 
tun<nn(nvnl>t<^((n. fo 

laufcn grof »nn^ fUtn in^MObtt ta 
(b'mntm. $/ 

^«ut AufT ben Btittn tcai niiHit Im^ 

contitiuketwatxn. 69 
LE. 

fcfrtbnratfm. no 

@eto«u(^. foo 

l»n!Ktt<i». 49 

itiuM'idAmmwb^tttcc. 5.49 

i(ns(d<badrft^9^f<ifftoo;(ftf. 114 

i<rd^mg>frtffldn. 7* 

^(Vttmti«(^n)t)rc^fa(m(n»n& ^<<5(r 

iM^nffrummtdcfunsoi. po 

Lyr3,It2lic^Iironi 4>49 

Pagana. 5-4? 

Ruftica. t.4.9 

degambai4.0df(R. 7.2^ 

4eBracio. 7.16,49 

wKiuffimmm. a^ f)af7.@(tfCR. 4p 

Lironiperfedoltal. 49 

(^tu.i4.«u<S)i($.@drw. 49 

®<toAU(^. 49 

Lituus. ^.40 

LO. 

Lu. 

MA. 

Magas. f7 

$Kaif(nMn(dtt. 78 

ttid}m. aS.^) 

lKtf4.obflr5.0dfm. 53 

iHescfHtmiKr. 53 

wirbniffdncm ^ti$<r ob<r $(b<r' 
ffl(g(f(^(asm. ^3 

b(|fm3((t«t}(Dto^an(ftrd(|^. jj 

^«nua(£la»i(b<9Mta(rm JD^anf 
gcmmtcf. P7 

wfmd Clares g4)d((. P7 

tO;«f(rtA»<rOrs((R. 84 

ME. 
9R<nfd)rid)flr 6timm( (e|i< »it» d<(pt 

imBaflbjTcn.Alt.vnDCantiL 20 
Mcnfur im ffoiwrnf jt aijj<t j<Njfet 

0((fon4nit. 141 INDEX IL ii9 ML 

tDWttd Ot$<mn(lt< M Un 3H» 
rm. 97 

ivorarKvfant. U2 

gcbrauci). 130 

Correfpondirec bmizqual prin- 
cipal. '30 

fantwr ftcl» oHdne nic^f 6<^rauct)t 
tvcrt<n. '31 

Mixturitta(rm;Drd((m py.//5 
MO. 

Moderation t<t ©dtttlttm fon((r' 
«Afna(t)(iumbtnm. <$8 

Movirct M( affe&iiis» 69 

Mohochorduni. ^.14} 

>effm^(fd)rdbung 60 

|j(ttdn<@dtcn. ^o 

gii>t«II(Conronantias. ^o 

grAni>(tau|ftri<proportion€S. 60 
!vir^^urd) ^ fSitdUims^^ti* 
Ut' tfo.i4Z 

Monochordam olf^r i02tiftca(ifdl)m 

^oyarofceinftrumeata. 7 

Mu. 

Multfvocalnftraaienta. 7 

$9{imi>(tii(fam3tntf<tt. 3; tn@(t}n<iRW(r(fm dnm U^Mitn 

dtrfonon^ 141 

^t(fcoiMtcci(ci)(3tt((ntttt(n(» 7p 
MuHra bci} ttn cAtnu too 

Mufica Figuralis>ur<^ tkOtgilrttt' 

^n^m. po 

Mufica Orlaiidi di Laflb. 17 

Muflca t)on tm '3t(Uff(^m iviefeer fn, 

Itailamgctof.C^f. 96 

Mufica »or idfm fn y^lk i<r^ii' 

d<n. p^ 

Mufica iuS)a»(»>nl> &9imoM vl^ 

ten. Ss.83 

2(bt^drund. ijo 

(Erftnimns. 1 

quo ad qualitatiram gcaerttio* 
nem. z 

quo ad qnalitamam mcnfura-^ 
tionem. 6 

Refpefiuloogitttdinis. 6 

latitudinis. tf.7 

profunditatis. 6.j 

M( Moderation. 6& 

NA. 

fV()()d:»(r9);a^aK. 138 

Intonation. ^ 

e<(rmK|». 138 

Q^n- ato INDEX IL '38 
'38 

121 
lit Quint^ehnen Menfur. 
Sftacl)tl;om®af. 

wo|)cr^«Jla|>m<. 134 

Qcbroud}. 134 
Nt. 

!Ri(b(r(4nbJfcD<(£o})}>(rf[6t(m* 134 

ixffcnftjon. 138 

iR^<»r<4(r (bonworlnn t(t UfU* 14 

NO. 

Nola. 4 

OC. 

Menfaf. np 

Gcltau^. lap 

SC^Arctin M< AEqualW(r(f(. isp 

O((av(n@(mtot>ont. 134 

seftrottd). t34 

Ocra«m mAffm rdtt sefHtnoKt hkt' 

tttt. 150 

£)»ava nut to<9 SemitoaU (<9 Nn 

dltOL 60 

Octatxn^rtiic^. i»7 

©ebrouci). 12,7 

tvoratt{u<r^<nttm* 133 
OF. 

jOffmjToifwtrcf. t%s OM. 

Omnifona, omniroca Inftnun^n" 
ta. II 

OR. 

Organnm Inftrumentum Initru- 
mentorum. u 

Organumpneuraacicutn. t 

portatile. x 

Organifim folTm wtffm Ut^timmm 
tu vn^f(tf(^i^m »nn^ m vcrm^ 
»mi. 14 

Orsoniffcnreqaifica. 88 

Drgrt. 7 

Drsdndirpofttlones. ipi.6cc. 

Or^in br(9)t(n) Zrf . ua 

Ord<(ixdrdfft«a<attMr(Inftnunen' 
taMaiica. 8$ 

Or^(n Encraiium Hieronymi dU 
rutxltali. 8; 

£>rsdn in %<nt^^Uaib mdf Urn 9(« 
w^Hc^m (Sammm^on s«fHtn« 
ntcf. i£ 

Otstinim&cmmtt^S^i im <3Bttt' 
«raNrnjeDn[5(r am "^f^on vntib 
t»ftnmt6. 34'74'7' 

jDrs((nf Jntt<»n((^inodetiret net* 

Orsebi m<nfcb(i(i)(m MH wx^iu 
<D<n. 87 

£)r5((mf(^eiff(mn»ifr(t»^tf. 9z 
mm vn6 von went nAmtt. 9* 

Or3<(n«(^f«rft>on. 14 

lOYd((n»onivcm<rfunfeAt 89 

:3$oi: ^00. 3a{>rm in '$(uifc^I«n» INDEX ir. 211 gefranjcf. 93 

toMMmb i^ttn ©f« in in ^tr* 
cl)cn. Is7 

turn (H)6X<kl ® cfaitB ^(6rau^f. 90 

iu tvclcbcr idtin tcu^fJoianownb 
^Ancfirctcbaufi^ommm* 91 

«&<rna». »7^ 

€.55tftjtj. #78./// 

©rtflaw. i7» 

gojitrif. '^' 

JC»<in?t3. 162 

SDr(fl«m 187 

©runtngtn. j88 

J5)«m6ut3f. t£i.i69 

j^effcm. ^8p 
idpet^. H^.i7j>.i8o 

iftbccf. 164.155 

ifmetturgf. 170 

SSRaaJeturaf. i7» «. 

SOWnfcen. n® 

^ortf^auftn* n^ 'Sliwnbitst no.iii 

fllmict, iio 

&^6nini(h. 199 

^rmi«{. 771? 

©twlfunft. Uj 

^orgAW. iSr 

^cncM's. no 

€(avicr. 119 

nenntf. m 

Oriandi di taffo (Sa>xJ[<« wn^o, 

^(rfoRMi tf«r(f. <7 

i)mamcnf-3n|frum«tt«. 7 

Orpheorcum. $.^.28. ^4 

2lf{tvte(in^An(Arf ^ 

®d((m 54 

»iegefHmm<f. f4 

3(lCammmi)0n. ' 54 

PA. 

Pandora. f-*''?*^? 

Pandurina. $| 

TTCUfTOVct inftrumenta. 7 

^aucfe. 4 

4><ltJcfHtt. 77 

9)auo(im 140 
PE. 

txn. st6 4/Xt INDEX IL ^mtiiittfunim. pi 

^tial witb i<no in ^tifd)l<mi mnb 

Penoreon. j.6. 7,28.54 

^^wU<tnpmbS<x* 54 

^Mp.S^or* 54 

PF. 

g>fcff-f;e<rin£)r3cltt. t4o 

g>f<iff<trtc3nflruttttnf. z 

^fdffm tn a(f(n jDrs^fn lm< vim^ 

weft. »o/./o» 

0fofffn fit («frm£>r3<tn di(pofition 

auiffdtKm€|>OT, loz 

ma(iuj<utttncti<)(f(undm. py 
gjfrfffm tn «k<n Orgrtn Mixtur f(ff)r 

g>f<tffm ft! ^<t SXatjifc^fl; JDrgrtm 

37.4a 
g5frfjfiM»mOfgdnii»<t><r(<9. »zjr 
^f(ifJFm»a(biuf{tmmm. 14P 
^fdffm f0 1»9 a6foni>ar{f(^< OUsfC' 

g^fdffen wf <9(d( Dffntta{0 ouff <in<m 

CJare. //4 

^fdffhxrcf f)M fdnm ndiun ^|)on 

t>n& $uttDam<nt t^dttms ^^ ^^ 

MoDOchordo. 14a 

PI, 

Piffari. 3.37 

PL. wiwid "^^oncxtraordinar. jj 

2(*f<d«) ©ort. 3J.J4 

tcrfd^m Intonation. 34 

tt>i<rctt)rdn@tt'mn?<r;f. 34 

<P(ocff[oif<in£)r3dn. 735 

fcwcrSormvnKifngc. 135 

^u|f ;Quflrpoitm 2trf. 13^ 

g51(jcfg>f«|fc. J 
2(IIerlt^(Sottm»f<: |)0(fe»mtDnf<' 

l)ri3«m'5:|)on. z/ 

^Ioce<)>fdff<tnOr5tln. 135 
PO. 

Pochetto. 48 

q>omii3n(erum««. 78 

noTvyVoVfltinftrumenta. 7 

^omBorD alld:k9 @on tvtcf^o^ vn& 
nietrigam^^on. zz 

wittitatomMbtmiiftimtMt. 37 

^om6ar&iiiiDrs<(n. 147 

Intonation »ht)3rdff<. 147 

^orm »n J> @cbraud[>. ^47 

^ommcrn vide ^ombarti. 

5>otoif4)<©d3m. 44 

i»oi}ttUn'Sl«!^m<tu 44 

Pofitivatn.^0ftr/9. z 

^ojtff» / tcainnt aH( Semitoniagc* 
^oppdr. 66 

^oftfiiofojudn«r«)5>fdfm m^flfr- 
fon^«:HcfteSX<3t(!«r. 7^ 

^ofouiK. a,7.3t 

3(lf'S>ifcanf'9>of(Uin(. 31 

^(nQ('Ppf«un. 31 INDEX ir. MJ CuArf'$pofaun> 31 

Oct<W' pofCMtt JtWIJWitt) TUtu 32 

^ofauii wit Ifc^ vlm^ ni<i>x\i am 

wUwMc^ @otf<tt. Z0.3I 

warumb flccdtt ali &tbt<ttt 
©*n*nn><rrf. ?8 

^ofatin foR((r(i^et Titt. 1 43 

4>o(aunm/ '%rommefrm»nn^C^a(' 

ittdjm proportion in ;Dr5((n. 142 

PR. 

Pr«ftantartn£)r|<rtt. lo^.iafi 

Principal. 107.12^ 

wof)cr6<ic5Jl<ifime. 126 

t»i<r<ri<i)2trc. iz-j 

watumb^ndttaieitttdttt. ji8 

^rtn(:<))d(S>ifcaitf. 118 

4>ritfd)m«uffDemJPjafm. 78 

4>robatm€)ti'mtttm. ifj 

jDf> tin ^t^oi iaft mnf> fTdlfis i<' 

mai^r* 144 

PS. 

Pralceriiun. 4 

Pfalte riom dccachordum. 7($ 

3|l|»<iJ«(fl)^W- 76 

QuA. 

£ijwttS43M«« i8 

wi<t)o^)i>n»nk5rb3. si 

£U«rffoi«. 3 

g)ufrfloi«fonj|j?)«(8flof«<. 35 Ituonirer 3(d^ <in<t$Ioct^Oif(.3$ 

£lu<r oirftilDrdrtR. 138 

Tiut Itt Qiuntadehna (tfun' 

itn. 13S 

Intonation t<if<(((n. 138 

ltt>eg<rt(T)2(rK 138 

0u<rpfeiff(. 3.3^ 

t|)on((tfe(bm. ar 

wit^o^wbnitMi. 2£ 

wttvMidctjar. 3/ 

Quinta{n£)r3<to. 130 

Q^^ft^<5. ijo 

Q^ntadehna. i»6./37 

i»fnn<rf«nJxn. lyj 

wc^tfttt'Slahmt 137 

wo^ertteOginca. 12$ 

§»rm»n& Proportion. 137 

Intonation* 137 

t>r<9<tlcif ^rr. 137 

0e6r<uid}. 137 

f)«iw<uvM«f<bf<WtdK^aw. 137 
Sd dnOttw tt<ff<r «(« offw g>fd(f- 
wctcf. 137 

ium(St)or(i[^(tfB«}U(m. 137 
@on|{m.Q^u ad una g<ttm 
mr. i}7 

£luinf^«30tt. 38 

Siutmfloif. J3* 

Quiiiterna. 4.28.53 

j)fl(4.(S{»Dr» 53 

tt>t<3«f!imm«. 53 

^otm»n<>3<ff»((, 53 

Sf « 0<br««D «4 INDBX ir. Slatnun (m |I(mmm miiffm fdjnxr 
bttu ' 'JO 

jQujiKf n muf im («tnm«n <fw«y 3«' 
j)omracnvn»t><r 0u<ur((n iusdc^'t 
»n:i!en» '^ 

RA. 

24.40 

S<fxnfoiDi(( '^f)Mi a(tf^J(t}<r. 40 
^bratid). 40 

5m ^a^amttAtigiu ^5r<tt. 40 

9tanrf«tnOrg«(tt. ia^w47 

©rofff. /47 

Sllefonan?»n^©rtr<ulcft. 147 

SXaufcb$>f«iff<mSr3<(n. 115.13° 
((ifdbm^af. '30 

wo^(rmrf!an((n. 215.130 

9taufct)£lutnf<i. 130 

warumK 130 

RE. 

R^becchino* 4.48 

Reccrdorlnflrumeottun. 33 

inx^ar(«j. 72 

^(ff(r al^d'tt ClaTlcyinbaIain.72 SUtfomihe. 7Z.7J 

tvi>l;crJ)a'Sn4tt»f, 74 

fon!)<r(i'cl)<^rf: ^^ 

:2^ri|{inimm |tct) tutd) >0t6( »nn> 

^ilff. 74.7s 

worumK 74.75 

wor((ti^(ri<titm<f. J43 

, mV)U(ttmmen- 148 

Repetiren ivjinMixtaren^dffc. 73/ 

Repetirm6e3ft"t<I. 131 

• «om«9^un^fiMctIJtr, 14J 
R.O. 

SCo^jr^oif^ /2^./4r 

wo()«t6atfla|)m<. 141 

©(bcauti). 141 

lw«)<rI<ijKrf. 141 
<@(&m (tnm gufm ^^awrffoitcn 

^0^. 14Z 

9^rf(l)(ir<* X41 

wo;)eri)a;^4m<. /41 

9ld0t(t}m. 4 

£(Comanjfc^< ^j)<ot&< ()« ^. ©<i«» 

<Sl)or. 5» 
Ru. 

3C«cf^oftrtfftt><nn<rfuntm» ii5 

SA. 

©acf^fdffe. 3.^.42.100 

Htirtct) @onm : tvfe tio<^ vn& ttfe* 

J>rt0. 25 

l<xtt%xt. 4» 

WK^efftmtn^f. 42.4^ INDEX ir. ii$ SWi'r jweij €iciMcr9l5t>"tt- 43 

@c6m«nBicinium. 4? 

SOJtf <incro <25lapbal3f. 4} 

^nmw<rcfi><rf«ll>«n. 43 

Sambuca 5 

sc. 

tScalaMuGcalis Durc^ tit Dt^ti tcc> 
tKJfcrf. 90 

6cftaff«t£)r3<l« 5.41 

edjaffffipfciff. 
)>att.@(tmm(n. 4x 

3fl itt txn Obcrjlm i^cftfirrt falfd) 
vnbwMxxmb* 4% 

€d)«(me)e. 3-7-3^-37 

©inD tin t\)en^6l!)tx<(l$^Mcn 

5£Bt« dm loon J<r <int<rn ^(/liui' 

met. 37 

ecfta(m«)min£>r3<Itt. i26./4r 

ecbarpm Orcein. 131 

©cDcCm. 4-78 

6cbcttf)o{i5. 57 

t»olKrl)Ci'Dl«f)m<. /7 

»tVwd@cif«n. 57 

n>k.?<(iimmrt. f7 

tt>tc«fcl)tj<5<n. f7 

i6ct)lc1ffla^m. 108.114 
©fbm «n< <n5mm3 in ©om' ©(i)nantt«rctin;0r8dn» iij 

>Qia(cfriu^r«g(r^ft^<n. 147 

^tcbfi^f^ iX(f0ttanQCtf. «47 

©(bnanwtrdftn ©timmuitd. 148 

<S<torcKrq>fdjf. 4* 

@(brmi^. 42 

n>tm(Ud(t)(r. 4z 

Schryari. 3.41 

»)K|)od}1»n^nfV^rf3<tm^|>0n, 24 
® (txn fo »t(( "^^on a(j ^^c^cr. 40 

•fmg*. 41 

vm<n offcn. 42 

©<:l)i»ar5<r3iiicf. 3.35 
©ct)fv4)<n wag b<i9 ^(ti£)r£i((ma(9(rn 

brtoiKf. 151 

©cbn«tng^opff5nffr» 63 

©*»«js<r?>f<:iff. 35 

ivklatoniret. 35 
^ompt mir t<r jQufrpfdff «(*< 

»Bfrcftt 35 

@d)»«t5<r^f«ffinJDr3dm ni 

t^of^cf (tn fRa^mm' 128 

9{cf«naiii!. 1.28 

{tvn)cr(«)a(f. n8 

Sl^tfcam. n8 

Q^<l>MUd>. u8 

£)bmafi!<cff. i2p 

Sf I 8MOT n6 INDEX IL iumlan^fomm'tdcf. ii8 

@(t}»««3«(. 34-77 

tt>i(t)oci} »nt ni(^rf5 am ft)on.3/-34 
wit (ans- 34 

wiciof<(W*«r. 34 

©fbroHCb. 34 

in>«>«lt^2trf. 133 

wmn<ir^n(<tt. 133 

dt<fonan4. 133 

SE. 

©fW?. MP 

!»<( tint mftffcMn (cr an(<rn gc' 
|?fmm(fw<rtxtt. ip 

^(ttmAU^S)&mmo(<irSO;<faa. 4.; 

Scmitonia Otltf ton geoere Chro- 
matico im Clavicnordo augiret 
tiiiotb<n. ^o 

SemiconiumMajusfo(f.Commata} 
Minos o^er 4.f><Uf m. 6^ 

Scmitonia in QtSitfn tmn ttfan* 
Xtt. 95 

woraufcrfun^tt. 90 

Sezra^f^lxn nlm ((Kn^Confonan- tu. lOI Sexta Minor mup (m ^tmtnxm 
ftijn/ Major «i«rfi^W((m* 151 

SI. 

tttu 13 Sjrmpathria Htx @d«n. 47 

fc«ra>fdjfminlOr3<ln. 47 

Symphonia. ^2 

@mdd(Sortt)o( tti<tio(^ vni nititi^ 

Singmperchoros. po 

Siftrum. 4 

SO. 
©o(»<wm'twmm»(. 35-77.79 
6on&<rHcb<2(r«dn«<!5rtp®<t3e* 45 
Sordoni: ©orDunf. 3.3P 

i^cD«. jp 

^5n9<. 3^ 

deix It fo «f <( "iiiott a(^ ^dd}<ir. 40 

witnUMsamt^on. 39 

@or(unm<n£)rs<(tt. u^.i4tf 
©er«n»on@rimm<tt. u,/j 

»oit X)o)>p<omit ^r(9(r((9. 1$ 
wn <Dlacf« V3Jt<r<r(<9. g 

''*'" pJtrum*t>^rp<mcre9. /j 
^CornaMufe ^ 

Intonation* 14^ INDEX 11. 4«> SP. 
&p<x<tM^t wtm andcfftnamiumo' 
d)«n. "^ 

©p(clflo<«n fit Orcein. U6./3J 

Spinetto. 5«^* 

wf<9<jTtmmef. 6i 

^»>!iifloifm;Dr3<(ft. 135 

25nf<rf(^ci6 »on Den ^mi^ic 
nccn, ijj" 

n>o^«rD<r?R<if>mfc. 135 

wcnn )t«rfunDm. /J5 

<gj»rm8(«J>m. /07.108 

nxniii wor«tt«»ntwatumb<rJiin' 

((tt. ;o7./o8.ii4 

ST. 

Stamenticn^fdffctt. 34.77 

Unit 3+ 

wkivnmmit <itt<m ^injw tt&<' 

Ttf. 34 

grille Sittcfm. 3<* 

®ritnmmin£)r3<(nMn i.oD«r».f&f 
^;)on von Dm Italis ni^t«tn^ sc 
a<*ttf. '4° 

^ttmmun$D(r5(D«cf(m« 159 

Dw^fcjjffn. i4>' 

HcrStegft!. 14? 

HdCbDcnProportlonibus. I5^>i57 
wkiuflimmm. 153 

«onwd(%<clave<(niufaRd(.i53.i5^ Storti. 

@rr«|)jteD<f. 

©ero^g>f<i|f<. 

So. 

©ub^a^deGaniba. 

©ebrauct). 
@mpoftoD<t6Kf[ft. 
Super ©<Mrf(<in. 

Hctxa iut Variation. 

iumS)tfc<mf. 153- 154 

40 

4-7i» 

78 

»3» 
45 
45 

13* 
J40 

/40 

14a 

3t<fonanis tintt ptcdtfloUm ^n» 

(id)> 140 

Super odava. ng 

Super ocf^vldtt. up 

SupefiXof>rf!ofrtm. 14.1 

TA. 

Tabella univerfalis allfa ^njlruttim* 

f <n Inton^tio Ij^fxw tiifft tC.1S.19 

*mb tin funff foJgenbm?&l4tfmt. 

Tabella ^aiic<aif<!i)cc 3n|lruiti<t« 

<l^(t(U)tg. 10 

TambuerdcBifcayc 29 

TE. 
'5mor®d3emtf4.^tt«tt. 48 
%<nMflciwi<!^4t)^ttttSnnt. ij 
Tcrtia |io) Den altm Mm Gonfo- 

oantia. /02 

Tertix Majorcs t»ufl<n tdn 8<|fim* 

mtmxtm* '50 

fO^&ffmri^fd'feijnfmfnmm. '5r 
TertiaminormufiiniXcQuinta vn« 

winfeijn. 151 

Tcftudo 228 INDEX IT. Teftutio. 4.5-49 

Tetrachorda tmtV, ^ic Dt^d abgc* 

fclr.|f«. po 

Terr^i[.ordal)Cr2(Um. 94 

Hypaton. 94 

Mcfort. 94 

Hypcrbo1«on. 94 

Synemmetlon. Pi'94 

t«|]cnclaves. pi 

wmncrf^n^fn. P4 

TH. 

t>cn 14. au^ iS.Bdttn. 5* 

©cifcn. 5» 

teUitftimmtL 47.5« 

iD!>ttc(Sol<ramr<it 51 

fykt am langen J^^olfe S.&dttn, sz 
wixi tin !&if(an( o^cr ^mov fearein 
jtfungm. 5^ 

wirD loon tfc iawm »nW<ifd)t(' 

iKtt. 5' 

3lli»<ii)<ff<9. i7.fi 

£Xomanifd)< t)af tf.<Sdf <n S^or.p 
^iJDoanffcb* ^«t 8.@cffen (S^or.f a 

^j)on D«r 3nprum<W afpcftu Lon- 
gitudinis. ^ 

Lacitudinis. 6.f 

Pcofanditatis. 6.7 

t^oH {wc9<c((T| : ^ti^r v»» (Samtmr' 
t^on. /4 

tjon m w<(cft<n 3n|fwmmKn U' ©owot ttt £)r<j(fn afe «nt«n 3n' 
(frumcmcnvndlctct). 14 

'^J70n in tcrtia inferiore in S(«W» 
cii)mbe(n »n& poiKn (i<b(tcJ)fr. 16 
^n^Mtiatnj) €aft)oltfcl)cnS«prf' 
UnfcbrgcbrcucblK^. i;^ 

woj)crl>ci;5{rtf)me. 13* 

TI. 
Tibia. 3 

utricularls. ^6•4^ 

Transvcrfa. 

Trorer a. 3.35 

"^kffc «nt« ?5rt(ffjTm fn ^urfltidjcn 

(So^cffm. 17 

Tympanilchiia. 5.57 

wexA\a<tfnni<n. 57 

|)af <inc©<i«/b«|tt»cj(m ttKJjr.sy.j 

^cnge. fp.y 

iXefonan^. 5P.$ 

©flnraucb tm lonico lunt Hypojo- 

nico modo. 5S 

Tympanum. 4.77 

Tympanum Hierftnymi. 77 

Tintlnnabulum. 4 

TR. 

^wwutanrw<ntt<^fun^m. vj 

"ZxiAti^iU 4.78 

TrigoniaPyramis. 57 

Trigonuslnftrumenttft j7 

Tromboae. z 

•^tomUKf. 2.31 

trOW' 2X9 "iromwen an tier SDlwftir tvUnittt. 3j 

^rommefett ^ft^ im C ad modum 
HypoIonicutng«|timmft. 3J 
'iromra<ftn£>r3<(it. 326 

^mmmeL 4. 77 

Q:rump<(. 78 

^rumf^cift, 57 

Q:u&a Hicronymi . 77 

IDcrcr bf teurimg. 77 

^iircfmadj«nfcin<Mu(ic. 8j 

^urcfifctlC Inftrumcnt. 79 

^5um rtcbKii Chor-Thon »iinb 

(l^ormap ctn ^fcipn m macl:<tt. 

251. 2J2 

VE. 

etiramen in HUta Orscfn. nj 

:8«m«()nm3 bet (llacin im (S(a»t- 

(St)i5rNo. 60 

'jQixftimm^btt b0t<tUn{{rumet.i4* 

S<r(Tiranmn3 fce>:@«l)n«rw«cf</tt>ot)<r 

im <35Jtnf<r Wl^ @omm<r. 143 
:8cr(timmcn b(x^f0<nm^n. 150 
Veftigial»<ral(m Harmonix,ioo.;oi 

VI. 
Violino, 4.48 

Viole de Gambx. 4 ^^y.bm6.&a.itm■ 44 

*^Mc 4c,Timm(f. af.44 

^fd'djf mit ?. 4. »n5s. @(iU<m. 45 

CKcfoH.m? ftftffd). 44 

SubBafsMfcIkrt. a6 

i^iMtJgcncri Chromatico&f<)iK- 5/' 
Viola,Vivoiadchrado, 4.48' 

5[ec{)<rj)tr91ii^iiw. 4i; 

2Sic»tc( Sortcn;»nDtvitiufltmm. 26 

Violino da ?Srfl2zo. 4.48 

Violctta picciola. 48 

Viola defiaftarda. 4.47 

CS3et)cvt><r5Rat)m<. 47 

©<&rau^. 47 

i»«e »nfrtfd)iel>fi* jullimmm.26.47 

J^)af g<m<m< ©<iit{n/ ©(^« : ©t^ 

Un</A(l)«. 47 

Violono. 44 

Violuntzc 4j 

2Jf«f(timmr3< Inftrumcnt. 7 

Virginalc. 5. ^» 

€r|l(id) aug bc^frtlrm'ixrDai^t. 7^ 

tva^ in ^nsdan^ £> 

VN. 

Vnircrfal Mufici in *2B(ff(^tanD. n 
Vnivoca Inftrumcnra . 7 

Vn Tambour de Bifcaye. 79 

:8nf<rfcl)cii> iu mm tott%a$tl)6nmb 

3m<irfcl)dOtf(l}cnS|)ot:9nnD Sam« ©a VO.Vo- t?o VO. 

Voces Muficalcs Mc^ titOt^ii <t» 

funlxn. 90 

'^oUfUmmi^t Inftrument. 7 

la 0timmm. 34 

VV. 
^ad)(((Mn(fn. 78 

onwckbem On $<&r<u(^I<ct). /31 

wtrDrepctirec. 132 

CCBa# (i3<nr«€^ Inilrumeot vnnMn- 

ftrumentiftfer): 11 

^ag in titffccm^ i<t fOtidn in ac^t 

SH n(|)mm» 158 

WE. 

5B54(l<wa(fc<red)4f<r. 33 

^Bkib<xic9U* 49 

^SkUitttttc. 106 

9BmnM< Semitoiiia b.]»nn^ ^ <?' 

VVI. 
torr<(bf<nlatoiiacion Mngm. 41 5EBf<wd Commata «n fcutrt fluff btt 

^auf (It vnb Viola de Gaaiba in (td^ 

6<3trifft. i(5 

"3Bm^(«^<y^«ri^t Canccllcn, Vcntil 

»nD@t^nSeM)o:n. io5 

WO. 

«JBo(ff w«« im etftntiWH , 155 

Zl. 
3<nc( @*war8»nl) j?rum&. }.j6 
©efb»tit©cr«N 3.35 

enlTe. 3<5 

^k JDod} vnn^ int'cDrf^ am 

3rind(trton(dtJ6(r iu@ftmen-35 

9EBi< Intonirct. 36 

liitcfminOtsdn* vA.146 

ini<{ Corthol. 38 

\ivAd. #31 

Mn«)tnu g(m6d. xj/ 

Rcpctirendc3<mfc<f. 131 

3fm6<( f«n flit ft(^«{[((n< nic^ gc 
NB.S)<<- 
l^l 

ytotHintUffrnTomo Secundo,jum o^fum U6 m^^ 

' tmChor- 1 hons erwc^ncf : ^)^^ id) bt^mtxniMSAnvitUn dr* 
I fcrti/ aucl) ivol m fcJjr gro|Tcn»nfc vovneljmcn ©fatmi/tJiiMJC' 
ifctbjt befinMtcbm l>'nltcbca Dracfwrrcfcn/tk rccl)fe (£l;ormfl^/ 
'wortMcl) |tcl)i)te?OJfnfcl)fit ©nmmwfottJoiafSWf Inftrumen- 
uti^un mu|if«n/ni(l)f' fontttn D<r Tonus Dcrfclkn enwfDcriu I;o^ cin ju 
nteliWg : 2JnD foidjctf ct'iier »on Dm furnc!ii&(!cn Defcden ttcr^rgcfn t(f . © o 
|)a& id) »ff affcrlo) S)?if«( tfn5 SaJcgc scDacl/t/ sutc »nb wf fcl)«t gcf!alt foUljcm adjU" 
^c(fffn/»nDcmcmjcfccn/fo root DrgcdnacDcni nigDr^miiitn Hx r<cl)K Tonus 
»n&(S|)ormA^t>cfanJ>ftt?uvDc: <2B omad) ein Drfjtltnadjeir jTct) n<i)uai tiit'^lmc 
£)r3<tnnac^DemfcI()<nintoniren,l)tc2i(f<nabcrKcnoTircn I'lmi Corrigiren 
fonff. 2)<ro»cjcri i^Uvcnm rincn rtcbftgm Zbti^ bcr rccftfcn (S^orma^ffsm 
woITcn ; t>on D«m C , fi> nad) £)rg((mrtc^«r 9}Zcnfui- ctn {)al(>cn §11^ ^{>on ( mim 
iag groff* Coon 8. "guiTcn tjl) brmgcf. 

?»la(^t»f(d)cr SSKcjifuet erltdjei^^fffjfim jur rcd)KJi (S^orm^^/Dur*^ c/ncgcinie 
Oftav, i3vir;u(I»n(5 rcitf fo'nmn 3auk(t«.n)crr)cn : 5)frcn ftcb/ncfcm tmOrgcl* 
mc\d)crnyauc^ ttc£)v3«ni|l<n»nDCantores i«mAii|limm<B iu#r«ud)m. 

3iima|Tcn DAiUudjtnfbfgmlxmTraftatvon tvc ^tSfin^itttitt^n^/ 
Q5«i» vni) itefftcung fo( an^cjeigt wcrD<n:'2Be(d)«r 3c[irt(rman mtf gar gmn* 
8cv^:iJ?u|)/aud}o^»efon&«rbat)rmfof?c«/cmcDi*3cl!fo»o{rtUd)GIavi-Cymbcl 
»«& laftrunient f nnveticr »m& finm Tonum Ji« Semitonium JF)6|)Ci: ot)<rirtie» 
Jri3fr/jurrcd)f<nSt)ormag bringcu fonne. 

95}({d)c«atte« J>rtnn eitt j'c&«Dr<jf(mflcl)« (Meidjw^gmjfjrrt ^unff fcjjr 
(fjbefvcHcrire wtl» jt)nenairc^ iUbei mb ®att<$ gdnnc »n&njimfd)e)im U^tn 
mt>nic\)tmm<xstftinnn nu'ratiffn<l)m«nvnJ) »cr|!e^cmvoJlf. 

S)mnn>fl?^id) an«incm\)ni)anDfrmDrf/bfiDoraf>pag.ifp. /^o. m'nn«f/ 
t>c JF;?f»m l)a( ficb f «n MdKfd^affener 0taf rtnrtd)cc / <SonI>crn allf in Die Jp)umpf « 
»nD <5tumv«r / Dk nocb nid)f <in< ^fdffe recbt anjurtdjttn ^dttmt 1 t>nnb fUi^^tf 
SOJct'iTtr fpielcn woUcn / «niun<t)in w. @mtcmal)l id) wol njcif / wa^ i»on Di<f« 
Sunfl / fo auc^ in QBar{)«f mit mt<tpt>\>t Mn^i m r<d)nm / ju f)al«n fct) ; 
§)ar»on »t<a«*f an fim an^trn fOxt mitUafftisn jw traftiren, jtd) guf e atUacn* 
h(itoiFerireof^n((* 

©3 i; VM' ija m Vftifiiin ^wc S^ovm^. ^fdfjftniumKcft a: i(l M< ^tiunwttj' Tiu^^nUtidfiWt mtint'^tniiUitttin 6<ff«rnftrumcnt,fcenr«l)«n'3:^onjucrfa()rm /af^ 
<<n<|pofautK/fon^<rHc^)M<»or bet jdt »nb nod)/iu«nftrnfccr3 gcftrrigeffojn: S)(tf man mintitclj ftUtnireimTenor.l ■♦- DokUntM<Xib<mii<b<tS^r<tftrfnibcdt>'Slimis<tMb^c^tt imomitmxbtntSnntn: :8n& man 

«rfo (left »«raujf nfc^f iu»erlaffm fiar. ©crowegm ^«tmaucD in bU Regalia , fo vma mrinc J^ante 

S«a{>rm/3clj dn9>frtffHn««r rec^en intonation »;« c. o^«t f. oKcr g. <tnr<cbr«n Jajfm/ tamit 

MMnaffidrDtc «X<3«(i«oJ« ant»<r< InftrumcAta pcnnata tirt* foldxm ^fiifff«(n(!tmra€n»nD«ir* 

g»j>m Wntt*. ^imettmmDodiinimmnmt^tm ^ftiffrrijimtf D<mQBm6et>nl>«nW«fm fct^un* 

>(*/ fo SWf# intonircn fan/ af^ mft txn ^fafc^Sdlgcn 5f g Otf gafe / tvf (d)« Dm 

SEBinD flUjw'f dW* |)<tl«n/»«e» tti^t fallircn 

f^ntim. 

Ad fol. ^^3 ^ 

4>r3<(/ re fetirct mtUn ♦ 
s^At 13. ©timmm. I. Principal ♦ Icsjut^* 

<J. 0(fava« 4. 

8. %mi. 4» 

10. -OfMM* 2. 

II. OJii^pfdf. 
1 2 ^im&f f. fl. 

8. 14. Principal. 
If. .^eapfftff. 
itf. -Qutrjjfctff. 

19. ©et'acf. 

20. @«m^^om» 

21. ^a{Dpa«(jrt 8 S«<^» 
8. 

3» 
3' 

2- 
I. 
I. 22.5«ft>pf<iff. 

25. 3»w^f^- 

24.:?:rummrt. 

25»3?f9aC. 

2d A>uml>§«>m» 

S?i;ficfpc|iticff. 

28. Principal. 8» 

2 p. ^umfal»<5o<*» ^* 

3 o. ©cDaf f» 8f 
3i.Q5(oWif» 4» 
32. ^o(f[(Jrt. 4- 
33.^uirttf!(Jtf» 3* 
24.4!)cta\>«» 2» 
3f.6<&<$€nXiutttf» il* 

3c>.6otldit» ^* 

37*Rcpctircnd ^ittt^cU 

38. 6c^4rp. 

40, CK<ga(. 

41. (gcljdfiKi?. 
42.55aarpfei|f. '34- 43 
44- 
4r* 
4(J. ^7. Supcr-03:ava» 
48. ■Racljt^orti, 

j-i* Q5an>r5Jort- 
5-2» Oiaufcbpfctf , 
5-3, '^imUU Id. 

8. 

8. 

4' 
4- 
3» 

2f 
I. f7- Xrcmmmtn* 
f8, @cfjalm«9. 16. 
16. 
8. 

4- 

2. 2.Coppd/ pctxilitt DJiJcrpojtfiff. ERRATA IN 11. TOMO. 

cben^r«rn nic^f numeriret , mb tit ^aljl rtuff wdcn '^Icffcrn auf lauttrm vn* 

^tcMtn "SSogtHCij «n/ fo mtf /? l)<icich««/ Wf auff fcm ^Ofjm F. 
n)<(cl)c#Dcr recbfm OrDnung nad) 4/. fcin fotff / gnugfamt bcfttiMid). QlVlcbm 
Errorcm btt gunfligt iifwwf 3<n beef Ind icis / fo aiiff Jtc rtd)f tg< »nb naf uHcd)* 
JDrJnun<j &<i;?8lfffcrg<nd)Kr/.»nb£fd)njfl)rf«(fe bafbjumanfangfclber Corri- 
girenwolI</»nM>ic3aj)(mfojivifd)cn C jj vnb F feon fur SalfdJ t>tt&i>7icbfi3 

B.iij,i3. L,8/. Lij.facie.i.84. 

L iij, S5. L iii] fac. z. 88. O fu'i. ftc 2. iiz. 

Aa, iij, 189. Aa. iiij fac. 2. /pz. 

3«t)l<" f" vfrfi\lfd)ct : jtnb / 
C. I. fac. t. z8. fAt j8. F, 30. pro 41. 

F it), f4C. a, j8. pro 46. F iuj, £ 2. 48. pro 47. 

G iiij r. a. «n G 


iii; 


fac. 


2. f4. pro 


56. 
I iij, 6i. pro 70. 
K 


»j. 


5 7- 


pro 7f. 
K 


iij 88. pro 78. 


N 


iiij 


1 'Of 


. pro 70/. 


P iij, 114. 


pro 


118. 


Q 


"j» 


iz8. 


pro u4, 


S ), «8. pro 


'38 . 

5)rt« bi^wtiltn ntcDt aUtin <3B5rfcran|]*n jjeJajfcit / tefonfetrn ««cb Mc 
^ud)i!t^bm»n^Diftin6^fones »crw<cbrc(t/vctf<5«f oWr garmangdn. 25ott 
Dencn/affdnMetornfmblleAl^itnijerjddjnci/ Ji< antttn ipnlfgwmgtrcwott* Hoc 
fjuf^cretgc iffcr tnf-Uff n fc(b« Corrigiren , 
Pagina. 4. 1.6.fol <)Cf|Tcn / Clavitympanum. 1. p. Tintinnabula. 
p. 10. Arpichordum. P. /4.1.3o.Bairanclli. Bombariioni* 

pag. 36. 1. 4. Cornctti Curvi. 
pag, 42. ©diafffr^fciffm. 
pag. 52. ®cigcni3flitt«n» p./^. Orphcor^on. 

p,5P. l.7.»nt> Bidbm M* p.6i.l. 17. ticffti i^rf off(<rn. 
p.66.1.5.Commata. 1. ij.ncmcn rnJ gtbmfan. 
p.67.1.i5.6«(ncmer Symphony. p.74.1.8.muf <d) «a^ f><tt|UiOf. 

p. 75.1.^. asscyprium ver6. p. j6. 1. iz.Decachordum. 

p.78.1. icCymbalum. p. 89.I. i-j. Salaria. 

p.^7.1.j.l>tof mif «n«t*©«mm. • 
p, 100. 1.2. i»<t3«pr«|k'25Jm&. 
p. 108. ^avonim 14. €ap. 

p. IIJ. I. 27. Canaal. 

p.72o.l. io.|tcbn4c^trf4r«m. I.2j. 6<t)^c^»on. 
p. nj. lin, 23. SubPrincipaln^ 
p. 125.1.4. 5. turd) ter QuintaDf^nm tnii^tdu 
p. wp. 1. ag. JDrDnuilg/ta* ®rop Oaav, 
p. 131. lin. 4.rcpctirct : aud) woIingMffm. 
p.i37.lin.ulc. QtcaUita wtttmtan. 
p. 144. lin. 7. contrahirer, »n& |tdj 
p. 147. lin. 16. jm (larcfmteuf. 
p. 150. lin. «. btnn it nittmn: 1 20. a ft< gar iu f<t>r- 
x7o.S)o{)>non gffjdrt J>t( Difpoftion Jtr ;Dr3di«6.^flmJr<(fef/fofol. 
|u tffin^m. ■ 

p,i8; ij5 wmmtim*'^''^ *m p.igp. lin. peiiultima. <S(^(of)S«pf K i« ©cl)^n<nft*n/turcl) 
p. ipp. fac./.nacl) biV26 . ^cilct: (J;iiniifc(jcn(cf!jc^i' macttmAUC^ nmi.fMt<natt 
■ ®(«pl>al3</wc(cl)eaiicl) gavr^utfcvn.) 
f. z. lin.ij. pro Nafath,(i(j/£iiKrfloic. 
lin. »8. pro JP)o((|uint/It^ NsLHuh. 
pfg.300. Q5orf^rcmuIa»b. i ^ % 

p. 101. lin. 64. nocl)(mi?jum^r«(?'Pp|7(i(f. 

p.204.DaIricus Co.Vitruvius. Amphion.Bocthius.GuidoAretinus. Cor- 
net. Ludavicui Zacconi. Adriamis Turnebus. loannes BalTanus, 
p.ioy.BA.*— '2&v\arpfdff<n. nS.i^-j BE. ^(fcljrdbung M.Inftrumcnt.i 
p. zo8. lin. 40.541. €l)orma|Tc. 

Z09. lin.29.Jin genere Diaconico. lin. J9. ©tcfc^ Enharm. 

a/o. lin. 21. Concertircn. liii.zy.Floridus. lin,40.torti,Storti. 

zir. lin.4j. JDoppclSagof. 3^* 

<*• — — — - 

Jpjfcrauff fo(3« nuit li«v6<cl)f?« 1i)iiU bMinnm aHer^iificaf^d^cn / fo 
wotjtisfgn: »nf«m'idf Inftrumcntcnjrtfjj aticl) <t\i<!i)<t wmi$ t(t TiUtn Inftru- 
menten , fo vid man Mxun m^n^mn^^^abm f onnm / ci<}(m(rct)(r 2(bn| )?nd 
5(Nonwfc^uttf.<ttKgj<J)m mro)i6<rf)dr/ijacl)i>cr ©r^ff(t/^mgc/ ®tcf</ 

ncfiul'tjtnt>m<<?. 
Sciagraphia, feu 
Theatrum Inilrumeatorum . 
Theatrum 

NSTRuMENTORuM 

Seu 
SCIAGRAPHIA 
Michaelii Prxtohi C/ 
S)arinnm 

(Ei9ent(tcNSt6nf?t)nD 

^b(ontcrff(;utt0 / fafi aUcr 

I l>mr SWufualtfc^m Inftrumcn- 

ten , foiuifja jctf in Cffic(fcl)fanD / (Sn<tf' 

(anM ZMtf(((ant vntanbcm jDrfern vbficb vn^v•t• 

tiantm rnn : ^u ^ann duel) cduftcr in Tlittn vni 

3nt>aiiir<^cn Jiijlf umcntcn/ rc*e vni mfl twc^ 

toil IRiifillAbcatiGcnffcn vnb 

2Xteif cn6fi ttd / 3m ^et\)t t tf a o. -t*^ Z,. ^L^^ JD ^^'^^^S^, ^, >,<x<///*,»/^/^//?//i//'>?»if*ns^i«^^ Qiitlliofitiff mit iinttU^ 
c* l>r<pcrl<9 abfon6erlicl;c II. Ill A W| 


V 
A H 
1. g>o^<f. ». sxcg«i>ir. >tt Cither. 4. fl»<iijtKB:e«<f)>f<<jf. 

-Bxs-Selj* t. fattj3Co«tWt{f(6<Thcorba:ChJurran. j. ©W^ 6e*^ €f)orid)fe Cither. 4. g)?<M ■MMPlPi 
21 //t'i z. GUT!cymbeI,f»<fneQtuitfi'(ff;eyAtf CtfW>efQaint-^offlnKr. 4* Vfolone, ©»JVioI.deCaftit»Ba&. ttmet* 4* V{oloae>^»0 YloI.de Canib»Saft« 


SSSSSSSSSmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmSS^Sk 
I. 2. Quart->p(>)«uncit. j. SXfc&f c gtmcmc ^Jjoioun. 4. Alt-^of«m. s« Corno/ 
P?ri>(5 Tenor-Cornet. 6. JKccbtS^orgincf. 7. ^dnDiTcaBt3<n^/fo<inQ9mt|ot)<r. 
8. (Scr<tbfr5mcfmtfeim9)Junb<?ucf. p.0rtC3mcf. /o. 'Jromracf. 11. 3<5g«'*w»»<^ 
i.^J.'.M-*'-*.^^ ' *^^ ' ^ k^^%,".>Kij, i k^ i I w.w^"<'a»v^ I , '■M""l| ■ I ' |iMM|riir iM|<nM,| J E ^3. 'A I 'I I. Sorducn-Bas fluff 6<9tat @<itt(». GG. a, JDop]X('Fagott 6{e ins CC. 3. Cfffu Cfcc 
nil-Fagott C. 4. Gedact Chorift-Fagoit. C. g. 'cuij^o/CoUMt' ^3''t^ti:t(tTcior|utt. ChotiA 
Fagott. C, tf. Alt. b, 7. DifcantoJtrEjiilentjtimChortFagort. «. 8. ^titfitacrct Ttaacttm 
9. ©rcf Ota«f«t/ f«> tleff oie tcrg«©»|li Baf-BoiRbat«l,CC, qjff icf • Jug l^cit. 

NB .^ulxtt 1.2.3.4.0. 0ctKn^;(CBil(^({af•m^(eCIJlvis6t9ln4.c4''(vce|U£':nu)4^^^^ 
jjMiP»wis.mHkWsmmw»^».^m'k>p ^ <m^n ' m^Mm«v^^^^^^^^^ J. Bas pemmer a. Ballet oUv Tcnor-Pomi«<r. 3- Aitpomnw. 
4. Difcant 6c^<»(m(9. f- iltcmec^almcp. <J. @n>fjci«P««i 

05 i1 XII 
I. <2^ap»c'mBilflanclli. ». TenorionD AltBaffanclli. j. DircantBAlfanelli 
4: I3ai5 )?{)m Schryari. 5. Tenor,Alt Schryari. (5* CantSchryari. 7. ^itrfj.ifcf XUL 
^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^5J^^^^^5^^^iipi^^^t5S^S^iS^^^^^^ ^^"■sw^ I p rrn i ) i n i i ^-j i | ' ^ ' i ' i ' 1 ' ' '" ' i j 'I ' jj i ijM)^ u Baflctt.'jJicolo. 2, ^rumb^omfr. 3, Corncttimun:[|ia<giti(f{lt» 
I. 3. Spinctccn; Virginal {in^^mein Inftramcnt gcnotlf) forest Chor-^i^on. 

3> Oclavlnftrumcntlin . 
Ciavicythcrium. 2. Clavichordium , ^X()SxCiX\x\K\iiX Mcnfujf 

a- @«m?m Clavichord. 4. Oi^av Clavichojcdium, 
X•g>a^lWt^ff(l)eTheo^ba. *. fa«KmtfX63U4<moi«TcftudoTheorbara, 3. SdoriautC, 
.^C;K*Ssi!iiiSS!&vSSli<:isi«tSi^.-SiS&*5ti«^^ Bandocr. 2. Orpheorcoa, 5. Peaorcotu ^ItilhaUkhsLjnicQiaibi^ 

C i 
i* ^mmJ^wff, 2.^kitO<fc^^arffmttSl}?c}lmg(i>6a»tm 3. ^o(t(b»ir* XIX 
€ i) 
J. 2. 3-Violn dcGamba. ^-^^^ :;xrT3.««<"»f*'-^'"' 
I. i. JtWite ^ofdjen / ©clgm <in OctaT ^o^jtr . 3. Difcaiit-0etg nn Qj«rt ()^fr. 
4. ?KccJ)feDifcant-©rf5. j. Teo«:-©<f9. tf Bas-©<i3debracio. 7. %umfd)cl&f. 
firmer. J"- 5Crt<m8<f« 6. ^m^cfu^ct, 7. 0}Jormpa»cfUtt. 

8» @(Offm Pf Cimbcln : Cc^^IUn. 
€- mi 
Mi4aai-CU\rixHi&;r4l{m^ra«Mmi6}*i»S> ju S^MHtiUiU ®W I. «>nt> II. Difcairt- clavier. r&BB^^Hl^^^^^^^^^S 


^!^i 
^jML^!?M|i'^»^i^Vtii 

S)a« III. Clavier. 
^a$ IV. Pedal-Clavier, 
;Oi^fln^t)u Manual- vtm& Pcdai-Ciavicr, wii \>i( in Ur^nt groflim -Orjtt im 

^ I. 
^'i>i(i9Hi^imp(j3iieAatca,{0in^frimtfti^0(riima.<f^KU^i^^^ 
D ij 
Cia vKr ^um ^liff foftoc^A) ^(tpibm ^r^ii &* Sgidii ^ "S^rammvfitii. 
iraw|ftttgc«icric<B«r/»icec9 WB<Miff(35l«)cf cn/fpidcn. 7- SSin'Aingwit^c^eiUtj/Mcjitjjt bh ^5 . 
4. .JuSUiiijl^ -^TCrtooii ^tlF<itwin. 7. jp osttdt'ensemac^t/wii'O^ttiMfgt^piclct/iwckvvna 
I. 1. 3nowitii'i:^lnarumentaamtiaiyOmJ{>aiffciigleif| j. Monocordiumif{(iitpfct{fl»n& 
I* Chorus, I, Ffaltcriam; ^ 4. pralcsrioiu 0«cahocia.n. u 6- Cithari rlicroni 
7 8» Pfalteria. ^.lo. rympaaumHicronimi. ^lttpi)«rn : 6<ftc«m »n6 ©te(f<ft XXXIV* 
^ II. OrganumHieroniml. «♦ FiftuUHicronimi. 13. Cymbalum Hk- 
ronimi. 14. ZUt^ibtl (i^ wuimijjwu »1 XXXVIJ. ''''"' ^i^mmmmmmmmmimjmiimmmBik s 
'''^^^iiiii^^ 4 -as^^Tr 


^^^^mu4jM 'l^JM^iaMllMWIili'- ^-^1 I Hi 1 

I. Principal 8. gituintadehnai^. gu^. 7. Quiutadehra 8. gup 
8. ?«acbf^em 4. ^ffm jQuttfoff 4. §«p. 14. ©<><JCK£iJicrpoJt 4. f 
1$. Monochordii iiiimiiimimm)mmmiiiiimihm}miim mjmhjimmmm)mm 
"^'l"(M't"l"'lM"i' 
m\)imm}}mM\iiim}u^hm)miim ifMm\mmii 
l!ll!ill.]|]];/;ij)ii!il!)l)l)lJ]l]li)))J)])il))]i)l)]^^ if iwnnviHwmwmmmih] 
y ^mmmmmmmmmmnmmmmmmim\i}\\mmmimfmi^^^^^^^^ M<</JWij<jij</W/;iii;';i)iii;!iii));;ii))iiii/iiiiii)!j);i)iii)i ii)/)iij iiii^ 

mm^^mmMmiiimmMMmmm. ii)iiiiii)iiiiiiiii!iiiiii)i])iiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiii)iiiiiibi);iiiii])i))iilllii)ii)i);)))j)M^^^^ D 
g«f. J. Qginta^, ^uf. 4. itMnOdava 2. §uf . 5- 0i«^<l)«n 4. Su^ cff<lt. 6, Quintadehna i^ XXXVIIU 
I. Dotcao. 4, %ni, ». (SoppclfroiL 4. Sup. j. SfacUflotf. 4- Sup. 4. itWnBa 
8, "irotttatff.?* ^mnftjjom. 8.§ap. 10. @cJ)oitat<9. »• 4- ^uf- ". Sordaca. 
xy. 0c6(mf>|ft3^f3«&l' »<J. '7* 18. ^tm^otn. 19, lo. m. «. aj. 95.wtg) XXXIX 
XI. 

m »^wdm|cl)tnVmbUicum Veneris 3«t«Httff/3«na*«: Jpaffmau^afclg «nm^art6- 
{irttT/ tabc\) mfln ^< fa|)'«« : 3« tt^^ ^«nt)<tn< gciiommcn »nl» rail Wr 4«^<rn |ufamtnc» 
d(fct)(a(}(n/ 9<}& (dim f0n»(tli(^<n@4)d8 i»nd ^ouf «on ficl}/tvc(^m ^i( Latin! tinnitum 
flcniu'n. "Sinb i)it))<x ^c^^ruud} Mt ;. in Columaa X L L 

X><{ an^m 2fK»0nCy>nbeIn if^ Jxn ZUm iff <»lj)W<W<Jj fubNuan: a. t«rtcft» 
«Cf, 

Num:5.3f?<in«2(rf^rturfm/»t< «U£f ixraUtttSKAnsi jit<rf<|i«i f«bcn gWd)»nJ 
fcbfcdjf /»nf cit «t<r tuni ( fajl nadj Ttrt tor jsiijftt ienf{wr;^cff<lpaucf <n ) wif <lnnttS<H ^^xf' 

vor(<n. -^imn Q<\fix(n aud) ^a^ Num : 4. ^. 7 . in Col: XLI. 


Num r 4. in st^aUtimgeuUiiMl^ttti 
audi Tympxnum Cnbri M ^'i^ Poeten 
8<!Mttnc(wirb. IE)tcnpnJ>fieflEcmUtfn<if 

tinTibtiftiml^twaaedtttratm^lim 
gmom(tt/»n f^mpt mil Jf Nam; lo.tiit^n. 
^«r 
XI. u. Sambuca^Organi genus, ioquockordcincendebanttu:. if. Siitrum. 
17. Vtficulus, If, Crotaluni,vulgdcm^rtan9<l. 16. Tibix.Fiftulat. 
14* 3|tMcFiftula0MV.^{mn-f>f((iffc/^AV0h Vitgtlius ia$ocolids': Fiftuladi- 
i^aribus Sep cem compafta Cicatfs* xi. Cicuta* INDEX: 

^itftt Sciagraphiar , oDCT /Thcatri Inftru- 

mentorum. 

gornmait <mfftnanUm fdun Dee l^iat»/i^U< r<d^< <tm^r wtb 

COiaf (ttif ^ ^albcn B^u^eg : nact) tv(((b<m dcr jKaf (lab in Mcfcm 
QBttcfabgmcbfrt- 

I. 2U^ofitiffmUtittttl<^^fci^tmnitt<^tn^<0ttn Colamna r. 

z. £)r3<l: SXacf pontiff Colutn. . . It 

J. "SUirmbcrgffcb ©cigmtwtcf » III. 

4. qjofttiff -1 

y. SKegaH > ^v. 

6. ©r«^Gontra-^afa«ij: -^ 

7. iangcSXomantf(^cTh€orba. / tr 

8. ©rop€t(jj<t. ?•♦..». V. 
p. ©rog ©acfpfctff. -^ 

10. ClaTicymbel,«nQgartri<jf<r« -y 

II, Oftav-^ofaan { _._ 
M. ©rpi Quint-^omm<r ^ . ♦ . . . . vi. 

13. ©ro^®«g<{ri3. Violone ^ 

14. ©Mg|»aiffS{)^rtcl3t(Su[>a/Dominlci.-i 

15. 6e*«€i>W(^t<3itfeif. j" • ♦ ♦ * • Vlf, 

17. gincftn : Corncttcti aaorUt) 2(rr: I 

18. "^wmtncf y . . ^ , . VIIT, 

21. ^ramfr^ugd. J 

tt, ®(o(ff{A(rm3AnQ@fimw(r<f "^ 

33- S)o(i| f(At. 

»4, 0u<rpd«n 3«n? 6«'ni»fl:cf I ^v 

zf. ec^w<i5<r^f<<ff f" . - . 4 ♦ 1A» 

i<J- Stamenrien <Pfrt|f * 

% *8.Sor- 5& 

50. 

?*. 

H- 

35. 

??♦ 
38. 

40. 

41. 

42. 

4J- 
44« 
45. 
46. 

47. 
48< 

49- 
50. 

5*. 
S3. 
S4* 
55* 

57- 

58. 

59- 

^o* 

6x. 

64.. 

65. 

66, 


\ Sordaeo Ba(s ^ 

Racketten SrimwttCf c" 

Bombardeo cttt^tmtXniMttUtiZitlffCCf'vtti tt^tl.'X 
Difcant-@ci)A{mff) 

©rofprt^orf 

BaflaneUiiSffmrniMrcf . 
Schryari &ttmn(t 

Sordancn ^tilSmttd 
Baffet-»oMm<r : Nicolo. 

Cornctti tnuti. 

(5«(fpfn'ff mft dmCSlA^Ms. 

Spinctten, Virginahl; oiXT loftrumeilt:'^ 

Odav - Inftrumentlin 

Clavicytherium 

Clavichordia : uUibtt ZtU 

Theorba^a^UAtiif^r 

Q^inrcrtia* 

Orpheoreon. 
PenorcoD* 

©mdne ij)arff 
3nI<t«>if<l)<J^ff. X. XI. > . xir. 
xiir. 

XIV. 

XV. 

xvr. xvir. ► xvnr. 

XIX. 

€7. Violcn ^7- 
69. 

69* 
7o. 

7?. 

74- 

?;• 

7(f. 

77- 
78. 

79. 
8o. 

8i. 
8». 
83. 
84. 
8f., 
8£. 

87 
88. 

8p. 
5>o. 
PL 
yi. 

5>3- 
5'4- 

9^' XX. XXL XXIt VioleadeGamba *) 

Viol.fiaftarda V • 

LyradeBracio j 

©dXfiflVI-SiDJxt. 

2mbo§. 

®(»r0tofr«ManuaI-GUvier<ttg<nr2((f<ttDr«(tt. . . , XXIV. 
Manual-»nDFedal-CIaTierm3re(f«n2t(ffnDrg<!ri. . ♦ XX V. 
S5(ap&%»n5CalcantcniBlxji3*r3ll«Ji£)r8dn. * . XXVI. 
©rojft Clavier in Dm 2fl«»£ii-6<rn. XXVII. »itt XXVIII. 

Satyri -^frfffm. . • . . XXIX, 

2W<ricij 2fin(riMmT(*f /'i{|rcef<^«KoJ«wWf<*Wtt&3nW<i-\x X X 

n<f<fte Inftrauicnta. 
^a ^(«lt Inftramcnta; Chorus: Pfalteritun. 

Decachordutn. Cithara XXIII. XXXXL 
XXXII. Tympanum -> „. . .") 
Pfaltcrium J-Hicronmu. C 

Organum 7 '^ XXXIIL 2Sn^. 

Organum 

Fiflula VHieronimi <- - - - - ^ ► XX XIV, 

Cymbalum V » ♦ ♦ ♦ p8. 3rt)<t) ^tn ttfiwUnt Tnftr umenta,bft0 (Jt'm in stfioSt Hnti\ 

Jpocf tbvcf £f / bA^ ZnUt in (j<(?a(f tinn J^jarffen. j-x x T V i* 

tHort) <JH aft^Mltantfcb ^"f^riimcnf/Numtj.fjvon btm gemctncra^an in 
3tatia s«n«"uf fwirb/ Iftromentodi porco,iu't«uff*/<<m6att>o6(r @ct)n><t' 
mfopff; sfon Ludovico de Vidoiia. Iftromeoto di Laurento : von lofepho 
ZarlinoClodienr!,Mu{icorumPrincipi,I{h:omentodfaltoBa(ro. 2iu(f (<t 
<in<n f((tcn jtni) 5teQBirb(( vonOSkijfcn^noctxn/eftvat; Ungfr a(« (kdfcrnevjfn 
C lavicy mbel n {u fdn j>f(<3cn/ Jjal-tn in J»cr iJRiffcn dn W^Kn/ ftafcuM^ Me ©if* 
(cn3(}09cntv<r^m: vfif ixranDtrn fdfmftnb I><(99$fT6dauc^J^o(Q3<fc{)nitt(n/ 
inmaflNtn in &af«!&(l bcijgcfugwabrt^ au^wdfrt. JDd: 65irm (in& an 5<t 3<»i>< 
^rcT)f^(} / 'cnt> tindmmn Imser ali iit anbcr. 

99. ^l(ato) lOr3t(^friff<n/<»(«;PrincipaI:OftavoivQiJJnten;na^'^ 

tortcber Menfuer t>i< ^tmbdn mi Mixturen ^(wcbtittt wttUti' 

100. QuintaKnen •• ^Jla^t^^mcr. 

1 01. ©eftacttn- ^XXXVIU 
101. ®tm^^cxn. &piUflSit<. 
10 J. ?5lo(f • lont Ouerff^ifm. 
104. j?fdn Monochordum . 
tof. ?nocban6(fflr2trf;Or3d-<5>fdff<tt»ntS(ft«n. ^^ 

io5. Jlffrlt^ ©*nm* oter gungenwrtefe : ^tW^wmmcrCxxjcnii. 
^rumbbiOf n:@^a(m(«Kn. Sordaen: (Kancf (f .0(<g4(- C 
spfeiff «n : ® il<tg>fdff<n. -^ 

107. Monochordium:«^t)uff»nMridjd3«63«()df<f. . . XXX iJf. 
w8.io?.&c. J>i<Inftrumcnca»nJ>2tfcrtjf«/fo»f6i<f<n'l jfj jj^j ^j.jj 
b«\)<n6f^Cf<nBrjtnWicJ)m: Jj)«^3(^<ndnemj 
^ud)fiin&m/f02(nno T5i3.iu^g^(>uir0a(&ru((t/nii( bfefemTittd: 
(Laurentif Pignorii ^atavini De Setns , & eorum apud veceres mi- 
nifteriis, Comtnentatius : In quo familia , turn urbana , rum rufli- 
ca,ordine producitur & illaftratnr4 wBnb iimtil (tefcr Autor M* 
fdbjlm »on SOJuftcaliftDm ©ocftm ni*r tradirct : ©0 ^m ^t / fo wol 
3d} Mnc d3<nf(icbc9?a(^ri(t)ntnd(avoniHib(nnod}dd»enfdnncn. 
^« ftnb abd: 6(9 {xn2((Rn / Mefdbige Inftramcnta nti( nA^fol^cn fnamoi 3(* 

ncnnd wottm. 
Num: I. 2 .3. Cymbala. 

4. f. d. 7. Tympana. 
8. 9, 10. Lyrz: Pfaltria:BarbIta. 
II.IZ. &c. Sambuca. Vtriculus: Crotalum: 
Tibtx:Fi(luIz:Cicaca. 

FINIS.